รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์โบราโบร่า

TE162 : ทัวร์หมู่เกาะ Society แห่งเฟรนช์พอลินีเชีย [โมโอเรอา โบรา โบร่า และ ตาฮิติ] 9 วัน 7 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
CERULEAN TOWER TOKYU HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
INTER CONTINENTAL MOANA BEACH
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
INTER CONTINENTAL MOOREA RESORT & SPA
TE162 : ทัวร์หมู่เกาะ Society แห่งเฟรนช์พอลินีเชีย [โมโอเรอา โบรา โบร่า และ ตาฮิติ] 9 วัน 7 คืน (TG)

Bora Bora … Fabulous South Pacific Islands

With Kanjana Hongthong

เที่ยวหมู่เกาะ Society แห่งเฟรนช์โพลีนีเซีย
โมโอเรอา  โบรา โบร่า และ ตาฮิติ  สัมผัสผืนน้ำและแผ่นฟ้าที่สวยสะกดใจ 


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - โตเกียว
​04.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 3 แถว D สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) ... เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
​07.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG676
15.45 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว...
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CERULEAN TOWER TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2โตเกียว - ปาเปเอเต - เกาะโมโอเรอา
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ย่านชิบูย่า (Shibuya) ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กับ "ฮาจิโกะ" รูปปั้นสุนัขแสนรู้ ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอีกมากมาย รับรองไม่มีเอ้าท์ 

เที่ยงอิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านสะดวกในการช้อปปิ้ง (มี Cash Voucher ให้ท่านละ 2,500 YEN)  
​13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
17.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองปาเปเอเต เมืองหลวงของประเทศ French Polynesia บนเกาะตาฮิติ โดยสายการบิน Air Tahiti Nui เที่ยวบินที่ TN77

**บินข้ามผ่านเส้นแบ่งเขตเวลาสากล**
​09.45 น. เดินทางถึงสนามบิน ปาเปเอเต เกาะตาฮิติเมืองหลวงของเฟรนช์โพลินีเซีย (French Polynesia)นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะโมโอเรอา (Moorea) โดยทางเรือ Terevau Ferry (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก  INTER CONTINENTAL MOOREA RESORT & SPA
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในโรงแรม
​บ่าย อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม ให้ท่านได้ปรับเวลาและปรับร่างกายก่อนชมหมู่เกาะต่างๆของเฟรนช์โพลินีเซีย หมู่เกาะอาณานิคมของฝรั่งเศสที่ได้ขึ้นชื่อว่า “ไข่มุกแห่งทะเลแปซิฟิกใต้” เป็นหมู่เกาะที่นักท่องเที่ยวยกย่องให้เป็นแดนสวรรค์และได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นริมหาดสวย น้ำใส  
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมชมโชว์ Polynesian Dances
พักที่INTER CONTINENTAL MOOREA RESORT & SPA หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เกาะโมโอเรอา
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสัมผัสประสบการณ์ในการ นั่งรถ 4X4 สำหรับการท่องเที่ยวรอบ เกาะโมโอเรอา (Moorea) เป็นเกาะหนึ่งของหมู่เกาะโซไซเอตี อยู่ห่างจากเกาะตาฮิติ ชมทัศนียภาพโดยรอบเกาะ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองในหุบเขา แหล่งเกษตรกรรม วิถีชีวิตของของชาวโพลินีเชี่ยน เช่น การทำไร่สับปะรด ไร่วานิลา

นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเบลล์เวแดร์ (Belvedere) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งเกาะโมโอเรอา ท่านจะได้เห็นวิวของ อ่าวคุ๊ก (Cook Bay) และ อ่าวโอปุโนฮู (Opunohu Bay) สะท้อนให้เห็นความงามน้ำทะเลสีเทอควอยซ์ ทอดยาวเป็นชั้นไล่ระดับสี ตัดกับผืนฟ้าสดใส สวยงามยิ่ง   

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขามหัศจรรย์ (Magic Mountain) ซึ่งเป็นจุดชมวิวสูงสุดของเกาะโมโอเรอา สามารถเห็นวิวและความงามของเกาะแห่งนี้ในมุมสูง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเก็บภาพความงามของหมู่เกาะโมโอเรอา 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันบนเกาะ
​บ่าย นำท่าน สัมผัสประสบการณ์การดำน้ำ ชม ความงามของโลกใต้ท้องทะเลแห่งหมู่เกาะโมโอเรอา ให้ท่านชมความงามของท้องทะเล ได้ว่ายน้ำกับ ปลากะเบน และปลาฉลามเล็ก ชมความน่ารักของฝูงปลาหลากชนิดแห่งท้องทะเลแปซิฟิก ชมความงามของปะการังอันสมบูรณ์ที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดียิ่ง ให้ท่านได้ดำน้ำลงไปสัมผัสกับธรรมชาติแห่งท้องทะเลได้อย่างจุใจ
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่INTER CONTINENTAL MOOREA RESORT & SPA หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เกาะโมโอเรอา - เกาะโบรา โบร่า
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเกาะโมโอเรอา เพื่อเดินทางสู่ เกาะโบรา โบร่า โดยสายการบิน Air Tahiti (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก INTER CONTINENTAL MOANA BEACH ห้องพักแบบ Overview Bungalows
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในโรงแรม
​บ่าย นำท่านเดินทางโดยการ นั่งรถ 4X4 สู่จุดชมวิวที่ยอดเขาสูงสุดของ เกาะโบรา โบร่า เพื่อชมทัศนียภาพและทะเลสาบต่างๆ ณ จุดสูงสุดแห่งนี้ได้รับการขนานนามจากชาวพื้นเมืองว่า“จุดสูงสุดของโลก”(Top of the World) ที่ซึ่งท่านสามารถชมความงามของเกาะทั้งทางด้านตะวันออก จรดด้านตะวันตก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะ Bloody Mary’s Restaurant
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น Bloody Mary’s Restaurant
พักที่INTER CONTINENTAL MOANA BEACH หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เกาะโบรา โบร่า
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับบรรยากาศบังกะโลบนน้ำอย่างเต็มที่ตามอัธยาศัย และใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม หรือเดินช้อปปิ้งที่หมู่บ้าน Vaitape Village บนเกาะโบรา โบร่า เกาะที่ได้รับการขนานนามว่า “สวยที่สุดในโลก”
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในโรงแรม
​บ่าย นำท่านลงเรือเล็กมุ่งหน้าสู่ ทะเลสาบโบรา โบร่า (Bora Bora Lagoon) เพื่อสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตในการว่ายน้ำกับปลาฉลามครีบดำ (Black tip Shark) และให้อาหารปลากระเบน (Stingrays) พร้อมว่ายน้ำเก็บภาพความน่ารักของสัตว์ใต้ท้องทะเลที่อาศัยในทะเลสาบแห่งนี้ ให้ท่านดำน้ำดูปะการัง ที่เรียกได้ว่า “สวนปะการัง” ที่สวยงาม สมบูรณ์แบบของโลก
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่INTER CONTINENTAL MOANA BEACH หรือเทียบเท่า
วันที่ 6เกาะโบรา โบร่า - เกาะตาฮิติ
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงามของทะเลสาบแห่งเกาะโบรา โบร่า ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลที่สวยที่สุดในโลก และครั้งหนึ่งในชีวิตที่ควรค่าต่อการมาเยือน
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในโรงแรม
​บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เกาะตาฮีติ โดยสายการบิน Air Tahiti จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก INTER CONTINENTAL TAHITI
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมแบบบุฟเฟ่ต์ พร้อมชมโชว์ Polynesian Dances
พักที่INTER CONTINENTAL TAHITI หรือเทียบเท่า
วันที่ 7เกาะตาฮิติ
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองปาเปเอเต เมืองหลวงของตาฮิติ นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์ปาเปเอเต (Cathedral of Papeete) ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไข่มุก (Pearl Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงไข่มุกทะเลแปซิฟิก และ การนำไข่มุกมาทำเครื่องประดับต่างๆมากมาย ท่านจะได้เห็นวิถีการพัฒนาและการออกแบบเครื่องประดับอันหลากหลาย 

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดเก่าแก่ของเมือง ที่มีการนำข้าวของ ผักและผลไม้มาวางขาย  
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
​บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดวีนัส (Venus point) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอ่าวมาตาวาอิ (Matavai Bay) ซึ่งเป็นจุดที่กัปตันเจมส์ คุ๊ก ได้ทําการทอดสมอเรือและค้นพบหมู่เกาะตาฮิติ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพต้นกําเนิดทางประวัติศาสตร์ ในการค้นพบหมู่เกาะตาฮิติครั้งแรกของชาวยุโรป

นำท่านชม น้ำตกฟารูไม (Faarumai Waterfall) เป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะตาฮิติ ลำน้ำที่น่าประทับใจทั้งสามสายไหลลงสู่แอ่งน้ำที่ล้อมรอบด้วยพืชพันธุ์ไม้เมืองร้อนและหน้าผาที่น่าอัศจรรย์ เพลิดเพลินกับการเดินผ่านพืชพันธุ์ไม้ต่างแดน เพื่อมาที่สายน้ำมหัศจรรย์ใกล้กับหมู่บ้านทิอาเรแห่งนี้

จากนั้นนำท่านเดินต่อไปที่ Marea Arahurahu ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิของชาวโพลินีเชี่ยน
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่INTER CONTINENTAL TAHITI หรือเทียบเท่า
วันที่ 8เกาะตาฮิติ - โตเกียว
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินปาเปเอเต
 
​08.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Air Tahiti Nui เที่ยวบินที่ TN 78
วันที่ 9โตเกียว - กรุงเทพฯ
​14.05 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ  กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
​17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
​21.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

​ค่าทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-นาริตะ-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ นาริตะ-ปาเปเอเต-นาริตะ โดยสายการบิน Air Tahiti Nui
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในตาฮิติตามระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พัก 7 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าCTOM (ประเทศเฟรนซ์โปลินีเซีย) สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย 
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ 
​ค่าทัวร์ไม่รวม
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 9 วัน คิดเป็น 27 ยูโร หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50-59 วัน หักค่ามัดจำ 100,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26-49 วัน หักค่ามัดจำ 150,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-25 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

  หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม
 
​เอกสารในการใช้ยื่นวีซ่า : วีซ่าCTOM (ประเทศเฟรนซ์โปลินีเซีย)

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชำรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน 
- กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ 
- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน 
5. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) 
- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
- กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร 
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน) 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้าเพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ ***1

 
​หมายเหตุ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 16 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง

 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง

การเดินทางเป็นครอบครัว 

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 
  4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy