รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์เดนมาร์ก

TE063 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 10 วัน 7 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOLIDAY INN HOTEL HELSINKI
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Myrkdalen Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Scandic Bergen City
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Scandic Continental Hotelo
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise)
TE063 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 10 วัน 7 คืน (TG)

SCANDINAVIA 4 CAPITAL 
เดนมาร์ก | นอร์เวย์ | ฟินแลนด์ | สวีเดน

เดนมาร์ก : โคเปนเฮเก้น - เดอะลิตเติลเมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ล่องเรือสำราญ  DFDS (Overnight Cruise)

นอร์เวย์ : เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด - รถไฟสายโรแมนติก - เบอร์เก้น - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เกโล่ - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท 

ฟินแลนด์ : เฮลซิงกิ - กรุงเฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมิอง - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือสำราญ SILJA LINE (Overnight Cruise) 

สวีเดน : สต็อกโฮล์ม - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - เที่ยวชมเมือง - ช้อปปิ้งย่านเซอร์เกล สแควร์ - เขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE063-00709-18 ส.ค. 67Thai Airways (TG)145,000จองด่วน
TE063-00823 ส.ค.-01 ก.ย. 67Thai Airways (TG)145,000จองด่วน
TE063-00906-15 ก.ย. 67Thai Airways (TG)145,000จองด่วน
TE063-01011-20 ต.ค. 67Thai Airways (TG)145,000จองด่วน
TE063-01118-27 ต.ค. 67Thai Airways (TG)145,000จองด่วน
TE063-01215-24 พ.ย. 67Thai Airways (TG)145,000จองด่วน
TE063-01304-13 ธ.ค. 67Thai Airways (TG)145,000จองด่วน
TE063-01427 ธ.ค. 67-05 ม.ค. 68Thai Airways (TG)145,000จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
21.00 น. พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน H/J  Thai Airways เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

หมายเหตุ

1 โปรแกรมดังกล่าวข้างต้นเป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น)
2. ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 45 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่างๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
วันที่ 2กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - เที่ยวชมเมือง - ลิตเติลเมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก -  - ล่องเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise)
01.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 950
07.40 น. ถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากรแล้ว

รถโค้ชนำคณะไปชมเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด รูปปั้นเงือกน้อยสร้างด้วยสำริด นั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผู้ว่าจ้างได้รับอิทธิพลจากนิทานของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปั้นแล้วเสร็จถูกนำไปแสดงในปี ค.ศ. 1913

จากนั้นไปชม น้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมาเที่ยวชมเมืองผ่านชมรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นำท่านชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก(จากด้านนอก) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก โดยมีการ์ดทหารรักษาพระองค์ประจำอยู่ในแต่ละจุด
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.30 น. อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
15.00 น. เดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี,ร้านอาหาร, ห้องSauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)
17.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
ที่พักพักบนเรือสำราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise)  / ห้องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN
วันที่ 3เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - สวนวิกเกอแลนด์ - ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าสัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนชั้นดาดฟ้าของเรือระหว่างเส้นทางเรือสำราญ ผ่านออสโลฟยอร์ดที่งดงามตามธรรมชาติพร้อมรับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่ภัตตาคารบนเรือสำราญ
10.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ รถโค้ชรอรับนำท่านเที่ยวชมกรุงออสโลผ่านไปชมปราสาท Akershusงานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 แล้วไปชม อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองฟลอม ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด ผ่านหมู่บ้านชนบทที่มีความสำคัญในด้านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนือ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิว ทัศน์ของลำธารที่กัดเซาะหุบเขา จนเป็นเหวขนาดใหญ่

เข้าสู่เขตเมืองฟลอมใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักMyrkdalen Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - เบอร์เก้น - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. นำคณะนั่ง รถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาลเพียง 55 นาที มีร์ดาลเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติกตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ที่คุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำ และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ำตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจน ภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. รถโค้ชรอรับท่านแล้วเดินทางสู่ เบอร์เก้น เมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่องว่าเป็น "เมืองแห่งวัฒนธรรม" และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่225,000 คน สถานที่สวยงามที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจนได้รับการบันทึกภาพมากที่สุด นำคณะนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามไม่ควรพลาด
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักScandic Bergen City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5เบอร์เก้น - โวส - ฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เกโล่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เที่ยวชม เมืองเบอร์เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็นเมืองท่าที่สำคัญของนอร์เวย์มาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร

เที่ยวชม เขตเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของ Fish Market และ Bryggen ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก(Unesco) แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่านถนนคนเดิน ที่ถูกสร้างให้เดินได้อย่างสะดวก และร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรร
10.00 น.รถโค้ชนำคณะเดินทางสู่ เมืองโวส (Voss) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์ มหัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติในฤดูที่แตกต่าง เส้นทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่งจากฟลอมส์บานาสู่ซองน์ฟยอร์ด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. นำคณะล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ดที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน (ล่องเรือ 2 ชั่วโมง) สู่เมืองกู๊ดวาเก้น

รถโค้ชรอรับเดินทางสู่ เมืองเกโล่ (Geilo) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของลำธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บ้าน ชนบท สู่เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง2,000 คน แต่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีความสำคัญในด้านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีกด้วย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักBARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6เกโล่ - กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท - บินสู่กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. รถโค้ชนำคณะออกเดินทางกลับสู่กรุงออสโล เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งออสโลฟยอร์ด เขตท่าเรือคึกคักไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท ถนนคนเดินและย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล

ออกเดินทางสู่ สนามบินการ์เดอมอน์ เพื่อเตรียมเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินภายในประเทศ

ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ รถโค้ชรอรับนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHOLIDAY INN HOTEL HELSINKI **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7กรุงเฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมิอง - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือสำราญ SILJA LINE (Overnight Cruise) 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. นำคณะเที่ยวชมเมืองเริ่มจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

แล้วนำเข้าชม Rock Church โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้อง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี

ต่อจากนั้นเยี่ยมชมมหาวิหารอุสเพนสเก้  ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย

จากนั้นพาชมจัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน เที่ยวชมสวนสาธารณะเวลล์  ด้านในเป็นอนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. นำท่านสู่ย่านจัตุรัสใจกลางเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
16.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที่พรั่งพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ  / (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)
17.00 น. เรือสำราญ TALLINK SILJA LINE นำท่านออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน 
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
ที่พักพักบนเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ห้องพักคู่ แบบ SEA-SIDE CABIN
วันที่ 8เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม(สวีเดน) - เมืองเก่าแกมล่าสแตน - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้ง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่ภัตตาคารบนเรือสำรารญ
10.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน รถโค้ชรอรับนำคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรม ผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก       

นำท่านชมเมืองที่จุดชมวิว ผ่านชมแกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. นำท่านเข้าชมซิตี้ฮอลล์ หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสคสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆวันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบลในห้องบลูฮอลล์ ที่ดัดแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่อกว่า 1,300 คน มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชม (ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าชมวันที่ City Hall ไม่เปิดให้เข้าชมเนื่องจากวันหยุดราชการ)

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือลำนี้ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงเรือลำนี้ในกรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา ซึ่งคุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักScandic Continental Hotelo หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
14.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 961 
วันที่ 10เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
06.15 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 09 - 18 สิงหาคม 2567 145,000 บาท
 TE063-007: โปรแกรมทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 23 สิงหาคม - 01 กันยายน 2567 145,000 บาท
 TE063-008: โปรแกรมทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 06 - 15 กันยายน 2567 145,000 บาท
 TE063-009: โปรแกรมทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 11 - 20 ตุลาคม 2567 145,000 บาท
 TE063-010: โปรแกรมทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 18 - 27 ตุลาคม 2567 145,000 บาท
 TE063-011: โปรแกรมทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 15 - 24 พฤศจิกายน 2567 145,000 บาท
 TE063-012: โปรแกรมทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 04 - 13 ธันวาคม 2567 145,000 บาท
 TE063-013: โปรแกรมทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 27 ธันวาคม 2567 - 05 มกราคม 2568 145,000 บาท
 TE063-014: โปรแกรมทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

ค่าทัวร์รวม : 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปภายในประเทศ เส้นทาง ออสโล เฮลซิงกิ
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป & สแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย) จำกัดแผนการเดินทางท่องเที่ยวแบบกลุ่ม คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท/ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 รวมค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับประเทศไทย 50,000 บาท (ภายใน 7 วันหลังจากกลับประเทศไทย) ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์ 
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 • ค่าดูแลขนส่งกระเป๋าเดินทางโดยสายการบิน , Coach Driver และ Hotel Porter service ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย หรือ ทรัพย์สินมีค่าสูญหายในทุกกรณี ท่านสามารถเรียกร้องได้ตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์การเดินทางเท่านั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบในทุกกรณี
ค่าทัวร์ไม่รวม :
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (โดยประมาณท่านละ 1,000 บาท)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าดูแลขนส่งกระเป๋าเดินทางโดยสายการบิน , Coach Driver และ Hotel Porter service ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย หรือ ทรัพย์สินมีค่าสูญหายในทุกกรณี ท่านสามารถเรียกร้องได้ตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์การเดินทางเท่านั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบในทุกกรณี
 • ในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บ Fuel Charge เพิ่มจากที่บริษัทคิดไว้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ค่าน้ำมันผันผวนที่เพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มตามความเป็นจริง
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
 • กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง หรือภายใน 90-45 วัน ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน 
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 45 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายที่สามารถคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนค่าทัวร์ ค่าวีซ่า และค่าโรงแรม (หัก 100% ของค่าทัวร์)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายที่สามารถคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนค่าทัวร์ ค่าวีซ่า และค่าโรงแรม (หัก 100% ของค่าทัวร์)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของการสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ สอบถามการเป็นสมาชิก Emirates Skywards และการสะสมไมล์จะเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 • ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ) 
 • ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 • การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 • ค่าขนกระเป๋าส่งไปยังห้องพักทุกโรงแรมโดยส่วนใหญ่ทางโรงแรมจะเรียกใช้บริการ Outsource หากมีการเสียหาย, กระเป๋าแตก, ล้อหลุด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหาย ทางโรงแรมไม่รับผิดชอบในทุกกรณี 
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 23/30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ ท่านควรสอบถามน้ำหนักก่อนจัดกระเป๋า
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน (ทางสายการบินจะพิจารณาค่าชดเชยตามความจำเป็น)
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ, เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุและเงื่อนไขเพิ่มเติม
 • กรณีที่ท่านออกบัตรโดยสารขาไป-ขากลับ และบัตรโดยสานภายในเอง (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยัน กับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมี การปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศ ยานเป็นสำคัญเท่านั้น สิ่งสำคัญ ท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิด ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ ในการออกบัตรโดยสาร
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้วทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • ในกรณีบริษัทออกบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วันไปหรือกลับส่วนใดได้ จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท 
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ เรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายัง จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบจ่ายขาดกับบริษัทในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่ สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใด ที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว แต่หากกรณีสถานที่เข้าชม ไม่สามารถเข้าชมได้ เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทจะทำการเรียกเงินคืนจากบริษัทในต่างประเทศให้ท่าน ใช้เวลาทำการ 15-30 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)
 • หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญหากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10-15 วัน ค่าวีซ่าที่ดำเนินการไปแล้วท่านจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศ นอร์เวย์ (15- 30 วันทำการ) (ไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุด) 
การขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือ ด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์  VFS (Thailand) Ltd. Trendy building, แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จำนวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่ คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และ Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน การเงินต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย
  ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 
  จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง

การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy