รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์อียิปต์

TE215 : ทัวร์แกรนด์อียิปต์ ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ [พัก 5 ดาว + บินภายใน] 10 วัน 7 คืน (MS)


Egypt Air (MS)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Conrad Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Helnan Aswan Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
เรือสำราญ Farah Cruise
TE215 : ทัวร์แกรนด์อียิปต์ ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ [พัก 5 ดาว + บินภายใน] 10 วัน 7 คืน (MS)
 

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบินอียิปต์ แอร์ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 แถว Q
วันที่ 2กรุงไคโร - เมมฟิส - กีซ่า - เมืองกีซ่า - ปิรามิดแห่งคูฟู - ปิรามิดแห่งเคเฟร - ปิรามิดแห่งคูฟู - ขี่อูฐกลางทะเลทราย
00.50 น.“เหิรฟ้าสู่ กรุงไคโร" โดย สายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS961  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.15 ชม.)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอียิปต์โบราณ เป็นศูนย์กลางการปกครองที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในบริเวณดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำไนล์มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ที่ 1 และยังเป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีบทบาทในการรวม อียิปต์เข้าเป็นประเทศเดียวเมื่อ 5,000 กว่าปีแล้ว 

นำท่านเข้า ชม ในพิพิธภัณฑ์รามเสสที่ 2 ชม การแกะสลักรูปโบราณต่างๆ มากมายจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดินพร้อมกันนั้นชมรูปแกะสลักขนาดยักษ์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ด้วยฝีมือการแกะสลักที่ประณีตและสวยงามมาก

จากนั้นออกเดินทางต่อไปยัง เมืองโบราณซัคคาร่า (Sakkara) เพื่อไปชมปิรามิดแบบขั้นบันได ซึ่งถือว่าเป็นปิรามิดแห่งแรกของอียิปต์ ให้ท่านได้ชมปิรามิด (Pyramid) แห่งแรกของโลก ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นที่ ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของการสร้างปิรามิดในยุคต่อมา ทำให้ท่านได้ทราบเรื่องราวของปิรามิด ตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง การตัดหิน และอื่นๆ อีกนานัปการที่ทำให้พิศวง
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองกีซ่า (Giza) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดกีซ่า ซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่สามของอียิปต์ เพื่อชมปิรามิดใหญ่และเล็ก 6 องค์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอียิปต์ และเป็น 1ใน 7 ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่มีอายุราวๆ 3500-4000ปี และได้ถูกขึ้นทะเบียนกับองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกของโลกเมื่อปี ค.ศ. 1979

นำท่านชม ปิรามิดที่สำคัญที่สุดมีอยู่ 3 องค์ คือ

ปิรามิดแห่งคูฟู
ซึ่งเป็นปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ได้สร้างมา มีฐานแต่ละด้านยาว 230 เมตร สร้างด้วยหินกว่าสองล้านสามแสนก้อน ส่วนต่อมาเป็นปิรามิดหลังกลางคือ ปิรามิดแห่งเคเฟร และ ปิรามิดเล็กซ้ายสุด คือ ปิรามิดแห่งเมนคูเร ส่วนที่เหลือก็เป็นปิรามิดของสมาชิกในครอบครัว อีก 3 องค์ 

นำท่านจะ ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ที่อยู่เบื้องหน้าของปิรามิดเคเฟร ผู้ลึกลับและประติมากรรมที่เกิดจากการแกะสลักเนินหินทรายขนาดใหญ่ที่เป็นรูปกึ่งมนุษย์และกึ่งสัตว์ ที่มีลักษณะของร่างกายเป็นสิงห์โตตัวผู้ และมีใบหน้าเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์ และเป็นเสมือนเทพเจ้าของอียิปต์

ให้ท่านได้พักผ่อนกับ การขี่อูฐกลางทะเลทราย ชมทิวทัศน์รอบๆ โดยมี ปิรามิดเป็นฉากหลัง  (ค่าบริการ ไม่รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว) 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก Conrad Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่ 3กรุงไคโร - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - อัสวาน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นำท่านไปชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum) ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาโบราณ วัตถุที่มีค่ามากมาย เช่น เตียงชำแหละศพในการทำมัมมี่ ตู้ที่ทำด้วยหินอ่อนสำหรับเก็บอวัยวะภายใน ในการทำมัมมี่ โรงใส่พระศพที่ทำด้วยทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน และของมีค่าอื่นๆอีกมากมายตั้งแต่ในสมัยอียิปต์โบราณจนถึงสมัยกรีกและโรมัน (รวมราคาค่าเข้าชมมัมมี่)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองอัสวาน
16.15 น.“เหิรฟ้าสูเมืองอัสวาน" โดย สายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS397  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 01.45 ชม.)
17.40 น. เดินทางถึงสนามบินอัสวาน ประเทศอียิปต์ เมืองเมืองอัสวาน (Aswan) ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศที่ทันสมัยและมีชื่อเสียงของอียิปต์ ซึ่งในสมัยโบราณเมืองอัสวานเป็นเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ที่สำคัญ   

จากนั้นนำท่านแวะชม เขื่อนอัสวาน (Aswan Dam)  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไฮด์แดม ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อช่วยให้มีน้ำหล่อเลี้ยงไร่นา ตลอดปีอีกทั้งยังใช้พลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของคนทั้งประเทศ และเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำไนล์ไหลท่วมเวลาฝนตกหนักเขื่อนนี้มีความยาว 36,000 เมตร เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำไนล์คือทะเลสาบนัลเซอร์ มีความลึกถึง 80 เมตร และกว้างถึง 10 กิโลเมตร   

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Helnan Aswan Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่ 4อัสวาน - อาบูซิมเบล - ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ - อัสวาน
เช้า รับประทานอาหารเช้า 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาบูซิมเบล (ระยะทางประมาณ 380 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 03.00 ชม.) โดยรถบัสปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินทางถึงเมืองอาบูซิมเบล ประเทศอียิปต์

จากนั้นนำท่านชม วิหารอาบู ซิมเบล (Abu Simbel Temple) ซึ่งสร้างโดยฟาโรห์ รามเซสที่2 เป็นวิหารที่สร้างจากจินตนาการที่สวยงามที่สุดในประวัติศาสตร์ของอียิปต์ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1270 ก่อนคริสตกาล โดยการสกัดเจาะภูเขาทั้งลูกเป็นรูปหินแกะสลักของฟาโรห์นั่งบนบัลลังก์ 4 องค์ เรียงกัน ข้างละ 2 องค์ และตรงกลางเจาะเป็นประตูทางเข้า สองข้างทางจะมีหินแกะสลักเป็นรูปของรามเซสที่ 2 ยืนตรงข้างละ 4 องค์ตั้งอยู่และจากด้านขวามือจะมีวิหารที่สร้างไว้ติดๆกัน เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แด่พระนางเนเฟอร์ตาริ ซึ่งเป็นพระราชินีที่พระองค์โปรดปรานมากที่สุด

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัสวาน

ระหว่างทางนำท่านแวะชม เขื่อนอัสวาน (Aswan Dam)  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไฮด์แดม ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อช่วยให้มีน้ำหล่อเลี้ยงไร่นา ตลอดปีอีกทั้งยังใช้พลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของคนทั้งประเทศ และเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำไนล์ไหลท่วมเวลาฝนตกหนักเขื่อนนี้มีความยาว 36,000 เมตร เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำไนล์คือทะเลสาบนัลเซอร์ มีความลึกถึง 80 เมตร และกว้างถึง 10 กิโลเมตร

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือเพื่อ ลงเรือฟาราห์ ครูส (Farah Cruise) เพื่อชมความสวยงามของสิ่งก่อสร้างบริเวณสองฝั่งแม่น้ำไนล์
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ
บ่ายจากนั้นนำท่าน ล่องเรือใบโบราณ หรือที่เรียกกันว่า เรือเฟลุคกะ (Felucca)

ผ่านชม สวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Gardens) เป็นที่ศูนย์รวมพันธ์ไม้นานาชนิด

ผ่านชม สุสานอากาข่าน (Agha Khan Tomb) รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอัสวาน ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น       
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ
ที่พัก บนเรือสำราญ  Farah Cruise หรือเทียบเท่า
วันที่ 5อัสวาน - คอมออมโบ - เอ็ดฟู - ลักซอร์
05.00 น. ล่องเรือสู่ เมืองคอมออมโบ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ

นำท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำ วัดนี้จะมีสิ่งก่อสร้างเพื่อถวายแก่เทพเจ้า ซึ่งมีศีรษะเป็นจระเข้เป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำไนล์ และที่ตามฝาผนังมีรูปแกะสลักต่างๆมากมาย                             

นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเอ็ดฟู (Edfu) ผ่านชมความสวยงามของธรรมชาติของฟาก ฝั่งแม่น้ำไนล์ และยังเป็นขุมแห่งอารยะธรรมของอียิปต์โบราณด้วย

ชมวิหารขนาดใหญ่ ซากรูปสลักขององค์กษัตริย์ฟาโรห์ สฟิงซ์นับพันๆ ตัว และที่อันเร้นลับซึ่งซุกซ่อนพระศพของ กษัตริย์ในสมัยก่อนคริสตกาล 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ
บ่ายให้ท่านชม วิหารแห่งเมืองเอ็ดฟู ที่ยังคงสภาพและได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สุดในขณะนี้ วิหารหลังนี้ได้ถูกสร้างให้แก่ เทพเจ้าฮอรัส ที่มีศีรษะเป็นนกเหยี่ยว ชมวิหารที่ด้านหน้าจะเป็นผนังสูงถึง 36 เมตร มีรูปหินแกะสลักเป็นรูปนกเหยี่ยว 2 ตัว เฝ้าหน้าประตูทางเข้า ส่วนภายในวิหารยังอยู่ในสภาพที่ดีมาก มีห้องหลายห้อง และพื้นจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทีละน้อยจนเข้าถึงห้องสูงชั้นในสุด ซึ่งเป็นห้องที่พระเจ้าฟาโรห์เข้ามาทำพิธีต่างๆ

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองลักซอร์ (Luxor) ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญของอียิปต์เมืองหนึ่ง ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำไนล์ทางตอนใต้ของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลวงโบราณของทีบส์ มีซากวิหารสำคัญสองแห่งคือ วิหารลักซอร์ และวิหารคาร์นัค 
17.00 น. รับประทานอาหารว่าง ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ บนเรือสำราญ (Galabia Party)
ที่พักเรือสำราญ Farah Cruise หรือเทียบเท่า
วันที่ 6นครแห่งความตาย -  วิหารฮัตเชฟซุต - วิหารลักซอร์ - วิหารคาร์นัค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ

นำท่านนั่งเรือข้ามไปยังฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ เพื่อไปชม สุสานที่ฝังศพในหุบเขาที่เรียกว่า นครแห่งความตาย (Valley of The Death)ชมหุบผากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าฟาโรห์มีถึง 62 แห่ง นอกจากนี้ยังมีหุบผาของพระราชินีและหุบผาของพวกพระบรมวงศานุวงศ์ พวกขุนนางชั้นสูง

จากนั้นนำท่านไปชม วิหารฮัตเชฟซุต(Temple of Queen Hatshepsut) ที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงพระนามฮัตเซปซุตหรือที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ว่าราชินีมีหนวด

ชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Coloses of Memnon) หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใช้เป็นวิหาประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3  ประมาณ 2,000 กว่าปีก่อน  เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง  ทำให้ตัววิหารพังลงมา  เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ
บ่ายนำท่านไปชม วิหารลักซอร์ และ วิหารคาร์นัค ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำไนล์ เป็นวิหารคู่บ้านคู่เมืองที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า

วิหารลักซอร์ ที่อเมนโนฟิสที่ 3 ให้สร้างขึ้นใหม่ ให้เป็นวิหารแบบหินทรายเนื้อละเอียดที่ใหญ่โตและสูงกว่าเดิม  ต่อมารามเซสที่ 2 ให้สร้างอุทยานที่หน้าวิหารขึ้น และอลังการด้วยรูปแบบประติมากรรม

วิหารคาร์นัค ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าโดยใช้เสาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับการต่อเติมจากฟาโรห์หลายพระองค์ จนกระทั่งเป็นวิหารที่ใหญ่โตที่สุดของอียิปต์ มีเนื้อที่ประมาณหนึ่งตารางไมล์ชมภายในวิหารที่มีความกว้าง 50เมตร และยาว102เมตร มีเสาหินขนาดยักษ์ สูง 23 เมตร ถึง 134  ต้น และเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของกษัตริย์รามเซสที่2 ในสมัยโบราณตามประวัติกล่าวว่าต้องใช้แรงงานถึงแปดหมื่นกว่าคนในการสร้างวิหารนี้ 

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช๊อปปิ้งที่ ตลาดลักซอร์ (Luxor Local Market) เป็นตลาดพื้นเมืองที่รวบรวมสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศ, กระเป๋า เครื่องหนัง, เครื่องประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ บนเรือสำราญ
ที่พักเรือสำราญ Farah Cruise หรือเทียบเท่า
วันที่ 7ลักซอร์ - กรุงไคโร - ซิตาเดล - สุเหร่าโมฮัมเหม็ดอาลี
เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้า บนเรือสำราญ
06.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ กรุงไคโร
07.45 น.“เหิรฟ้าสู่กรุงไคโร" โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS073 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 01.10 ชม.) 
08.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต์ 

จากนั้นนำท่านไปชม ซิตาเดล (Citadel)ที่เป็นป้อมปราการโบราณที่ถูกสร้างอยู่บนเนินเขา ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยนักรบซาลาดิน ในปี ค.ศ.1176 และ แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1182 เพื่อใช้ในการต่อสู้กับพวกทำสงครามครูเสด และภายในชมที่พัก และที่ตั้งของรัฐบาลในสมัยนั้น ภายในได้สร้างสุเหร่าหินอ่อนอันสวยงาม มีชื่อว่า สุเหร่าโมฮัมเหม็ดอาลี ซึ่งเป็นสุเหร่าที่มีความสำคัญมากสำหรับชาวอียิปต์ ซึ่งเริ่มสร้างในปีค.ศ.1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857 ออกแบบโดยสถาปนิก ชาวกรีกในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือตุรกีในปัจจุบันภายในมีนาฬิกาที่ตั้งอยู่บนลานในสุเหร่า ซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซส ที่2 เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศส 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านไปยังที่ ตลาด ข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili) ซึ่งเป็นตลาดกลางที่มีความใหญ่โตมาก ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ 1382  ซึ่งในขณะนั้นสถานที่แห่งนี้ถูกทำเป็นที่พักอาศัยของกองคาราวานที่เดินทางมาจากสถานที่ต่างๆ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองทุกอย่างที่ทำในประเทศ จากโรงงานขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย จนกระทั่งถึงเวลานัดหมายเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อรับประทานอาหารค่ำ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ Nile Pharonix พร้อมชมการแสดง
ที่พัก Conrad Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 8กรุงไคโร - อเล็กซานเดรีย - ปอมเปย์ - สุสานใต้ดิน - กรุงไคโร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

นำท่านชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนี้ยังเป็น  สถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี่ และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก 

นำท่านชม ป้อมปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งใน  อดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรสถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกตย์เบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา พักผ่อนหย่อนใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงาม

จากนั้นชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไคโร

จากนั้นนำท่านชม ศูนย์กลางการทำ กระดาษปาปีรุส (Papyrus) ซึ่งเป็นการทำกระดาษชนิดแรกของโลก ทำจากต้นปาปีรุส หรือต้นกก และใช้บันทึกข้อความ และเหตุการณ์ต่างๆในสมัยอียิปต์โบราณ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก Conrad Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่ 9ไคโร - Church of Serga - มัสยิด Mosque Of Amr Ibn Al-Aas - City Star Shopping Center
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเก่า OLD CAIRO

จากนั้นนำท่านชม เมืองรอบๆ กรุงไคโร

นำท่านชม โบสถ์เก่าแก่ Al Mo Alaga Church  และนำท่านชม Church of Serga 

นำท่านเดินทางชม มัสยิด Mosque Of Amr Ibn Al-Aas  ซึ่งเป็นมัสยิดหลังแรกๆของประเทศอียิปต์. อัม อิบนุนอาส เป็นบุคลที่ได้นำศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแพร่ในประเทศอียิปต์ และได้สร้างมัสยิดแห่งนี้ไว้เพื่อเป็นที่ปฏิบัติภารกิจทางศาสนาอิสลาม ภารกิจนั้นคือการละหมาด วันละห้าเวลา และมัสยิดแห่งนี้ยังได้เป็นสถานที่ๆใช้ในการสอนศาสนาอีกเช่นกัน
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในไคโร City Star Shopping Center  ที่มีสินค้าพื้นเมือง สินค้า Brand name และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย  ท่านสามารถเห็นความแตกต่างการใช้ชีวิตของคนเมืองหลวง กับเมืองอื่นๆ ที่เราเดินทางท่องเที่ยวผ่านมาทางตอนใต้ของประเทศอียิปต์ ซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
20.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต์ 
23.20 น.“เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดย สายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS960 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 08.20 ชม.)
วันที่ 10กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
12.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไคโร-กรุงเทพฯ โดยสายการอียิปต์ แอร์ (MS) – ระหว่างประเทศ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน ไคโร-อัสวาน-ลักซอร์-ไคโร โดยสายการอียิปต์ แอร์ (MS)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พัก 7 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม และค่าน้ำดื่ม วันละ 2 ขวด/ท่าน
 • ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าอียิปต์
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็น 40 ดอลลาร์
 • ค่าทิปพนักงานบริการบนเรือสำราญ วันละ 5 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 4 วัน คิดเป็น 20 ดอลลาร์
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 10 วัน คิดเป็น 30 ดอลลาร์ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
เงื่อนไขการจองทัวร์
 •  กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 40,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
กรณียกเลิกทัวร์ 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน     หักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน     หักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน      หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หมายเหตุ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple Room ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว Single, ห้องคู่ Twin/Double ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้น
 • มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น อาจจะมีความแตกต่างกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุชื่อของและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศตุรกีเท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • กรุณางดนำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ำหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 • รายการทัวร์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
เอกสารในการใช้ยื่นวีซ่า
 • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (สำหรับท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาด้วย เพื่อนำไปอ้างอิงกับทางสถานทูต)
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 นิ้ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)
 • จดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) ระบุบริษัท, ตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาอนุมัติให้ลาหยุด พร้อมประทับตราบริษัท
 • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน ออกโดยธนาคาร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • กรอกรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบไปให้ (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)
   

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy