รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์แอฟริกา

TE227 : ทัวร์แอฟริกาใต้ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ส่อง Big 5 โจฮันเนสเบิร์ก พริทอเรีย 8 วัน 5 วัน (EK)


Emirates (EK)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Park Inn Sandton
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Sabi River Sun
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
THE COMMODORE HOTEL
TE227 : ทัวร์แอฟริกาใต้ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ส่อง Big 5 โจฮันเนสเบิร์ก พริทอเรีย 8 วัน 5 วัน (EK)
 

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ดูไบ
​19.00 น. พร้อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูที่ 9 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว T เจ้าหน้าทีรอต้อนรับอำนวยความสะดวก
​21.05 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ **เพื่อเปลี่ยนเครื่อง** โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK373 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 06.45 ชั่วโมง)
วันที่ 2ดูไบ - โจฮันเนสเบิร์ก - พริทอเรีย - จัตุรัสกลางเมือง - พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ - อิสระช้อปปิ้ง
​00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ(DXB) **รอเปลี่ยนเครื่อง 03.10 ชั่วโมง**
​04.05 น. ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ O.R. Tambo โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK761 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาประมาณ 8.10 ชั่วโมง)
​10.15 น. ถึง สนามบิน O.R. Tambo โจฮันเนสเบิร์ก ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าสามารถพำนักในแอฟริกาใต้ได้ 30 วัน)

จากนั้น นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย เมืองแห่งดอกไม้สีม่วง (Pretoria) เมืองหลวงด้านการบริหารของแอฟริกาใต้เมืองนี้ ตั้งตามชื่อของแอนดีส์ พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) วีรบุรุษของการต่อสู้รบระหว่างพวกบัวร์ (Boer) กับชนพื้นเมืองผิวดำ พริทอเรีย จึงเป็นเมืองหลวงของชาวบัวร์ที่พยายามต่อสู้กับพวกอังกฤษเพื่อให้ได้อิสรภาพ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ ธนาคาร ทำเนียบประธานาธิบดีและที่ทำการรัฐบาล วุฒิสภาจะจัดประชุมขึ้นที่เมืองพริทอเรีย สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและอาจถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองคือ ต้นแจ๊กการันดา (Jacaranda) ที่มี  ดอกสีม่วงสดบานสะพรั่งดั่งเช่น ซากุระของชาวญี่ปุ่น เมืองนี้ได้สมญานามว่า "City of Jacarandas" ซึ่งจะออกดอกบานสะพรั่งให้ได้เห็นกันในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี 
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีน (มื้อที่1)
​บ่าย นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญของเมือง บริเวณจัตุรัสกลางเมือง (CHURCH SQUARE)ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์พอล ครูเกอร์ (Paul Kruger Monument) ประธานาธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาวบัวร์มาชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการปกครองและรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองกันผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี (UNION BUILDING) ที่ทำการของรัฐบาลที่ใหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวัง จนติดอันดับว่าเป็นทำเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก

ให้ท่านได้อิสระ ถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นอดีตประธานาธิปดีเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandala) ที่ยืนตระหง่านอยู่เหนือสวน แมนเดลาเข้ารับตำแหน่งที่นี่เมื่อปี 1994 เป็นประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของแอฟริกาใต้

เข้าชม พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ (Voortrekker Monument & Museum) ศูนย์รวมจิตใจของชนผิวขาวเชื้อสายดั้งเดิมของชาวบัวร์ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวร์จากปลายแหลมของทวีป เข้าสู่ใจกลางประเทศแอฟริกาใต้และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีของการสู้รบกับชาวพื้นเมือง 

นำท่านเดินทางกลับสู่ โจฮันเนสเบิร์ก เพื่อรับประทานอาหารเย็น

เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย (มื้อที่2)

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ นำท่าน อิสระช้อปปิ้งย่าน Sandton City
ที่พักโรงแรม Park Inn Sandton ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3โจฮันเนสเบิร์ก - อุทยานแห่งชาติครูเกอร์
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่3)
​08.00 น. นำคณะถึง สนามบิน O.R. Tambo เพื่อเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์
​10.00 น. เหินฟ้าสู่ สนามบิน MQP Nelspruit
​10.50 น. เดินทางถึง สนามบิน MQP Nelspruit จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ โรงแรมที่พักเพื่อวางสัมภาระและทานอาหารกลางวัน
​เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่4)
​บ่าย นำท่าน ขึ้นรถเปิดหลังคาเพื่อชมความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณนานาชนิด ภายในอุทยานแห่งนี้และเมื่อดวงอาทิตย์ตก ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ส่องสัตว์ในช่วงพลบค่ำ อาจจะเจอนักล่าที่กำลังล่าเหยื่อยในช่วงเวลานี้ก็เป็นได้
​เย็น รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ (มื้อที่5)
ที่พักโรงแรม Sabi River Sun ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
​วันที่ 4อุทยานแห่งชาติครูเกอร์
​เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (มื้อที่6)

วันนี้เราจะใช้เวลาทั้งวันในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ เพื่อส่องสัตว์และหา สิงโต, เสือดาว, ควายป่า, แรด และ ช้างแอฟริกา (Big5) 
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์ (มื้อที่7)
​บ่าย ใช้เวลาตามล่า Big 5 และดูวิถีชีวิตของสัตว์ต่าง ๆ กันต่อ
​เย็น รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ (มื้อที่8)
ที่พักโรงแรม Sabi River Sun ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 5อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ - เคปทาวน์
​เช้า ตื่นเช้าเพื่อไปดูวิถีชีวิตของเหล่าสัตว์ป่ายามเช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (มื้อที่9)
​11.00 น. นำคณะเดินทางถึง สนามบิน MQP Nelspruit เพื่อเดินทางสู่ เคปทาวน์
เที่ยงบริการอาหารเที่ยงแบบ Lunch Box (มื้อที่10)
​13.15 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินเคปทาวน์
​15.45 น. เดินทางถึง สนามบินเคปทาวน์ 

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่โรงแรมที่พักเพื่อเชคอินและวางสัมภาระ 
 
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน (มื้อที่11)
ที่พักโรงแรม The Commodore Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 6เคปทาวน์ - Cape Peninsula - เกาะดุยเกอร์ - หาดโบว์เดอร์ - แหลมกู๊ดโฮป - สวนพฤกษศาสตร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่12)

ชม ความงามของชายฝั่งบริเวณ Cape Peninsula ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา ข้ามยอดเขาอันสวยงามที่มีชื่อเสียงก้องโลก Chapman’s Peak ท่านจะได้ชมภูมิประเทศที่แปลกตาอันน่าประทับใจ ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานทีตั้งของที่พักตากอากาศอันหรูหรา

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ที่ Hout Bay เพื่อนำท่าน นั่งเรือชมฝูงแมวน้ำ ที่แสนน่ารักนอนอาบแดดอุ่นนับพันตัวที่ เกาะดุยเกอร์ (Duiker Island) ** ใช้เวลาประมาณ 45 นาที **
​เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารแบบตะวันตก  ด้วยเมนูซีฟู๊ดกุ้งมังกร (มื้อที่13)
​บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บริเวณ Simon’s Town ซึ่งเป็นอาณานิคมของฝูงนกเพนกวินพันธุ์แอฟริกัน Jackass ขนาดเล็กแสนน่ารักนับพันตัวที่ หาดโบว์เดอร์ (Boulder Beach) มีลักษณะเท้าเป็นสีดำ เปลือกตาสีชมพู เป็น 1 ใน 15 ชนิดในโลกที่ใกล้จะสูญพันธุ์    

จากนั้น นำท่านเที่ยวชม แหลมแห่งความหวัง หรือ แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) อยู่ในเขตสงวน Cape of Good Hope Nature Reserve ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาดใหญ่ จะเห็นรอยตะเข็บที่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกันได้ชัดเจน บนผิวน้ำซึ่งเป็นเหตุให้บริเวณนี้ ท้องทะเลมักมีหมอกลงจัดอากาศแปรปรวน ทั้งนี้เพราะกระแสน้ำอุ่นและกระ แสน้ำเย็นมาปะทะกัน ทำให้ยากต่อการเดินทางโดยทางเรือทั้งในสมัยโบราณและปัจจุบัน ทัศนะวิสัยไม่ดีนักทำให้เรือชนหินโสโครกหรือชนกันเองเสมอ ๆ  จนก่อให้เกิดเรื่องราวของภาพหลอน มิติอันลี้ลับและเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับฟลายอิ้งดัตช์แมน Flying Dutchman ซึ่งเป็นชื่อเรือที่นักเดินทางเรือชาวดัตช์ ที่พยายามจะเดินทางอ้อมผ่านแหลมกู๊ดโฮป ให้ได้แต่ก็ทำไม่สำเร็จ ทำให้เรือสูญหายไปในทะเลท่ามกลางหมกหนาทึบจนทุกวันนี้ และจุดชมวิวที่สวยที่สุดคือ Cape Point  เคปพอยท์

นำท่านเดินทางสู่ Kirstenbosch Botanic Garden เป็นหนึ่งในสวนพฤกษศาสตร์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงระดับโลก ตั้งอยู่ที่เชิงเขา Table Mountain เริ่มต้นก่อตั้งในปีค.ศ. 1913 โดยที่ครบรอบ100 ปี ในปีค.ศ. 2013 ที่ผ่านนี่เอง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่จึงสร้างสะพานลอยฟ้าในปีค.ศ. 2013 – 2014 และเปิดให้บริการแบบสาธารณะเมื่อวันที่17 พฤษภาคม ปีค.ศ. 2014 โดยมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ไม้ดอกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของอเมริกาใต้ ถือเป็น 1 ใน 7 ของสวนพฤกษศาสตร์ดีที่สุดในโลก สวนแห่งนี้ยังมีต้นไม้ที่ปลูกเป็นแนวรั้วที่โด่งดังที่สุดในโลก โดยในปี 1660 มีการปลูกพุ่มไม้หนามเพื่อปกป้องอาณาเขตของอาณานิคมของชาวดัชท์ และแนวรั้วต้นไม้นี้ก็ยังคงอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ และเป็นมรดกของเมือง (Provincial Heritage Site) อีกด้วย นำท่านชมการจัดแสดงพันธุ์ไม้จากเขตต่างๆ ของแอฟริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเขตแห้งแล้งทางตอนบน และทางฝั่งตะวันตกของประเทศซึ่งติดกับประเทศนามีเบีย เชิญชมความงามของหมู่มวลไม้ดอกอันสวยสดในเนื้อที่ 1,380 เอเคอร์ และเพลิดเพลินกับพันธุ์ไม้ที่อวดโฉมความงดงามตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารแบบตะวันตก (มื้อที่14)
ที่พักโรงแรม The Commodore Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 7เคปทาวน์ - Groot Constantia - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - ดูไบ
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่15)

นำท่านเดินทางสู่ แหล่งผลิตไวน์เก่าแก่ที่สุดใน Cape Town นามว่า Groot Constantia ไวน์เอสเตทที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบดัชต์ ที่นี่เป็นที่แรกที่เริ่มการปลูกองุ่น Groot Constantia ได้ผลิตไวน์และกวาดรางวัลต่าง ๆมาแล้วมากมาย เป็นแหล่งผลิตผลิตไวน์ชั้นดี มีห้อง Tasting ไว้ให้สำหรับนักท่องเทียว ที่ต้องการทดลองชิมไวน์ รสชาติ ต่าง ๆ เช่น ไวน์แดง ไวน์ขาว และมีบริการให้ซื้อกลับในราคา  ย่อมเยา อีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางไปสัมผัสชีวิตสัตว์อันป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของเมือง คือนกกระจอกเทศ ณ ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ ที่มีชื่อเสียงของเมือง West Coast Ostrich Farm  เรียนรู้เรื่อ  งราวอันน่าสนใจยิ่งของนกกระจอกเทศ ที่มีจุดเด่นคือ เป็นสัตว์ปีกขนาดใหญ่แต่แทนที่จะใช้ปีกบินกลับมีความชำนาญในการใช้ขาวิ่งได้อย่างรวดเร็วที่สุดในโลกเลยเลยทีเดียว แถมปัจจุบันยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของประเทศอีกด้วย
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยงอาหารพื้นเมือง เมนูจากเนื้อและไข่ของนกกระจอกเทศ (มื้อที่16) 
​15.00 น. นำคณะถึง สนามบินนานาชาติเคปทาวน์
​18.20 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ **เพื่อเปลี่ยนเครื่อง** โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK771 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 09.25 ชั่วโมง)
 
วันที่ 8ดูไบ - กรุงเทพฯ
​05.45 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ(DXB) **รอเปลี่ยนเครื่อง 03.00 ชั่วโมง**
​08.45 น. ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK370 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาประมาณ 6.30 ชั่วโมง)ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

​อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น 
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Carry on) น้ำหนักไม่เกิน 7กก.
 • ค่าทิปคนขับและไกด์ท้องถิ่น **ตลอดการเดินทาง**
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศเอธิโอเปียแบบออนไลน์ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

​อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความประทับใจการให้บริการของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง**
 • ค่าธรรมเนียมถ่ายภาพชนเผ่าต่าง ๆ (ถ้ามี)
​เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 • กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 60% ของค่าทัวร์ทั้งหมด พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
​เงื่อนไขการเดินทาง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่น ๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง 
 • บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวประเทศเอธิโอเปียเท่านั้น
 • เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • โรงแรมที่พักในประเทศเอธิโอเปียมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเอธิโอเปียตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเอธิโอเปียโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน 
 • กระเป๋าสัมภาระต่าง ๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะส่วนตัว
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น
​เงื่อนไขการยกเลิก
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทาง ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ   หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศแอฟริกาใต้โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและแอฟริกาใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใด ๆ ได้ทั้งสิ้น**
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  
  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy