รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์โยคะ

TE284 : ทัวร์โยคะ บาหลี (Bali Yoga Retreat and Spa Therapy) 5 วัน 4 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Om Ham Retreat & Resort Ubud
TE284 : ทัวร์โยคะ บาหลี (Bali Yoga Retreat and Spa Therapy) 5 วัน 4 คืน (TG)

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - บาหลี
​07.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน
​09.35 น. ออกเดินทางสู่ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG431 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง(ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 4.20 ชั่วโมง)
​14.55 น. เดินทางถึง สนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี (เวลาที่ประเทศอินโดนีเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่1)
ที่พักOm Ham Retreat & Resort Ubud ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2Tegenungan Waterfall- บาหลี (Bodyworks sprit day and spa)
​07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่2)

จากนั้นนำท่านสู่ น้ำตก Tegenungan Waterfall เป็นน้ำตกที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองอูบุดเป็นน้ำตกที่อยู่กลางป่าน้ำไหลมาจากเหวด้านบนซึ่งไม่สูงมากนัก ให้ท่านได้เดินชม และเก็บความประทับใจได้ตามอัธยาศัย
​เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร(มื้อที่3)

หมายเหตุ: Pre-treatmentสามารถทำได้หลังมื้ออาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง งดอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างการเข้าครอส ปิดเครื่องมือสื่อสารและลดเสียงการสนทนาในการบำบัด

ให้ท่านได้ เพลิดเพลินกับการฝึกโยคะกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และต่อด้วยการทำสปาบำบัดจะมีการบำบัดด้วยการแช่เท้า, การบำบัดด้วยการผ่อนคลาย,สครับผิวกายแบบญี่ปุ่น, พอกตัวด้วยน้ำนม, แช่น้ำนมดอกไม้, ทรีทเม้นต์ชาสมุนไพร, ฟื้นฟูผิวหน้า (ใช้เวลาทั้งครอสประมาณ 4 ชั่วโมง)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่4)
ที่พักOm Ham Retreat & Resort Ubud ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 3บาหลี - วัดอูลันดานูบราตัน - วัดทานาห์ลอต
​เช้า ฝึกโยคะยามเช้ากับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่5)

จากนั้น นำท่านสู่ วัดอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) ติด 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ถูกสร้างตั้งเเต่เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธเเละฮินดู รวมทั้งอุทิศเเด่เทวี ดานู เทพเเห่งสายน้ำเเละไม่สามารถเดินข้ามไปยังวัดได้ เพราะวัดปุราอูลันดานูบราตัน สร้างอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบ และเป็นวัดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของบาหลี วัดอูลันดานูบราตันอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตัน ด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์ความสวยงามของวัดปุราอูลันดานูบราตันนั้นไม่มีที่ใดเหมือน ภูเขาไฟสูงที่เป็นฉากหลัง โดดเด่นตรงศาลาหลังคาทรงสูง มุงด้วยฟางซ้อนกัน 11 ชั้น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากอีกสถานที่หนึ่งเลยทีเดียว
​เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร(มื้อที่6)
​บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" คำว่า ทานา แปลว่าโลก คำว่า ลอต แปลว่าทะเลเชื่อว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล  สร้างอยู่บนโขดหินลักษณะคล้ายเกาะ  เวลาน้ำขึ้นจะดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ำลดสามารถเดินข้ามไปยังตัววัดได้ วัดนี้สร้างขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อ ดัง ฮยัง นิราร์ธา  ในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล

ให้ท่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝั่งทะเลยามอาทิตย์ใกล้ลาลับขอบฟ้าที่แสนงดงาม
​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7)
ที่พักOm Ham Retreat & Resort Ubud ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 4บาหลี - นาขั้นบันได - หมู่บ้านคินตามณี - บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
​เช้า ฝึกโยคะยามเช้ากับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่8)


จากนั้นชม Tegalalang Rice Terrace ท่านจะได้สัมผัสกับนาขั้นบันได ท่ามกลางภูมิประเทศและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง ที่ยังคงอยู่กับธรรมชาติอย่างพึ่งพา ชมและสัมผัส ความยิ่งใหญ่และงดงามของ

นำท่านชม หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
​เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่9)
บ่ายชม บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TirtaEmpulthe holy springที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด ชม ศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ และแท่นบูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ ทำเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ำที่นี่ จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง
​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่10)
ที่พักOm Ham Retreat & Resort Ubud ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 5บาหลี - อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ 
​เช้า ฝึกโยคะยามเช้ากับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่11)

จากนั้น นำท่านแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ที่นี่ร้าน Krisna ที่มีชื่อเสียงของบาหลี
​เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่12)
​14.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย
​16.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG432 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง(ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 4.10 ชั่วโมง)
​20.05 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

​อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน การบินไทย 30 กิโล/ท่าน 
 • น้ำแร่ธรรมชาติวันละ 2 ขวด
 • โยคะ 4 คลาส
 • สปาและทรีทเม้นท์ 1 ครอส
 • น้ำผลไม้คั้นสดหลังคลาสโยคะ
 • กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น 
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความประทับใจการให้บริการของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 • กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
เงื่อนไขการเดินทาง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่น ๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง 
 • บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวประเทศเวียดนามเท่านั้น
 • เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • โรงแรมที่พักในประเทศเวียดนามมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเวียดนามตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเวียดนามโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน 
 • กระเป๋าสัมภาระต่าง ๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ใด ๆทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะส่วนตัว
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น
เงื่อนไขการยกเลิก
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ   หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเวียดนามโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเวียดนามขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใด ๆได้ทั้งสิ้น**
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  
  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy