รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ไอซ์แลนด์

TE034 : โปรแกรมทัวร์ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 9 วัน 6 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOTEL SKAFTAFELL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
RADISSON BLU SAGA HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
SCANDIC COPENHAGEN HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
SELFOSS HOTEL
TE034 : โปรแกรมทัวร์ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 9 วัน 6 คืน (TG)

 


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)
22.00 น.คณะพร้อมที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน  จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

** หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
วันที่สองกรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - เซลฟอสส์
00.20 น.ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 954
06.50 น.ถึงสนามบินการ์ดเดอมูน  กรุงออสโล ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจของศุลกากรแล้ว นำท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์สร้างในปี 1648 แล้วไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิต และการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง ชมทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
11.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
12.00 น.หลังอาหาร รถโค้ชนำคณะกลับสู่สนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล อีกครั้ง
14.05 น.ออกเดินทางสู่กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์  (ใช้เวลาในการบินประมาณ 2.40 ชั่วโมง)
15.45 น.ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้พักผ่อนหลังจากเดินทางไกล
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักSELFOSS HOTEL  **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่สามขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งมียร์ดาลส์ - ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน 
07.00  น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.นำท่านพบกับประสบการณ์ใหม่กับคำเปรียบเปรยที่ว่า “อย่าเพิ่งไปจากไอซ์แลนด์ หากท่านยังไม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากธารน้ำแข็ง” ด้วยการขับรถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier  บนดินแดนที่อยู่สูงที่สุดของโลก มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ของธารน้ำแข็งทั้งหมดในไอซ์แลนด์ พื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (ชุดกันความหนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้บริการ)
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.มุ่งหน้าสู่โจกุลซาร์ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน้ำแข็ง ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งที่มากขึ้นๆ ในทุกๆ ปี ปัจจุบันมีพื้นที่กว้างถึง  18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับ ไอซ์เบิร์ก หรือภูเขาน้ำแข็งก้อนโตๆเรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ำในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงามที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHOTEL SKAFTAFELL  ****  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่สี่น้ำตกสวาร์ติฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - สโกการ์ฟอสส์ - กรุงเรคยาวิก
08.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น.นำท่านชมน้ำตกสวาร์ติฟอส (Svartifoss waterfall) หรือ น้ำตกดำ (Black Fall) อีกหนึ่งน้ำตกที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล โดยน้ำตกถูกล้อมรอบด้วยแท่งหินลาวาสีดำตามชื่อเรียกของน้ำตก ปัจจุบันน้ำตกได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติวัตนาโจกุล มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล์ ผ่านเมือง KIRKJUBAEJARKLAUSTUR ชมมวลลาวาขนาดใหญ่ เป็นแนวกว้างที่เกิดการเย็นลงอย่างช้าๆ ทำให้เกิดแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยม เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่ง

จากนั้นเดินทางต่อสู่หมู่บ้านวิก (Vik) แวะชมหาดทรายสีดำ เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.นำท่านท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง ทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี้พลังงานดังกล่าวยังถูกนำมาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วย ทัศนียภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ ฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ผ่านการระเบิดมาแล้วถึง 19 ครั้ง ล่าสุดในปี 2012 แวะชมน้ำตกอีกแห่งหนึ่งคือ สโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) มีความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหว แวะถ่ายรูปกับน้ำตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ (Seljalansfoss) มีความสูง 60 เมตร จากนั้นเดินทางเข้าสู่กรุงเรคยาวิก
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

**สำหรับท่านที่ต้องการซื้อ Optional Tour “ตามล่าหาแสงเหนือ” สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ได้หน้างาน ทั้งนี้อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ร่วมคณะนั้นๆ** 
ที่พักRADISSON BLU SAGA HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ห้าโกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - อาบน้ำแร่บลูลากูน
08.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น.นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1789   ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดกำเนิดด้านประวัติศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร  ระหว่างทางแวะชม เคริด ร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ปากปล่องมีน้ำท่วมขังจนเป็นทะเลสาบกว้าง

จากนั้นไปชมน้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลมทองคำ” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่า ทองคำ และ Foss ที่แปลว่า น้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร แล้วไปชมน้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อน หรือ เกย์ซีร์ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีย์เซอร์ geyser ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7–10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณีต พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำคณะเข้าสู่ บลูลากูน หรือทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ เชิญท่าน อาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อการบำรุงผิวพรรณ ผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักRADISSON BLU SAGA HOTEL 4*   หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่หก
เที่ยวกรุงเรคยาวิก - ล่องเรือชมปลาวาฬ - เพอร์ลัน
08.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น.เข้าสู่ท่าเรือเรคยาวิก เพื่อให้ท่านได้สนุกไปกับกิจกรรมล่องเรือชมปลาวาฬ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ในการชมวาฬแบบธรรมชาติ วาฬมิงค์ หรือในสำเนียงภาษาไอซ์แลนด์เรียกว่า มิงคี (Minke) การล่องเรือชมวาฬใช้เวลา 2 ½ - 3 ½ ชั่วโมง (บนเรือมีชุดกันหนาวให้บริการ) (ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่บริษัทเรือยกเลิกให้บริการ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย)
11.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
12.30 น.นำท่านสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นบริสุทธิ์ของกรุงเรคยาวิก ชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38   ปีคือตั้งแต่ปีเริ่มสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 แล้วนำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น ชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์, ศาลาเทศบาลเมือง

สมควรแก่เวลานำท่านไปชมเพอร์ลัน (Perlan) เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดยสถาปนิก อิงกิมูนดูร์ เป็นผู้ออกแบบอาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำมองเห็นได้ในระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ำ และร้านขายของที่ระลึก
18.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักRADISSON BLU SAGA HOTEL 4*   หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ดสนามบินเคฟลาวิก - บินสู่กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ช้อปปิ้งส่งท้าย
05.00 น.เช็คเอ๊าท์แล้วคณะออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก (บริการอาหารเช้าแบบกล่อง)
07.45 น.ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์
12.45 น.ถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่ภัตตาคาร
13.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม แล้วอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีท หรือถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส, พอร์ซเลน เป็นต้น
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักSCANDIC COPENHAGEN HOTEL 4*   หรือเทียบเท่าในระดับเดียว กัน
วันที่แปดสนามบินโคเปนเฮเก้น - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
08.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
10.30 น.เช็คเอ๊าท์ พร้อมแล้วออกเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น เพื่อเตรียมเดินทางกลับ
14.25  น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 951
วันที่เก้ากรุงเทพฯ
06.00 น.นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

** ข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) **
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเชตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยุ่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล โดยมีประเทศไอซ์แลนด์ รวมอยู่ด้วย มักจะพบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากชั้นบรรยากาศเหนือพื้นโลกไปราว 100 - 300 ก.ม. โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด และอยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

** หมายเหตุ  โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้นดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 4 กรกฏาคม 2559
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป-ไอซ์แลนด์ ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ  “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรม ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 • สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่องน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

  ** หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์ **
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพักและค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 • ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 2 วันนับจากวันที่จอง
 • เงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม)  หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้  
การยกเลิกการจองทัวร์ 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจำ 30,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรือ NO SHOW หัก 75% ของค่าทัวร์
 • ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON REFUND หัก 90% ของค่าทัวร์
 • กรณีแจ้งยกเลิก หลังจากที่ปิดกรุ๊ปเรียบร้อยแล้ว คิดค่าเสียหายตามจริง
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

การขอเปลี่ยนวันเดินทาง
 • หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไปกลับพร้อมกัน หากต้องเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปนั้นสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางบริษัทฯ ไม่อาจเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอการเรียกเงินคืน ตามเงื่อนไขและระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางตามที่ระบุในรายการ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถขอเงินคืนจากสายการบินได้หรือไม่ ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/Tax YQ)
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 4 กรกฏาคม 2559 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่ม บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋วในทุกกรณี
โรงแรมและห้องพัก
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สัมภาระและพนักงานยกสัมภาระ
 • ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ  โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น  และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การเดินทางเป็นครอบครัว
 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูและเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
การสูบบุหรี่
 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก  ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทำการ **ผู้เดินทางทุกท่านต้องไปแสดงตน ณ ตัวแทนสถานกงสุลประเทศเดนมาร์ก**
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ, หน้าใหญ่ และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดท ณ เดือนปัจจุบันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย 
        ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ  1–6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน   โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง  
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 • ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
 • หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy