รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์แสงเหนือ

TE115 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ 8 วัน 6 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
AZIMUT
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOLIDAY INN SUSCHEVSKY
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
PARK INN
TE115 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ 8 วัน 6 คืน (TG)

ตื่นตากับ แสงออโรร่า (POLALIGHT) สิ่งมหัศจรรย์จากขั้วโลก

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว และ พระราชวังแคทเธอรีน พาเลซ

เยือนนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กราชินีแห่งยุโรปเหนือ

 ชมความวิจิตรงดงามของกรุงมอสโคว์


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก    กรุงเทพฯ - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
07.30 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D (เช็คอินกรุ๊ป) เคาน์เตอร์ สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก  โปรดสังเกตป้าย พรีเวียต รัสเซีย
10.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ TG 974
17.10 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดว่า กรุงมอสโคว์ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
20.00 น.บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักRadisson Blu Belorusskaya Hotel **** หรือเทียบเท่า
วันที่สอง  มอสโคว์
08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม
เช้า นำท่านเข้าชม “พระราชวังเครมลิน” สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคำ,เครื่องบรรณาการจาก ราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง

จากนั้นชม โบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่ยักษ์ และ หอระฆังพระเจ้าอีวาน ชม ระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่งประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง

จากนั้นให้เวลาท่านอย่างอิสระ เพื่อเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดนัดจตุจักรของกรุงมอสโคว์ ที่รวบรวมสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ไว้จำหน่ายในราคาถูกสุดสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล่, อำพัน ฯลฯ ตามอัธยาศัย
19.00 น.บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักRadisson Blu Belorusskaya Hotel**** หรือเทียบเท่า
วันที่สาม  มูรมานสก์
08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม
เช้า นำท่านชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขา 7ลูก มีแม่น้ำมอสควาไหลผ่านกลางเมือง   

ชม ย่านธุรกิจการค้าจตุรัสแดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในมอสโคว์ต้นแบบของจัตุรัสเทียนอันเหมินของปักกิ่ง,วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า  อิวานจอมโหดประกอบด้วย หอสวดทรงหัวหอม  9 โรง  ซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นอย่างกลมกลืน

ชม สุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิคที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต

อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆ  
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร โรงแรม Novotel Svo Hotel’s Restaurant
15.40 น.ออกเดินทางไปยัง มูรมานสก์ โดย สายการบินแอร์โร่ฟล็อต เที่ยวบินที่ SU 1324 (เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 20 กก. ซึ่งบางครั้งอาจรวมถึงกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่องมาชั่งรวมด้วย ซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านคำนวณเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าด้วย)
18.05 น.  ถึง มูรมานสก์  เป็นเมืองท่า ตั้งอยู่ในเขต Arctic Circle  ภายในคาบสมุทรโคล่า ทางตอนเหนือของประเทศรัสเซีย ทางด้านทิศเหนือติดกับประเทศนอร์เวย์ ทางด้านทิศตะวันตกติดกับ ประเทศฟินแลนด์ และถ้าเดินทางด้วยรถยนต์ จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก็จะถึงชายแดนของนอร์เวย์ และฟินแลนด์
20.30 น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
21.30 น. ไปชม แสงออโรร่า (POLALIGHT) ในทุ่งหิมะในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดท่านจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาดูได้เฉพาะพื้นที่ภายในรัศมี 300 กม. จากขั้วโลกเท่านั้น 
ที่พัก โรงแรม Azimut **** หรือเทียบเท่า
วันที่สี่มูรมานสก์
08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม
เช้า  นำท่านชม รอบเมืองมูรมานสก์ บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร

เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น Museum of local Lore จัดแสดงเรื่องราวของชาวซามี่หรือแลปส์ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปีค.ศ.1574 

จากนั้นนําท่านชม อนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกําลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมันเป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน

จากนั้น นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองคิรอฟสค์ (Kirovsk) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ (Snow Village) ที่สร้างขึ้นจากหิมะทั้งหมด ที่มีการสร้างประติมากรรมน้ำแข็งเป็นรูปร่างต่างๆที่สวยงาม มีทั้งอาคาร,รูปปั้น, โบสถ์น้ำแข็ง,อุโมงค์ถ้ำ,เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับการขับรถสโนว์โมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ที่ท่านสามารถขับรถไปบนหิมะ ลานน้ำแข็งกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง
18.30 นบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
20.00 น. ไปชม แสงออโรร่า (POLA LIGHT) ในทุ่งหิมะในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดท่านจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาดูได้เฉพาะพื้นที่ภายในรัศมี 300 กม.จากขั้วโลกเท่านั้น
ที่พัก Tirvas Hotel (Renovated room) **** หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าคีรอฟ - มูรมานสก์
08.00 น.บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม
เช้า  นำท่านเดินทางสู่เมือง โลโวเซโร่

ชม หมู่บ้านชาวซามี่ (Sami village) ชาวซามี่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม มีอาชีพล่าสัตว์ ในหมู่บ้านมีกวางเรนเดียร์ และสัตว์เมืองหนาวรวมไปถึงกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ท่านสามารถให้อาหาร และลองขี่กวางเรนเดียร์หรือ สโนว์โมบิลได้ 
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน(Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มนี้จะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองมูรมานสก์ (Murmansk)
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
20.30 น. นำ คณะชมแสงออโรร่า (POLA LIGHT) ในทุ่งหิมะในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดท่านจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาดูได้เฉพาะพื้นที่ภายในรัศมี 300กม.จากขั้วโลกเท่านั้น *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***
ที่พัก โรงแรมชั้นหนึ่ง Azimut Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่หกมูรมานสก์ - มอสโคว์
08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม (เช็คเอาท์)
เช้า  นำท่านเข้าชม เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ Nuclear powered Icebreakers รุ่น Leninซึ่งเป็นเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรกสร้างในปีค.ศ.1958 ที่เมืองเลนินกราด Leningrad หรือ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่กลับมาใช้ชื่อเดิมหลังจากการล้มสลายของสภาพโซ เวียต ซึ่งได้ปลดระวางและจอดเทียบท่า ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอยู่ที่เมืองมูรมานสก์ นี้ ขณะที่รุ่นอื่น ๆ ถัดมา เช่นรุ่น Arctika, Sevmorput และรุ่นอื่น ๆ ยังปฏิบัติการอยู่ในทะเลอาร์คติก เพื่อเปิดทางให้กับเรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า และบางลำก็ใช้การนำนักท่องเที่ยวไปสำรวจขั้วโลกเหนือ สมควรแก่เวลา ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมูรมานสก์
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบินแอร์โร่ฟล็อต เที่ยวบินที่ SU 1321 (เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 20 กก. ซึ่งบางครั้งอาจรวมถึงกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่องมาชั่งรวมด้วย ซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านคำนวณเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าด้วย) 
15.25 น ถึง ท่าอากาศยาน กรุงมอสโคว์ 

จากนั้น นำคณะชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว์ 

 จากนั้นให้ท่านได้ ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินย่าน อารบัต (ARABAT STREET) เป็นถนนที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันถนนอารบัต กลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปิน จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ศูนย์วัฒนธรรม และโรงละคร เป็นต้น 
18.00 น นำท่าน ล่องเรือในแม่น้ำมอสควา โดย  Radisson Royal
21.30 นบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ดมอสโคว์ - กรุงเทพฯ
08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม (เช็คเอาท์)
เช้า  นำคณะชม พระราชวังซาริสซีโน่พาเลซ (tsaritsyno palace)ที่สร้างขึ้นโดยพระเสาวนีย์ของพระนางแคทเธอรีนมหาราชินีในปี 1775 เพื่อใช้แปรพระราชฐานและพำนักในระหว่างที่อยู่กรุงมอสโคว์ออกแบบโดยสถาปนิก VASILY BAZHENOV ที่ออกแบบให้ตัววังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเชื่อมต่อโดยหอคอย 8 หอที่ก่ออิฐแดงเปลือยตัดกับกรอบบัวคิ้วบานประตูและหน้าต่างสีขาวประดับประดาด้วยยอดแหลมรายล้อมไปด้วยความร่มรื่นของมวลหมู่ไม้นานาพรรณและสระน้ำขนาดใหญ่ที่แบ่งสัดส่วนของสวนน้ำพุสวนดอกไม้เกาะกลางน้ำและสะพานข้ามเนิน  คูคลองสวยงามลงตัวพระราชวังได้ทําการบูรณะซ่อมแซมโดยผู้ว่าการกรุงมอสโคว์  เมื่อปีค.ศ. 2004  เพื่อใช้เป็นแหล่งสนทนาการพักผ่อนหย่อนใจและตัวพระราชวังใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุที่มีมากกว่า 300,000 ชิ้นอาทิเช่นห้องภาชนะที่ทำด้วยกระเบื้อง, ห้องทรงอักษร, ห้องภาพเขียนสีน้ำมัน ,ห้องโถงบัลลังก์สีทองอร่าม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ให้เวลาท่านอย่างอิสระเพื่อช็อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า Vega Mall ห้างสรรพสินค้าใหญ่ของกรุงมอสโคว์ สมควรแก่เวลา ออกเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย
18.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975
วันที่แปดกรุงเทพฯ
07.30 น.ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (หมู่คณะ) ไป-กลับ สายการบินไทย (กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ)
  และเที่ยวบินภายในประเทศ สายการบิน Aeroflot Airline เส้นทาง มอสโคว์ – มูรมานสก์ – มอสโคว์      
 • ค่าที่พักโรงแรมชั้นหนึ่ง รวม 6 คืน 
   มอสโคว์ ที่โรงแรม Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรือเทียบเท่า
   มูรมานสก์ ที่โรงแรม Azimut Hotel หรือเทียบเท่า 
   คีรอฟ ที่โรงแรม Tirvos Hotel หรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ อาหารมื้อพิเศษ ขาปูยักษ์ คัมชัตกา พร้อมแชมเปญ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่งคณะ ตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ 
 • ค่าบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขประกันกลุ่มในวงเงินท่านละไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • ค่าทิปยกกระเป๋าในโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของลูกค้าเอง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ตามที่ท่านเห็นสมควรกับการได้รับบริการ)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น (ท่านละ 45$ US ผู้ใหญ่ / เด็ก ราคาเดียวกัน)
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
 • ค่ากระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่า 1 ใบ นำหนักจำกัดเพียง 23 กิโลกรัม (สายการบินภายในประเทศรัสเซียเข้มงวดในเรื่องน้ำหนักเกินอย่างมาก)
การชำระเงิน
 • จองและวางมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการจอง และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 21 วัน
กรณียกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 45 วัน ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วันขึ้นไป ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 25-44 วัน หักค่ามัดจำ ท่านละ 30,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 20-24 วัน หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-9 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 14-19 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 1-13 วัน   หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเข้าเมืองโดยเจตนา
  ไม่สุจริต หักค่าใช้จ่าย 100%
เงื่อนไขการจอง
 1. หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซียสามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม,อัคคีภัย การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ่น และการถูกปฏิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วย  การถูกทำร้าย การสูญเสีย ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆเนื่องจาก บริษัทฯ ได้ทำการสำรองจ่ายค่าบริการทั้งหมดให้กับตัวแทนก่อนการเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือการขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน
 5. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรายการนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการที่ท่านไม่ได้ใช้หรือแยกออกจากคณะหากไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกบางรายการของท่านก่อนการเดินทาง 10 วัน
 6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการผู้จัดจะดำเนินการโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และจะคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ ตามความเป็นจริงที่ได้รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการบิน
 7. มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 8. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 9. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ      ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy