รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์เอธิโอเปีย

TE119 : ทัวร์เอธิโอเปีย 8 วัน 5 คืน (ET)


พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
GOHA
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOMELAND
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
JUPITER INTERNATIONAL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
MOUNTAIN VIEW
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
YARED ZEMA
TE119 : ทัวร์เอธิโอเปีย 8 วัน 5 คืน (ET)

เอธิโอเปีย.... เสน่ห์ดึงดูดที่ไร้กาลเวลา

ดินแดนอารยธรรมเก่าแก่มากกว่าสามล้านปี

แหล่งกำเนิดของมวลมนุษยชาติ

พิสูจน์พลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่จากโบสถ์ศิลาแห่งลาลิเบลา


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ - แอดดิส อาบาบา
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ 
วันที่สอง แอดดิส อาบาบา 
01.30 น.ออกเดินทางสู่ เมืองแอดดิส อบาบา ด้วยเที่ยวบินที่  ET 629
06.00 น. เดินทางถึง เมืองแอดดีส อบาบา (Addis Ababa) ที่แปลว่า ดอกไม้ดอกใหม่ (The New Flower)

เมืองแอดดีส อบาบา นครหลวงของ เอธิโอเปีย ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา กรุงแอดดีส อบาบา เป็นเมืองที่มีเรื่องราวและสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับอารยธรรมอันยาวนานกว่า 3,000 ปี ของประเทศเอธิโอเปีย 

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าชม   พิพิธภัณฑ์ในกรุงแอดดีส อบาบา ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง โดยเฉพาะ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (National Museum)  ที่จัดแสดงเรื่องราวอย่างละเอียดตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในฐานะที่เอธิโอเปียเป็น The Cradle of Humankind "แหล่งกำเนิดของมวลมนุษยชาติ" จนถึงยุคปัจจุบัน ห้องที่น่าสนใจมากคือ ห้องลูซี่ (Lucy Room) ซึ่งมีโครงกระดูกของลูซี่ อายุราว 3.5 ล้านปี ซึ่งถือกันว่าเป็น "ผู้หญิง" ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก (the Oldest Woman in the World) แสดงอยู่ในตู้กระจก พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการขุดค้นทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้อง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา (Ethnological Museum) อยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยแอดดีส อบาบา

พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกจัดแสดงเรื่องราวของชนเผ่าต่างๆ ในเอธิโอเปีย มีประมาณ 85 ชนเผ่าทั่วประเทศ ซึ่งมีความเชื่อและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งการแต่งกายที่แตกต่างกันไปตามถิ่นภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ มีห้องนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวเอธิโอเปียตั้งแต่เกิดจนถึงตาย รวมทั้งเรื่องของการสู้รบ เกมส์การละเล่น การตกแต่งร่างกาย ยาและการรักษาแผนโบราณ อาหารการกิน การหาเลี้ยงชีพ การเกษตรกรรม การล่าสัตว์ การประมง 

จากนั้น นำท่านขึ้นบนยอดเขาเอนโตโต  เพื่อชมพระอาทิตย์ตกพร้อมวิวพาโนรามาของ เมืองแอดดิส อบาบา

18.00 น.รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Jupiter International **** หรือเทียบเท่า
วันที่สาม บาฮีดาร์ - ทะเลสาบทานา - น้ำตกบลูไนล์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วออกเดินทางไป สนามบิน
07.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองบาฮีดาร์  Bahirdar  เมืองใหญ่อันดับสามของเอธิโอเปีย ที่ได้รับรางวัล City for Peace Prize จากยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.2002 ในฐานะที่เป็นเมืองที่มีการจัดการที่ดี และเป็นเมืองที่ปลอดภัย ไร้อาชญากรรม  
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านล่องเรือใน ทะเลสาบทานา (Lake Tana) บนที่ราบสูงทางตะวันตกเฉียงเหนือของเอธิโอเปีย ที่นี่คือถิ่นกำเนิดของแม่น้ำไนล์น้ำเงิน หรือ บลูไนล์ ทะเลสาบทานาเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่งดงามที่สุดของหุบเขาแห่งแอฟริกาตะวันออก ทะเลสาบขนาดใหญ่สุดของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 3,600 ตารางเมตรอยู่ในบริเวณที่ราบสูงเอธิโอเปีย ที่ระดับความสูง 1,840 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล 

พร้อมแวะชม จิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ และงดงามในโบสถ์บนเกาะในทะเลสาบทานา

จากนั้น พาท่านเที่ยวชม น้ำตกบลูไนล์ ที่มีความสูงถึง 37-45 เมตร

18.00 น.รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ ที่พักโรงแรม
ที่พัก Homeland **** หรือเทียบเท่า
วันที่สี่  กอนดาร์
เช้า หลังอาหารเช้าที่โรงแรม  เดินทางสู่ เมืองกอนดาร์ Gondar เมืองแห่งปราสาทอัศวิน ที่มีความเจริญรุ่งเรือง และเป็นแหล่งอารยธรรมอันสำคัญ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชม ปราสาทแห่งเมืองกอนดาร์  ที่ได้รับสมญาว่า “แอฟริกา คาเมล็อต” เหมือนในยุคของกษัตริย์อาเธอร์ เนื่องจากการขึ้นสู่อำนาจของราชวงศ์กอนดาร์แต่ละยุคนั้น นองไปด้วยเลือดของคนตระกูลเดียวกัน อันเป็นผลมาจากการแย่งชิงราชบัลลังก์ ไม่ต่างจากอาณาจักรคาเมล็อตอันยิ่งใหญ่เกรียงไกร ท่านจะมีโอกาสสัมผัส ซึมซับบรรยากาศของความหรูหรา ฟู่ฟ่า ที่กษัตริย์แห่งราชวงศ์กอนดาร์ทรงใช้ชีวิต
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ ที่พักโรงแรม
ที่พักGoha **** หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าลาลิเบลล่า
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วออกเดินทางไป สนามบิน
09.00 น. เดินทางสู่ เมืองลาลิเบลล่า ด้วยเที่ยวบินที่ ET 122 เพื่อไปเที่ยวชม โบสถ์ศิลาแห่งลาลิเบลา  เพื่อพิศูจน์ความศรัทธาของคนเอธิโอเปีย ในศตวรรษที่ 13  ที่ซึ่งเราจะไม่ได้เห็นแบบนี้ที่ไหนโลก นอกจากเมืองเล็กๆในเอธิโอเปีย ที่ชื่อว่า “ลาลิเบลา” 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชม โบสถ์ศิลาแห่งลาลิเบลา โบสถ์ที่สร้างขึ้นมาหลายศควรรษ เป็นสถานที่ผู้คนที่เชื่อในศาสนาคริสต์ ต่างก็นิยมเดินทางมาเยี่ยมชม เป็นสถานที่ศักสิทธิ์มาตั้งแต่ ศตวรรษที่13 ชาวเอธิโอเปีย สร้างโบสถ์เหล่านี้ด้วยการ สกัดหินผา หินทั้งก้อน  ก้อนใหญ่ขนาดที่จะสร้างโบสถที่มีความสูง 3 ชั้นได้สบายๆ มีระบบการระบายน้ำที่ชาญฉลาดและน่าทึ่ง หินที่ว่านี้เป็นหินประเภทที่เกิดจากภูเขาไฟ มีการตกแต่งที่งดงามวิจิตรด้วยการแกะสลัก เป็นยิ่งกว่างานศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราว แห่งความเชื่อในศาสนาคริสต์ได้สวยงามและน่าทึ่ง 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ ที่พักโรงแรม 
ที่พักMountain View **** หรือเทียบเท่า
วันที่หกอักซุม
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วออกเดินทางไป สนามบิน
09.50 น. เดินทางสู่ เมืองอักซุม  ด้วยเที่ยวบินที่ ET 122 

เมืองอักซุม ในอดีตเคยเป็น 1 ใน 4 เมืองที่ได้รับการจารึกชื่อในประวัติศาสตร์ว่ายิ่งใหญ่ เกรียงไกร เทียบเท่ากับกรุงบาบิโลน โรม และ อิยิปต์

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เที่ยวชม เมืองโบราณอักซุม ซึ่งเป็นรัฐที่มีอิทธิพลสูงสุดระหว่างจักรวรรดิโรมันตะวันออกและเปอร์เซีย ซากโบราณสถานอันใหญ่โตอายุสมัยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑-๑๓  ประกอบด้วย โอเบลิสก์ (แท่งหินกรวยสี่เหลี่ยม หัวเป็นรูปปิรามิด) ทำจากหินแท่งเดียว แผ่นหินสลักขนาดยักษ์ สุสานหลวง และ ซากปราสาทโบราณ หลังจากความเสื่อมทางการเมืองในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๐  จักรพรรดิเอธิโอเปียยังคงทำพิธีราชาภิเษกในอักซุม
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ ที่พักโรงแรม
ที่พักYared Zema **** หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด แอดดิส อบาบา - กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วออกเดินทางไป สนามบิน
09.35 น.เดินทางสู่ เมืองแอดดิส อบาบา ด้วยเที่ยวบินที่ ET 129 

นำท่านเที่ยวชม โบสถ์เซนต์จอร์จ (Saint George's Cathedral) เป็นโบสถ์หลัก อยู่ใจกลางกรุงแอดดีส อบาบา สร้างก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยม ยอดหลังคาเป็นโดมทรงกลม ภายในโบสถ์มีภาพเขียนฝาผนังด้วยสีสดใส เล่าเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิล นักบุญ และประวัติศาสตร์ของเอธิโอเปีย รวมทั้งภาพที่ทำด้วยหินโมเสส (mosaics) ที่ด้านนอกของโบสถ์มีระฆังใบใหญ่ ซึ่งเป็นของขวัญจากพระเจ้าซาร์นิโคลัสแห่งรัสเซียที่ทรงมอบให้กษัตริย์ไฮเล เซลาสซี (ก่อนการปฏิวัติรัสเซีย) ความสำคัญของโบสถ์นี้คือเป็นที่ที่กษัตริย์ไฮเล เซลาสซี ทรงทำพิธีขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 193

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเพลิดเพิลนกับการชอปปิ้ง ใน ตลาด The Mercato  ที่นับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาตะวันออกที่อยู่ระหว่างกรุงไคโร ในประเทศอียิปต์ กับ เมืองโจฮันเนสเบอร์ก (Johannesburg) ในประเทศแอฟริกาใต้ ตลาดนี้มีความกว้างใหญ่มหาศาล ประกอบด้วยร้านรวงเรียงรายติดกันไปหมด และขายของทุกชนิด ทั้งส่วนที่ขายธัญพืชอันเป็นอาหารหลักของชาวเอธิโอเปีย ร้านค้าที่ขายเครื่องเทศชนิดต่างๆ และยังมีเสื้อผ้า เครื่องใช้ เครื่องเหล็ก อาวุธ งานหัตถกรรม ตะกร้าสาน และเครื่องประดับอีกนานาชนิด โดยเฉพาะเครื่องเงินและทองซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดของเอธิโอเปีย
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
--.-- เดินทางไป สนามบิน
00.40 น.เดินทางสู่ กรุงเทพ ด้วยเที่ยวบินที่ ET 628
วันที่แปด กรุงเทพฯ
13.20 น.ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น)ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน ETHIOPIAN AIRLINES เส้นทาง กรุงเทพฯ-แอดดิส อบาบา-กรุงเทพฯ
 • ตั๋วสายการบินภายในประเทศ 5  เส้นทาง เส้นทางตามในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
 • โรงแรมที่พักและค่าอาหารตามรายการระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นตามรายการ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น  (USD 40.- /คน)
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศเอธิโอเปีย ประมาณ USD 50 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.evisa.gov.et/#/home
 • ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
การชำระเงิน
 • จองและวางมัดจำ ท่านละ 30,000 บาทภายใน 2 วัน หลังการจองและชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 14 วัน (การไม่ชำระเงินมัดจำ หรือยังชำระไม่ครบทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
กรณียกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 41 วัน ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วันขึ้นไปช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 25-40 วัน หักค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วันช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 20-24 วันหักค่ามัดจำ ท่านละ 40,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-10 วันช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 14-19 วันหักค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วันช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 1-13 วันหักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเข้าเมืองโดยเจตนาไม่สุจริต หักค่าใช้จ่าย 100%
เงื่อนไขการจอง
 1. หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซียสามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม,อัคคีภัย การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ่น และการถูกปฏิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วย  การถูกทำร้าย การสูญเสีย ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆเนื่องจาก บริษัทฯ ได้ทำการสำรองจ่ายค่าบริการทั้งหมดให้กับตัวแทนก่อนการเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือการขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน
 5. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรายการนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการที่ท่านไม่ได้ใช้หรือแยกออกจากคณะหากไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกบางรายการของท่านก่อนการเดินทาง 10 วัน
 6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการผู้จัดจะดำเนินการโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และจะคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ ตามความเป็นจริงที่ได้รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการบิน
 7. มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 8. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 9. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ      ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy