รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์อิตาลี

TE264 : ทัวร์ยุโรป อิตาลีใต้ อามัลฟี มนต์ขลังทางวัฒนธรรม 10 วัน 7 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hilton Garden Inn Hotel Matera
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel Blu Kaos
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel Garibaldi
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Park Hotel Centro Congressi hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
The Mercure Catania Excelsior
TE264 : ทัวร์ยุโรป อิตาลีใต้ อามัลฟี มนต์ขลังทางวัฒนธรรม 10 วัน 7 คืน (TG)
 

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
​21.00 น.  นัดหมายคณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ U ชั้น 4 (ประตู 9) โดยมีเจ้าหน้าที่สิริ ทัวร์เซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
วันที่ 2กรุงเทพฯ - โรม - นาโปลี - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งปอมเปอี - ซอเรนโต้
​00.20 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพมหานคร โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944 เวลา 00.20 – 06.50 น. ไปยัง ประเทศอิตาลี 
​06.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน กรุงโรม เมืองหลวงแห่งประเทศอิตาลี  เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้สัมภาระเรียบร้อย นำคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

มุ่งหน้าสู่ เมืองนาโปลี เมืองท่าสำคัญและใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของอิตาลี โดยมีธรรมชาติทางทะเลที่ขึ้นชื่อและสวยงามที่สุด 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองปอมเปอี พิพิธภัณฑ์มรดกโลก เพื่อเข้าชมอดีตเมืองโบราณของอาณาจักรโรมัน ในแคว้นกัมปาเนีย ประเทศอิตาลี ในอดีตเมืองแห่งนี้ ถูกทำลายและถูกฝังโดยเถ้าถ่านและเศษหินจากภูเขาไฟวิสุเวียส ที่เกิดการปะทุครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 79 ทำให้เมืองนี้หายสาบสูญไปกว่า 1,800 ปี เดินสำรวจและเก็บภาพความประทับใจ

เมื่อได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางท่องเที่ยว เส้นทางเลาะเลียบชายทะเล และ หน้าผาสูงเมืองซอเรนโต้ เมืองตากอากาศริมทะเลที่มีชื่อเสียงของอิตาลีทางตอนใต้
​ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3ซอเรนโต้ - โพสิตาโน - อามัลฟี - โพเทนซา
​เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านท่องเที่ยวยัง เมืองโพสิตาโน เดิมเมืองนี้เป็นเมืองท่าในการปกครองของแคว้นอามัลฟี ที่มีฐานะร่ำรวยอย่างมากในยุคกลาง จุดเริ่มต้นของการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาจาก “จอห์น สไตน์เบ็ค” (John Steinbeck) เจ้าของรางวัลโนเบลด้านวรรณคดี ได้เผยแพร่เรื่องราวของเมืองในวรรณกรรมเรื่อง Harper's Bazaar ในปี 1953 เมืองที่ไร้ซึ่งที่ราบแห่งนี้เต็มไปด้วยบ้านเรือนที่สร้างไล่เรียงกันลงมาเป็นแถบริมหน้าผาโพสิตาโนจึงได้รับสมญานามว่า "Town of Thousand Postcard"

จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองอามัลฟี
 
​เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายเที่ยวชม เมืองอามัลฟี จุดหมายปลายทางฝันของเส้นทางสายอามัลฟีโคสต์ มรดกโลกที่สวยงามที่สุด เป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ทั้งศิลปิน นักเขียน ต่างหลั่งไหลมาเยือน เอกลักษณ์เฉพาะของบ้านเรือนที่ปลูกเรียงลดหลั่นตามหน้าผาสูง เหนือน้ำทะเลอันกว้างใหญ่ สวยเกินคำบรรยาย อิสระให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศ

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโพเทนซา
​ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Park Hotel Centro Congressi hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4โพเทนซ่า - กาสเตลเมซซาโน - มาเทร่า
​เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเที่ยวชม กาสเตลเมซซาโน (Castelmezzano) เป็นลักษณะหมู่บ้านที่ถูกโอบล้อมล้อมด้วยวิวทิวทัศน์ที่เป็นหุบเขาและอุดมไปด้วยธรรมชาติในหมู่เขาหิน ต้นไม้เขียวชอุ่ม ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในอิตาลีที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อน 
​เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายนำคณะเดินทางสู่ เมืองมาเทร่า ในแคว้นบาซิลิกาต้า เมืองโบราณในศตวรรษที่ 16 ถือเป็นเมืองยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่สมบูรณ์ที่สุดอีกเมืองหนึ่งในอิตาลี ได้รับยกย่องเป็นเมืองมรดกโลก 
​ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Hilton Garden Inn Hotel Matera หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5มาเทร่า - เรจจิโอ ดิ คาลาเบรีย - เมสสิน่า - เทารมิน่า
​เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองมาเทร่า โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนเนินเขาเรียงรายเปรียบเสมือนเป็นป้อมปราการในตัวเอง ทำให้มีบรรยากาศน่าหลงไหลและน่าเดินสำรวจอย่างมาก โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดได้แก่ ปราสาททรามอนตาโน่ของเจ้าเมือง และมหาวิหารมาเทร่า เป็นต้น 

และหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเรจจิโอ ดิ คาลาเบรีย (385 ก.ม.) เมืองท่าทางตอนใต้สุดของอิตาลี โดยได้รับฉายาว่า “เมืองแห่งนิ้วเท้า” เนื่องจากประเทศอิตาลีถูกเปรียบเปรยกับรองเท้าบู๊ทมาตลอด ดังนั้นเมืองนี้จึงอยู่บริเวณนิ้วเท้าของรองเท้าบู๊ทพอดี ถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการสัญจรทางน้ำอย่างมาก โดยบริเวณนั้นมีช่องแคบเมสสิน่าที่จะเดินทางผ่านขึ้นมายังตอนกลางของประเทศได้ รวมไปถึงท่าเรือน้ำลึกขนส่งสินค้าขนาดใหญ่รวมไปถึงการเดินทางข้ามไปยังเกาะซิซิลีอีกด้วย
​เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายคณะเดินทางข้าม ช่องแคบเมสสิน่า โดยรถโค้ชปรับอากาศและเดินทางข้ามฟากด้วยเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ และเมื่อถึงปลายทางยังเมือง “เมสสิน่า” เมืองท่าที่สำคัญของเกาะซิซิลี

จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองเทารมิน่า
​ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
ที่พัก  Hotel Naxos หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
​วันที่ 6เทารมิน่า - ภูเขาไฟเอตนา - คาตาเนีย
​เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำคณะเดินทางสู่ จุดชมวิวภูเขาไฟเอตนา มรดกโลกทางธรณีวิทยาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก สูงกว่า 3,323 เมตร ตั้งอยู่ระหว่างเมืองคาตาเนียและเมสสิน่า เก็บภาพความประทับของวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 
​บ่ายนำท่านเที่ยวชม เมืองคาตาเนีย เป็นเมืองท่าโบราณทางฝั่งตะวันออกของเกาะซิซิลี ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของภูเขาไฟเอตนาที่ยังปะทุ บริเวณในเมืองมีสิ่งที่สำคัญต่างๆ  ได้แก่ จัตุรัสใจกลางเมือง Piazza del Duomo , รูปปั้นน้ำพุและวิหารตกแต่งอย่างหรูหรา
​ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก The Mercure Catania Excelsior หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7คาตาเนีย - อากรีเจนโต 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเพลิดเพลินและ อิสระช้อปปิ้งที่  ซิซิเลีย เอาท์เลท วิลเลจ (Sicilia Outlet Village)  เป็นย่านศูนย์การค้าตกแต่งสไตล์เรียบหรู มีช้อปแบรนด์เนมสินค้าแบรนด์เนม และของที่ระลึก มากมาย อาทิ ชาแนล กุชชี่  โปโล เป็นต้น 
​เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายเดินทางสู่ เมืองอากรีเจนโต เมืองมรดกโลกโบราณเก่าแก่กว่า 2,500 ปี ที่ได้รับอิทธิพลจากกรีกมาอย่างเต็มรูปแบบ

และนำท่านสำรวจหุบเขาของ วิหารกรีกโบราณ ของ เมืองอากรีเจนโต เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองที่งามที่สุดของมวลมนุษย์” เคยรุ่งเรืองอย่างสูงสุดในศตวรรษที่ 5 มีการสร้างหมู่วิหารอันอลังการเป็นสง่า

นำท่านเที่ยวชม “วัลเลย์ ออฟเดอะเทมเปิลส์” (Valley of the Temples) หุบเขาแห่งมหาวิหารแบบกรีกที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  และเดินทางต่อไปที่ แซนลีออน (San Leone) บริเวณท่าเรือริมทะเลสุดโรแมนติก
​ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Blu Kaos หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8อากรีเจนโต - ปาแลร์โม่
​เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเดินทางไปยังเมืองหลวงของเกาะซิซิลีอย่างเมือง “ปาแลร์โม่”  (154 ก.ม.)
​เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายนำท่านเที่ยวชม ศูนย์กลางของเมืองมรดกโลกที่ “ปาลัซโซ เด นอร์มานนี” ปราสาทเก่าแก่ที่ตกทอดจากพวกนอร์มัน และปัจจุบันคือที่ทำการของสภาเมือง ภายในมีโบสถ์พาลาทีน มีการตกแต่งด้วยภาพโมเสก วังแห่งนี้ถือเป็นจุดกำเนิดของราชอาณาจักรซิซิลี เมื่อครั้งพวกนอร์มันเข้าปกครองกว่า 1,000 ปี

ชม มหาวิหารแห่งเมืองปาแลร์โม่ มีสถาปัตยกรรมของแขกมัวร์ สร้างในศตวรรษที่ 12

และจากนั้นเข้าชม โบสถ์ลามาร์ตอร์รานา ภายในประดับด้วยโมเสสที่อลังการสวยงาม พร้อมเก็บภาพความประทับใจมิรู้ลืมกับบรรยากาศของเมืองปาแลร์โม่
​ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Garibaldi หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9ท่าอากาศยานเมืองปาแลร์โม่ - โรม - กรุงเทพมหานคร
​เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะออกเดินทางสู่ สนามบิน
​10.20 น.เดินทางออกจาก ท่าอากาศยานปาแลร์โม่ เดินทางกลับไป กรุงโรม   โดย สายการบินอาลิตาเลีย เที่ยวบินที่  AZ1782 
​11.30 น.  เดินทางถึง ณ ท่าอากาศยานลีโอนาร์โด ดาวินชี กรุงโรม เพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร มีเวลาให้ท่านได้ทำเงินคืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
​13.55 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG945 
วันที่ 10กรุงเทพมหานคร
​05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG945 เวลา 05.45 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย) โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี, เรือข้ามฟากเรจจิโอ-เมสสิน่า, โรงละครกรีกแห่งเทารมินา, วิลล่า โรมาน่า เดล กาซาเล่, หุบเขามหาวิหาร, โบสถ์ลามาร์ตอร์รานา, สายการบินภายในประเทศ 
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (เชงเก้น) **พักในประเทศฝรั่งเศส 7 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบริการ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
การจองทัวร์ 
 • เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
 • ***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา***

  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์
  ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง***

 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น (แต่จะต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ให้นับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกล่าวข้างต้น หากในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนค่าทัวร์ให้แก่ผู้เดินทางเต็มจำนวน ยกเว้นค่าวีซ่าในกรณีที่มีการยื่นแล้ว)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยอันได้แก่ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด 
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้วทั้งหมด
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
 • หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 40 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) :
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสายการบินซึ่งเป็นผู้กำหนด และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
 • กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND เงินตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนั้นสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่
   

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) :

 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ star Alliance  ได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละประเภทของตั๋วเดินทาง ซึ่งการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดล้วนเป็นสิทธิของสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
โรงแรมและห้องพัก
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม 
 • การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ 
 • ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่านเนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 • ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ 
 • ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว
 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี  ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันทำการ (ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี) อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น15 ถนนสีลม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ และ พาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  โดยมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทที่ คัดไว้ไม่เกิน 3  เดือน 
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง อายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
 • หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร ( Bank Certificate ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า และ  Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทางย้อนหลัง 3 เดือน รายการล่าสุดไม่เกิน 7 วัน (สามารถ ใช้ Copy จาก bookbank ได้หากมีการปรับสมุดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก 
  ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
  หมายเหตุ : ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอทุกกรณี


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy