รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์เซนได

TE143 : ทัวร์ญี่ปุ่น COLORS SEASON IN TOHOKU 6 DAY 4 NIGHTS (JL) 26-31 OCTOBER 2023


Japan Airlines (JL)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOTEL METROPOLITAN SENDAI
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
KUNUGAWA PLAZA HOTEL
TE143 : ทัวร์ญี่ปุ่น COLORS SEASON IN TOHOKU 6 DAY 4 NIGHTS (JL) 26-31 OCTOBER 2023

ชมใบไม้เปลี่ยนสี ลานผาหินล้านปี โทโนะ เฮทสึริภูมิทัศน์อันงดงามที่สร้างขึ้นมานานกว่าล้านปี
สัมผัสถึงเสน่ห์ของญี่ปุ่ นโบราณและวิถีชีวิตที่เก่าแก่แบบญี่ปุ่ นได้ ที่ หมู่บ้านโออุจิจุคุ
นั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่ อ่าวมัตสึชิม่า
ชมสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมที่ ศาลเจ้าโทโชกุมรดกโลกแห่งนิกโก้
ร่วมสนุกกับกิจกรรมแต่งสีตุ๊กตาวัวแดงอะคาเบโกะ
พิเศษ!! “Rokkasen” บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง (อัพเกรด) ทานและดื่มไม่อั้นแนะน าโดยรายการทีวีแชมป์ เปี้ยน
เปิดประสบการณ์การแช่อนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของชาวญี่ปุ่ น 2 คืน


 
รายละเอียดการเดินทาง

26 ต.ค. 66ประเทศไทย - ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 
19.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4คาน์เตอร์ P เคาน์เตอร์โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 7-8 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังจากที่ผู้โดยสารทุกท่านได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและ   สายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกัน ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก อย่างน้อย 30 นาที


​22:05 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 034

(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

27 ต.ค. 66   ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู- สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (มหานครโตเกียว) วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ (จังหวัดโทจิกิ) - เยี่ยมชมศาลเจ้าโทโชกุ (มรดกโลก)- เส้นทางชมใบไม้เปลี่ยนสี “อิโระฮะซากะ” – อิสระถ่ายภาพริมทะเลสาบชูเซ็นจิ - เยี่ยมชมน้ำตกเคง่อน (ลิฟต์) - คินุกาว่าอนเซ็น - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
​08:00 น.

นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด “โทจิกิ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือห่างจากมหานครโตเกียว ประมาณ 180 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่อุดมไปด้วยธรรมชาติแม้จะอยู่ใกล้ตัวเมือง สภาพอากาศค่อนข้างหนาว ในช่วงฤดูหนาวท่านสามารถเพลิดเพลินกับน้ำพุร้อนองเซ็นในขณะที่ชมหิมะได้ สำหรับช่วงฤดูร้อนพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือจะมีอากาศเย็น จึงเป็นพื้นที่ที่นิยมในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิในแต่ละฤดูนั้นแตกต่างค่อนข้างมากซึ่งทำให้สามารถที่จะปลูกพืชที่มีคุณภาพดีได้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับดอกซากุระ และ ไม้เลื้อยในฤดูใบไม้ผลิ และสามารถชมสีสันอันสวยงามของใบไม้ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี นับเป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับความสวยงามไว้เป็นระดับโลก โดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ที่ทั้งหุบเขาจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันหลากหลาย ประหนึ่งแวนโก๊ะสาดสีลงบนผืนผ้า  แห่งต้นไม้ใบหญ้าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่งดงาม 

นำท่านชมศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลโทคุกาว่าที่โด่งดังในอดีตและยังเป็นสุสานของ โทคุกาว่า อิเอะยะสุโชกุนผู้พลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น พร้อมสักการะเทพเจ้าคุ้มครองที่ปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เลื่อมใส ชมเจดีย์ 5 ชั้น สถานที่รวบรวมพระธรรมคำสอน บท    สวดมนต์ และสิ่งของมีค่า ชมงานแกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าที่มีมากกว่า 5,000 ชิ้น ตื่นตากับซุ้มประตูโยเมย์มง อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ของญี่ปุ่น และยังเป็นศิลปะชิ้นเอกและมีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร 100 หัว ซุ้มประตูแมวนอนหลับ เพดานมังกรหัวเราะเป็นต้น ให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจในการบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย

 


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชูเซ็นจิ ตั้งอยู่เชิงภูเขานันไต เป็นทะเลสาบที่ก่อตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซึ่งเป็นทะลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น เหนือระดับน้ำทะเล 1,270 เมตร ทำให้อากาศที่นี่เย็นตลอดปี (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและฤดูหนาว ซึ่งถ้ามีลมพัดจะทำให้รู้สึกหนาวมากขึ้น ควรเตรียมเสื้อกันลมและเสื้อกันหนาวมาให้พร้อม) ระหว่างทาง    ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการนั่งชมวิวบนรถบัสที่ขึ้นเขาสูงชัน ระหว่างเส้นทางอิโระฮะซากะ ซึ่งเป็นทางโค้งหักศอกที่มีถึง 48 โค้ง ทำให้ท่านสามารถชมทัศนีย์ภาพที่สวยงามของขุนเขาและแมกไม้ที่แตกต่างตามแต่ละฤดูกาล โค้งเหล่านี้นับเป็นความมหัศจรรย์ในการสร้างทางโดยแต่ละโค้งจะมี  ชื่อเรียกในแต่ละตามตัวอักษรญี่ปุ่น และในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานที่พักผ่อนและรีสอร์ทมากมายนำท่านชมความงาม น้ำตกเคง่อนน้ำตกที่มีความสูงร่วม 100 เมตร เดินทางสู่จุดชมวิวโดยการ   ลงลิฟต์โดยสารสู่เบื้องล่าง ท่านสามารถดื่มด่ำกับภาพของน้ำตกแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิด พร้อมสัมผัสกับสายน้ำที่เย็นชื่นฉ่ำใจ อิสระให้ท่านได้เลือกหามุมความงามที่ถูกใจเพื่อบันทึกภาพตามอัธยาศัย หรือจะเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อในเขตนี้ได้ตามอัธยาศัย... นำท่านเดินทางสู่เมือง     คินุกาว่าอนเซ็น เมืองที่มีชื่อเสียงด้านการอาบน้ำแร่ เมืองยอดนิยมในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ตั้งอยู่ในจังหวัดโทจิกิและไม่ไกลจากเมืองนิกโก้มากนัก ที่นี่ถือเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของเรียวกัง เพราะเป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีแร่ธรรมชาติคุณภาพสูง ทำให้ที่นี่ถูกรายล้อมด้วย อนเซ็นและเรียวกังมากมายที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ โดยคินุกาว่าถือเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอย่างสม่ำเสมอและมากมายทุกปี ซึ่งนอกจากเรียวกังขนาดใหญ่อันทันสมัยแล้ว ที่นี่ยังมีสวนสนุกและโรงอาบน้ำให้บริการด้วย...

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KINUGAWA PLAZA HOTEL (ห้องพักแบบเสื่อ) 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม... บริการท่านด้วยเซ็ทอาหารญี่ปุ่น 
ที่พัก KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

พิเศษ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นมาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
28 ต.ค. 66คินุกาว่าอนเซ็น - สวนสาธารณะโอคาวะฮาโตริ - ลานผาหินล้านปี โทโนะเฮทสึริ(จังหวัดฟุคุชิม่า) - หมู่บ้านโบราณโออุจิจุคุ - พิพิธภัณฑ์ไอสึบูเคยาชิกิ
- กิจกรรมแต่งสีตุ๊กตาวัวแดงอะคาเบโกะ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “ฟุคุชิม่า” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูมิภาคโทโฮะกุ ประมาณ 200 กิโลเมตรจากมหานครโตเกียว เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศญี่ปุ่น  แม้ว่าจะอยู่ใกล้กันกับเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นเองก็ตาม แต่ก็ยังคงวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมและอนุรักษ์เอาไว้ได้เป็นอย่างดี และนับได้ว่าเป็นจังหวัดทางอุตสาหกรรม ที่มีมูลค่าสินค้ารวมที่ถูกส่งออกสูงที่สุดในเกาะฮอกไกโดและภูมิภาคโทโฮะกุอีกด้วย 

นำท่านเยี่ยมชม “ลานผาหินล้านปี” ซึ่งเกิดขึ้นจากการถูกกัดเซาะของกระแสน้ำจากแม่น้ำโอะคาวะ และกระแสลมเป็นระยะเวลากว่าล้านปี จึงทำให้เกิดเป็นลักษณะผาหินมีรูปร่างเป็นแท่งคล้ายเจดีย์ ซึ่งเรียกว่า “โท” และ หน้าผา ซึ่งเรียกว่า “เฮะทสึริ” เป็นภาษาไอซึ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตของสวนสาธารณะโอคาวะฮาโตริ ให้ท่านได้ชื่มชมดื่มด่ำกับธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์ เลือกมุมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

นำท่านเดินทางและเยี่ยมชม “หมู่บ้านโบราณโอะอุจิจุคุ” ในสมัยก่อนถือว่าเป็นเมืองแวะพักระหว่างการเดินทาง สำหรับคนเดินทางที่จะมุ่งหน้าสู่เมืองเอะโดะ (โตเกียวในอดีต) ปัจจุบันที่แห่งนี้ยังถูกจัดให้เป็นสถาปัตยกรรมของชาติ และมีอาหารที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงอย่างมาก คือ “เนะงิโซะบะ” เป็นโซบะที่ใช้ต้นหอมหนึ่งต้นเป็นตะเกียบ และเวลาทานก็ต้องทานต้นหอมเข้าไปพร้อมกับเส้นโซบะด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ไอสึบูเคยาชิกิ ศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ไอสึ บ้านโบราณที่จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวน่าประทับใจของประวัติศาสตร์ไอสึที่ถ่ายทอดกันมาปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นมาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ อดีตบ้านพักของทาโนโมะ ไซโกะ ซามูไรอันดับต้นๆ ของไอสึ อาคารต่าง ๆ เช่น เรือนชงชา ยุ้งข้าวที่ใช้วิธีการก่อสร้างแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ที่ยังสามารถชมได้ที่แห่งนี้ ห้องหับกว่า 38 ห้องที่สามารถเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของเหล่าซามูไรในสมัยก่อน นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกของไอสึทั้งงานฝีมือ อาหารท้องถิ่น และร่วมเกมตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่สามารถรับของรางวัลติดไม้ติดมือกลับไปได้

นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ กิจกรรมเรียนแต่งสีตุ๊กตาอะคาเบโกะ กิจกรรมพิเศษสำหรับ    ทุกท่าน เรียนการวาดลายบนตุ๊กตาประจำท้องถิ่นของภูมิภาคโทโฮขุ ซึ่งมีการสืบทอดมาหลายร้อยปีเป็นงานหัตถกรรมที่ต้องใช้ฝีมือในการประดิษฐ์ ตุ๊กตาแบบนี้ที่หัวจะมีการเคลื่อนไหวได้ ตามแรงลม หรือการสั่นสะเทือนเสมือนมีชีวิตจริง ให้ท่านได้สนุกสนานกับการวาดและตกแต่งตุ๊กตาวัวแดง โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการวาดมาสอนและแนะนำวิธีการวาด ท่านสามารถนำตุ๊กตาตัวที่วาดกลับมาเป็น ของที่ระลึกได้ท่านละ 1 ตัว อะคาเบโกะหรือ ตุ๊กตาวัวแดง” ซึ่งเชื่อว่าเป็นตุ๊กตาแห่งโชคลาภ และนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไอซึ วัวสีแดงนี้มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่เมืองนี้จะสร้างวัด จึงมีการสร้างวัวสีแดงจากไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์เพื่อระลึกถึงวัวพันธุ์นี้...

ค่ำนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL URABANDAI LAKE RESORT หรือเทียบเท่า

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม...บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาติ อาหารคาว หวานให้ท่านเลือกทานได้ตามอัธยาศัย


ที่พัก 

 

HOTEL  URABANDAI LAKE RESORT หรือเทียบเท่า

พิเศษ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น มาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
29 ต.ค. 66อุระบันได - ทะเลสําบห้าสี โกะชิคินุมะ - ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า (มรดกโลก)- ศาลเจ้าโกะไดโดะ – วัดซุยกันจิ - ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบห้าสีโกะชิคินุมะ เป็นที่รู้จักในนามทะเลสาบ 5 สี ที่จริงแล้วที่ทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่รวมทะเลสาบมากกว่า 40 แห่ง และยังมีบึงเล็กน้อยต่าง ๆ ของจังหวัดฟูคุชิม่าอีกมากมาย ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป คือ “บึงอากะนุมะ” หรืออีกชื่อว่า “บึงน้ำสีแดง” และ “บึงมิโดรินุมะ” หรือที่รู้จักกันในนามของ “บึงน้ำสีเขียว” เป็นต้น ซึ่งสีของน้ำจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศและความเข้มข้นของแพลงตอนในน้ำนั่นเอง ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 ให้ท่านได้ชมความสวยงามของทะเลสาบหลากสี ผสมผสานกับสีของต้นไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีอย่างสวยงาม... 


นำท่านเดินทางสู่เมือง มัตสึชิม่า เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ของเมืองที่มีทัศนียภาพทางท้องทะเลอันงดงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น (อีก 2 เมืองที่ได้รับการติดอันดับ ได้แก่ เกาะมิยาจิม่า ฮิโรชิม่า และ อามาโนะฮาชิดาเตะ เกียวโต)... นำท่านล่องเรือ “อ่าวมัตสึชิม่า” ระหว่างการล่องเรือไปรอบ ๆ นั้น ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงที่นี่ ได้แก่ การเลี้ยงหอยนางรม ซึ่งชาวบ้านจะเลี้ยงเป็นฟาร์มอยู่ในทะเล   ทำให้หอยนางรมมีคุณภาพดีและตัวใหญ่ อีกทั้งอาหารทะเลของเมืองนี้ก็ยังคงมีความสดเป็นอย่างมาก… นำท่านเยี่ยมชม “ศาลเจ้าโกะไดโดะ” เป็นศาลเจ้าที่ยื่นไปในอ่าวมัตสึชิม่า บนเกาะเล็ก ๆ ที่นำเอา 12 นักษัตรมาเป็นเรื่องราวของสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าแห่งนี้ ถูกสร้างในปี พ.ศ. 1350 ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าถึง 5 องค์ แต่หลังที่เห็นกันในปัจจุบัน         ไดเมียว ดาเตะ มาซามุเนะ ได้สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2147 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโมโมยามะ สร้างด้วยไม้ มีระเบียงทั้งสี่ด้าน การข้ามไปยังศาลเจ้านี้จะมีสะพานช่วงสั้น ๆ 3 ช่วง สองช่วงก่อนถึงศาลเจ้าเรียกว่า ซึคาชิบาชิ สร้างจากไม้ เว้นช่องระหว่างไม้กระดาน เมื่อเดินข้ามจะมองเห็นพื้นน้ำด้านล่าง มักมีคู่รักมาจูงมือกันเพื่อข้ามสะพานนี้ เพราะเชื่อว่าจะทำให้สานสัมพันธ์แห่งรักแนบแน่นยิ่งขึ้น...

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเยี่ยมชม วัดซุยกันจิ เป็นวัดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติแห่งชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ เป็นวัดนิกายเซ็นอันดับหนึ่งของแถบโอชู มีอายุมากกว่า 1,200 ปี โดยพระสงฆ์นิกายเทนไดเป็นผู้คนพบและยังเป็นวัดที่ ไดเมียว ดาเตะ มาซามุเนะ สนับสนุนในการบูรณะก่อสร้างด้วย ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันร่มรื่นและอากาศอันสดชื่นท่านกลางหมู่แมกไม้ ทางเข้าวัดยังมีต้นสนอายุกว่า 100 ปีขึ้นเรียงรายกันซึ่งสร้างความเขียวครึ้มและร่มรื่นได้เป็นอย่างดี...
นำท่านช้อปปิ้งย่าน อิจิบังโจ เป็นย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกายี่ห้อแบรนด์เนม กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ สินค้าที่   เอาใจนักช้อปด้วยกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม, เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น, น้ำหอม, เครื่องสำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SKII และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย  และที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ ร้าน 100 เยน  ซึ่งสินค้า     ทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้   ในราคาที่สบายกระเป๋า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรือเทียบเท่า


30 ต.ค. 66เซ็นได – ปรําสาทชิโรอิชิ – ชมใบไม้เปลี่ยนสีสวนชิคิโนะซาโตะ เรียวคุซุยเอ็น – สถานีรถไฟฟุคุชิม่า – นั่งรถไฟชินคันเซน (ประมําณ 1:30 ชั่วโมง) – สถานีรถไฟโตเกียว - ขึ้นรถไฟท้องถิ่นเข้าสู่ย่ํานชินจูกุ- อิ่มอร่อยกับเมนูอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างรายการทวีแชมป์เปี้ยน
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเยี่ยมชมปราสาทชิโรอิชิปราสาทที่สร้างให้มีกลไกการป้องกันข้าศึกที่เป็นกลไกตามแบบสถาปนิกในสมัยนั้น ซึ่งดูแล้วน่าทึ่งเป็นอย่างมาก ปราสาทหลังนี้มีสีขาว ถูกสร้างอย่างซ่อนเร้นอยู่ในหมู่บ้านที่เงียบสงบของเมืองโดยในอดีตนั้น Katakura Kojuro ได้รับคำสั่งจากท่านดาเตะ มาซามุเนะ ให้ดำเนินการสร้างปราสาทหลังนี้ขึ้น ในปี 1602  (หลังเสร็จสิ้นการก่อสร้างปราสาทเซ็นได ในปี 1600) แต่ทว่าปราสาทก็ถูกทำลายลงในช่วงฟื้นฟูสมัยเมจิ ปี 1875  (ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ของบ้านเรา)  และในปี 1995 ปราสาทแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งโดยคงรูปแบบเดิมของปราสาทหลังเก่าเอาไว้ ซึ่งเกิดจากการร่วมมือกันของชาวบ้านในเมืองนี้นั่นเอง ... 

นำท่านชมใบไม้เปลี่ยนสี สวนชิคิโนะซาโตะ เรียวคุซุยเอ็น ตั้งอยู่ในเมืองโคริยาม่า สวนอันกว้างขวาง ภายในมีพื้นที่ขนาด 90,000 กว่าตารางเมตร เมื่อถึงฤดูกาลใบไม้ผลิก็จะพบกับดอกไม้มากมายหลายชนิด อาทิ ดอกสึสึจิ ดอกกุหลาบ ดอกซากุระ ดอกไอริส หรือดอกไฮเดรนเยีย บานสะพรั่งสลับสับเปลี่ยนออกมาตามฤดูกาลของตัวเอง และชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง ให้ท่าน  ได้เดินเล่นชมธรรมชาติ พร้อมถ่ายรูปสวยๆ ที่จะช่วยเยียวยาร่างกายและจิตใจ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟฟุคุชิม่าเพื่อนำท่านขึ้นรถไฟชินคันเซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุนที่วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยสูงสุดถึง 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ประมาณ 1:30 ชั่วโมงรถไฟชินคันเซ็นนับว่าเป็นยานพาหนะที่สะดวกสบายไม่แพ้เครื่องบิน มุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟโตเกียวจากนั้นนำท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟเป็น รถไฟสายด่วน ใช้เวลาประมาณ 20 นาที เพื่อมุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟชินจูกุ” 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมื้อพิเศษ (อัพเกรด) ทานและดื่มไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวอย่างดี เนื้อหมูคัดพิเศษ ชุดอาหารทะเลสด กุ้งตัวใหญ่ หมึกสด ปลาปักเป้า หอยเชลล์พิเศษ ขาปูใหญ่ยักษ์ ผักสด สลัดผัก ซุป และไอศครีม
ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKYO NEW OTANI HOTEL หรือเทียบเท่า


31 ต.ค. 66โตเกียว – ตลาดปลาซึกิจิ - เมืองชิบามาตะ - วัดชิบามาตะไทฉะคุเท็น -อิสระช้อปปิ้งถนนไทฉะคุเทนซันโด - นาริตะ - อิสระช้อปปิ้งนาริตะอิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL707
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
      

นำท่านชม ตลาดปลาซึกิจิ นับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักกันดีว่า
เป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากการที่มีการซื้อขายสินค้าทะเลกว่า 2,000 ตันต่อวัน ภายในตลาดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึ่งมีร้านค้าปลีกและร้านอาหารตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมาก และส่วนภายในซึ่งเป็นบริเวณที่ร้านค้าส่งใช้เจรจาธุรกิจและเป็นจุดที่มีการประมูลปลาทูน่าที่มีชื่อเสียง ความที่มีสินค้าจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นปลาทะเล อาหารทะเลสดๆ ไปจนถึงผักผลไม้ จึงทำให้ตลาดแห่งนี้คึกคักคนเยอะกันตั้งแต่เช้า ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตลาดที่เต็มไปด้วย
มนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาเที่ยวชม…

นำท่านเดินทางสู่ เมืองชิบามาตะ เมืองเล็กๆ ที่ยังคงมีกลิ่นอายของอดีตแห่งยุคโชวะ ตั้งอยู่บริเวณขอบของโตเกียวฝั่งตะวันออกที่ติดกับจังหวัดชิบะ เมืองนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์เรื่องดัง
ในสมัยก่อน ซึ่งซีรีย์เรื่องนี้ถูกบันทึกลงในกินเนสส์บุ๊คว่าเป็นซีรี่ย์ที่ยาวที่สุดในโลก ซีรี่ย์ดังกล่าวนี้มีชื่อว่า “Otako Wa Tsurai Yo (แปลได้ความประมาณว่า...เป็นผู้ชายนี่มันลำบากนะ!)” ซึ่งมีทั้งหมด 48ตอน ใช้เวลาฉายตั้งแต่ค.ศ. 1969 ไปจนถึง ค.ศ.1995 ด้วยความดังของซีรีส์เรื่องนี้จึงมีการสร้าง
รูปปั้นของ Tora-san ตัวเอกของเรื่องไว้หน้าสถานีรถไฟด้วย... นำท่านชม “วัดชิบามาตะไทฉะคุเท็น” วัดเก่าแก่เกือบ 400 ปี ตั้งอยู่ในคาสึชิคากุของเมืองโตเกียวและเป็นส่วนหนึ่งของวัดนิกายนิชิเร็น อาคารส่วนใหญ่สร้างขึ้นหลังสมัยเมจิ (1868-1912) มีการตกแต่งที่หรูหรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หอไทฉะคุโด เป็นงานแกะสลักที่มีชื่อเสียง โดยมีรูปแบบของภาพเป็นภาพสุตราดอกบัว แม้ว่ามันอาจจะดูเรียบง่ายแต่เป็นผลงานที่งดงาม นอกจากนี้มีทางเดินสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อใช้
ชมวิวเหล่านี้และงานแกะสลักอื่นๆ ที่นี่เป็นเหมือนห้องแสดงผลงานแกะสลัก และยังมีสวนซุยเคอิ
ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1965 ท่านสามารถเดินเล่นผ่านสวนและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพ ยังมีน้ำตกที่
เงียบสงบและสวยงามภายในสวนด้วย... นำท่านเดินชมย่านเมืองเก่าใจกลางมหานครโตเกียว
“ถนนไทฉะคุเท็นซันโด” สถานที่ที่ยังคงสภาพความเป็นเมืองญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายขนมโบราณ คอฟฟี่ช้อป ตลอดจนอาคารบ้านเรือนที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์ให้ท่านได้หลงใหลในความเป็นญี่ปุ่น วิถีการดำรงชีวิตของชาวญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ให้ท่านได้เอร็ดอร่อยกับ
ขนมญี่ปุ่นดั้งเดิมหรือที่เรียกว่า วะกาชิ (Wagashi) ชื่อดังของชิบามาตะ และปลาไหลอุนะงิ (Unagi) ของร้านอาหารเก่าแก่ที่เน้นขายปลาน้ำจืดโดยเฉพาะ…

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


บ่าย

นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่   “นาริตะ อิออน มอลล์” ห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่าน ได้ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า   รองเท้า   นาฬิกา   เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ที่ทุกท่านสามารถซื้อหาของใช้ดีๆ และของฝากได้อย่างจุใจ.... นอกจากนั้นยังมีโซนจัสโก้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซื้อ กาแฟ เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลไม้ ฯลฯ

15:00 น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ ตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการโดยบริษัทท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ซึ่งได้แปรสภาพเดิมมาจากองค์การบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่งใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดเชื่อมต่อ การเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา เป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสาร        มากเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น (รองจากสนามบินนานาชาติฮาเนดะ) เป็นสนามบินที่รองรับการขนส่งทางอากาศเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่นและอันดับ 3 ของโลก...


​18:20 น. เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 707
​23:00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด (ไป-กลับ)
  • บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)

  • ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ

  • ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 - 2,000,000 บาท

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  • ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด

   (โรงแรมในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ห้องพักมีขนาดเล็ก โรงแรมจะบล็อคเฉพาะห้องคู่ (2 เตียงเดี่ยวใน 1 ห้อง Western Style หรือ Japanese Style) ให้กับทัวร์แบบหมู่คณะ ส่วนห้องพักต่างชนิดต้องแจ้งคำขอเป็นกรณีไป เช่น การขอห้องคู่ชนิด DBL (1 เตียงขนาด 5 ฟุต จะทราบชนิดของห้องพักเมื่ออยู่หน้างาน) และหากท่านมีความประสงค์จะพัก 3 ท่านต่อห้อง (ห้องคู่+เสริมเตียง) ท่านต้องยอมรับในพื้นที่อันจำกัดของห้องพัก และกรณีโรงแรมไม่มีห้องพักที่เสริมเตียงได้ โรงแรมจะจัดห้องพักให้ท่าน 1 ห้องคู่ + 1 ห้องเดี่ยว 

   ซึ่งมีค่าพักเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง 

    

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้

 • ค่าตรวจ  RT-PCR  (ในกรณีที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม)

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (ถ้ามี)

การชำระเงิน
 • บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลังจากการทำการจอง 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กำหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์)
 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท

 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทั้งหมด

 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด

สำคัญ (เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
 • บริษัท คอมแพ็คเวิลด์ จำกัด เปิดดำเนินการเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก

 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนขั้นต่ำที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง

 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด)

 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี

 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  (จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)
 • รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 • ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น
ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้วย
 • ตั๋วเครื่องบินโดยสารหมู่คณะระหว่างประเทศชั้นประหยัด(ไป-กลับ)โดยสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินตามประกาศของสายการบินที่ใช้ (ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการกำหนดราคาค่าทัวร์แล้ว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกว่าจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บส่วนเพิ่มเติม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางจำต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม X 2 ใบ) หากกรณีที่น้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใดใบหนึ่ง มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎข้อกำหนดของสายการบินนั้น (ข้อกำหนดด้านน้ำหนักอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยยึดประกาศของสายการบินปัจจุบัน)
​ตั๋วโดยสารและสายการบิน
1 ตั๋วโดยสารหมู่คณะ
 1. 1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเท่านั้น

 2. ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกคำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ

 3. ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใช้ไมล์ในการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจได้ และไม่สามารถจองที่นั่ง Long Leg  ได้  (ในกรณีที่ต้องการจองที่นั่ง Long Leg ต้องจองตั๋วเดี่ยวเท่านั้น)

 4. ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้ 

 5. กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  

 6. ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว  ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี (เนื่องจากเป็นเงื่อนของสายการบิน)  

 7. กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว 

2 สายการบิน

 1. สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกินกว่า 4 เดือน หรือผู้ที่เคยมีประวัติครรภ์เคยมีปัญหา หรือผู้ที่เคยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนด

 2. บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 3. กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)

  • น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ  23 กิโลกรัม 2 ใบ = 46 กิโลกรัมต่อท่าน (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้

  • กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ 

  (กว้าง x ยาว x สูง) 25cm x 55cm x 40cm รวมกันไม่เกิน 115cm

 4. บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน

3 มาตรการโควิด

3.1   ในกรณีที่ลูกค้าติดโควิดก่อนการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามจริง)

3.2   ในกรณีที่ติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการประสานงานให้เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เป็นไปตามมาตรการของประเทศญี่ปุ่น  และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น) ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
 


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy