รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์แอฟริกาใต้

TE292 : โปรแกรมทัวร์บิ๊กไบค์ แอฟริกาใต้ Cape Town Motorbike Tour 7 วัน 4 คืน (EK)


Emirates (EK)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Breede River Winelands
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Fisherman Village
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
THE COMMODORE HOTEL
TE292 : โปรแกรมทัวร์บิ๊กไบค์ แอฟริกาใต้ Cape Town Motorbike Tour 7 วัน 4 คืน (EK)
 

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ดูไบ
​19.00 น. พร้อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูที่ 9 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว T เจ้าหน้าทีรอต้อนรับอำนวยความสะดวก
​21.05 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ **เพื่อเปลี่ยนเครื่อง** โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK373 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 06.45 ชั่วโมง)
วันที่ 2ดูไบ - เคปทาวน์ - หมู่บ้านโบแคป - ตลาดกรีนสแควร์ - เทเบิ้ลเม้าท์เท่น - V&A Waterfront 
00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ(DXB) **รอเปลี่ยนเครื่อง 03.10 ชั่วโมง**
​04.00 น. ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK772 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาประมาณ 9.45 ชั่วโมง)
​11.45 น.  เดินทางถึง เมืองเคปทาวน์ (CAPE TOWN) เมืองตากอากาศที่ติดอันดับสวยงามที่สุดแห่งของโลกตั้งอยู่ปลายสุดของแอฟริกาใต้ ถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรอินเดีย และแอตแลนติก ด้านหน้าหันเข้าหา มหาสมุทรทั้งสอง ส่วนด้านหลังมีเทือกเขาสูงเป็นฉากหลัง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำทุกท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พักเพื่อจัดเก็บสัมภาระและล้างหน้าล้างตาเพื่อความสดชื่น 
​13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)
​บ่ายจากนั้นนำท่าน ผ่านชมย่านชุมชนชาวมลายูที่อพยพมาอยู่ที่แอฟริกาใต้ในเมืองเคปทาวน์มีชื่อว่า ชุมชน Bo-Kaap ซึ่งถือเป็นย่านที่มีสีสันที่สุดของเมือง ตั้งอยู่บริเวณทางลาดของเนินเขา Signal Hill ชุมชนนี้มีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามของบ้านเรือที่มีสีสันสดใส และที่ชุมชนแห่งนี้มีการจัดตั้งองค์กรไม่หวังผลกำไรชื่อว่า Monkeybiz ซึ่งเป็นองค์กรที่มีการจัดให้ผู้หญิงยากจน  ในชุมชนได้มีรายได้ โดยแจกจ่ายลูกปัดให้สำหรับทำเป็นตุ๊กตา หรืองานฝีมืออื่น ๆ เพื่อที่ผลกำไรที่ได้จากการจำหน่ายจะได้กลับไปสู่ชุมชน

นำท่านเดินทางสู่ Green Market Square เป็นตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองเคปทาวน์ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิดมากมาย อาทิเช่น ผ้าชนิดต่างๆ สร้อยคอ หน้ากาก สินค้าพื้นเมือง ของฝากต่างๆมากมาย ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าฝากตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ เทเบิ้ลเม้าท์เท่น (Table Mountain) หรือภูเขาโต๊ะ

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ เทเบิ้ลเม้าท์เท่น (Table Mountain) **ทั้งนี้การให้บริการของกระเช้า ขึ้นกับสภาพอากาศในวันนั้นๆเพื่อความปลอดภัยของผู้มาเยือน เทเบิ้ลเม้าท์เท่น1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ หนึ่งในมรดกโลกซึ่งรับรองโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.2000 เป็นภูเขาสูงยอดตัดตรงเหมือนกับ  โต๊ะ ขึ้นมาด้านบนมีเส้นทางเดินลัดเลาะไปตามแนวขอบเขาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวรอบด้านได้อย่างชัดเจน ไกลไปจนถึงตัวเมืองเคปทาวน์

นำท่านถ่ายรูปกับ ไลอ้อนเฮด (Lion head)  ภูเขาที่มองดูแล้วใคร ๆ ก็ต้องพูดว่าคล้ายหัวสิงโตในเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าภูเขาลูกนี้จะมีสีแดงสวยงามยิ่งนัก 
​เย็น นำท่านสู่ V&A Waterfront ที่ shopping ติดท่าจอดเรือแห่งนี้เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของ live music และ street show ต่าง ๆ ของชาวเผ่าใน Africa ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมายที่และแวะถ่ายรูปที่ Clock Tower ดูสะพานเรือที่เปิดและปิดได้
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) 
ที่พักโรงแรม The Commodore Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 3แคมป์เบย์ - ฮัทเบย์ - เฮอแมนนัส - แหลมอะกะลัส - หมู่บ้านชาวประมง
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)

นำท่าน ขับมอเตอร์ไบค์  ไปตามเส้นทาง the Blue Flag beaches of Cape Town ผ่านแคมป์เบย์ (Camps Bay) ชายหาดที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ด้านหลังของ Table Mountain  และอัครสาวกทั้ง 12 องค์ (Majestic 12 Apostles)ต่อด้วย หมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ที่ ฮัทเบย์ (Hout Bay)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮอแมนนัส (Hermanus) เมืองชายฝั่งแสนงดงามจนได้ฉายา รีเวียร่าแห่งแดนใต้ (RIVIERA OF THE SOUTH) ถูกยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมปลาวาฬ ณ อ่าววอล์กเกอร์เบย์ (Walker bay)

นำท่านล่องเรือชม ปลาวาฬ SOUTHEN RIGHT WHALE วาฬตัวใหญ่เป้งมีซี่กรองเต็มปากเป็นวาฬสายพันธุ์บาลีนกินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร ซึ่งอพยพมาจากดินแดนขัวโลกใต้เพื่อหนีอากาศหนาวจัดเป็นหนึ่งในวาฬที่มีขนาดใหญ่ที่สุดติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก (วาฬใหญ่สุดคือวาฬสีน้ำเงินตัวยาว 25 เมตร) **ทั้งนี้การปรากฎตัวของวาฬนั้น ขึ้นกับช่วงเวลาการอพยพย้ายถิ่นในฤดูนั้น ๆ ซึ่งปกติจะสามารถพบเห็นได้ในช่วงระหว่างเดือนกันยาน-ตุลาคมของทุกปี 
​เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4)
​บ่ายจากนั้นนำทุกท่าน ขับรถต่อไปแหลมอะกะลัส (Cape Agulhas) เป็นแหลมหินที่เป็นจุดแบ่งอย่างเป็นทางการระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรอินเดียของทวีปแอฟริกา อยู่ห่างจากแหลมกู๊ดโฮปไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 150 กิโลเมตร และเป็นจุดใต้สุดของทวี  ปแอฟริกา

จากนั้น เดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านชาวประมง (Fisherman Village)
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5)
ที่พักที่พักท้องถิ่นใน Fisherman Village หรือเทียบเท่า
​วันที่ 4เวสเทิร์นเคป - ล่องเรือแม่น้ำบรีด - ไวน์แลนด์
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)

นำท่านออกจากโรงแรมที่พักมุ่งหน้าเข้าสู่ แผ่นดินใหญ่ และเข้าไปในภูเขาชายฝั่งที่สวยงามไปยังพื้นที่เพาะปลูกไวน์ชั้นเลิศของจังหวัดเวสเทิร์นเคปและขี่ผ่านภูเขาที่น่าตื่นตาตื่นใจ ดมกลิ่นหอมของดอกฟินบอส
 
​เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7)
​บ่าย นำทุกท่าน ล่องเรือรอบเมืองประวัติศาสตร์เล็ก ๆ ของ Breede River Winelands เมื่อคลายความเหนื่อยล้าของท่านไปทั้งวันแล้วอย่าลืมลองเบียร์ท้องถิ่น Saggy Stone สักขวด (เบียร์ไม่รวมในค่าทัวร์) สำหรับท่านใดที่อยากจะขี่รถต่อหลังจากมื้อกลางวัน เราสามารถนำท่านขี่รถไปยังเมืองเล็ก ๆ ละแวกนี้ได้
​เย็น ชมพระอาทิตย์ตกกับบรรยากาศสุดโรแมนติก 
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8)
ที่พักพักที่พักท้องถิ่นใน Breede River Winelands หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เคปไวน์แลนด์ - เพนนิซูล่า - แหลมกู๊ดโฮป - เคปทาวน์  
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)

นำท่านเดินทางต่อไปยัง เคปไวน์แลนด์ (ไร่ไวน์) ผ่านเส้นทาง Du Toitskloof อันสวยงามมากสำหรับสิงห์นักบิด 
​เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่10)
​บ่ายหลังมื้ออาหาร ขี่รถชมทัศนียภาพของ Chapman’s peak ถนนเรียบชายฝั่งทะเลที่ติดอันดับถนนที่สวยที่สุดถนนหนึ่งในโลก แวะถ่ายรูปตามจุดต่าง ๆ

เดินทางสู่ เขตสงวนกู๊ดโฮป Cape of Good Hope Nature Reserve Cape Point ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Cape Point ปลายแหลมที่สามารถมองออกไปสู่ทะเลบริเวณที่มหาสมุทรอินเดียและ มหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกัน ทั้งนี้เป็นเหตุ ให้กระแสน้ำอุ่น Agulhas และกระแสน้ำเย็นBenguela มาปะทะกัน ทำให้บริเวณนี้มักมีสภาพอากาศแปรปรวนและหมอกจัด ในสมัยโบราณเรือจึงมักมาร่มในบริเวณนี้ เกิดเป็นตำนานเรื่องลึกลับของเรือผี The Flying Dutchman เรือที่ผ่านจุดนี้ ไปได้ ต้องมี“Good Hope” เสี่ยงดวงกันไปแถมยังเป็นสัญลักษณ์ของจุดสุดท้ายในการเดินเรือไปยังทิศใต้ แล้วหันหัวเรือไปทางทิศตะวันออกสู่เอเชีย เพื่อเดินทางไปเอาเครื่องเทศ 
​เย็น นำรถกลับถึงเคปทาวน์
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่11)
ที่พักโรงแรม The Commodore Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 6เคปทาวน์ - ดูไบ
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12)
​10.30 น. นำคณะถึง สนามบินนานาชาติเคปทาวน์
​13.05 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ **เพื่อเปลี่ยนเครื่อง** โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK773 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 09.30 ชั่วโมง)
วันที่ 7ดูไบ - กรุงเทพฯ
​00.35 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ(DXB) **รอเปลี่ยนเครื่อง 02.15 ชั่วโมง**
​02.50 น. ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศแอฟริกาใต้ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK384 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาประมาณ 06.40 ชั่วโมง)
​12.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

​อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน สายการบินเอมิเรตส์ 30 กิโล/ท่าน 
 • ค่าเช่ามอเตอร์ไบค์
 • ค่าน้ำมัน
 • น้ำดื่มวันละ 2 ขวด
 • กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น 
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
​อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ทิปไกด์ขึ้นอยู่กับความประทับใจการให้บริการของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ใบขับขี่สากลประเภทรถจักรยานยนต์
​เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 • กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 60% ของค่าทัวร์ทั้งหมด พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
 
​เงื่อนไขการเดินทาง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง 
 • บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวประเทศแอฟริกาใต้เท่านั้น
 • เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • โรงแรมที่พักในประเทศแอฟริกาใต้มีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศแอฟริกาใต้ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศแอฟริกาใต้โดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน 
 • กระเป๋าสัมภาระต่าง ๆ ถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะส่วนตัว
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิ เช่นนั้นทางบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น
​เงื่อนไขการยกเลิก
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทาง ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ   หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศแอฟริกาใต้โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและแอฟริกาใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใด ๆ ได้ทั้งสิ้น**
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  
  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy