รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์เดนมาร์ก

TE096 : ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก Svalbard Abisko 12 วัน 10 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotell Fjället Bjorkliden
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
RADISSON BLU HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
RADISSON BLU HOTEL OSLO
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
RADISSON BLU HOTEL TROMSO
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise)
TE096 : ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก Svalbard Abisko 12 วัน 10 คืน (TG)

ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก Svalbard Abisko ...เหนือสุดทวีปยุโรป ประตูสู่ขั้วโลกเหนือ

 อุทยานแห่งชาติอบิสโก้ | นั่งรถไฟชมเส้นทางสาย Arctic Train | Cable Car สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน | Northern Lights dinner cruise | Wilderness evening | ฮัสกี้ ซาฟารี | Ice cave tour with snowcat | เหมืองถ่านหิน (Coal Mine) | Snowmobile ล่าแสงเหนือ | North Pole Expedition Museum | ลองเยียร์เบียน (สฟาลบาร์) | พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนอร์สค์ | อุทยานฟร็อกเนอร์ | ล่องเรือสำราญ  DFDS (Overnight Cruise) | ลิตเติลเมอร์เมด


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE096-00116-27 ต.ค. 67Thai Airways (TG)279,000จองด่วน
TE096-00206-17 พ.ย. 67Thai Airways (TG)279,000จองด่วน
TE096-00304-15 ธ.ค. 67Thai Airways (TG)279,000จองด่วน
TE096-00425 ธ.ค. 67-05 ม.ค. 68Thai Airways (TG)279,000จองด่วน
TE096-00529 ม.ค.-09 ก.พ. 68Thai Airways (TG)279,000จองด่วน
TE096-00612-23 ก.พ. 68Thai Airways (TG)279,000จองด่วน
TE096-00719-30 มี.ค. 68Thai Airways (TG)279,000จองด่วน
TE096-00805-16 เม.ย. 68Thai Airways (TG)279,000จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ  – กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน)
22.00 น.พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 4 เคาน์เตอร์ H/J สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก   
หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
วันที่ 2สนามบินสต็อกโฮล์ม - สนามบินคิรูน่า - อุทยานแห่งชาติอบิสโก้ 
00.25 น.    ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 960
06.55 น.   ถึงท่าอากาศยาน อาลันด้า กรุงสต็อกโฮล์ม ผ่านการตรวจลงตราวีซ่าเชงเก้น แล้วรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
09.15 น.ออกเดินทางสู่เมืองคิรูน่า ในเขตแลปแลนด์ของสวีเดน โดย สายการบิน Scandinavian Airlines โดยเที่ยวบินที่ SK 1040
10.55 น.ถึง เมืองคิรูน่า เมืองเหนือสุดของสวีเดนและภูมิประเทศของผืนป่ามหัศจรรย์โดยรอบ คิรูนาเป็นจุดเริ่มต้นการออกสำรวจเขตแลปแลนด์ของสวีเดน โดยตั้งอยู่บนละติจูดเดียวกันกับกรีนแลนด์ เขตของชาวซามิในสวีเดนและฟินแลนด์ เยี่ยมชมโบสถ์คิรูนา โบสถ์ไม้สีแดงที่สวยงามและสงบสุข สร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยออกแบบตามลักษณะของกระท่อมชาวซามีขนาดใหญ่ ผ่อนคลายกับฟิกา (Fika) การสังสรรค์ด้วยกาแฟและแซนด์วิชตามแบบฉบับของสวีเดน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอบิสโก้ เส้นทางตอนเหนือของสวีเดน มีทะเลสาบกระทบแสงแดดส่องประกายเป็นระยิบระยับกว่า 6,000 แห่งและเชื่อมต่อกับแม่น้ำหลายสาย ลัดเลาะไปตามยอดเขาเคบนีไคเซอร์ ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในสวีเดน

นำท่านเข้าพักโรงแรม ในเขตอุทยานแห่งชาติอบิสโก Abisko National Park และที่นี่เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotell Fjället Bjorkliden หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ในกรณีที่โรงแรมในอบิสโก้เต็ม จะเปลี่ยนไปพักที่คิรูน่าแทน) 
***ค่ำคืนนี้ท่านสามารถออกมาชมแสงเหนือในบริเวณรอบๆโรงแรมได้***
วันที่ 3อบิสโก้ - นั่งรถไฟชมเส้นทางสาย Arctic Train - นาร์วิก - ทรูมเซอ
เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองนาร์วิก โดยรถไฟชั้น 2 ของ VY Train Group (ไม่มีการระบุที่นั่ง) ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลกว้างไกลอีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ของเมืองซึ่งยังคงเปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน เส้นทางรถไฟสายนี้จัดเป็น 1 เส้นทางแสนสวยเรียกกันว่า Arctic Train 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายออกเดินทางสู่เมืองทรูมเซอ (232 ก.ม.) เมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันฉูดฉาด ซึ่งทรุมเซอเป็นเมืองที่มีบ้านเก่าทำจากไม้จำนวนมากที่สุดในนอร์เวย์เหนือ บ้านเก่าที่สุดสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1789
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักRadisson Hotel Tromso หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4ทรูมเซอ – Cable Car สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน – Northern Lights dinner cruise
เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 

นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (Mt. Storsteinen) ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 420 เมตร ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพทั่วเมืองทรูมเซอ ซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางฟยอร์ดมีเกาะใหญ่ๆ รายล้อมลอบ ด้านทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสวีเดนและฟินแลนด์
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง บันทึกภาพสวยของเมือง
18.30 น.Northern Lights dinner cruise เราจะนำท่านสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนในฤดูหนาวของอาร์กติกอย่างสง่างาม บนเรือคาตามารัน ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าอันเงียบสงบพร้อมทิวทัศน์มุมกว้าง 360 องศาทั้งภายนอกและภายใน ด้วยความอบอุ่นและสะดวกสบาย เราล่องเรือไปรอบๆ ทรอมโซยา ผ่านภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ สถานที่สำคัญ เช่น มหาวิหารอาร์กติก และผ่านผืนน้ำน้ำแข็ง หากเงื่อนไขเอื้ออำนวย เรือจะใช้โดรนใต้น้ำพร้อมแสงไฟเพื่อค้นหาความลึกลับของความลึกเบื้องล่าง เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยอาหารค่ำแบบอาร์กติก มีบริการอาหารท้องถิ่นซึ่งปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่ในท้องถิ่นตามฤดูกาล แม้ว่าดวงดาวจะสะท้อนอยู่ในความมืดมิดของท้องทะเล แต่หากโชคดี เราก็จะได้เห็นแสงเหนือไปพร้อมๆกัน
22.00 น.เรือนำท่านกลับเข้าฝั่ง อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พักRadisson Hotel Tromso หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5ทรูมเซอ – บินสู่สฟาร์ลบาร์ - Wilderness evening
เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
09.35 น.ออกเดินทางสู่เมืองทรูมเซอ โดยสายการบิน Scandinavian Airline เที่ยวบินที่ SK 4414
11.40 น.เดินทางถึง เมืองลองเยียร์เบียน Svalbard Lufthavn ท่าอากาศยานอันทันสมัย พร้อมการต้อนรับด้วยหุ่น Polar Baer บนหมู่เกาะธรรมชาติสุดขั้ว หมู่เกาะสฟาลบาร์ ที่ตั้งอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่ละติจูด 74 ถึง 81 องศาเหนือ อยู่ห่างจากขั้วโลกเหนือเพียง 1,338 กิโลเมตรเท่านั้น ชื่อสฟาลบาร์หมายถึง “ชายฝั่งอันหนาวเย็น” ปรากฏครั้งแรกเมื่อปี 1194 ในหนังสือประจำปีของชาวไอซ์แลนด์ แต่มารู้จักดินแดนแห่งนี้ในปี 1596 ได้ปรากฏบนแผนที่โลกโดยคณะนักสำรวจชาวดัตช์นำโดยวิลเลม บาเร็นตส์ การค้นพบนำไปสู่ยุคที่เต็มไปด้วยกิจกรรมเช่น การล่าวาฬ, ล่าแมวน้ำ, ทำเหมืองถ่านหินและการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ตลอดหลายปี จนปี 1925 หมู่เกาะนี้ได้ตกเป็นของนอร์เวย์ สฟาลบาร์มีประชากรอาศัยอยู่ราว 2,642 คน แต่มีหมีขั้วโลกอยู่ถึงราว 3,000 ตัว นับเป็นบ้านที่แท้จริงของหมีขั้วโลก
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะเข้า เช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen 
17.00 น.นำท่านเข้าร่วมกิจกรรม Wilderness evening ห่างจากเมืองไม่ไกลนัก Advent Valley โอบล้อมด้วยภูเขาสูงเป็นที่ตั้งของ Camp Barentz ภูมิใจนำเสนอเรื่องราวของสฟาลบาร์ Willem Barentz ผู้ค้นพบสฟาลบาร์ ที่แคมป์บาเรนท์ เรามักจะเห็นกวางเรนเดียร์สฟาลบาร์ หรือ สุนัขจิ้งจอกหากคุณโชคดี เจ้าหน้าที่จะคอยเฝ้าระวังในกรณีที่หมีขั้วโลกปรากฏขึ้น ภายในกระท่อมไม้อบอุ่นสบาย ต้อนรับด้วยเครื่องดื่มชั้นดี และกวางเรนเดียร์โฮมเมดแสนอร่อย พร้อมด้วยกาแฟ แคมป์ไฟและของหวาน ต้อนรับท่านสู่มื้ออาหารสวาลบาร์ที่แท้จริง! และให้ท่านได้เรียนรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับหมีขั้วโลก หรือ ราชันแห่งอาร์กติก เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในทะเลเนื่องจากมันใช้เวลาส่วนใหญ่ของมันอยู่ตามแผ่นน้ำแข็งเพื่อล่าแมวน้ำ แต่คุณอาจพบหมีขั้วโลกที่เดินท่องไปแทบทุกแห่งในสฟาลบาร์เพียงลำพัง และหวังว่าจะไม่เจอกับมันในระยะประชิด เพราะหมีขั้วโลกเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากบนหมู่เกาะสฟาลบาร์มีกฎหมายคุ้มครองหมีขั้วโลก ซึ่งไม่อนุญาตให้มีการล่า หรือ คุกคามหมีขั้วโลก จึงไม่มีทัวร์นำชมหมีขั้วโลกบนเกาะสฟาลบาร์ และนักท่องเที่ยวสามารถพบหมีขั้วโลกที่ อาศัยอยู่ในธรรมชาติได้เท่านั้นและหากพบหมีขั้วโลก ไม่อนุญาตให้เข้าใกล้ ดังนั้นที่สฟาลบาร์ตำรวจ หรือ ไกด์ท้องถิ่นจะได้รับอนุญาตให้พกปืนไรเฟิล เพื่อใช้ในการส่งเสียงป้องกันตัวได้ นักท่องเที่ยวจึงควรฟังคำแนะนำของไกด์และปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
ที่พักRadisson Blu Polar Hotel Spitsbergen หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6ฮัสกี้ ซาฟารี - Ice cave tour with snowcat 
เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 

เริ่ม กิจกรรม Husky Safari กับประสบการณ์สวาลบาร์ สุนัขลากเลื่อนกว่า 300 ตัวกำลังรอท่านเพลิดเพลินไปในทุ่งหิมะกว้าง เพลิดเพลินกับภูมิประเทศที่มีมนต์ขลัง Husky Safari จะทำหน้าที่สลับกันระหว่างคนขับ (Musher) กับคนนั่ง ซึ่งจะสลับระหว่างการขับรถกับการนั่งเลื่อน ไปตามแม่น้ำที่มุ่งหน้าสู่โบลเทอร์ดาเลน ล้อมรอบด้วยภูเขาอันยิ่งใหญ่ จนเข้าใกล้ธารน้ำแข็ง ท่ามกลางอุณหภูมิที่หนาวเย็นสุดขั้ว
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายSnowcat รอรับคณะแล้วเดินทางสู่ ถ้ำน้ำแข็ง ท่านสามารถเห็นซากพืชแช่แข็งอายุ 1,000 ปี การก่อตัวของน้ำแข็งอันน่าอัศจรรย์ ทางเดินแคบ ๆ และถ้ำขนาดใหญ่ เป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งฤดูหนาวอันมหัศจรรย์ ธารน้ำแข็ง ประมาณ 60% ของหมู่เกาะถูกปกคลุมไปด้วยธารน้ำแข็ง นำเข้าถ้ำน้ำแข็ง เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติที่ยากจะจินตนาการถึงดินแดนมหัศจรรย์
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักRadisson Blu Polar Hotel Spitsbergen หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7เหมืองถ่านหิน (Coal Mine) – Snowmobile ล่าแสงเหนือ
เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 

นำท่านเยี่ยมชม เหมืองถ่านหินที่เลิกกิจการแล้ว นำท่านเดินลัดเลาะไปในช่องที่เจาะในภูเขาสัมผัสประสบการณ์ของการทำเหมืองถ่านหินในอดีตการทำเหมืองถ่านหินเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดของสวาลบาร์ดมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 และยังคงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของสวาลบาร์ดแต่ในช่วงไม่กี่สิบปีมานี้ การท่องเที่ยวมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

จากนั้นนำท่านชมธรรมชาติของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ผ่านชมธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด (Svalbard Global Seed Vault) ธนาคารแห่งนี้ ตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้รอดพ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาวะโลกในกรณีเกิดเหตุภัยธรรมชาติ หรือสงคราม เพื่อให้ประชากรในอนาคตยังคงมีพืชพันธุ์ธัญญาหารต่อไป โดยที่ธนาคารฯ ตั้งอยู่ในใต้ดินของภูเขา (permafrost) ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณลบ 3-4 องศาเซลเซียส ซึ่งช่วยในการรักษาเมล็ดพันธุ์ไม่ให้เสียเร็วในกรณีสภาพภูมิอากาศของสวาลบาร์ดเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นประเทศไทยก็ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าว 81 สายพันธุ์ ไปเก็บรักษาไว้ที่ธนาคารเมล็ดพันธุ์แห่งนี้
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สฟาลบาร์ด ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่เหนือสุดของโลกภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่เกาะสวาลบาร์ด วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในเขตขั้วโลกเหนือ พร้อมทั้งแบบจำลองของสัตว์ชนิดต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะสวาลบาร์ดและเขตขั้วโลกเหนือ

นำท่านเดินเล่น ใจกลางเมืองลองเยียร์เบียน นำท่านชมโบสถ์สวาลบาร์ด โบสถ์ไม้แห่งเดียว ในหมู่เกาะสวาลบาร์ด หรือชมบ้านเรือน สีสันสดใสเรียงรายเป็นแถว และเลือกซื้อหาของที่ระลึกได้ในย่าน ถนนคนเดินใจกลางเมือง (ถนน Hilmar Rekstens vei) ที่นี่เป็นศูนย์รวมของห้างร้านต่าง ๆ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักRadisson Blu Polar Hotel Spitsbergen หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ 
โดย Snowmobile เกาะสฟาลบาร์ด ตั้งอยู่ในเขตใกล้ขั้วโลกเหนือ จึงมีโอกาสที่จะได้พบกับปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างแสงเหนือ (Aurora Borealis) โดยเฉพาะในเขตนอกตัวเมืองที่ไร้แสงรบกวนจากอาคารบ้านเรือน เส้นทางการขับขี่ Snowmobile นำโดยไกด์ที่มีความชำนาญในพื้นที่ของสฟาร์ลบาร์ด สภาพอากาศและหิมะเป็นปัจจัยสำคัญในสฟาลบาร์ และเพื่อความปลอดภัยของท่านและท่านอื่นๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเส้นทางหรือจุดหมายปลายทางให้เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดที่พัก
วันที่ 8North Pole Expedition Museum - ลองเยียร์เบียน (สฟาลบาร์) - ออสโล (นอร์เวย์)
เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

นำท่านเข้าชม North Pole Expedition Museum พิพิธภัณฑ์แห่งนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางไปยังขั้วโลกเหนือ โดยส่วนใหญ่ใช้เรือเหาะ แต่ยังมีสกี รถลากเลื่อนสำหรับสุนัข และเรืออีกด้วย พิพิธภัณฑ์แบ่งเป็นสองชั้นและจัดแสดงเอกสารเก่า หนังสือพิมพ์ รูปภาพ ภาพยนตร์ต้นฉบับของการสำรวจ สิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์ จดหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย นิทรรศการนี้ทำให้มองเห็นความพยายามของนักสำรวจในการเข้าถึงขั้วโลกเหนือและขอบเขตน้ำแข็งอันลึกลับ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็น ความทะเยอทะยานส่วนตัว และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.45 นออกเดินทางสู่สนามบินออสโล - การ์เดอมอน โดย สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SK 4491
17.40 น.ถึงท่าอากาศยานออสโล - การ์เดอมอน นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองออสโล
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักRadisson Hotel Oslo หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9เที่ยวออสโล  – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนอร์สค์ – อุทยานฟร็อกเนอร์ – ล่องเรือสำราญ  DFDS (Overnight Cruise)
เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ นำคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนอร์สค์ จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด มีอาคารกว่า 160 หลัง ที่นำมาจัดแสดงให้ท่านได้ชมทั้งจากเขตชนบทและเมืองต่างๆทั่วประเทศนอร์เวย์ รวมรวมมาตั้งสมัยยุคกอล หรือ ยุคกลางจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20 แม้จะไม่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีสิ่งของล้ำค่าแต่ก็มีคุณค่าทางจิตใจของชาวนอร์เวย์ King Oscar II's Collection , อาคารสมัยเก่าในย่าน Old Town และกลุ่มอาคารแบบชนบท The Countryside รวมถึงโบสถ์ไม้ The Stave Church from Gol นำท่านชม อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด์ ชมกรุงออสโล 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่าน ถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท ถนนคนเดินและย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS Seaways (Overnight Cruise) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือ
ที่พักพักบนเรือสำราญ SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise) ห้องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN
วันที่ 10โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)  - ลิตเติลเมอร์เมด – อมาเลียนบอร์ก - ช้อปปิ้งก่อนกลับไทย
เช้าอรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่แสนสดใส สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนชั้นดาดฟ้าของเรือระหว่างเส้นทางเรือสำราญผ่านออสโล ฟยอร์ด งดงามตามธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่ภัตตาคารบนเรือ
09.30 น.เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงโคเปนเฮเก้น รถโค้ชนำคณะไปชมเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด รูปปั้นเงือกน้อยสร้างด้วยสำริดนั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ชมน้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา ชมเมืองผ่านชมรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (จากด้านนอก) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก โดยมีการ์ดทหารรักษาพระองค์ประจำอยู่ในแต่ละจุด 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ย่านวอล์คกิ้งสตรีท หรือสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งคนเดินที่ยาวกว่า 2 กิโลเมตร เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง, GUCCI, HERMES ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส อาทิ ROLEX, PATEK PHILIPPE, พอร์ซเลน และของที่ระลึกจากประเทศเดนมาร์ก เป็นต้น  
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักRADISSON BLU HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 11กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - เดินทางกลับประเทศไทย
เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
14.25 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 951
วันที่ 12เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
06.00 น.นำท่านเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(หมายเหตุ  โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น)


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 16 - 27 ตุลาคม 2567 279,000 บาท
 TE096-001: ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก Svalbard Abisko 12 วัน 10 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 06 - 17 พฤศจิกายน 2567 279,000 บาท
 TE096-002: ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก Svalbard Abisko 12 วัน 10 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 04 - 15 ธันวาคม 2567 279,000 บาท
 TE096-003: ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก Svalbard Abisko 12 วัน 10 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 25 ธันวาคม 2567 - 05 มกราคม 2568 279,000 บาท
 TE096-004: ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก Svalbard Abisko 12 วัน 10 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 29 มกราคม - 09 กุมภาพันธ์ 2568 279,000 บาท
 TE096-005: ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก Svalbard Abisko 12 วัน 10 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2568 279,000 บาท
 TE096-006: ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก Svalbard Abisko 12 วัน 10 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 19 - 30 มีนาคม 2568 279,000 บาท
 TE096-007: ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก Svalbard Abisko 12 วัน 10 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 05 - 16 เมษายน 2568 279,000 บาท
 TE096-008: ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก Svalbard Abisko 12 วัน 10 คืน (TG)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภายในประเทศ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2567
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป & สแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double               
  **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ“โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโร ต่อท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย) จำกัดแผนการเดินทางท่องเที่ยวแบบกลุ่ม คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท/ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 รวมค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับประเทศไทย 50,000 บาท (ภายใน 7 วันหลังจากกลับประเทศไทย) ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครอง ในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม (ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีบางโรงแรมไม่สามารถจัดการได้) ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม **ความเสียหายอันเกิดจากการยกขึ้นลงโดยคนขับรถ หรือ พนักงานโรงแรม ท่านไม่อาจเรียกร้องค่าชดเชยในความเสียหายได้**
 • ค่าดูแลขนส่งกระเป๋าเดินทางโดยสายการบิน , Coach Driver และ Hotel Porter service ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย หรือ ทรัพย์สินมีค่าสูญหายในทุกกรณี ท่านสามารถเรียกร้องได้ตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์การเดินทางเท่านั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบในทุกกรณี
 • หมายเหตุ : บัตรเข้าชมต่างๆ โดยแต่ละสถานที่ มีการเปลี่ยนระบบการจอง โดยจองตาม Slot เวลาที่ว่าง และจองผ่านหน้าเว็บไซต์ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบ First come First Serve ทางบริษัทไม่สามารถควบคุม หรือล็อคที่นั่งไว้ได้ โดยทางบริษัท      จะพยายามจัดหาตั๋วตามที่ระบุในโปรแกรมให้ตรงกับวันและเวลา ที่จัดเตรียมไว้ในโปรแกรมนั้นๆ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าบริการทัวร์
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ชั้นวางกระเป๋า Carry On สำหรับขึ้นเครื่อง ต้องทำการจองล่วงหน้า และมีค่าใช้จ่ายในการนำขึ้นเครื่อง
 • อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 40.14 บาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2024 หากช่วงวันเดินทางมีการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากเงินบาทอ่อน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินส่วนต่าง
 • ในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บ Fuel Charge เพิ่มจากที่บริษัทคิดไว้ ณ วันที่ 1 กค 2566 ค่าน้ำมันผันผวนที่เพิ่มขึ้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มตามความเป็นจริง
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
 • กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาท ต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 45 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 45 วัน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้ 
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) High Season 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายที่สามารถคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนค่าทัวร์ ค่าวีซ่า และค่าโรงแรม (หัก 100% ของค่าทัวร์)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
 • คิดตามอัตราที่สายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 01 มกราคม 2567 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 • ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ) 
 • ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 • การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 • ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุและเงื่อนไขเพิ่มเติม
 • กรณีที่ท่านออกบัตรโดยสารขาไป-ขากลับ และบัตรโดยสานภายในเอง (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยัน กับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมี การปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศ ยานเป็นสำคัญเท่านั้น สิ่งสำคัญ ท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิด ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ ในการออกบัตรโดยสาร
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้วทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • ในกรณีบริษัทออกบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วันไปหรือกลับส่วนใดได้ จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท 
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ เรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายัง จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบจ่ายขาดกับบริษัทในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่ สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใด ที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว แต่หากกรณีสถานที่เข้าชม ไม่สามารถเข้าชมได้ เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทจะทำการเรียกเงินคืนจากบริษัทในต่างประเทศให้ท่าน ใช้เวลาทำการ 15-30 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)
 • หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญหากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10-15 วัน ค่าวีซ่าที่ดำเนินการไปแล้วท่านจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์ ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันไม่รวมวันทำการ
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ประเทศในกลุ่มเชงเก้น จะเริ่มเก็บข้อมูลทางกายภาพของผู้เดินทางโดยการเก็บข้อมูล ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมูลสแกนลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ที่เรียกว่า ไบโอเมตริกซ์ซึ่งข้อมูลของผู้สมัคร จะถูกบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า VIS ผู้สมัครทุกท่านจึงต้องเดินทางมายังศูนย์รับยื่นวีซ่าด้วยตัวเองตามเวลานัดหมาย (ยื่นแบบกรุ๊ปวีซ่า)
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาดกว้าง 36 มิลลิเมตร ยาว 47 มิลลิเมตร ใบหน้าตรงมีขนาด 25-35 มิลลิเมตร จำนวน 2 รูป พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น (ไม่ใช่รูปขาวดำ และห้ามสแกน)  ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) /สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 3  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน ต้องอัพเดท ณ เดือนปัจจุบันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอและอัพเดทต่อเนื่อง ในกรณีการเงินอัพเดทไม่ต่อเนื่องเดือนใดเดือนหนึ่งขาดหายไปต้องขอเป็นสเตทเม้นท์ ย้อนหลัง 3 เดือน ต้องอัพเดท ณ เดือนปัจจุบันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย 
  ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริง  
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 • ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy