รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


หน้าแรก  Arrow ทัวร์ต่างประเทศ  Arrow ทัวร์อียิปต์  Arrow TE311 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ [บินภายใน] 10 วัน 7 คืน (MS)

TE311 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ [บินภายใน] 10 วัน 7 คืน (MS)

Egypt Air (MS)

พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
STEIGENBERGER DOWNTOWN
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
เรือสำราญ M/S AMARCO
TE311 : โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ [บินภายใน] 10 วัน 7 คืน (MS)

 

รายละเอียดการเดินทาง


วันที่ 1กรุงเทพฯ
21.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Q  สายการบินอียิปต์แอร์  รหัส MS  (ใช้ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 8)
วันที่ 2กรุงเทพฯ - ไคโร - อัสวาน
00.55 น. ออกเดินทางโดย สายการบินอียิปต์แอร์  เที่ยวบินที่ MS961  มุ่งหน้าตรงสู่ ไคโร โดยไม่แวะที่ไหนเลย  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง)
05.05 น. ถึง สนามบินกรุงไคโร (ตามเวลาท้องถิ่นที่ไคโร  ซึ่งช้ากว่ากรุงเทพฯ 5 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง  
07.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS 391 สู่ เมืองอัสวาน (ASWAN)
08.25 น.ถึง สนามบินเมืองอัสวาน นำท่านลง เรือสำราญ “M/S AMARCO หรือ ระดับเดียวกัน  
09.30 น. รับประทานอาหารเช้า  จากนั้นเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย  
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันในเรือสำราญ

ล่องเรือใบเฟลลุกกา ใน แม่น้ำไนล์ 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำบนเรือ
ที่พัก เรือสำราญ “M/S AMARCO หรือ ระดับเดียวกัน  
วันที่ 3ล่องเรือสำราญ - คอม ออมโบ - เอ็ดฟู
เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในเรือสำราญ  

นำชม วิหารแห่งพิเลย์ (TEMPLE OF PHILAE) สร้างในสมัยราชวงศ์สุดท้ายของอียิปต์โบราณประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้ว 

จากนั้นชม  เขื่อนใหญ่แห่งเมืองอัสวาน  และ แหล่งตัดหินแกรนิตโบราณของอียิปต์  จากนั้นเดินทางกลับเรือ    
 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญ
บ่ายเรือจะเริ่มออกเดินทางล่องไปในแม่น้ำไนล์ที่แสนจะสวยงาม   

ขึ้นฝั่งชม  วิหารคอม ออมโบ  (THE TEMPLE OF KOM OMBO)  ซึ่งอยู่เหนืออัสวานขึ้นไปประมาณ 50 กิโลเมตร  เป็นศิลปะกรีก-โรมัน ซึ่งชื่นชมกันว่าน่ารักที่สุดในอียิปต์   

จากนั้น  ล่องเรือสู่ เมืองเอ็ดฟู (EDFU) เป็นเมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งในสมัยโบราณบนฝั่งซ้ายแม่น้ำไนล์ในอียิปต์ตอนบนที่ยังสมบูรณ์ราวกับเพิ่งสร้างเมื่อวานนี้  เป็นศิลปะแบบเกรโก้ โรมัน 
17.00 น. เชิญ ดื่มน้ำชา บนดาดฟ้าเรือ  พร้อมชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำไนล์ยามเย็น
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ 
ที่พักเรือสำราญ “M/S AMARCO หรือ ระดับเดียวกัน  
วันที่ 4เอ็ดฟู - ลักซอร์
07.00 น. นำท่านขึ้นฝั่ง  ชม วิหารเอ็ดฟู (TEMPLE OF HORUS OF EDFU) ศึกษาสถาปัตยกรรมและฉากประเพณีความเป็นอยู่  ซึ่งถือกันว่าเป็นประวัติศาสตร์อารยธรรมของอียิปต์ทั้งประเทศทีเดียว  และชมการต่อสู้ของเทพเจ้าฮอรัส (HORUS) ซึ่งพุ่งฉมวกปราบเซธ์ (SETH) คือใต้ฝุ่น  
เช้ารับประทานอาหารเช้าบนเรือสำราญ

เรือล่องสู่ เมืองลักซอร์ (LUXOR) อันเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า “ฮาเร็มแห่งทักษิณ”  อยู่ทางตอนใต้ของนครธีบส์โบราณ (THEBES) มีโรงแรมและร้านขายของที่ระลึกสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่แห่กันเข้ามาชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่โดยรอบเมือง  มีวิหารเทพอามุน-รา (AMUN-RA)  ซึ่งเป็นใหญ่กว่าเทพทั้งปวงตระหง่านเหมือนเทพพิมานบนสรวงสวรรค์  อยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำไนล์  
 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญ
17.00 น.เชิญ ดื่มน้ำชาบนดาดฟ้าเรือ  พร้อมชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำไนล์ยามเย็น

นำท่านชม วิหารแห่งลักซอร์ (TEMPLE OF LUXOR) ที่อเมนโนฟิสที่ 3 โปรดให้สร้างขึ้นใหม่ให้เป็นวิหารหินทรายเนื้อละเอียดที่ใหญ่โตและสูงกว่าเดิม  บนพื้นที่ลาดด้วยแผ่นเงินและเครื่องหอม  ต่อมารามเซสที่ 2 โปรดให้สร้างอุทยานหน้าวิหารอลังการด้วยรูปประติมากรรมที่ทำด้วยหินแกรนิตควอทซ์ไซท์และไซยาไนท์  
 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ 
ที่พักเรือสำราญ “M/S AMARCO หรือ ระดับเดียวกัน 
วันที่ 5ลักซอร์ - ไคโร
เช้ารับประทานอาหารเช้าบนเรือสำราญ

นำท่านชม ฝั่งตะวันตกของลักซอร์ (WEST BANK)  หุบผากษัตริย์ อันเป็นสุสานที่ใช้ฝังศพของฟาโรห์แทบทุกพระองค์ , วิหารฮัทเชปสุท , วิหารของรามเซส ที่ 3 และ  โคลอสซี่ อ๊อฟ เมมนอน 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย นำชม  วิหารแห่งคาร์นัค (KARNAK TEMPLE)  ซึ่งอยู่ในเขตของธีบส์ บนฝั่งขวาของแม่น้ำไนล์  เป็นวิหารที่ประกอบด้วยอาคารต่างๆ มากมายใหญ่โตที่สุดของอียิปต์  ซึ่งได้รับการปฏิสังขรณ์ต่อเติมจากฟาโรห์หลายราชวงศ์ ตั้งแต่ยุคอาณาจักรกลางจนถึงสมัยโรมันครอง  
18.20 น. เดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS 360 กลับ กรุงไคโร  เมืองหลวงของอียิปต์ปัจจุบัน 

เพื่อดูชีวิตความเป็นอยู่ของคนอียิปต์ในวันนี้แล้วมองย้อนหลังไปเมื่อประมาณ 1,350 ปีมาแล้ว  ตั้งแต่ชาวอาหรับผู้พิชิตอียิปต์ชื่อ “AMRIBN  AL-AS”  สร้างขึ้นนอกเมืองเก่าเมื่อปี ค.ศ.641 เป็นต้นมา  แล้วพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 และ 9  จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า 1,000 ปี  จึงมีโบราณสถานเป็นประจักษ์พยานของความยิ่งใหญ่เหลือให้ชมอยู่มากมาย  แม้ว่าวังเก่า ๆ และซากเมืองจะถูกมิจฉาชีพบุกเอาวัตถุโบราณไปขายให้พิพิธภัณฑสถานต่างๆ ทั่วโลกแล้วก็ตาม  
19.30 น. ถึง ไคโร  นำท่านเข้าเมือง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก โรงแรม STEIGENBERGER DOWNTOWN 
วันที่ 6ไคโร - เมมฟิส - ซัคคาร่า - ไคโร
เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส 

นำชม เมืองเมมฟิส (MEMPHIS) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอียิปต์โบราณ  ศูนย์กลางการปกครองสำคัญแห่งหนึ่ง (ตั้งอยู่หัวดินดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำไนล์) ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ที่ 1  เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่า  มีบทบาทในการรวมอียิปต์เข้าเป็นประเทศเดียวเมื่อ 5,000 กว่าปีมาแล้ว  ก่อนจิ๋นซีฮ่องเต้รวมจีนเกือบ 3,000 ปี 

ชม ปิระมิดแบบขั้นบันได (STEP PYRAMID) อันเป็นปิระมิดแห่งแรกของอียิปต์  ที่ เมืองซัคคาร่า (SAKKARA) ห่างจากไคโรไปทางใต้ประมาณ 28 กม.  เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างซากเมืองเก่าเมมฟิสและที่ราบสูงที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสุสานอันสุขสันต์  สำหรับพระมหากษัตริย์กว่า 20 พระองค์  และขุนนางข้าราชบริพารในราชสำนักตลอดจนไพร่ฟ้าประชาชนทั่วไปด้วย  ท่านจะได้ทราบเรื่องราวของปิระมิด  ตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง  การตัดหิน และอื่นๆ อีกนานัปการที่น่าพิศวง
 
เที่ยงรับประทานอาหาร
บ่าย นำชม มหาปิระมิด แห่งเมืองกีซ่า (PYRAMIDS OF GIZA) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่ลือชื่อของอียิปต์  ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนได้ว่า  สิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ใครเป็นผู้สร้าง  และก่อสร้างอย่างไร  สันนิษฐานกันได้แต่เพียงว่า  น่าจะมีอายุประมาณ 3,500-4,000 ปีมาแล้ว 

ชม สฟิงซ์ (SPHINX) ประติมากรรมขนาดใหญ่  เกิดจากการแกะสลักเนินหินทรายขนาดใหญ่ ที่อยู่ด้านหน้าทางเข้าปิระมิดเครเฟร (KHAFRE) ขึ้นเป็นรูปกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์  คือมีร่างกายเป็นสิงโต (ตัวผู้) และมีพระพักตร์เป็นฟาโรห์  ซึ่งชาวอียิปต์นับถือเสมือนหนึ่งเทพเจ้า 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย “บัวขาว”
ที่พักโรงแรม STEINGENBERGER DOWNTOWN 
วันที่ 7ไคโร
เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

นำท่านชม  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์  ซึ่งเก็บสะสมโบราณวัตถุล้ำค่ามากมาย  อาทิ  เตียง ชำแหละศพในการทำมัมมี่  ตู้ทำด้วยหินอ่อนสำหรับเก็บอวัยวะภายในในการทำมัมมี่  และที่สำคัญก็คือ ขุมทรัพย์มหาศาลที่ค้นพบในหลุมฝังศพของ “ตุตันคาเมน” อันประมาณค่ามิได้  ไม่ว่าจะเป็นโลงศพทองคำแท้  หน้ากากทองคำ ฯลฯ เพียงแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้ว  
เที่ยงรับประทานอาหารไทย ที่ภัตตาคาร บัวขาว 
บ่าย นำท่านชม เมืองเก่าไคโร

ชม โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ คอปติค ซึ่งเป็นศาสนาคริสต์เฉพาะตัวของชาวอียิปต์ 

นำชม ถ้ำ ที่เชื่อกันว่า  ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ของพระเยซู ได้เดินทางลี้ภัยจากการสังหารเด็กทารกทุกคนตามคำสั่งของกษัตริย์แฮรอด  จากเมืองเยรูซาเล็มมาพำนักที่  
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ 
ที่พักโรงแรม STEINGENBERGER DOWNTOWN 
วันที่ 8ไคโร - อเล็กซานเดรีย - ไคโร
เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

ออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ALEXANDRIA) เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ในช่วงที่ถูกปกครองโดยชาวกรีก  ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สร้างโดย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ในช่วงปี 332 ก่อนคริสตกาล  เพื่อใช้เป็นเมืองท่าสำคัญในการติดต่อกับเมืองมาซิโดเนียเมืองเกิดของพระองค์  และเป็นเมืองที่พระนางคลีโอพัตราเคยประทับและสิ้นพระชนม์  นำท่านชมสถานที่สำคัญๆ ในเมือง 

ชม สุสานใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย  (CATACOMBS OF KOM ASH-SHUQQAFA) สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 2 เป็นสุสานประกอบพิธีศพในยุคกรีก-โรมัน  
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ซีฟู้ด 
บ่าย ชม หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย  ห้องสมุดที่เคยยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุคจูเลียส ซีซาร์ และ พระนางคลีโอพัตรา   และ กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยี่สมัยใหม่ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับไคโร
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ 
ที่พักโรงแรม STEINGENBERGER DOWNTOWN
วันที่ 9ไคโร - กรุงเทพ
เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน อาหารไทยที่ภัตตาคาร  บัวขาว  
บ่ายนำชม ป้อมปราการสมัยโบราณของซาลาดิน  ที่สร้างอยู่บนเนินเขาชานกรุงไคโร  และชม สุเหร่าโมฮัมเหม็ด อาลี ที่สร้างด้วยหินอ่อนอลาบาสเตอร์ทั้งหลัง  อลังการและสวยงามตามรูปแบบการสร้างสุเหร่าที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก 

จากนั้น ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์บาร์ซาร์  เพื่อหาซื้อของฝากทางบ้าน 

จากนั้นนำชม สุสานทหารนิรนาม ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักชั่วกาลนานของทหารอียิปต์ที่เสียชีวิตในสงครามกับอิสราเอล และเป็นสุสานของอดีตประธานาธิบดีอัลวา ซาดัด ที่เสียชีวิตด้วยฝีมือทหารองค์รักษ์ของเขาเองขณะที่กำลังตรวจพลสวนสนาม  
 
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ 

จากนั้นเดินทางสู่ สนามบิน  
22.45 น. ออกเดินทางโดย สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS960  
วันที่ 10กรุงเทพ
12.35 น. ถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ  และความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง

   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง


อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ไคโร-กรุงเทพ   โดยสายการบินอียิปต์แอร์ ชั้นธรรมดา
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ  ชั้นธรรมดา
 • ค่าที่พักในโรงแรม 4 ดาว 4 คืน และเรือสำราญ 5 ดาว 3  คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวในอียิปต์ตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์  
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 3,000,000 บาท  (สามล้านบาทถ้วน) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่ามัคคุเทศก์บรรยายชมตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่บริการทุกคน เช่น ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ  เจ้าหน้าที่เรือ และ คนขับรถม้า  
 • ค่าพนักงานขนกระเป๋าทั้งในสนามบิน และ โรงแรม
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าหนังสือเดินทาง 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ 
 • ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 กิโลกรัม 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
หมายเหตุ
 • เนื่องจากรายการข้างต้นเป็นรายการที่เสนอขายตลอดปี  บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น  การเปลี่ยนแปลงตารางการบินภายในประเทศนั้นๆ  หรือบังเอิญตรงกับวันหยุดเทศกาลประจำปี  หรือเนื่องจากฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง  จนทำให้ไม่สามารถดำเนินไปตามรายการข้างต้นได้  ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าเข้าชมตามรายการได้บริษัทฯ จะชดเชยค่าเข้าชมคืน  หรือจัดโปรแกรมอื่นทดแทนตามความเหมาะสม  ทั้งนี้จะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ  
  *** ในกรณีที่เกิดการล่าช้า หรือ ยกเลิกเที่ยวบินตามโปรแกรม จนทำให้โปรแกรมการท่องเที่ยวต้องเสียหายไป หรือ ขาดหายไปบางส่วน  เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการจัดการของบริษัทฯ  บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเสียหายดังกล่าวได้***
เงื่อนไขการจอง
 • ชำระค่ามัดจำ 20,000 บาท  ที่เหลือชำระ 2 สัปดาห์ก่อนวันเดินทาง 
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าอียิปต์
 • หนังสือเดินทาง มีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า   ถ่ายรูปชัดๆเต็มๆเฉพาะหน้าที่มีรูปถ่าย  ส่งเข้ามาทางไลน์ หรือ อีเมล์

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา