รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์อียิปต์

TE311 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ [พัก 5 ดาว+บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (MS)


Egypt Air (MS)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
STEIGENBERGER DOWNTOWN
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
เรือสำราญ M/S AMARCO
TE311 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ [พัก 5 ดาว+บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (MS)

เที่ยวเหนือจรดใต้ เที่ยวครบสุดคุ้ม ที่พักหรูนอนเรือ 5 ดาว
ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง บินตรงสู่อียีปต์ มีบินภายในประเทศ


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ
21.00 น.พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาเตอร์ Q10-12 สายการบิน อียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับทำการเช็คอิน กรุณาสังเกตุป้าย PLEASURE EGYPT
วันที่ 2สุวรรณภูมิ - ไคโร - ปิระมิด - เมมฟิส - ปิระมิดขั้นบันได
00.55 น.ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  MS961 BKK CAI   00.50-06.20 พักผ่อนอิสระบนเครื่องทีวีส่วนตัวเวลาบิน 9 ชั่วโมงและเวลาในประเทศอียิปต์จะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.
05.05 น.ถึง สนามบินนานาชาติเมืองไคโร ประเทศอียิปต์ ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋า เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ประจำประเทศอียิปต์ จะคอยต้อนรับ

จากนั้นนำท่านออกเดินทาง
​เช้า นำท่านเดินทางสู่ ปิระมิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก  เช่น มหาปิระมิดคีออฟ (Cheops)  ปิระมิดเคฟเฟร (Chephren) และปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos)

ชม สฟิงซ์ (Sphinx) ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ เป็นเครื่องแสดงถึงอำนาจ ลำตัวเป็นสิงโตหมอบเพศผู้ มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของฟาโรห์เคฟเฟร โดยที่บริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น 

*** พิเศษ แถมขี่อูฐชมวิวโดยรอบฟรี!!!!***

กรุณาทิปคนจูงอูฐ 1$ มุดใต้ปิระมิตประมาณ 20$ กรุณาติดต่อไกด์หรือหัวหน้าทัวร์
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
​บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเก่า แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียว โดยฟาโรห์นาเมอร์  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1

ระหว่างทางท่านจะได้เห็น ตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และ รูปแกะสลักจากหิน ที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน

เข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งเมืองเมมฟิส อันจัดแสดงรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินแกรนิตสีชมพูจากเมืองอัสวานของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่งมีพระพักตร์อันงดงาม ซึ่งสลักด้วยช่างฝีมือชั้นเยี่ยมไว้ในอาคารโปร่ง ซึ่งภายในยังจัดแสดงชิ้นส่วนวัตถุโบราณและรูปสลักจากวิหารสำคัญต่างๆในอียิปต์ ส่วนการจัดแสดงกลางแจ้ง ชมสฟิงค์ และ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 โดยแต่ละองค์จะสวมมงกุฎที่มีลักษณะแตกต่างกัน

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองโบราณที่ใกล้กันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า  (Sakkara) เพื่อชมปิระมิดขั้นบันได(Step pyramids) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปิรามิด 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พักณ ไคโร โรงแรม 5 ดาว
​วันที่ 3พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่าน เอล คาลิลี่
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  - เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุล้ำค่า  จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส  ชื่อ Auguste Mariette  ทั้งอาคารเก่าแก่และการตกแต่งภายในได้รับการยกย่องว่างดงามสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองนี้ ชมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน  (Tutankhamun) และงานศิลปะที่มีค่าไม่ต่ำกว่า 250,000 ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปีมาแล้ว  ชมรูปปั้นดินที่แสดงถึงชีวิตประจำวันของชาวอียิปต์ ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ

ชม พระรูปของฟาโรห์อัคนาแตน-ฟาโรห์นักปฏิวัติ

ชม พระรูปของพระนางฮัตเชปสุต รถศึก และ เก้าอี้บัลลังก์ทองคำ นอกจากนี้ท่านยังได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกมากมาย เช่น แหวน, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ฝีมือประณีต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี  

พิเศษ!! นำท่านเข้าชมห้องมัมมี่กษัตริย์ 2 ห้อง  ชมมัมมี่ขององค์ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมัมมี่ของฟาโรห์องค์อื่นๆ
เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารไทย
​บ่าย ชม Citadel  ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างเมื่อ ค.ศ. 1176 โดยสุลต่านซาลาอัดดิน เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสด  อยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโรได้ไกลถึงปิรามิดที่กีซ่า

ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Ali) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวสุเหร่า และ ส่วนของสนาม  ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝรั่งเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์จากวิหารลักซอร์ ที่ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar)หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่องเทศ  เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ฯลฯ จากนั้นเมื่อได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางสู่เมืองอัสวาน
​17.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  MS397 CAI-ASW17.00-18.25  
​18.25 น.      ถึง สนามบินอัสวาน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เรือสำราญ ล่องที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำณ ภัตราคารในเรือ บุฟเฟย์
ที่พักณ เมืองอัสวานเรือระดับ5 ดาวM/S CROWN EMPRESS NILE CRUISEหรือเทียบเท่า
วันที่ 4อัสวาน - อาบูซิมเบล - วิหาร รามเสสที่ 2 - เขื่อนอัสวาน - วิหารฟิเลย์ (เรือแม่น้ำไนล์)
​เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

นำท่านเดินทางโดยรถยนต์สู่ เมืองอาบูซิมเบล เพื่อชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ มหาวิหาร รามเสสที่ 2 (Great Temple of Ramses 2) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารที่สำคัญแห่งหนึ่ง ด้านหน้าวิหารจะมีรูปสลักซึ่งมีพระพักตร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตั้งอยู่ 4 องค์ตรงทางเข้า สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่บูชาแด่เทพอามุนรา (Amun Ra) ฮอรากาติ (Horakhati) และสร้างวิหารใกล้เคียงกันสร้างเป็นเกียรติแก่ราชินีเนเฟอร์ตารี (Nefertari) เดิมทีวิหารแห่งนี้ได้จมอยู่ใต้น้ำจากการสร้างเขื่อนอัสวาน ทางยูเนสโกได้ช่วยกู้วิหารนี้ตามแบบเดิมทุกตารางนิ้วคงสภาพไว้เหมือนเดิม

เมืองได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ อัสวาน

นำท่านเข้าสู่ เรือสำราญ ล่องที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่บนเรือ
​เที่ยงรับประทานอาหารภัตราคารในเรือ บุฟเฟย์
​บ่ายนำท่านไปยัง วิหารฟิเลย์ (Philae) โดยเรือวิหารนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส (Isis)

ระหว่างทางแวะ ชม แหล่งหินแร่แกรนิตที่เก่าแก่ และ เสาหินโอเบลิก (The Unfinished Obelisk) ที่ยังสร้างไม่เสร็จ หากสร้างเสร็จเมื่อยกขึ้นตั้งจะเป็นเสาโอเบลิกที่สูงที่สุดในอียิปต์

ชม เขื่อนอัสวาน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไฮด์แดม (High Dam) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อช่วยให้มีน้ำหล่อเลี้ยงไร่นาตลอดปีอีกทั้งยังใช้พลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของคนทั้งประเทศ และเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำไนล์ไหลท่วมเวลาถึงฤดูน้ำหลาก เขื่อนนี้มีความยาว 36,000 เมตร

ท่านออกเดินทางไปลงเรือเพื่อเดินทางสู่ หมู่บ้านนูเบียน ชมความสวยงาม 2 ข้างทางของ  แม่น้ำไนล์ 
ค่ำรับประทานอาหาร ภัตราคารในเรือ บุฟเฟย์
ที่พักเรือระดับ 5 ดาว M/S CROWN EMPRESS NILE CRUISE หรือเทียบเท่า
วันที่ 5อัสวาน - วิหารคอมออมโบ - วิหารเอ็ดฟู - ประตูน้ำอีสน่าล๊อค - เมืองลุคซอร์
เช้ารับประทานอาหารเช้าในเรือ

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปชม วิหารคอมออมโบ เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์คือ เทพโซเบค มีเศียรเป็นจระเข้ ชาวบ้านสร้างวิหารนี้ขึ้นมาเนื่องจากในสมัยก่อนโคงน้ำตรงที่ตั้งวิหารแห่งนี้จะเป็นจุดที่จระเข้ชอบมานอนเกยอยู่ข้างตลิ่ง ด้วยความเกรงกลัวจระเข้ ชาวบ้านจึงสร้างวิหารคอมออมโบขึ้นมา โดยมีนัยว่า เมื่อเราบูชาคารวะต่อเทพแห่งจระเข้โซเบคแล้ว เทพโซเบคจะปกป้องคุ้มภัยไม่ให้ถูกจระเข้ทำร้ายได้ วิหารแห่งนี้อยู่ด้านขวามือ ส่วนวิหารทางด้านซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพเจ้าแห่งการต่อสู้และความกล้าหาญ  ถัดไปจากทางซ้ายมือ จะเห็นบ่อน้ำที่มีปากบ่อเป็นรูปกุญแจโบราณหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Key of lifeสร้างขึ้นมาด้วยภูมิปัญญาของคนโบราณเอาไว้ใช้วัดความสูงของแม่น้ำไนล์เพื่อเก็บภาษีประจำปี จากนั้นนำ

ท่านกลับสู่เรือเพื่อล่องเรือต่อไปยัง เมืองเอ็ดฟู (Edfu)**การเที่ยวที่เมืองเอ็ดฟูขึ้นอยู่กับสะดวกของแต่ละช่วงเวลา และขึ้นอยู่กับทางเรือสำราญ**
​เที่ยงรับประทานอาหารภัตราคารในเรือ บุฟเฟย์
​บ่าย อิสระกับทิวทัศน์ธรรมชาติ พร้อมจิบชายามบ่าย ในเรือ

นำท่านไปชม วิหารเอ็ดฟู (เมื่อเรือมาถึงวิหารคณะต้องนั่งรถม้าสู่ วิหารประมาณ 10 นาที รถม้า 1 คน นั่งได้ประมาณ 4 ท่าน) วิหารสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าฮอรัส ซึ่งสร้างด้วยหินสีดำ ในสมัยพระนางคลีโอพัตรา เมื่อประมาณ เกือบ 2,000 ปีมาแล้ว

นำท่านผ่านชม ประตูน้ำอีสน่าล๊อค (Esna Lock) การเปิดประตูน้ำจากระดับน้ำที่สูงกว่าจนถึงการนำเรือลงสู่ระดับน้ำที่ต่ำกว่า

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เรือ เพื่อแล่นยังเมืองลุคซอร์อยู่ทางตอนใต้ของเมืองไคโร กว่า 650 กิโลเมตรตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำไนล์มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
​ค่ำรับประทานอาหารภัตราคารในเรือ พร้อมชมโชว์
​ที่พักค้างคืนบนเรือระดับ 5 ดาว M/S CROWN EMPRESS NILE CRUISE หรือเทียบเท่า
วันที่ 6ลุคซอร์ - ฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์ - ฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าไนล์
​04.30 น. เช้านี้พบประสบการณ์ใหม่ ขึ้นบอลลูนลอยฟ้า ซื้อเพิ่มท่านละประมาณ 130 $ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
เช้ารับประทานอาหารเช้าในเรือ  - เช็คเอ้าท์ออกจากเรือ

ออกเดินทางโดยรถยนต์เพื่อเที่ยวชมเมืองลุคซอร์ ชม เขตเวสต์แบงค์ (West Bank) หรือเมืองทางฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์ 

นำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) รูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป มีความสูงถึง 20 เมตรซึ่งสมัยก่อนเป็นวิหารที่ใช้ฝังพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสที่ 3 แต่เมื่อ 27 ปีก่อนคริสตกาลเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ทำให้ตัววิหารทั้งหลังพังลงมา เหลือเพียงรูปสลัก 2 รูปเท่า เท่านั้น ซึ่งต่างมีตำนานที่เล่าต่างกันไป แต่บ้างก็ว่าได้ยินเสียงออกมาจากรูปสลักทั้งสองนี้

จากนั้นนำท่านไปชม หุบผากษัตริย์ (Valley of The Kings)  ซึ่งเป็นสถานที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 62 พระองค์ แยกตามสุสานต่างๆในบริเวณหุบผา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าผาธีบัน ที่บริเวณนี้เป็นภูเขาหินทรายสีแดง ในแต่ละสุสานต้องใช้การขุดเจาะภูเขาเข้าไปทำเป็นช่องทางลับภายใน จะทำทางเดินเป็นช่วงๆ และทำเป็นห้องสำหรับวางโลงศพ สมบัติ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของฟาโรห์ ชมความอัศจรรย์ของภาพวาดตามผนังจากสีธรรมชาติที่มีอายุเป็นพันๆปีจากยุคฟาโรห์แต่ยังคงความสวยงามไว้จนถึงยุคปัจจุบันนี้

นำท่านเข้าชม 3 สุสานที่สวยที่สุดและสมบรูณ์ที่สุด
กลางวันรับประทานอาหารภัตราคารอาหารจีน
​บ่าย  จากนั้นนำท่านชม วิหารเดลบาฮารี  (Deir El Bahari)  อนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเซปซุท หรือที่รู้จักกันในนามของ “ราชินีหนวด” ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท “เซเนมุท” เมื่อกว่า 3,500 ปีมาแล้ว การที่พระนางต้องปลอมพระองค์เป็นชายนั้น ก็คงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟัง เพราะการเป็นผู้นำหญิงนั้นไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับ
​ค่ำ รับประทานอาหารภัตราคารในโรงแรม
​ที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 7มหาวิหารคาร์นัค - วิหารลัคซอร์ - สนามบินไคโร
​04.30 น. เช้านี้พบประสบการณ์ใหม่ ขึ้นบอลลูนลอยฟ้า ซื้อเพิ่มท่านละประมาณ 130 $ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
เช้ารับประทานอาหารเช้า–เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม

ออกเดินทางโดยทางรถยนต์ เพื่อเที่ยวชม เขตตะวันออก (East Bank) ของเมืองลุคซอร์

นำท่านชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง10หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปี มาแล้ว

หลังจากนั้น  ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริ่มสร้างเพิ่มเติม ทำให้วิหารมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแล้ว ขอให้ทุกท่านลองจินตนาการดูว่าชาวอียิปต์โบราณใช้วิธีใดในการขนย้ายเสาและหิน 
กลางวัน  รับประทานอาหารภัตราคารอาหารจีน
​บ่าย หลังจากนั้นนำท่านชม วิหารลัคซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพเช่นกัน วิหารนี้ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่และรูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ (เฮโรกริฟฟิค) อิสระช็อปปิ้งตลาดลักค์ซอร์

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่ เมืองไคโร
​18.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  MS360 LXR CAI18.20-19.30  รอเปลี่ยนเครื่องกลับสู่ ประเทศไทย

นำท่านออกจากสนามบินเพื่อรับประทานอาหารในโรงแรมใกล้กับสนามบิน
ค่ำรับประทานอาหารภัตราคารในโรงแรม
22.45 น.บินตรงสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS960 CAI BKK 22.45-12.35+ (8 ชั่วโมง)
วันที่ 8ไคโร - กรุงเทพฯ
12.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ไคโร-กรุงเทพ   โดยสายการบินอียิปต์แอร์ ชั้นธรรมดา
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ  ชั้นธรรมดา
 • ค่าที่พักในโรงแรม 4 ดาว 4 คืน และเรือสำราญ 5 ดาว 3  คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวในอียิปต์ตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์  
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 3,000,000 บาท  (สามล้านบาทถ้วน) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่ามัคคุเทศก์บรรยายชมตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่บริการทุกคน เช่น ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ  เจ้าหน้าที่เรือ และ คนขับรถม้า  
 • ค่าพนักงานขนกระเป๋าทั้งในสนามบิน และ โรงแรม
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าหนังสือเดินทาง 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ 
 • ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 กิโลกรัม 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
หมายเหตุ
 • เนื่องจากรายการข้างต้นเป็นรายการที่เสนอขายตลอดปี  บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น  การเปลี่ยนแปลงตารางการบินภายในประเทศนั้นๆ  หรือบังเอิญตรงกับวันหยุดเทศกาลประจำปี  หรือเนื่องจากฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง  จนทำให้ไม่สามารถดำเนินไปตามรายการข้างต้นได้  ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าเข้าชมตามรายการได้บริษัทฯ จะชดเชยค่าเข้าชมคืน  หรือจัดโปรแกรมอื่นทดแทนตามความเหมาะสม  ทั้งนี้จะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ  
  *** ในกรณีที่เกิดการล่าช้า หรือ ยกเลิกเที่ยวบินตามโปรแกรม จนทำให้โปรแกรมการท่องเที่ยวต้องเสียหายไป หรือ ขาดหายไปบางส่วน  เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการจัดการของบริษัทฯ  บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเสียหายดังกล่าวได้***
เงื่อนไขการจอง
 • ชำระค่ามัดจำ 20,000 บาท  ที่เหลือชำระ 2 สัปดาห์ก่อนวันเดินทาง 
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าอียิปต์
 • หนังสือเดินทาง มีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า   ถ่ายรูปชัดๆเต็มๆเฉพาะหน้าที่มีรูปถ่าย  ส่งเข้ามาทางไลน์ หรือ อีเมล์

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy