รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์แอฟริกา

TE333 : โปรแกรมทัวร์เคนย่า แทนซาเนีย ซาฟารี 10 วัน 7 คืน (KQ)


Kenya Airways (KQ)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Lake Nakuru Sopa Lodge
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Lazizi Premier Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Mara Serena Safari Lodge
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Ngorongoro Serena Safari Lodge
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Serengeti Serena Safari Lodge
TE333 : โปรแกรมทัวร์เคนย่า แทนซาเนีย ซาฟารี 10 วัน 7 คืน (KQ)

The Great Migration… ชมความยิ่งใหญ่ของฤดูสัตว์อพยพ

อรูชา - ภูเขาไฟโกรงโกโร - อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ - ไนโรบี - ทะเลสาบสีชมพูนากูรู - อุทยานแห่งชาติมาไซมารา

(ชมความยิ่งใหญ่ทางธรรมชาติ กับการย้ายถิ่นฐานของฝูงวิลเดอร์บีช นับล้านตัว)


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE333-00119-28 ก.ค. 67Kenya Airways (KQ)209,900จองด่วน
TE333-00209-18 ส.ค. 67Kenya Airways (KQ)209,900จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพมหานคร
22.00 น.คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส แถว W เคาน์เตอร์ที่ 14 - 15 
(หมายเหตุ : ให้ท่านจัดกระเป๋าเป้หรือกระเป๋าแบบยืดหยุ่นได้ (Soft shell) สำหรับพักค้าง 3 คืนในแทนซาเนีย เนื่องจากต้องมีบินเที่ยวบินภายใน ซึ่งเป็นเครื่องบินเล็ก ไม่สามารถบรรจุกระเป๋าใบใหญ่ได้
วันที่ 2เคนย่า – ไนโรบี – คิลิมันจาโร – อรุชา – โกรงโกโร
01.15 น.ออกเดินทางสู่กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส เที่ยวบิน KQ887 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารค่ำ ระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงไนโรบี
06.05 น.เดินทางถึงสนามบินไนโรบี (NBO) แวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน KQ 434
08.00 น.ออกเดินทางจากสนามบินไนโรบี (NBO) สู่สนามบินคิลิมันจาโร (JRO) โดยเที่ยวบิน PW722
09.00 น.

เดินทางถึงสนามบินคิลิมันจาโร (JRO) ปรเทศแทนซาเนีย 

นำท่านทำวีซ่า On Arrival สำหรับเข้าประเทศแทนซาเนีย (กรุณาเตรียมเงินท่านละ 50 USD) 
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นนำท่านขึ้นรถจิ๊ป 4 WD แบบตะลุยซาฟารี สำหรับการท่องสู่ผืนป่าแห่งแทนซาเนีย สำหรับสนามบินคิลิมันจาโร เป็นสนามบินที่เรียกได้ว่าอยู่ใกล้กับบริเวณเทือกเขาคิลิมันจาโร หากอากาศดีท่านสามารถเห็นยอดเขาคิลิมันจาโร ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นภูเขาไฟยอดเดี่ยวที่สูงที่สุดในโลก และเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาอีกด้วย มีความสูงกว่า 5,895 เมตร

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองอรุชา (Arusha) (ระยะทาง 52 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) ซึ่งถือเป็นฐานบัญชาการในการท่องซาฟารีในเขตภาคเหนือของแทนซาเนีย และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศแทนซาเนียอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่สามารถเห็นยอดเขาเมรู หรือ Mt. Meru ที่สูงเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาคิลิมันจาโร ท่านสามารถเก็บภาพความสวยงามของยอดเขาเมรูก่อน

นำท่านเดินทางท่องสู่ผืนป่าซาฟารีใหญ่เซเรงเกติ (Serengeti) แห่งประเทศแทนซาเนีย นำท่านชมเมืองอรุชา เมืองที่เป็นแหล่งของพลอยแทนซาไนท์ อันเป็นที่มาของชื่อประเทศแทนซาเนีย นำท่านสู่หมู่บ้านศิลปะวัฒนธรรมของแทนซาเนีย (Cultural Village) ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและพลอยของแทนซาเนีย ให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตของชาวแทนซาเนีย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย
(หมายเหตุ : กระเป๋าใบใหญ่จะจัดเก็บไว้ที่เมืองอรุชา ให้ท่านเตรียมกระเป๋าเป้ สำหรับพักค้าง 3 คืน)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่แหล่งสงวนพันธุ์สัตว์ป่าโกรงโกโร (Ngorogoro Conservation Area) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแทนซาเนีย โกรงโกโร คือ ปล่องภูเขาไฟที่เป็นส่วนหนึ่งของเขตอนุรักษ์ ตั้งอยู่ห่างไปทางตะวันตก 180 กิโลเมตรจากเขตอรุชา (Arusha) เขตอนุรักษ์โกรงโกโรมีพื้นที่ทั้งหมด 6,480 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,020 – 3,578 เมตร องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก - UNESCO) ยกย่องให้เขตอนุรักษ์โกรงโกโรเป็นมรดกโลก (World Heritage Site) ทางธรรมชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1979 ภายในเขตอนุรักษ์โกรงโกโรประกอบด้วยภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งที่ราบ ที่ราบสูง ทุ่งหญ้าสะวันนา และป่าไม้ ได้รับการจัดตั้งให้เป็นเขตอนุรักษ์เมื่อปี ค.ศ. 1959 เพื่อให้เป็นเขตสำหรับการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ และอยู่ในการดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ มีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ และมีชนเผ่ามาไซ (Maasai) ได้รับอนุญาตเข้าไปทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ได้ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันแปลกตา และหมู่มวลสัตว์ป่านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ช้าง ควายป่า ยีราฟ ม้าลาย หรือสัตว์นักล่าต่างๆ วันนี้เรียกได้ว่าเป็นวันแรกแห่งการเริ่มกิจกรรมกึ่งๆเกมส์ไดร์ฟ ระหว่างการเดินทางจากเขตอรุชาสู่ภูเขาไฟโกรงโกโร

ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
ที่พักNgorongoro Serena Safari Lodge**** หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ปล่องภูเขาไฟโกรงโกโร – เกมส์ไดร์ฟ – อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ (พักค้าง 2 คืน)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางลงไปชมสัตว์ต่างๆในปากปล่องภูเขาไฟโกรงโกโร ซึ่งเรียกได้ว่าที่สุดของซาฟารีในประเทศแทนซาเนีย (Game drive) จากปากปล่องภูเขาไฟลงไปจนถึงก้นซึ่งเป็นที่ราบแบนๆนั้นค่อนข้างสูงมากทีเดียว เหมือนมองจากภูเขาสูงๆลงไปยังที่ราบเชิงเขา แต่พอถึงก้นปล่องแล้วจะไม่รู้สึกว่าทึบหรืออึดอัด เพราะที่นี่เป็นที่ราบในปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความกว้างถึง 18 กิโลเมตร เนื่องจากทางขึ้นที่สูงชันทำให้สัตว์ต่างๆในนี้จะออกไปข้างนอกไม่ได้ จึงทำให้มีสัตว์ต่างๆขยายพันธุ์และอาศัยอยู่มากมาย สำหรับภูเขาโกรงโกโร เป็นภูเขาไฟที่มีอายุหลายล้านปี มีปล่องที่พ่นลาวาออกมาใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง มีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่มากมาย เช่น ฝูงวิลเดอร์บีช ม้าลาย กวางต่างๆ รวมทั้งสัตว์นักล่าอย่างเช่น สิงโต เป็นต้น ในที่ราบกลางปล่องภูเขาไฟนี้ยังมีทะเลสาบหลายแห่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของฝูงนกฟลามิงโก้จำนวนมากด้วย ปล่องภูเขาไฟโกรงโกโร ซึ่งก่อนเกิดการระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อน เป็นภูเขาลูกโดดที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริเวณพื้นราบในปล่องกว้างใหญ่จนไม่อาจเห็นอีกฟากหนึ่งได้ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆจำนวนมาก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพสัตว์ป่านานาชนิดได้ตามอัธยาศัย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ (Serengeti National Park)  ซึ่งเป็นอุทยานที่กว้างใหญ่ที่สุดของแทนซาเนีย มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง 14,763 ตารางกิโลเมตร ไม่เพียงกว้างใหญ่ที่สุดเท่านั้นแต่ยังเป็นอุทยานที่มีสัตว์มากที่สุดด้วย

นำท่านออกชมสัตว์ต่างๆระหว่างทางสู่ที่พัก ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ที่ราบเซเรงเกติ เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ“โกรงโกโร” เมื่อหลายล้านปีมาแล้ว อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ (Serengeti National Park) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศแทนซาเนียในทวีปแอฟริกาในปี ค.ศ. 1981 คำว่า เซเรงเกติ มาจากคำว่า ไซรินกิตู (Siringitu) ในภาษามาไซ หมายถึง "สถานที่ซึ่งแผ่นดินเคลื่อนที่ตลอดกาล" ชื่อนี้ได้มาเนื่องจากความกว้างใหญ่ที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดของที่ราบแห่งนี้ และที่นี่เป็นอุทยานที่ท่านจะได้เห็นการย้ายถิ่นฐานของฝูงสัตว์ป่านับล้านตัวที่รู้จักในนาม “Great Migration”

ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
ที่พักSerengeti Serena Safari Lodge **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)
วันที่ 4อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ – The Great Migration
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านออกชมสัตว์ต่างๆในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ของเซเรงเกติ (Game Drive) ท่านอาจมีโอกาสเห็นฝูงสิงโตกำลังกินควายป่า หรือ วิลเดอร์บีช นอกจากนี้เป็นช่วงที่ท่านจะได้ชมการเดินทางของฝูงวิลเดอร์บีช ม้าลาย และสัตว์ป่านานาชนิดนับล้านตัวที่จะมีการย้ายถิ่นฐานในแต่ละเดือนหรือที่เรียกว่า “The Great Migration” (ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour : ขึ้นบอลลูนในราคาท่านละ 500 USD ซึ่งสามารถดูฝูงสัตว์ในมุมสูงแบบ Bird Eyes View ได้) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าอัศจรรย์ของฝูงสัตว์ป่า และทัศนียภาพของภูมิประเทศแห่งแทนซาเนีย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค
บ่าย

นำท่านออกชมสัตว์ต่อ (Game Drive) นอกจากฝูงสัตว์กินหญ้าอย่าง วิลเดอร์บีช ม้าลาย อิมพาล่า และอื่นๆแล้ว ท่านยังจะได้ชมสัตว์นักล่าต่างๆที่ตามล่าหาอาหารด้วย เช่น สิงโต เสือชีต้าร์ หรือ เสือดาวอีกด้วย ในที่ราบเซเรงเกตินี้ มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยอยู่กว่า 3 ล้านตัวนับตั้งแต่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกว่า 415 ประเภทจากหนูแคระตัวจิ๋วไปจนถึงช้างป่าแอฟริกาที่เป็นสัตว์บกใหญ่ที่สุดในโลก สัตว์เลื้อยคลาน และจระเข้ 168 ชนิด กบกับคางคกอีก 163 พันธุ์ ปลาน้ำจืดเกิน 1,000 ชนิด และนกนานาชนิดกว่า 1,500 สายพันธุ์ ทั้งนกกระจาบตัวเล็กเท่าหัวแม่มือ จนถึงนกใหญ่ที่สุดในโลกอย่างนกกระจอกเทศ ให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจแบบเต็มอิ่มก่อนเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้น

ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พักSerengeti Serena Safari Lodge **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)
วันที่ 5เซเรงเกติ – อรุชา – ไนโรบี
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านเช็คเอาท์เดินทางสู่สนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบินเล็ก

11.00 น.นำท่านขึ้นเครื่องบินเล็กออกเดินทางจากอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ สู่ เมืองอรุชา ท่านอาจมีโอกาสได้เห็นการอพยพของสัตว์จากมุมสูง
12.30 น.เดินทางถึงเมืองอรุชา นำท่านรับกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่
เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเยี่ยมชมไร่กาแฟ (Coffee Plant) อันมีชื่อเสียงของประเทศแทนซาเนีย ให้ท่านได้มีโอกาสลิ้มรสชาติของกาแฟแทนซาเนียอันเลื่องชื่อ และชมกรรมวิธีการผลิตกาแฟ พร้อมทั้งให้ท่านได้เก็บภาพทัศนียภาพไร่กาแฟแห่งภูมิภาคแอฟริกา

เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
17.30 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบิน คิลิมันจาโร
20.15 น.ออกเดินทางจากสนามบิน คิลิมันจาโร สู่สนามบิน ไนโรบี 
23.00 น.

เดินทางถึงสนามบินไนโรบี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

ที่พักLazizi Premier Hotel / Crown Plaza Airport Hotel**** หรือเทียบเท่า
วันที่ 6เคนย่า – ทะเลสาบนากูรู (ชมทะเลสาบแห่งนกฟลามิงโก้)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาตินากูรู (Nakuru National Park) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่เล็กที่สุดในสาธารณรัฐเคนย่า มีพื้นที่ประมาณ 582,650 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยภูเขาและเป็นป่า พุ่มไม้ และ หนองนํ้าที่เป็นส่วนของทะเลสาบ มีสมญานามว่า ทะเลสาบสีชมพู เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารของนกฟลามิงโก้ (Flamingo Bird) ในช่วงกรกฎาคมถึงตุลาคม จะพบนกฟลามิงโก้สีชมพูนับแสนตัวในทะเลสาบแห่งนี้ อีกทั้งในเขตนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์แรดดํา และแรดขาวที่ใกล้สูญพันธุ์ ทั้งยังเป็นถิ่นที่อยู่ของเสือดาว สัตว์สําคัญที่หาชมได้ยาก

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม
บ่าย

นําท่านชมทะเลสาบนากูรู (Naguru Lake) ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรูในเขตริฟท์วัลเล่ย์หรือเขตที่ราบสูงและหุบเขาใจกลางประเทศเคนย่า บริเวณแห่งนี้ในสมัยก่อนเป็นภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ไหลสู่ทะเลสาบ และมีสาหร่ายแกมเขียวทําให้เกิดสารอินทรีย์มีกลิ่นเหม็น และเป็นฟองบางครั้งก็ถูกเรียกว่า Soda Lake และเนื่องจากนํ้าในทะเลสาบแห่งนี้ มีความลึกเพียงไม่กี่เมตรและเต็มไปด้วยสาหร่ายอันเป็นอาหารโปรดของนกฟลามิงโก้ จึงทําให้ทะเลสาบแห่งนี้มีนกฟลามิงโก้นับแสนตัว หากมองจากที่สูงจะเห็นเป็นสีชมพู นอกจากนกฟลามิงโก้แล้ว บริเวณโดยรอบทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชนิด ต่างๆ อีกมากกว่า 400 สายพันธุ์ จึงถือเป็นแหล่งดูนกที่สําคัญอีก แห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนําท่านทํากิจกรรมเกมไดร์ฟ (Game Drive) หรือนั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่าเพื่อตามหาเหล่า Big 5 เป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเคนย่า คือ สิงโต เสือดาว แรด ช้าง และ ควายป่า ที่ใช้ชีวิตอยู่ตาม ธรรมชาติ นอกจากนี้ เรายังสามารถที่จะชมสัตว์อื่นๆ ที่หาดูได้ยากจากธรรมชาติแห่งนี้ อาทิเช่น ยีราฟ กวาง ม้าลาย ลิงบาบูน และหมูป่า

ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พักLake Nakuru Sopa Lodge **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 7มาไซมารา (พักค้าง 2 คืน)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ มาไซมารา หัวใจของการท่องซาฟารี แห่งเคนย่า การเดินทางในเช้าวันนี้ค่อนข้างไกล และถนนหนทางค่อนข้างสมบุกสมบัน มีโอกาสผ่านหมู่บ้านและเมืองเล็กเมืองน้อยหลายเมือง เมื่อเข้าเขตมาไซมารา จะมีโอกาสพบเห็นชนเผ่ามาไซต้อนฝูงวัวไปตามทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ พูดถึงฐานะของชาวมาไซว่าร่ำรวยแค่ไหน จะวัดกันจากจำนวนวัวว่ามีมากน้อยเท่าไร และชาวมาไซยังกินเลือดวัวสดๆ ผสมกับนมวัวเป็นอาหาร นัยว่าช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงบึกบึน 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค
บ่าย

นำท่านทำกิจกรรม (Game Drive) ในอุทยานแห่งชาติมาไซมารา ซึ่งได้ชื่อว่ามีสัตว์ให้ดูมากชนิดที่สุดในเคนย่า อุทยานแห่งชาติมาไซมาราตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเคนย่า ถือเป็นผืนป่าผืนเดียวกับอุทยานแห่งชาติ เซเรงเกติ (Serengeti National Park) ของประเทศแทนซาเนีย บนความสูง 1,588 เมตร แต่ขนาดของอุทยานแห่งชาติมาไซมารานั้นมีขนาดเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับเซเรงเกติ เพราะมีเนื้อที่เพียง 1,510 ตารางกิโลเมตร 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พัก Mara Serena Safari Lodge **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)
วันที่ 8มาไซมารา 
เช้าตรู่

นำท่านออกชมสัตว์และสัมผัสบรรยากาศของอุทยานแห่งชาติมาไซมาราในช่วงเช้าตรู่ (Early Morning Game Drive) ให้ท่านสัมผัสทั้งบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตว์บางชนิดที่ออกหากินในตอนเช้าตรู่ และสัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน พร้อมชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางธรรมชาติ

10.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านออกชมสัตว์ในอุทยานแห่งชาติมาไซมารา ผ่านกิจกรรม (Game Drive) ซึ่งได้ชื่อว่ามีสัตว์ให้ดูมากชนิดที่สุดในเคนย่า โดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งเป็นฤดูกาลอพยพย้ายถิ่นเพื่อหาแหล่งอาหาร ซึ่งเป็นช่วงที่ท่านจะได้เห็นฝูงวิลเดอร์บีช จำนวนนับล้านตัว และม้าลายกว่า 5 แสนตัว รวมทั้งสัตว์อื่นๆอีกมากมาย จุดที่น่าชมที่สุดในอุทยานฯ คือ ริมฝั่งแม่น้ำมารา เพราะจะมีสัตว์ข้ามไปข้ามมามากมาย ทำให้เห็นการล่าของสัตว์เป็นประจำ โดยเฉพาะเป็นเหยื่ออันโอชะของจระเข้ รถจะขับไปตามจุดต่างๆ รอบอุทยานฯ เพื่อค้นหาสัตว์ต่างๆ ตามที่อยากพบเห็น ถ้าโชคดีอาจพบฝูงสิงโต เสือชีต้าส์ ฮิปโปฝูงใหญ่ หรือแม้กระทั่งหนึ่งใน Big Five ที่หายากนั่นคือ เสือดาว 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค 
บ่าย

นำท่าน เฝ้าดูฝูงวิลเดอร์บีช ที่กำลังจะข้ามแม่น้ำ รวมทั้งสัตว์ต่างๆที่หากินอยู่ริมแม่น้ำมารา ให้ท่านได้เก็บภาพความน่าพิศวงทางธรรมชาติในการย้ายถิ่นฐานของสัตว์ป่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พักMara Serena Safari Lodge **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)
วันที่ 9มาไซมารา – ไนโรบี – กรุงเทพ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงไนโรบี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองข้างทาง ตลอดจนสัตว์ป่าที่มักจะออกมาโชว์ตัวให้เห็นตลอดสองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็น ม้าลาย ฝูงอิมพาลา ยีราฟ เป็นต้น

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันแบบ Lunch Box
บ่าย

นำท่านช้อปปิ้งของฝาก ณ ร้านขายสิ้นค้าพื้นเมืองนำท่านผ่านชมตัวเมืองไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนย่า เป็นเมืองที่ทันสมัย งดงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยผังเมืองที่ดีที่สุดในแอฟริกาตะวันออก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบ Carnivore
21.00 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินไนโรบี เพื่อเชคอิน
23.59 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ KQ 886 สายการบินมีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
วันที่ 10กรุงเทพฯ
13.50 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 19 - 28 กรกฎาคม 2567 209,900 บาท
 TE333-001: โปรแกรมทัวร์เคนย่า แทนซาเนีย ซาฟารี 10 วัน 7 คืน (KQ)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 09 - 18 สิงหาคม 2567 209,900 บาท
 TE333-002: โปรแกรมทัวร์เคนย่า แทนซาเนีย ซาฟารี 10 วัน 7 คืน (KQ)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
  เที่ยวบินภายใน (เครื่องบินเล็ก) น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 ก.ก. เท่านั้น กรุณาเตรียมกระเป๋าเป้แบบ Backpack ไปด้วย
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าวีซ่าประเทศเคนย่า
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 • ค่าวีซ่าประเทศแทนซาเนีย ท่านละ 50 USD (Visa on arrival)
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
การชำระเงิน
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
 • วดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 1-19วัน)
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

หมายเหตุ : 
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 12 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • การท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทำการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 • สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา 
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย 
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
เอกสารยื่นวีซ่าประเทศเคนย่า ใช้เวลาประมาณ 5-7 วันทำการ
1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 6 หน้า   
2. รูปถ่ายสี ปัจจุบัน (พื้นหลังสีขาว) ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
3. หนังสือรับรองการทำงาน (ออกเป็นภาษาอังกฤษ)
4. สําเนาบัตรประชาชน 
5. สําเนาทะเบียนบ้าน
6. สมุดวัคซีนฉีดไข้เหลือง เล่มจริง  
หมายเหตุ 
**กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์และไม่ได้เดินทางกับบิดามารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศจากเขตหรืออําเภอ**

หมายเหตุ วีซ่าแทนซาเนีย เป็นวีซ่า on arrival (ค่าวีซ่าประมาณ 50 USD)

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง การไปเที่ยวประเทศในทวีปแอฟริกาจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนเดินทางตามกฎการเข้าเมืองของประเทศในแถบนั้น โดยต้องนําสําเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและลายเซ็นไปขอรับบริการโดยฉีดก่อนเดินทางประมาณ 10 วัน สามารถไปฉีดได้ที่หน่วยบริการวัคซีน

1. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ถ.ราชวิถี เขต ราชเทวี โทร. 02-306-9199 
2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167 
3. ศูนย์วัณโรค เขต 10 โทร. 053-206-484 

*****ราคาวัคซีน 1,000-2,000 บาทต่อเข็ม การฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งจะมีระยะป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี *****
ทางหน่วยบริการ จะให้เป็นหนังสือเอกสารรับรองมา (เล่มสีเหลือง) ซึ่งผู้เดินทางจะต้องพกติดตัวไปด้วย******

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy