รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์เอธิโอเปีย

TE013 : ทัวร์เอธิโอเปีย ดินแดนอารยธรรมเก่าแก่ ต้นกำเนิดแห่งมนุษยชาติ 9 วัน 6 คืน (ET)


พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Buska Lodge
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Eco Omo Resort
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Golden Tulip Addis Ababa Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Haile Resort Arbaminch
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Kanta Lodge
TE013 : ทัวร์เอธิโอเปีย ดินแดนอารยธรรมเก่าแก่ ต้นกำเนิดแห่งมนุษยชาติ 9 วัน 6 คืน (ET)

 


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ
​22.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U ประตู10 สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ ET
วันที่ 2กรุงเทพฯ - แอดดิสอบาบา - เอ็นโตโต้ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา
​00.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแอดดิส อบาบา ด้วยเที่ยวบินที่  ET 609 บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาทำการบินโดยประมาณ 8.30 ชั่วโมง)
​05.00 น. เดินทางมาถึง สนามบินแอดดิส อะบาบา โบลี/กรุงแอดดิส อบาบา ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและศุลกากร รวมค่าวีซ่า(แบบออนไลน์)  เมืองแอดดิส อบาบา (Addis Ababa) ที่แปลว่า ดอกไม้ดอกใหม่ (The New Flower)

เมืองแอดดีส อบาบา นครหลวงของ เอธิโอเปีย ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ทางทิศตะวัน  ออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา กรุงแอดดีส อบาบา เป็นเมืองที่มีเรื่องราวและสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับอารยธรรมอันยาวนานกว่า 3,000 ปี ของประเทศเอธิโอเปีย

จากนั้นนำท่านขึ้นไปยัง จุดชมวิวของเมืองแอดดิส อบาบาเนินเขาเอ็นโตโต้ เพื่อ  ชมวิวทิวทัศน์พาโนรามาไม่มีสิ่งใดมาบดบังความสวยงามอลังการของเมืองหลวงแห่งนี้ 

ต่อมานำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ( Ethiopia National Museum )จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือ เป็นที่เก็บรวบรวมสิ่งประดิษฐ์ทางโบราณคดีที่มีค่ามาก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูซี่ ( Lucy ) โครงกระดูกของบรรพบุรุษยุคแรกของมนุษย์ที่มีอายุกว่า 3.5 ล้านปี ซึ่งเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ถูกค้นพบเมื่อปีค.ศ. 1974 ในประเทศเอธิโอเปีย โครงกระดูกและกะโหลกศีรษะที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์นี้เป็นของจำลองเสมือนจริง ส่วนลูซี่ของจริงยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากโครงกระดูกเปราะบางมาก
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)
​บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา (Ethnological Museum) อยู่ภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยแอดดีส

อบาบาพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกจัดแสดงเรื่องราวของชนเผ่าต่างๆ ในเอธิโอเปีย มีประมาณ 85 ชนเผ่าทั่วประเทศ ซึ่งมีความเชื่อและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งการแต่งกายที่แตกต่างกันไปตามถิ่นภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ มีห้องนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวเอธิโอเปียตั้งแต่เกิดจนถึงตาย รวมทั้งเรื่องของการสู้รบ เกมส์การละเล่น การตกแต่งร่างกาย ยาและการรักษาแผนโบราณ อาหารการกิน การหาเลี้ยงชีพ การเกษตรกรรม การล่าสัตว์ การประมง
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2)
ที่พักGolden Tulip Addis Ababa Hotel ระดับ 5 ดาว* หรือเทียบเท่า
วันที่ 3แอดดิสอบาบา - อารบามิ้นห์
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (มื้อที่3)

จากนั้น นำท่านเดินทางออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของแอดดิสอาบาบาสู่ เมืองอารบามิ้นห์ ผ่าน ฮัสซานา (Hossana)หนึ่งในดินแดนที่เขียวชอุ่มและอุดมสมบูรณ์ที่สุดของเอธิโอเปีย ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของชนเผ่า Silte ที่สร้างบ้านด้วยวิธีธรรมชาติ และหลังคามุงจากทรงกลมทำมาจากต้นกล้วย (รถที่ใช้เดินทางตลอดทริป 2014 model 4WD Toyota Land Cruiser) 
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4)
​บ่าย นำท่านต่อไปยัง เมืองอารบามิ้นห์ (Arbaminch) ระหว่างทางท่านจะได้ชมภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นอย่างมากและสามารถมองเห็นทะเลสาบอบายา (Abaya) และทะเลสาบชาโม (chamo) หนึ่งในสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์และเขียวชอุ่มตลอดปีของประเทศเอธิโอเปีย

เมืองอารบามิ้นห์ (Arbaminch) ซึ่งตั้งอยู่เขตกาโม่ โกฟาทางด้านใต้ของประเทศ และอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,285 เมตร ซึ่งเป็นเขตของชนเผ่าดั้งเดิมของเอธิโอเปีย ที่น่าสนใจที่สุดในโลก (อยู่ในลำดับ 25 ชนเผ่าที่กำลังจะหายสาบสูญไป)
​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5)
ที่พักHaile Resort Arbaminch ระดับ 4 ดาว* หรือเทียบเท่า
วันที่ 4อารบามิ้นห์ - ทะเลสาบชาโม - จินกา
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (มื้อที่6)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชาโม (Chamo) ล่องเรือยามเช้าชมจระเข้และฮิปโปตามธรรมชาติ (จระเข้บางตัวมีความยาวที่สุดในแอฟริกา มีความยาวถึง 8 เมตร)

หลังจากนั้นเดินทางไปยัง เมืองจินคา (Jinka) ที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเอธิโอเปีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอาร์บามิ้นห์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแถบโอโมและถูกขนามนามว่าเป็น “ปารีสแห่งแดนใต้” ที่นี่มีกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมือง 16 ชนเผ่า รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่อาศัยอยู่ในเอธิโอเปีย เมืองนี้ตั้งอยู่ในบริเวณเนินเขาของที่ราบสูงทาม่า ณ ระดับความสูง 1,490เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เมืองจินคาถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวในการมาเยือนประเทศเอธิโอเปีย
​เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7)
​บ่าย ระหว่างทางท่านจะได้เห็นการใช้ชีวิตของชาวพื้นเมืองและชนเผ่าต่าง ๆ อาทิเช่น เผ่า Ari, Benna และ Tsemay 
​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8)
ที่พักEco Omo Resort หรือ เทียบเท่า

**ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี มีเครื่องทำน้ำอุ่นบริการ**
วันที่ 5จินกา - หมู่บ้านชนเผ่าเมอซี - เทอร์มี่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (มื้อที่9)

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติมาโก (Mago National Park) ชมความหลากหลายของบรรดาสรรพสัตว์ที่อาศัยอยู่ภายในอุทยานแห่งนี้ อาทิ ช้าง, ยีราฟ, ม้าลาย และที่ห้ามพลาดคือวัฒนธรรมของ ชนเผ่าเมอร์ซี่ (Mursi Tribe) หรือเรียกตัวเองว่า มุน (Mun) ที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำโอโม (Omo River) ผู้หญิงเผ่าเมอซีจะใช้แผ่นไม้หรือ แผ่นดินเผากลมๆใส่ไว้ที่บริเวณริมฝีปากล่าง โดยจะใส่เมื่ออายุได้ 15-16 ปี สำหรับหญิงสาวที่ไม่ได้แต่งงานจะขยายขนาดของแผ่นจานให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ชนเผ่าเมอซีเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่โดดเดี่ยวมากที่สุดและอยู่ใกล้ชายแดนประเทศซูดาน มีความเชื่อเรื่องธรรมชาติ พ่อมดมีพิธีกรรมที่ทำเพื่อการปกป้องชีวิตผู้ชาย สัตว์ป่า โรคร้าย และจากการโจมตีจากชนเผ่าอื่น ๆ รัฐบาลเอธิโอเปียจึงจัดให้กลุ่มชาติพันธุ์ Mursi และ Suri ภายใต้ชื่อกลุ่ม Surma

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองจินกาเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
 
​เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่10)
บ่าย ได้เวลานำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านเทอร์มี่ (Turmi) ที่มีชนเผ่าฮามาร์อาศัยอยู่รอบๆ พื้นที่ของบริเวณแห่งนี้ ให้ท่านได้ชมวัฒนธรรมที่สำคัญของชนเผ่านี้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และประเพณีที่รู้จักกันดี คือ การกระโดดข้ามวัว (Bull Jumping) โดยเริ่มจากการที่เป็นเด็กผู้ชายและกำลังจะเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ โดยในการเริ่มแรกจะมีการเต้นรำของพวกผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์กันโดยการแต่งกายใ  ห้สวยงามตามประเพณี และก็จะมีการเชื้อเชิญเด็กผู้ชายให้มาร่วมงานในการกระโดดข้ามหลังวัว (กิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับชนเผ่านั้น ๆ ว่าจะมีในวันนั้นหรือไม่) ระหว่างทาง

แวะชม หมู่บ้านของชนเผ่าต่าง ๆ ของเอธิโอเปีย อาทิ ชนเผ่าอารี (Ari) ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำเครื่องปั้นดินเผา, ชนเผ่าเบนนา (Benna) ที่มีเอกลักษณ์โดยการนำดินปูนสีขาวมาทาตัวเพื่อตกแต่งร่างกาย
​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่11)
ที่พักBuska Lodge หรือเทียบเท่า

**ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี มีเครื่องทำน้ำอุ่นบริการ**
วันที่ 6เทอร์มี่ - เผ่าดาเซนเนคส์ - คอนโซ
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (มื้อที่12)

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง แม่น้ำโอโม เพื่อนั่งเรือแคนนูนข้ามแม่น้ำ นำท่านเดินทางไปเยือนหมู่บ้านของชนเผ่าดาเซนเนคส์ (Dassanech Tribe) เป็นชนเผ่าที่มีความเก่าแก่ที่สุดเผ่าหนึ่งของแอฟริกาและชนเผ่านี้ ยังเป็นต้นแบบของชนเผ่าในเคนย่าและซูดานอีกด้วย ที่อาศัยอยู่ตามริมหุบเขาของแม่น้ำโอโม ที่มีการปลูกบ้าน และวาดสีตามร่างกาย มีการสำรวจนับคนที่อยู่อาศัยได้  ประมาณ 48,000 คนหุบเขาของแม่น้ำโอโมนี้ ได้ถูกเรียกว่า แนวหน้าสุดท้ายของชาวแอฟริกัน (African’s Last Frontier) แม่น้ำโอโมนี้ มีความยาวประมาณ 400 ไมล์ และไหลจากทางเหนือลงมาทางด้านใต้มายังทะเลสาบเทอร์กาน่า และมีชนเผ่าใหญ่ๆอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ถึง 9 ชนเผ่า ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 225,000 คน และได้อาศัยความเป็นอยู่ของแม่น้ำนี้ ในการดำรงชีวิตและรวมทั้งรักษาโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย

จากนั้นนำท่าน เดินทางกลับเมืองเทอร์มี่ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
​เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่13)
​บ่าย นำท่านเดินทางสู่ คอนโซ (Konso) ระหว่างทางนำท่านแวะชม หมู่บ้านชนเผ่า Tsemay 
​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่14)
ที่พักKanta Lodge หรือเทียบเท่า

**ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี มีเครื่องทำน้ำอุ่นบริการ**
วันที่ 7หมู่บ้านคอนโซ - อารบามิ้นห์
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (มื้อที่15)

นำท่านชม หมู่บ้านคอนโซ ที่ UNESCO ยกให้เป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ.1997 โดยสิ่งที่น่าสนใจในหมู่บ้านนี้คือบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาและไม้แกะสลักที่เรียกว่า Waka ใช้เป็นสัญลักษณ์รำลึกถึงเหล่าบรรพบุรุษผู้ล่วงลับจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาร์บามิ้นห์ (Arba Minch)
 
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่16)
​บ่าย นำท่านนั่งรถต่อไปเพื่อเยี่ยมชม ชนเผ่าดอเซ่ (Dorze) ที่ Chencha ได้เวลานำท่านกลับไปสู่อารบามิ้นห์
​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่17)
ที่พักHaile Resort Arbaminch ระดับ4ดาว* หรือเทียบเท่า
วันที่ 8อารบามิ้นห์ - แอดดิสอบาบา - กรุงเทพฯ   
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (มื้อที่18)

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงแอดดิสอบาบา ระหว่างทางท่านจะได้ทัศนีย์ภาพของหุบเขาทรุด (Great Rift Valley) คือหุบเขารอยเลื่อนขนาดใหญ่ เป็นรอยแยกยาวต่อเนื่องขนาดยาวที่สุดในโลก ขนาดความกว้างประมาณ 30-100 กิโลเมตร เป็นหน้าผาดิ่งจากที่ราบสูงรอบ ๆ ลึกกว่า 450-800 เมตร พาดผ่าน 19 ประเทศ ตั้งแต่เหนือจรดใต้ เรียงกันได้ดังนี้ เริ่มต้นจากประเทศซีเรีย เลบานอน อิสราเอล จอร์แดน เวสต์แบงก์ (ปาเลสไตน์) ผ่านเข้าสู่ทะเลแดง เลียบชายฝั่งอียิปต์และซูดาน ก่อนจะเข้าสู่เอริเทรีย เอธิโอเปีย เคนยา ยูกันดา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ซาอีร์เดิม) รวันดา บุรุนดี แ  ทนซาเนีย แซมเบีย มาลาวี และสิ้นสุดในโมซัมบิก รวมความยาวที่พาดผ่านตั้งแต่เหนือจรดใต้ ประมาณ 6,750 กิโลเมตร คิดเป็นประมาณ 1 ใน 4 เท่าของเส้นรอบวงโลก (เส้นศูนย์สูตร) โดยที่ขอบด้านข้างของหุบเขาทรุดสูงมากกว่า 2,000 เมตร หุบเขาทรุดเกิดจากการที่แผนเปลือกโลก 2 แผ่นแยกออกจากกัน คือ แผ่นเปลือกโลกที่รองรับคาบสมุทรอาหรับและแอฟริกาตะวันออก กับแผ่นเปลือกโลกที่รอบรับทวีปแอฟริกาทั้งทวีป ซึ่งค่อย ๆ แยกตัวออกจากกันอย่างสม่ำเสมอทำให้เกิดแนวทรุดตัวเป็นแนวยาว เกิดที่ที่ราบทรุดตัวแม่น้ำ ร่องธารลึก และภายในยุคหน้าน้ำทะเลจะท่วมเข้ามาจนกระทั่งตัดทวีปแอฟริกาขาดออกจากกัน

ระหว่างทางนำท่านแวะที่ ทะเลสาบซีเวย์ (Zeway) เยี่ยมชมชนเผ่า Alaba, Wolayta, Oromo และหมู่บ้านของพวกเขา
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่19)
​บ่าย ออกเดินทางสู่ กรุงแอดดิสอบาบา ต่อ ชมทิวทัศน์ของหุบเขาทรุดและธรรมชาติตลอดสองข้างทาง จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากที่ระลึกพื้นเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่20) พร้อมชมระบำพื้นเมืองเอธิโอเปียน
21.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางถึง สนามบินแอดดิส อบาบา โบลี นำคณะเช็คอิน
​23.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบินที่  ET 608 บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาทำการบินโดยประมาณ 9.20 ชั่วโมง)
วันที่ 9กรุงเทพฯ
​13.15 น. เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

​อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น 
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Carry on) น้ำหนักไม่เกิน 7กก.
 • ค่าทิปคนขับและไกด์ท้องถิ่น **ตลอดการเดินทาง**
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศเอธิโอเปียแบบออนไลน์ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

​อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความประทับใจการให้บริการของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง**
 • ค่าธรรมเนียมถ่ายภาพชนเผ่าต่าง ๆ (ถ้ามี)
​เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 • กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 55,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
​เงื่อนไขการเดินทาง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่น ๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง 
 • บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวประเทศเอธิโอเปียเท่านั้น
 • เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • โรงแรมที่พักในประเทศเอธิโอเปียมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเอธิโอเปียตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเอธิโอเปียโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน 
 • กระเป๋าสัมภาระต่าง ๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะส่วนตัว
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น
​เงื่อนไขการยกเลิก
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทาง ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ   หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศแอฟริกาใต้โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและแอฟริกาใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใด ๆ ได้ทั้งสิ้น**
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  
  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
​เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเทศเอธิโอเปีย

ยื่นวีซ่า Online

เอกสารที่ใช้ยื่นเพื่อประกอบวีซ่า 
1.สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางหากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่งและแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า
2. สำเนารูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้นรูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm x 45 mm หรือ 1.5 x 2 นิ้ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่ พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)

​การเตรียมตัวก่อนเดินทางเยือนแอฟริกา

การไปเที่ยวประเทศในทวีปแอฟริกาจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนเดินทางตามกฎการเข้าเมืองของประเทศในแถบนั้นโดยต้องนำสาเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและลายเซ็นไปขอรับบริการโดยฉีดก่อนเดินทางประมาณ 10 วันสามารถไปฉีดได้ที่หน่วยบริการวัคซีน

1. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ถ.ราชวิถี เขต ราชเทวี โทร. 02-306-9199
2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167
3. ศูนย์วัณโรค เขต 10 โทร. 053-206-484 

*****ราคาวัคซีน 700-1,000 บาทต่อเข็มการฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งจะมีระยะป้องกันโรคไข้เหลืองได้10 ปี

*****ทางหน่วยบริการจะให้เป็นหนังสือเอกสารรับรองมา (เล่มสีเหลือง) ซึ่งผู้เดินทางจะต้องพกติดตัวไปด้วย******


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy