รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์เยอรมัน

TE057 : ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 8 วัน 5 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOTEL HILTON COLOGNE
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOTEL MERCURE AMSTERDAM AMSTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOTEL NOVOTEL BRUGGE CENTRUM
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOTEL PULLMAN BRUSSELS CENTRE MIDI
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOTEL PULLMAN PARIS LA DEFENSE
TE057 : ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 8 วัน 5 คืน (TG)

ชมพระราชวังแวร์ซายส์ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม
  
ขึ้นหอไอเฟลชั้นที่ 2 ชมความงามของกรุงปารีส

  
ล่องเรือบาโตมูซ ชมความงามสองฝั่งแม่น้ำแซนน์


ชมพระราชวังของพระราชินีเบียทริค ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม

ล่องเรือหลังคากระจกชมความสวยงามที่กรุงอัมสเตอร์ดัม


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ–กรุงปารีส (ฝรั่งเศส)
21.00 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
วันที่สองปารีส–พระราชวังแวร์ซายส์–เที่ยวชมเมือง–ประตูชัยนโปเลียน–จัตุรัสคองคอร์ด–ขึ้นหอไอเฟล
00.05 น.นำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 
07.05 น.เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสัมภาระและด่านศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะ พร้อมบริการน้ำดื่มและอาหารเช้าแบบกล่องด้วยเมนู “ข้าวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย์”

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์(Versailles) ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลพระเจ้าหลุยส์ที่ 14เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์(The Palace of Versaille) พระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีสพระราชวังแวร์ซายส์เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่ และที่ได้ชื่อว่างดงามวิจิตรบรรจงที่สุดในยุโรปและนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย ชมพระราชวังอันล้ำเลิศทางศิลปะของ เลอโวโมทร์ทและเลอโน ที่ได้ก่อสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่14  นำท่านชมพลับพลาที่ท้องพระโรง ห้องพระบรรทมพระราชินี และห้องต่างๆที่วิจิตรงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง ศิลปวัตถุล้ำค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมายที่เป็นต้นแบบเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลกชมห้องประวัติศาสตร์ ห้องกระจกฮอลล์ออฟมิเรอร์ ที่เยอรมนียอมลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 1
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าอาทิ น้ำหอม, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า,เครื่องสำอางค์และอื่นๆ ณ ร้านDutyFree Shopที่มีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้นก่อนที่จะมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งเป็นการส่งท้ายในGaleries Lafayette Department Store ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHOTEL PULLMAN PARIS LA DEFENSE  ****หรือเทียบเท่า
วันที่สามเที่ยวชมเมือง–ประตูชัยนโปเลียน–จัตุรัสคองคอร์ด–ขึ้นหอไอเฟล–ล่องเรือบาโตมูซ–โบสถ์นอร์ทเทรอดาม–บรูจจ์ (เบลเยี่ยม) - เที่ยวชมเมือง–จัตุรัสกลางเมือง
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านชมความงดงามของ กรุงปารีส(Paris)“สาวน้อยแห่งยุโรป” มหานครที่เป็นศูนย์กลางอำนาจของยุโรปในยุคล่าอาณานิคม ผ่านชม ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สู่ถนนชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ที่ผู้คนหลงไหลในแฟชั่นทั่วโลกต้องมาเยือน ถ่ายภาพคู่กับ หอไอเฟล(Eiffel Tower)หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประเทศฝรั่งเศส โดยหอนี้จัดว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอนุสาวรีย์ที่สูงที่สุดในโลกจากนั้นนำท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของมหานครปารีสแบบพาโนรามารอบทิศทาง โดยนำท่านขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟล(Eiffel Tower)ผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ด(Place de la Concorde) ที่มีเสาโอเบลิสก์(Obelisk)ที่นโปเลียนนำมาจากวิหารในลักซอร์ของประเทศอียิปต์เมื่อครั้งที่นโปเลียนพิชิตอียิปต์ได้ตั้งตระหง่านอยู่ยังลานประหารชีวิตผู้ต่อต้านการปฏิวัติ และสถานที่ตั้งเครื่องกิโยตินประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ต นำท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches Cruise) เพื่อชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมความสวยงามของโบสถ์นอร์ทเทรอดาม(Notre-Dame Cathedral)อันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุกว่า 800 ปี ตั้งเด่นเป็นตระหง่านริมแม่น้ำแซนด์ที่สวยงามยิ่ง (เรืองดบริการในกรณีที่น้ำล้นตลิ่งและมีเหตุการณ์นัดหยุดงาน)
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองบรูจจ์(Brugge)ประเทศเบลเยี่ยม ที่ได้รับฉายาว่า “เมืองเวนีสแห่งทะเลเหนือของยุโรป” ด้วยเหตุที่มีบ้านเรือนสวยงามสร้างขึ้นท่ามกลางแม่น้ำลําคลองและสะพานที่มีอยู่มากมายทั่วทั้งบริเวณเมืองเก่า เที่ยวชมเมืองบรูจจ์ ที่ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งในเมืองสวยที่สุดของยุโรป ชมอาคารบ้านเรือนที่มีลวดลายประดับฝาผนังและบนหน้าจั่วของบ้านที่ออกแบบตามศิลปะยุคบาร๊อค-ดัชท์ ชมแม่น้ำลําคลอง ท่าเรือและถนนคนเดินที่ปูด้วยแผ่นอิฐ ผ่านสวนสาธารณะและย่านการค้าโบราณเข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง(Market Square) ที่มีความโดดเด่นของหอระฆังสูง 300 ฟุตของป้อมปราการประจําเมืองอายุ 700 ปี อาคารศาลาว่าการเมือง (City Hall) แสนสวยสไตล์โกธิค บริเวณโดยรอบจะเต็มไปด้วยบรรยากาศย้อนยุคไปสู่อดีตกาล เหมือนเมื่อครั้งที่เมืองบรูจจ์เป็นเมืองของเหล่าเศรษฐี ชมมหาวิหารและรูปแกะสลักหินอ่อนมาดอนน่า (Chruch of Our Lady) ฝีมือไมเคิลแอนเจโล จากนั้นมีเวลาให้ท่านสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามของเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHOTEL NOVOTEL BRUGGE **** หรือเทียบเท่า
วันที่สี่บรูจจ์ (เบลเยี่ยม–บรัสเซลส์–อะโตเมี่ยม–มานิเก้นพิส 
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์(Brussel) เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม และเป็นศูนย์กลางหรือเมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป เขตบรัสเซลส์แบ่งการปกครองย่อยเป็นเทศบาลจำนวน 19 แห่ง ซึ่งอยู่ใจกลางเขตมีอาณาเขตเพียง 32.61 ตร.กม. และเป็นที่มาของชื่อเขตนครหลวงซึ่งกินบริเวณกว้างกว่ามาก นอกจากนั้นบรัสเซลส์ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนฝรั่งเศสและชุมชนฟลามส์เขตเทศบาลนครบรัสเซลส์มีประชากรประมาณ 140,000 คน แต่เขตนครหลวงบรัสเซลส์นั้นมีประชากรรวมประมาณเกือบ 2 ล้านคน
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเที่ยวชมเมืองหลวงของเบลเยี่ยมแวะถ่ายรูปกับอะโตเมี่ยม(Atomium) ปฎิมากรรมมหึมาเป็นลูกโมเลกุลเหล็ก 9 ลูกที่สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของงาน Expoในอดีตแวะชมตลาดเก่าแกรนด์เพลส (Grand Place) ซึ่งถือเป็นจัตุรัสอายุมากกว่า 400 ปีที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและสวยที่สุดในยุโรป ชมลานกว้างปูแผ่นหินที่รายล้อมด้วยอาคารหลากหลายสไตล์ที่งดงามอย่างวิจิตรพิศดาร ชมศาลาว่าการเมืองสไตร์โกธิคที่มีหอคอยยอดแหลมสูงสง่าและยังมีถนนตรอกซอกซอยที่เรียงรายด้วยบ้านเรือนที่สวยงามสุดคลาสสิคชมประติมากรรมรูปเด็กยืนฉี่ มานิเก้นพิส (ManekenPis) ที่มีชื่อเสียงก้องโลก ด้วยการบรรจงสร้างขึ้นจากตํานานวีรบุรุษของเมืองบรัสเซลส์ โดยศิลปิน เจอโรม ดูเกสนอย ในปีค.ศ.1619 หลังจากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เครื่องแก้ว ผ้าลูกไม้และช๊อคโกแล๊ต
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHOTELPULLMAN BRUSSELS CENTRE MIDI  **** หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าสเซลส์–อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)–ล่องเรือหลังคากระจก–ศูนย์ฯเจียรนัยเพชร–จตุรัสดามสแควร์
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam) นครหลวงแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ชมภูมิประเทศที่ได้ชื่อว่าดินแดนที่มีระดับแผ่นดินต่ำกว่าระดับน้ำทะเล
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนําท่านเที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ดัมทางลําคลองด้วยการล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) ชมความงามอันเป็นแบบฉบับของเมืองริมน้ำที่สวยงามที่สุดในศตวรรษที่ 17 เพลิดเพลินกับบ้านเรือนทรงแคบที่อวดความงามกันที่หน้าจั่ว ในส่วนแม่น้ำลําคลองก็ยังมีบ้านเรือนแพรูปทรงแปลกตาจอดเรียงรายมากกว่า 2,500 หลัง เข้าชมศูนย์กลางการเจียรนัยเพชร(City of Diamond)ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกซึ่งทําให้กรุงอัมสเตอร์ดัมได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเพชร (City of Diamond) ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพชร และการซื้อเพชรตามแบบมาตรฐานโลก เดินเล่นที่ จัตุรัสกลางเมืองดามสแควร์ (Dam Square)ผ่านชมพระราชวังของพระราชินีเบียทริค(The Palace of Beatrix of the Netherlands)อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทําด้วยไม้เป็นของที่ระลึกภายในร้านค้าพื้นเมือง
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHOTEL MERCURE AMSTERDAM AMSTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่หกอัมสเตอร์ดัม–หมู่บ้านซานสคานส์–กังหันลม–โรงงานผลิตเนยแข็ง–การทำรองเท้าไม้–โคโลญจน์ (เยอรมัน)–วิหารโคโลญจน์–เที่ยวชมเมือง
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซานสคานส์ (ZaanseSchans) เป็นหมู่บ้านเก่าที่รัฐบาลอนุรักษ์ไว้ บริเวณนี้จะมีกังหันลม (Windmill) ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งชาวดัตช์ในอดีตใช้เป็นที่อยู่อาศัยและต้องใช้กังหันขนาดใหญ่นี้วิดนำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ปัจจุบันซานสคานส์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้ที่มาเยือนเนเธอร์แลนด์จะพลาดไม่ได้ ชมโรงงานผลิตเนยแข็ง ชนิดต่างๆ ซึ่งท่านสามารถทดลองชิมและซื้อหาเป็นของฝากได้ ชมการทํารองเท้าไม้ (Wood Shoes Factory) ที่ชาวดัตช์ใช้สวมใส่ในอดีต ซึ่งมีวิธีการทำที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านข้ามพรมแดนสู่ เมืองโคโลญจน์(Cologne) เมืองใหญ่และร่ำรวยแห่งหนึ่งของเยอรมันและต้นกำเนิดโอเดอโคโลญจน์4711อันเลื่งชื่อโดยนักเคมีอิตาลีเป็นผู้คิดค้นในปีค.ศ.1709ชม วิหารโคโลญจน์(Cologne Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกอธิค ที่งดงามยิ่งใหญ่ที่สุดในเยอรมันนีซึ่งวิหารทั้งหมดได้สร้างเสร็จในค.ศ.1880 ชมความงดงามภายนอกด้วยศิลปะการแกะสลักและความงามของกระจกสีภายในวิหาร ที่แสดงถึงความสามารถของสถาปนิกในสมัยนั้น ที่นี่ยังเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของสถูปแห่งมากีไม้กางเขนแห่งเกโร เครื่องมือเครื่องใช้ เสื้อคลุมสำหรับการประกอบพิธีทางศาสนาและเอกสารคัมภีร์ต่างๆ อีกด้วย
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHOTEL HILTON COLOGNE  **** หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ดสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต–เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
09.30 น.เดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt Airport) เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund
14.45 น.นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 921 
วันที่แปดกรุงเทพฯ
06.25 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม:
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ท่านได้เลิศรสในแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว 
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเป้ล้อลาก ท่านละ 1 ใบ
 • ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวดและอาหารเช้าแบบกล่อง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย์” ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) : ผู้คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจำเป็นในเรื่องทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์เป็นเรื่องที่คาดหวัง หากการบริการนั้นเป็นที่ประทับใจของท่าน
วิธีการจอง :
 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 2 วัน จากวันจอง
 • ชำระส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง หรือในกรณีสายการบินให้ออกตั๋วก่อนกำหนดปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน
เงื่อนไขการยกเลิก :
 • ยกเลิกหลังการจอง หักค่ามัดจำ 1,000 บาท (ค่าบริการของพนักงาน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • ในกรณีออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
โปรดทราบ :
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

  เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารในการยื่นวีซ่า ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่นหรือไม่ ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จำนวน 2 ใบ พื้นหลังต้องเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ) และเหมือนกันทั้ง 2 รูป ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และไม่เคยใช้ขอวีซ่าประเทศอื่นๆ มาก่อน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า /สำเนาสูติบัตร (ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) 
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือสังกัดที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบจดทะเบียนการค้า, สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษี และสำเนาหลักฐานการเงินของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน
 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริง (กรุณานำมาด้วยในวันที่มาขอวีซ่า)
 • หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ เป็นภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE) ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอและมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายเป็นภาษาอังกฤษในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริง 
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางกับบิดาหรือมารดา “ท่านใดท่านหนึ่ง” จะต้องมีหนังสือยินยอมจากที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยที่บิดาหรือมารดา ต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และกรุณาแต่งกายชุดสุภาพ ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯไปอำนวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเช่นกัน
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าได้
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับพิจารณาวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อทำการยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy