ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail:


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ในประเทศ-เครื่องบิน

TE2112 : ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม แม่กำปอง 3 วัน 2 คืน (DD)


Nok Air (DD)
พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - จ.เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุนภเมทนีดล - พระมหาธาตุนพภลภูมิสิริ - ผาช่อ
05.00 น. จุดนัดพบ : ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 เที่ยวบินภายในประเทศ
06.50 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8302 (06.50-08.00)
08.00 น. 
เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดดอยอินทนนท์ จุดที่สูงที่สุดของแดนสยาม ที่ระดับความสูง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

นำท่านลงจากดอย แวะนมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนพภลภูมิสิริ ถ่ายรูปวิวสวย ๆ ดอกไม้งาม ๆ กับบรรยากาศยามเช้า ที่ท่านต้องประทับใจอย่างแน่นอน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (2)  ณ ร้านอาหาร
บ่าย 
นำท่านเดินทางไป ผาช่อ อยู่ในเขต อ.ดอยหล่อ ชมความงามความมหัศจรรย์เป็นปรากฏการณ์ตาม ธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของลมฝน มีลวดลายที่สวยงามละมีขนาดใหญ่มีความสูงราว 30 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เย็น 
รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร
ที่พัก
Leiview Hotel, Chiang Mai หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
วันที่ 2โครงการหนองหอย - ม่อนแจ่ม - นั่งล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) - สวนดอกไม้ (ทุ่งดอกมากาเร็ต) - ห้วยตึงเฒ่า (คงคองยักษ์)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ที่พัก

หลังอาหาร Check out ออกเดินทางไป โครงการหนองหอย ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของม่อนแจ่ม ซึ่งเป็นโครงการของหลวง ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร 

จากนั้นเดินทางไป ม่อนแจ่ม อยู่ในเขต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

หลังจากนั้นนำท่าน นั่งล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) และให้ท่านได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่หนาวเย็น จุดชม วิวทิวทัศน์ที่งดงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

นำท่าเดินทางสู่ ทุ่งดอกมาร์กาเร็ตไร่กลิ่นเกสร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ เป็นทุ่งดอกไม้แห่งใหม่ที่มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพเป็นอย่างมาก จึงทำให้ผู้มาเยือนนั้นจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของทุ่งดอกไม้สวย ๆ ที่มีบรรยากาศเหมือนกับอยู่เมืองนอกเลย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร
บ่าย หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง ห้วยตึงเฒ่า (คิงคองยักษ์)
เย็น 
รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร 
ที่พัก 
 Leiview Hotel, Chiang Mai หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
 
วันที่ 3บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง - แม่กำปอง - พระธาตุดอยสุเทพ - พระธาตุดอยคำ - กรุงเทพฯ
เช้า 
รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ที่พัก 

นำท่านเดินทางไป บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง ให้ท่านได้พักผ่อนครบครันในด้านความงามและ สุขภาพ เป็นแหล่งสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นแหล่งรวมสินค้าของฝากของภาคเหนือมากมาย 

นำท่านเดินทางไป แม่กำปอง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร
บ่าย
จากนั้นเดินทางไป พระธาตุดอยสุเทพ

นำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ให้ท่านได้นมัสการ อธิษฐานขอพร หลวงพ่อทันใจ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากด้านให้โชคลาภอย่างรวดเร็วกับคนที่มาขอพร

จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้ง ซื้อของฝาก ณ ร้านขายของฝากในตัวเมืองเชียงใหม่
19.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินจังหวัดเชียงใหม่
21.30 น. นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8325 (21.30-22.25)
22.25 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น) 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ 1 ท่าน นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์**
 • ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!! 
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
เงื่อนไขการทำการจอง และชำระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาประประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 20 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)  
การยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ ( โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน , ค่าโรงแรมที่พัก  )
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ที่ซื้อ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ มัดจำค่าบริการ ตั๋วเครื่องบิน , โรงแรม , รถโค้ช , ร้านอาหาร )
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง
 • คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีมัคคุเทศก์เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ 
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 •  
 •     ** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **

  ค้นหา
  คำค้น
  ช่วงเวลา
  รายการทัวร์
  ค้นหา


   

  Add line Triple Enjoy