นโยบายความเป็นส่วนตัว


ทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของ ทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของ ทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม โดยสังเขปดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notes)
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ผ่านเว็บไซต์ของ ทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของ ทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม ซึ่ง ทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม จะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การให้บริการของ เว็บไซต์ของ ทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม โดยเคร่งครัด

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม เก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก เป็นความลับสูงสุด จะใช้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและบริการ ให้ตรงกับความต้องการและ ความสนใจของท่าน เป็นหลัก

2. การใช้ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลของท่านสมาชิก จะไม่มีการเปิดเผยไปยังกลุ่มบุคคลที่ 3 แต่ประการใด โดย ทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม จะนำเสนอโฆษณา อาจจะอยู่ในรูปแบบของแบนเนอร์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทาง ทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม จะจัดส่งถึงสมาชิก ทุกๆ เดือน หรือแล้วแต่โอกาส โดยท่านสมาชิก มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการรับโฆษณาต่างๆ ได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีข้อยกเว้น

3. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม เก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก เป็นความลับสูงสุด จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
3.1 ทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิก ต่อพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ตามที่ ทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม เห็นสมควร
3.2 ทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ หากข้อมูลนั้น เป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย โดยการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อ - กระบวนการทางกฎหมาย
3.3 ในกรณีที่สมาชิก ละเมิด ฝ่าฝืน และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูก จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

 

ข้อตกลงการใช้บริการของเว็บไซต์ (Term of Services)
1. รายละเอียดข้อมูลของแพ็คเกจทัวร์ภายในเว็บไซต์
ข้อมูลของแพ็คเกจทัวร์ภายในเว็บไซต์ซึ่งมีปริมาณมาก ก่อนจะนำขึ้นแสดงในหน้าเว็บไซต์ ทางทริปเปิ้ลเอ็นจอย ได้มีการตรวจสอบแก้ไข โดยเจ้าหน้าที่ของทริปเปิ้ลเอ็นจอย ก่อนเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณของเนื้อหาและรายละเอียดมีจำนวนมากดังกล่าว จึงอาจมีข้อบกพร่องได้ ทางทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธ กำหนดการเดินทางที่มีข้อผิดพลาดและตรวจพบได้ในภายหลัง

2. การให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์แห่งนี้
ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เพื่อแสดงความคิดเห็นในตัวแพ็คเกจทัวร์ รวมถึงการให้ อีเมล์และการส่ง อีเมล์ จากผู้ใช้บริการท่านหนึ่งท่านใดไปยังอีเมล์ของผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ โดยผู้ใช้บริการยืนยันว่า จะไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ส่อเสียด ข่มขู่ หรือแอบอ้าง บุคคล องค์กรใดๆ ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ ข้อมูลที่แสดงขึ้นที่หน้าเว็บไซต์จะผ่านการตรวจสอบในระดับหนึ่ง โดยทางทริปเปิ้ลเอ็นจอยขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือแก้ไขข้อความใดๆก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล และมิได้หมายความว่า ทางทริปเปิ้ลเอ็นจอย ยอมรับ หรือ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใดๆของผู้ใช้บริการที่แสดงขึ้นบนเว็บไซต์หรือมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวแต่ประการใด

3. การสั่งซื้อแพ็คเกจทัวร์ผ่านระบบตะกร้าแพ็คเกจทัวร์
การเลือกแพ็คเกจทัวร์และสั่งซื้อแพ็คเกจทัวร์ผ่านระบบตะกร้าแพ็คเกจทัวร์ ลูกค้าจะได้ใบสั่งซื้อ และเลขที่ใบสั่งซื้อ เพื่อใช้อ้างอิงในการดำเนินการต่อระหว่างลูกค้ากับทางทริปเปิ้ลเอ็นจอย ซึ่งเลขที่ใบสั่งซื้อดังกล่าว ทางทริปเปิ้ลเอ็นจอยไม่ถือเป็นข้อผูกมัดหรือเป็นสัญญาใดๆ ทั้งลูกค้าและทริปเปิ้ลเอ็นจอยสามารถที่จะยกเลิก ใบสั่งซื้อใดๆก็ ได้ เมื่อยังไม่มีการชำระเงิน โดยถ้าแพ็คเกจทัวร์ที่เลือก ตามใบสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วใบใดหมด ทริปเปิ้ลเอ็นจอยขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเป็นเงินตามมูลค่าของแพ็คเกจทัวร์ที่หมดนั้น หรือ เปลี่ยนแพ็คเกจทัวร์ในมูลค่าใกล้เคียงเมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้า

ทริปเปิ้ลเอ็นจอย จะเก็บข้อมูลใบสั่งซื้อไว้เป็นเวลา 2 วัน นับจากวันที่ทำการสั่งซื้อผ่านระบบตะกร้าแพ็คเกจทัวร์ หากไม่มีการแจ้งแสดงหลักฐาน หรือบอกกล่าวการชำระค่าแพ็คเกจทัวร์ตามมูลค่าในใบสั่งซื้อนั้นๆด้วยวิธีการตามที่ทริปเปิ้ลเอ็นจอยกำหนดไว้ ทางทริปเปิ้ลเอ็นจอยจะยกเลิกข้อมูลใบสั่งซื้อเมื่อครบกำหนดทันที ทริปเปิ้ลเอ็นจอยจะยอมรับการชำระค่าแพ็คเกจทัวร์ต่อเมื่อมีการแจ้งบอก และแสดงหลักฐานการชำระเงินตามวิธีที่ทริปเปิ้ลเอ็นจอยกำหนดไว้เท่านั้น

ในกรณีที่สั่งซื้อแล้วชำระเงินช้า และแพ็คเกจทัวร์เต็ม/ปิดกรุ๊ปไปแล้ว ทริปเปิ้ลเอ็นจอยจะดำเนินการสอบถามไปยังลูกค้า แนะนำแพ็คเกจทัวร์คุณภาพใกล้เคียง หรืออื่นๆ ตามเหมาะสม นอกจากนี้หากลูกค้าต้องการให้คืนเงิน ก็สามารถทำได้ ซึ่งจะใช้เวลา 3-7 วันทำการ

4. ข้อมูลการชำระค่าแพ็คเกจทัวร์ด้วยบัตรเครดิต
การเลือกชำระค่าแพ็คเกจทัวร์ด้วยบัตรเครดิตนั้น ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตของท่านจะกระทำในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารโดยตรง โดยทางธนาคารจะทำตรวจสอบและทำการอนุมัติเอง ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตของท่านจะไม่มีการจัดการผ่านหรือจัดเก็บไว้ที่ระบบของทริปเปิ้ลเอ็นจอย แต่อย่างใด ทางทริปเปิ้ลเอ็นจอยจะยอมรับว่าการชำระค่าแพ็คเกจทัวร์ด้วยบัตรเครดิตว่าสำเร็จเสร็จสิ้น ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งผลอนุมัติจากธนาคารหรือผู้ให้บริการรับชำระ มายังทริปเปิ้ลเอ็นจอยแล้วเท่านั้น ทางทริปเปิ้ลเอ็นจอยขอสงวนสิทธิ์ในการขอและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบ

 

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyright Notes)
ทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ทั่วไปทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของ ทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม แต่เพียงผู้เดียวหากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม ทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม จะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

 

ทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม
เลขที่ 53/286 ซอยนวมินทร์ 105 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

มือถือ : 099-191-9288081-873-6566(จันทร์ - ศุกร์ : 09:00 น. - 18:00 น.)
เว็บไซต์

 : 

www.TripleEnjoy.com
อีเมล์ : [email protected]
Line ID

 : 

@TripleEnjoy
Facebook

 : 

@TripleEnjoyTravel


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy