ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail:


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์โบราโบร่า

TE162 : ทัวร์หมู่เกาะ Society แห่งเฟรนช์พอลินีเชีย [โมโอเรอา โบรา โบร่า และ ตาฮิติ] 9 วัน 7 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
CERULEAN TOWER TOKYU HOTEL
TE162 : ทัวร์หมู่เกาะ Society แห่งเฟรนช์พอลินีเชีย [โมโอเรอา โบรา โบร่า และ ตาฮิติ] 9 วัน 7 คืน (TG)

Bora Bora … Fabulous South Pacific Islands

With Kanjana Hongthong

เที่ยวหมู่เกาะ Society แห่งเฟรนช์โพลีนีเซีย
โมโอเรอา  โบรา โบร่า และ ตาฮิติ  สัมผัสผืนน้ำและแผ่นฟ้าที่สวยสะกดใจ 


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - โตเกียว
​04.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 3 แถว D สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) ... เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
​07.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG676
15.45 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว...
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CERULEAN TOWER TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2โตเกียว - ปาเปเอเต - เกาะโมโอเรอา
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ย่านชิบูย่า (Shibuya) ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กับ "ฮาจิโกะ" รูปปั้นสุนัขแสนรู้ ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอีกมากมาย รับรองไม่มีเอ้าท์ 

เที่ยงอิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านสะดวกในการช้อปปิ้ง (มี Cash Voucher ให้ท่านละ 2,500 YEN)  
​13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
17.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองปาเปเอเต เมืองหลวงของประเทศ French Polynesia บนเกาะตาฮิติ โดยสายการบิน Air Tahiti Nui เที่ยวบินที่ TN77

**บินข้ามผ่านเส้นแบ่งเขตเวลาสากล**
​09.45 น. เดินทางถึงสนามบิน ปาเปเอเต เกาะตาฮิติเมืองหลวงของเฟรนช์โพลินีเซีย (French Polynesia)นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะโมโอเรอา (Moorea) โดยทางเรือ Terevau Ferry (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก  INTER CONTINENTAL MOOREA RESORT & SPA
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในโรงแรม
​บ่าย อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม ให้ท่านได้ปรับเวลาและปรับร่างกายก่อนชมหมู่เกาะต่างๆของเฟรนช์โพลินีเซีย หมู่เกาะอาณานิคมของฝรั่งเศสที่ได้ขึ้นชื่อว่า “ไข่มุกแห่งทะเลแปซิฟิกใต้” เป็นหมู่เกาะที่นักท่องเที่ยวยกย่องให้เป็นแดนสวรรค์และได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นริมหาดสวย น้ำใส  
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมชมโชว์ Polynesian Dances
พักที่INTER CONTINENTAL MOOREA RESORT & SPA หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เกาะโมโอเรอา
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสัมผัสประสบการณ์ในการ นั่งรถ 4X4 สำหรับการท่องเที่ยวรอบ เกาะโมโอเรอา (Moorea) เป็นเกาะหนึ่งของหมู่เกาะโซไซเอตี อยู่ห่างจากเกาะตาฮิติ ชมทัศนียภาพโดยรอบเกาะ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองในหุบเขา แหล่งเกษตรกรรม วิถีชีวิตของของชาวโพลินีเชี่ยน เช่น การทำไร่สับปะรด ไร่วานิลา

นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเบลล์เวแดร์ (Belvedere) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งเกาะโมโอเรอา ท่านจะได้เห็นวิวของ อ่าวคุ๊ก (Cook Bay) และ อ่าวโอปุโนฮู (Opunohu Bay) สะท้อนให้เห็นความงามน้ำทะเลสีเทอควอยซ์ ทอดยาวเป็นชั้นไล่ระดับสี ตัดกับผืนฟ้าสดใส สวยงามยิ่ง   

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขามหัศจรรย์ (Magic Mountain) ซึ่งเป็นจุดชมวิวสูงสุดของเกาะโมโอเรอา สามารถเห็นวิวและความงามของเกาะแห่งนี้ในมุมสูง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเก็บภาพความงามของหมู่เกาะโมโอเรอา 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันบนเกาะ
​บ่าย นำท่าน สัมผัสประสบการณ์การดำน้ำ ชม ความงามของโลกใต้ท้องทะเลแห่งหมู่เกาะโมโอเรอา ให้ท่านชมความงามของท้องทะเล ได้ว่ายน้ำกับ ปลากะเบน และปลาฉลามเล็ก ชมความน่ารักของฝูงปลาหลากชนิดแห่งท้องทะเลแปซิฟิก ชมความงามของปะการังอันสมบูรณ์ที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดียิ่ง ให้ท่านได้ดำน้ำลงไปสัมผัสกับธรรมชาติแห่งท้องทะเลได้อย่างจุใจ
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่INTER CONTINENTAL MOOREA RESORT & SPA หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เกาะโมโอเรอา - เกาะโบรา โบร่า
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเกาะโมโอเรอา เพื่อเดินทางสู่ เกาะโบรา โบร่า โดยสายการบิน Air Tahiti (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก INTER CONTINENTAL MOANA BEACH ห้องพักแบบ Overview Bungalows
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในโรงแรม
​บ่าย นำท่านเดินทางโดยการ นั่งรถ 4X4 สู่จุดชมวิวที่ยอดเขาสูงสุดของ เกาะโบรา โบร่า เพื่อชมทัศนียภาพและทะเลสาบต่างๆ ณ จุดสูงสุดแห่งนี้ได้รับการขนานนามจากชาวพื้นเมืองว่า“จุดสูงสุดของโลก”(Top of the World) ที่ซึ่งท่านสามารถชมความงามของเกาะทั้งทางด้านตะวันออก จรดด้านตะวันตก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะ Bloody Mary’s Restaurant
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น Bloody Mary’s Restaurant
พักที่INTER CONTINENTAL MOANA BEACH หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เกาะโบรา โบร่า
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับบรรยากาศบังกะโลบนน้ำอย่างเต็มที่ตามอัธยาศัย และใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม หรือเดินช้อปปิ้งที่หมู่บ้าน Vaitape Village บนเกาะโบรา โบร่า เกาะที่ได้รับการขนานนามว่า “สวยที่สุดในโลก”
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในโรงแรม
​บ่าย นำท่านลงเรือเล็กมุ่งหน้าสู่ ทะเลสาบโบรา โบร่า (Bora Bora Lagoon) เพื่อสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตในการว่ายน้ำกับปลาฉลามครีบดำ (Black tip Shark) และให้อาหารปลากระเบน (Stingrays) พร้อมว่ายน้ำเก็บภาพความน่ารักของสัตว์ใต้ท้องทะเลที่อาศัยในทะเลสาบแห่งนี้ ให้ท่านดำน้ำดูปะการัง ที่เรียกได้ว่า “สวนปะการัง” ที่สวยงาม สมบูรณ์แบบของโลก
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่INTER CONTINENTAL MOANA BEACH หรือเทียบเท่า
วันที่ 6เกาะโบรา โบร่า - เกาะตาฮิติ
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงามของทะเลสาบแห่งเกาะโบรา โบร่า ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลที่สวยที่สุดในโลก และครั้งหนึ่งในชีวิตที่ควรค่าต่อการมาเยือน
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในโรงแรม
​บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เกาะตาฮีติ โดยสายการบิน Air Tahiti จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก INTER CONTINENTAL TAHITI
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมแบบบุฟเฟ่ต์ พร้อมชมโชว์ Polynesian Dances
พักที่INTER CONTINENTAL TAHITI หรือเทียบเท่า
วันที่ 7เกาะตาฮิติ
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองปาเปเอเต เมืองหลวงของตาฮิติ นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์ปาเปเอเต (Cathedral of Papeete) ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไข่มุก (Pearl Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงไข่มุกทะเลแปซิฟิก และ การนำไข่มุกมาทำเครื่องประดับต่างๆมากมาย ท่านจะได้เห็นวิถีการพัฒนาและการออกแบบเครื่องประดับอันหลากหลาย 

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดเก่าแก่ของเมือง ที่มีการนำข้าวของ ผักและผลไม้มาวางขาย  
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
​บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดวีนัส (Venus point) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอ่าวมาตาวาอิ (Matavai Bay) ซึ่งเป็นจุดที่กัปตันเจมส์ คุ๊ก ได้ทําการทอดสมอเรือและค้นพบหมู่เกาะตาฮิติ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพต้นกําเนิดทางประวัติศาสตร์ ในการค้นพบหมู่เกาะตาฮิติครั้งแรกของชาวยุโรป

นำท่านชม น้ำตกฟารูไม (Faarumai Waterfall) เป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะตาฮิติ ลำน้ำที่น่าประทับใจทั้งสามสายไหลลงสู่แอ่งน้ำที่ล้อมรอบด้วยพืชพันธุ์ไม้เมืองร้อนและหน้าผาที่น่าอัศจรรย์ เพลิดเพลินกับการเดินผ่านพืชพันธุ์ไม้ต่างแดน เพื่อมาที่สายน้ำมหัศจรรย์ใกล้กับหมู่บ้านทิอาเรแห่งนี้

จากนั้นนำท่านเดินต่อไปที่ Marea Arahurahu ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิของชาวโพลินีเชี่ยน
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่INTER CONTINENTAL TAHITI หรือเทียบเท่า
​วันที่ 8เกาะตาฮิติ - โตเกียว
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินปาเปเอเต
 
​08.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Air Tahiti Nui เที่ยวบินที่ TN 78
วันที่ 9โตเกียว - กรุงเทพฯ
​14.05 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ  กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
​17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
​21.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

​ค่าทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-นาริตะ-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ นาริตะ-ปาเปเอเต-นาริตะ โดยสายการบิน Air Tahiti Nui
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในตาฮิติตามระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พัก 7 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าCTOM (ประเทศเฟรนซ์โปลินีเซีย) สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย 
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ 
​ค่าทัวร์ไม่รวม
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 9 วัน คิดเป็น 27 ยูโร หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50-59 วัน หักค่ามัดจำ 100,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26-49 วัน หักค่ามัดจำ 150,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-25 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

  หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม
 
​เอกสารในการใช้ยื่นวีซ่า : วีซ่าCTOM (ประเทศเฟรนซ์โปลินีเซีย)

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชำรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน 
- กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ 
- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน 
5. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) 
- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
- กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร 
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน) 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้าเพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ ***1

 
​หมายเหตุ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 16 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง

 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง

การเดินทางเป็นครอบครัว 

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 
  4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

  ค้นหา
  คำค้น
  ช่วงเวลา
  รายการทัวร์
  ค้นหา


   

  Add line Triple Enjoy