รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์อัฟกานิสถาน

TE363 : โปรแกรมทัวร์อัฟกานิสถาน 11 วัน 9 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Cedar House Hotel Kabul
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Pearl Continental Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Pearl Continental Peshawar
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Royal Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Sadaf Hotel

โปรแกรมทัวร์อัฟกานิสถาน11 วัน 9 คืน

 อิสลามาบัด อุทยานแห่งชาติเนินเขามาร์กาล่า | ดามันอีโค่ | อนุสาวรีย์ปากีสถาน | พระพุทธรูปแห่ง Bamyan | ชาร์-อี โกลโกลา | ทะเลสาบแบนด์-เอ-อามีร์ | สถูปปาร์วัน เจดีย์ตอฟดารา | มัสยิดมัสจิดี จามี | โรงงานกระเบื้องเมืองเฮรัต | ป้อมปราการเฮรัต | ตลาดเฮรัตบาซาร์ | สุสานของโกฮาร์ชาด | หอคอยสุเหร่าแห่งเฮรัต | มัสยิด Guzargah | สวนบาเบอร์  มัสยิดชาห์ โด ชัมชีรา | บีบี มาห์โร ฮิลส์ | เปศวาร์ | มัสยิดมหาบัทข่าน | ป้อมบาลาฮิสซาร์


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE363-00114-24 ต.ค. 67Thai Airways (TG)144,900จองด่วน
TE363-00225 พ.ย.-05 ธ.ค. 67Thai Airways (TG)144,900จองด่วน
TE363-00323 ธ.ค. 67-02 ม.ค. 68Thai Airways (TG)148,900จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ – อิสลามาบัด (พักค้าง 2 คืน)
15.30 น.คณะพบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
18.45 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสลามาบัด (ISB) ประเทศปากีสถานโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG349  (ใช้เวลาบินประมาณ 5.35 ชม.) สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำ ระหว่างเที่ยวบิน
22.20 น.เดินทางถึงสนามบินอิสลามาบัด นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ที่พักPearl Continental Hotel *****  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)
วันที่ 2อิสลามาบัด - ทำวีซ่าอัฟกานิสถาน – อุทยานแห่งชาติเนินเขามาร์กาล่า - ดามันอีโค่
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสุ่ สถานทูตอัฟกานิสถาน ในกรุง อิสลามาบัด เพื่อทำวีซ่าอัฟกานิสถาน ซึ่งทุกท่านต้องแสดงตัวที่สถานฑูต พร้อมพาสปอร์ต

จากนั้นนำท่านเดินทางชม อุทยานแห่งชาติเนินเขามาร์กาล่า (Margalla Hills National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติในปากีสถาน ตั้งอยู่ในเขตเมืองหลวงอิสลามาบัด ใกล้กับเขตแดนทางเหนือกับเขตหริปุระ ไคเบอร์ ปาห์ตุนควา อุทยานประกอบด้วยเนินเขา Margalla ซึ่งก่อตัวเป็นเชิงเขาของเทือกเขาหิมาลัย พร้อมด้วยสวนสาธารณะ Shakarparian และทะเลสาบ Rawal ก่อตั้งขึ้นในปี 1980 เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่เป็นอันดับสามในปากีสถาน มีพื้นที่ 42,960 เอเคอร์ Tilla Charouni มีความสูง 1,604 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยาน อุทยานแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ โดย Daman-e-Koh และ Pir Sohawa ทำหน้าที่เป็นสถานีบนเนินเขายอดนิยม ในขณะที่ร้านอาหาร Monal, Shakarparian Cultural Complex และ Lake View Park เป็นจุดปิกนิกยอดนิยม
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางชมดามันอีโค่ (Daman-e-Koh) (ระยะทาง 11 กม. ใช้เวลาประมาณ 25 นาที) เป็นสวนบนยอดเขาทางเหนือของอิสลามาบัด อยู่ในใจกลางของ Margalla Hills ชื่อนี้เป็นการรวมกันของคำภาษาเปอร์เซียสองคำ ซึ่งเรียกรวมกันว่า 'เชิงเขา' อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,400 ฟุต และสูงกว่าอิสลามาบัดประมาณ 500 ฟุต บริเวณนี้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับทั้งผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยว

นำท่านเดินทางเข้าชม อนุสาวรีย์ปากีสถาน (Pakistan Monument Museum) (ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์มรดกที่ตั้งอยู่บนเนินเขา Shakarparian ทางตะวันตกในกรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของชาวปากีสถาน อุทิศให้กับชาวปากีสถานผู้เสียสละ "วันนี้" เพื่อ "วันพรุ่งนี้" ที่ดีกว่า กลีบดอกไม้ขนาดใหญ่ 4 กลีบ เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมหลักทั้ง 4 ของปากีสถาน ได้แก่ ปัญจาบ บาโลช ซินธี และปัคตุน กลีบดอกเล็กๆ สามกลีบเป็นตัวแทนของชนกลุ่มน้อย Azad Kashmir และ Gilgit-Baltistan การยกระดับทำให้อนุสาวรีย์นี้มองเห็นได้จากทั่วทั้งเขตมหานครอิสลามาบัด-ราวัลปินดี และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พักPearl Continental Hotel *****  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)
วันที่ 3รับวีซ่าอัฟกานิสถาน – บินสู่กรุงคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางไปรับวีซ่าที่สถาทูตอัฟกานิสถาน

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังสนามบินสนามบินอิสลามาบัด นำท่านเดินทางแวะถ่ายภาพกับมัสยิดไฟซาล (Faisal Mosque) (เตรียมผ้าคลุมศีรษะไปด้วยสำหรับสุภาพสตรี) เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอิสลามาบัด สร้างเสร็จในปี 1986 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี ลักษณะคล้ายเต้นท์กลางทะเลทราย อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.30 น.นำท่านเดินทางไปสนามบินอิสลามาบัด เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการแคมแอร์ (RQ)
16.30 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินคาบูล (KBL) ประเทศอัฟกานิสถานโดยสายการแคมแอร์ เที่ยวบินที่ RQ928  (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชม.) 
17.00 น.เดินทางถึงสนามบินคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่คาบูล ช้ากว่าปากีสถาน 30 นาที)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พักCedar House Hotel Kabul**** หรือเทียบเท่า
วันที่ 4กรุงคาบูล - พระพุทธรูปแห่ง Bamyan - ชาร์-อี โกลโกลา
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าชม Buddha Niches พระพุทธรูปแห่ง Bamyan (ระยะทาง 173 กม. ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) พระพุทธรูปแห่งบามิยันเป็นพระพุทธรูปสององค์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 6 ในหุบเขาบามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน ตั้งอยู่ห่างจากกรุงคาบูลไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 130 กิโลเมตร ที่ระดับความสูง 2,500 เมตร ซึ่งแกะสลักไว้ที่ด้านข้างของหน้าผาในหุบเขา Bamyan ในภูมิภาค Hazarajat อันเงียบสงบทางตอนกลางของอัฟกานิสถาน และถูกระเบิดและทำลายโดยกลุ่มตอลิบานในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 ส่วนประกอบโครงสร้างของพระพุทธเจ้าได้กำหนดว่า "พระพุทธรูปตะวันออก" ที่มีขนาดเล็กกว่า 38 เมตร ถูกสร้างขึ้นประมาณปีคริสตศักราช 570 และ "พระพุทธรูปตะวันตก" ที่มีขนาดใหญ่กว่า 55 เมตร ถูกสร้างขึ้นประมาณปีคริสตศักราช 618 ซึ่งมีอายุถึงสมัยที่ชาวเฮฟทาไลท์ปกครองภูมิภาคนี้ ในฐานะมรดกโลกของศาสนาพุทธอัฟกันในประวัติศาสตร์โดย UNESCO ที่นี่จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวพุทธบนเส้นทางสายไหม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 รูปปั้นทั้งสองถูกทำลายโดยกลุ่มตอลิบานตามคำสั่งของผู้นำ มุลลาห์ มูฮัมหมัด โอมาร์ รัฐบาลกลุ่มตอลิบานแห่งเอมิเรตอิสลามได้ประณามพระพุทธรูปบามิยันในฐานะรูปเคารพ ซึ่งอ้างถึงแนวคิดของชาวมุสลิมว่าชิริก ความคิดเห็นของนานาชาติและท้องถิ่นประณามการทำลายล้างของพระพุทธเจ้าอย่างรุนแรง
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ายนำท่านเดินทางชม ชาร์-อี โกลโกลา (Shahr-e Gholghola) (เมืองแห่งเสียงกรีดร้อง) เป็นเมืองแห่งศตวรรษที่ 13 ใน Bamyan ประเทศอัฟกานิสถาน การปิดล้อมบัมยันเกิดขึ้นที่นี่ในปี 1221 ระหว่างที่มองโกลไล่ตามจาลาล อัด-ดิน มิงบูร์นู ผู้ปกครององค์สุดท้ายของจักรวรรดิควาเรซเมียน มูตูกัน บุตรชายของชากาไต ข่าน และหลานชายคนโปรดของเจงกีสข่านถูกสังหารในสนามรบด้วยลูกธนูจากกำแพงที่ถูกปิดล้อม ทำให้เจงกีสสังหารหมู่ประชากรในเมืองและภูมิภาคโดยรอบ (ที่มาของชื่อเล่นของเมืองว่า "เมืองแห่งความวิบัติ" ) หลังจากผ่านไปหลายเดือน ซากปรักหักพังยังคงอยู่ใกล้กับเมือง Bamyan และ Shahr-e Zuhak หรือที่รู้จักกันในชื่อ The Red City เป็นซากปรักหักพังของเมืองประวัติศาสตร์ในเมือง Bamyan ประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน 3,000 คน เมืองนี้เคยเป็นปราการเบื้องต้นสำหรับแอ่งน้ำ

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พัก Royal Hotel ****  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)
วันที่ 5ทะเลสาบแบนด์-เอ-อามีร์ - เมืองบัมยัน
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางชม ทะเลสาบแบนด์-เอ-อามีร์ (Lake of Band-e-Amir) ทะเลสาบถูกแช่แข็งและปกคลุมไปด้วยหิมะ แต่ภาพพาโนรามาก็ยังมีความงามในตัวเอง ทะเลสาบสีน้ำเงินเข้มหกแห่งที่แยกจากกันด้วยเขื่อนธรรมชาติที่ทำจากหินทราเวอร์ทีน ซึ่งเป็นแหล่งแร่ ชื่อ Band-e Amir แปลว่า "เขื่อนของผู้บัญชาการ" ซึ่งบางคนเชื่อกันว่าหมายถึงอาลี อิหม่ามคนแรกของชาวมุสลิม (ชีอะห์) และคอลีฟะห์คนที่สี่ของศาสนาอิสลาม (ถึงสุหนี่) และพื้นที่นี้ถูกครอบงำโดยกลุ่มชาติพันธุ์ฮาซาราส ซึ่งคิดเป็นประมาณ 23% ของประชากรอัฟกานิสถาน Band-e Amir จะกลายเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของอัฟกานิสถานในช่วงทศวรรษ 1960 แต่ต้องล่าช้าเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองและสงครามที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษ 
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายอิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทะเลสาบแห่งนี้ตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ เมืองบัมยัน นำท่านเที่ยวชมเมืองบัมยัน ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองมรดกโลกอีกแห่งของอัฟกานิสถาน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พักRoyal Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)
วันที่ 6เมืองปาร์วัน – สถูปปาร์วัน เจดีย์ตอฟดารา 
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองปาร์วัน (Parwan) เป็นหนึ่งใน 34 จังหวัดของอัฟกานิสถาน เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค Greater Parwan เป็นจังหวัดที่มีหลายเชื้อชาติและส่วนใหญ่เป็นสังคมในชนบท ตั้งอยู่ทางเหนือของจังหวัดคาบูล สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดคือ Golghondi Hill หรือที่รู้จักกันในชื่อ "เนินดอกไม้" ซึ่งตั้งอยู่ในอิหม่ามอาซัมซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงคาบูลประมาณหนึ่งชั่วโมง หลังจากเมืองปัญจซีร์ จังหวัดนี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของสงครามอัฟกานิสถานกับโซเวียต

นำท่านเดินทางชม สถูปปาร์วัน เจดีย์ตอฟดารา (Topdara Stupa) (ระยะทาง 66 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เป็นเทวาลัยทางพุทธศาสนาโบราณที่มีรูปทรงโดมทางตอนเหนือของกรุงคาบูล สถูปที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1,850 ปีแห่งนี้ เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมในภาคกลางของอัฟกานิสถาน เจดีย์สูง 33 เมตรตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาฮินดูกูชทางตอนใต้ของเมืองชาริการ์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของจังหวัดปาร์วัน ในภาษาสันสกฤต สถูป แปลว่า เนินเขา โครงสร้างของเจดีย์มีลักษณะคล้ายเนินเขาและมีรูปร่างเป็นวงกลม” ประวัติความเป็นมาของสถูปทางพุทธศาสนาบริเวณเชิงเขาทางตอนใต้ของเทือกเขาฮินดูกุชมีประวัติย้อนกลับไปในสมัยที่บากรามเป็นที่ประทับฤดูร้อนของจักรวรรดิกุษาณะในรัชสมัยของพระเจ้ากนิษกะ 
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางกลับกรุงคาบูล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชมมัสยิดกระเบื้องเทอร์ควอยซ์ (Sakhi Shrine) เป็นศาลเจ้าและมัสยิดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ Karte Sakhi ของกรุงคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน ที่ชื่อว่าศาลเจ้าซากีทางตะวันตกของกรุงคาบูล สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับชาวมุสลิมชีอะห์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่พำนักแห่งสุดท้ายของ Hazrati Ali ลูกพี่ลูกน้องของศาสดามูฮัมหมัด มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ซึ่งเสื้อคลุมของศาสดามุฮัมมัดถูกนำเข้ามา และด้วยการมาเยือนของอาลี บุตรเขยและลูกพี่ลูกน้องของมูฮัมหมัด ตามหลังศาสดามูฮัมหมัด ซึ่งจะกลายเป็นคอลีฟะห์คนแรกและเป็นคนแรกในอิหม่ามทั้งสิบสอง ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เชิงเขาอาซามายี ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักในชื่อเทเลวิชั่นฮิลล์ ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกคือสุสานซากี

นำท่านเดินทางชมตลาดนก (Bird Market) ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของคาบูล ซึ่งมีการจัดแสดงนกจากทั่วทุกมุมโลก มันไม่ได้เป็นเพียงตลาดนกเท่านั้น แต่ยังมีวิถึชีวิตของคนส่วนใหญ่ เช่น ช่างตีเหล็ก ผู้ขาย ร้านค้าเก่าแก่ อีกมากมาย คุณจะเห็นผู้คนหลายประเภทจากหลากหลายเชื้อชาติและสถานที่ในอัฟกานิสถาน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พักCedar House Hotel ****  หรือเทียบเท่า 
กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืนที่ เฮรัต 1 คืน กระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม
วันที่ 7บินภายในไปเมืองเฮรัต - มัสยิดมัสจิดี จามี - โรงงานกระเบื้องเมืองเฮรัต – ป้อมปราการเฮรัต - ตลาดเฮรัตบาซาร์
06.00 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคาบูล
09.30 น.ออกเดินทางสู่สนามบินเฮรัต (HEA) โดย สายการบินแคมแอร์ เที่ยวบินที่ RQ101  
11.00 น.เดินทางถึงสนามบินเฮรัต ประเทศอัฟกานิสถาน 
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮรัต (Herat) เป็นหนึ่งในจังหวัดสามสิบสี่ของอัฟกานิสถาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ เมื่อรวมกับจังหวัดบาดกีส ฟาราห์ และกอร์ ทำให้เกิดพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถาน เมืองหลักและเมืองหลวงคือเมืองเฮรัต จังหวัดเฮรัตแบ่งออกเป็นประมาณ 17 อำเภอและมีหมู่บ้านมากกว่า 2,000 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 3,780,000 คน ทำให้เป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองในอัฟกานิสถาน รองจากจังหวัดคาบูล ประชากรมีหลายเชื้อชาติแต่พูดภาษาเปอร์เซียเป็นส่วนใหญ่ Herat มีอายุย้อนไปถึงสมัย Avestan และเป็นที่รู้จักในด้านไวน์ เมืองนี้มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง รวมถึงป้อมเฮรัต และมูซัลลาคอมเพล็กซ์ ในช่วงยุคกลาง เฮรัตได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของโคราซาน ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามไข่มุกแห่งโคราซาน

นำท่านเดินทางเข้าชม มัสยิดมัสจิดี จามี หรือ มัสยิดวันศุกร์ (Masjidi Jami or Friday Mosque) (ระยะทาง 17 กม. ใช้เวลาประมาณ 25 นาที) สร้างขึ้นโดยผู้ปกครอง Ghurid Ghiyas ad-Din Ghori ในปี 1200 (597 AH) และหลังจากการสวรรคตของเขา อาคารนี้ยังคงดำเนินต่อไปโดยน้องชายของเขาและผู้สืบทอดตำแหน่ง Muhammad of Ghor

จากนั้นนำท่านชม โรงงานกระเบื้องเมืองเฮรัต (Tile factory of Herat) บริษัท Mihraq Tile เป็นโรงงานแห่งเดียวที่ผลิตกระเบื้องเซรามิคสำหรับตกแต่งมานานหลายปี กระเบื้องดังกล่าวใช้ในมัสยิดเก่าแก่และมีชื่อเสียงของเมืองเฮรัต ตลอดจนใช้ในการตกแต่งสุสานและอาคารประวัติศาสตร์อื่นๆ 

นำท่านเดินทางชม ป้อมปราการเฮรัต (Herat citadel) ซึ่งมีอายุย้อนกลับไปได้ถึง 330 ปีก่อนคริสตกาล เมื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชและกองทัพของเขามาถึงบริเวณที่ปัจจุบันคืออัฟกานิสถานหลังยุทธการที่เกากาเมลา จักรวรรดิหลายแห่งใช้ที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่ในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา และถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา

นำท่านเดินชมตลาดเฮรัตบาซาร์ (Herat Bazaar) เป็นตลาดขายผลไม้แห้ง และถั่วชนิดต่าง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พักSadaf Hotel ****  หรือเทียบเท่า 
วันที่ 8สุสานของโกฮาร์ชาดและหอคอยสุเหร่าแห่งเฮรัต - มัสยิด Guzargah - สวนบาเบอร์
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางชม สุสานของโกฮาร์ชาดและหอคอยสุเหร่าแห่งเฮรัต (Tomb of Goharshad and Minarets of Herat) ซึ่งเป็นมัสยิดและ Madrassa of Gawharshad ที่ใหญ่กว่ามาก อย่างไรก็ตาม อนุสรณ์สถานทางสถาปัตยกรรมเหล่านั้นถูกระเบิดโดยเจ้าหน้าที่ของกองทัพบริติชอินเดียนในปี พ.ศ. 2428 เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้เป็นป้อมปราการหากกองทัพรัสเซียพยายามบุกอินเดีย แต่หวังว่าสุสานและหออะซานจะยังคงยืนอยู่

นำท่านเดินทางชม มัสยิด Guzargah และ สะพานปุลอีมาลัน (Puli Malaan) เป็นสะพานโค้งสองเลนเหนือแม่น้ำฮารี เชื่อมต่อเขตอินจิลกับเขตกูซารา ทั้งสองแห่งอยู่ในอัฟกานิสถาน สร้างขึ้นราวปีคริสตศักราช 1110 สะพานนี้อยู่ห่างจากเมืองเก่าของเฮรัตไปทางทิศใต้ 12 กม. และอยู่ห่างจากปูล-อี ปุชตู ไปทางท้ายน้ำหรือตะวันตก ปัจจุบันประกอบด้วยซุ้มประตู 22 ซุ้มเก่าแก่ที่สวยงาม เชื่อกันว่าสร้างขึ้นโดย Seljuks ในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 ชาวบ้านเชื่อว่าสร้างขึ้นโดยพี่สาวสองคนชื่อ Bibi Hur และ Bibi Noo และรอดพ้นจากน้ำท่วมหลายครั้ง ซึ่งพัดพาสะพานอื่นๆ ที่ข้ามแม่น้ำฮาริออกไป มีความยาว 230 ม. กว้าง 8 ม. และสูง 10 ม. 
 
10.30 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินเฮรัต
11.45 น.ออกเดินทางสู่สนามบินคาบูล โดย สายการแคมแอร์ เที่ยวบินที่ RQ102  (ใช้เวลาบินประมาณ 1.15 ชม.)
13.00 น.เดินทางถึงสนามบินคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางชมสวนบาเบอร์ (Gardens of Babur) หรือที่เรียกกันในท้องถิ่นว่า Bagh-e Babur เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ในกรุงคาบูลและยังเป็นสถานที่พำนักแห่งสุดท้ายของ Babur จักรพรรดิโมกุลองค์แรกอีกด้วย เชื่อกันว่าสวนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาเมื่อประมาณปี 1528 เมื่อบาบูร์ออกคำสั่งให้ก่อสร้าง "สวนริมถนน" ในกรุงคาบูล โดยมีรายละเอียดบางอย่างในบันทึกความทรงจำของเขา Baburnama 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พักCedar House Hotel Kabul ****  หรือเทียบเท่า
วันที่ 9มัสยิดชาห์ โด ชัมชีรา - บีบี มาห์โร ฮิลส์ – อิสลามาบัด - เมืองเปศวาร์
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางชม มัสยิดชาห์ โด ชัมชีรา (Shah Do Shamshira) มัสยิดแห่งกษัตริย์สองดาบ เป็นมัสยิดสองชั้นสีเหลือง ใจกลางเมืองคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน สร้างขึ้นโดยกษัตริย์อามานุลลอฮ์ ข่าน เพื่อรำลึกถึงกษัตริย์อาหรับที่บังคับชาวคาบูลให้นับถือศาสนาอิสลามในต้นปี 683 ด้วยดาบสองเล่มของเขา สร้างขึ้นในสมัยของอะมานุลเลาะห์ ข่าน (พ.ศ. 2462-2472) ได้รับการออกแบบตามมัสยิดออร์ทาคอยในอิสตันบูล การออกแบบมัสยิดแห่งนี้ค่อนข้างจะแปลกสำหรับสถาปัตยกรรมทางศาสนาอิสลาม ปูนปั้นตกแต่งแบบอิตาลีสร้างเอฟเฟกต์ที่น่าสนใจซึ่งบางคนเรียกว่า 'อัฟกันบาโรก'

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บีบี มาห์โร ฮิลส์ (Bibi Mahro Hills) ชมทิวทัศน์โดยรวมของเมืองคาบูล 
11.00 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินคาบูล
14.00 น.ออกเดินทางสู่สนามบินอิสลามาบัด ประเทศปากีสถานโดย สายการแคมแอร์ เที่ยวบินที่ RQ927  (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชม.)
15.30 น.เดินทางถึงสนามบินอิสลามาบัด นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

นำท่านเดินทางสู่เมืองเปศวาร์ (Peshawar) (ระยะทาง 174 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.20 ชม.) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 6 ของประเทศปากีสถานที่มีประชากรมากกว่า 2.3 ล้านคน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศในหุบเขาเปศวาร์ โดยเป็นเมืองหลักของแคว้นแคบาร์ปัคตูนควา และเป็นเมืองใหญ่สุดของแคว้น เปศวาร์มีประชากรโดยหลักเป็นชาวปาทาน ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เปศวาร์ตั้งอยู่ในหุบเขาเปศวาร์ ใกล้กับปลายทางตะวันออกของทางผ่านแคบาร์ ใกล้กับพรมแดนดูรันด์ ประวัติศาสตร์จารึกเมืองเปศวาร์ตั้งแต่อย่างน้อย 539 ปีก่อนคริสต์ศักราช ทำให้เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียใต้ เปศวาร์ยังเป็นหนึ่งในที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยต่อเนื่องที่เก่าแก่สุดของประเทศ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พักPearl Continental Peshawar **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 10มัสยิดมหาบัทข่าน – ป้อมบาลาฮิสซาร์ - อิสลามาบัด
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางชม มัสยิดมหาบัทข่าน (Mahabat Khan Mosque) เป็นมัสยิดสมัยโมกุลในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในเมืองเปศวาร์ ประเทศปากีสถาน มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1630 และตั้งชื่อตามผู้ว่าการรัฐโมกุลแห่งเปศวาร์ มหาเศรษฐี โมฮาบัต ข่าน คัมโบห์ บิดาของมหาเศรษฐี ไครันเดช ข่าน กัมโบห์ ด้านหน้าหินอ่อนสีขาวของมัสยิดถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของเปศวาร์

นำท่านเดินทางชม ป้อมบาลาฮิสซาร์ (Bala Hiszar Fort) เป็นป้อมปราการเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเมืองเปศวาร์ แคว้นไคเบอร์ปัคตูนควา ประเทศปากีสถาน ป้อมแห่งนี้กล่าวถึงครั้งแรกโดยนักสำรวจในศตวรรษที่ 7 Xuanzang ป้อมแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่ประทับของราชวงศ์ Durrani ตั้งแต่ปี 1747 เมื่อกษัตริย์อัฟกานิสถาน Ahmad Shah Durrani พิชิตเปชาวาร์ พวกมาราทัสเข้ายึดครองได้ในช่วงสั้นๆ หลังจากยึดเปศวาร์ ได้ในปี พ.ศ. 2301 แต่ไม่นานก็ถูกชาวอัฟกันยึดคืนได้ ชาวซิกข์ทำลายและสร้างป้อมขึ้นใหม่หลังจากยึดเปศวาร์ ได้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2366 ในปี พ.ศ. 2392 บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ ได้สร้างกำแพงด้านนอกของป้อมขึ้นใหม่

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เปศวาร์ (Peshawar Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ในเปศวาร์ ประเทศปากีสถาน เป็นที่รู้จักจากของสะสมจำพวกงานศิลปะพุทธที่มาจากภูมิภาคคันธาระ พิพิธภัณฑ์สถาปนาขึ้นในปี 1907 ในชื่อ "วิกตอเรียฮอลล์" เพื่อระลึกถึงราชินีวิกตอเรีย อาคารมีความสูงสองชั้น สร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานรูปแบบของอังกฤษ ฮินดู พุทธ และโมกุล พิพิธภัณฑ์เริ่มแรกมีโถงจัดแสดงเดียว ต่อมามีการเพิ่มเติมอีกสองโถงในปี 1969–70 และมีการขยายอีกครั้งในปี 2004–05 ซึ่งเพิ่มอาคารอีกส่วนที่มีหอจัดแสดงสองหอ, ห้องจัดเก็บวัตถุโบราณ, พื้นที่ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนห้องทดลองของพิพิธภัณฑ์
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
14.00 น.นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอิสลามาบัด (ระยะทาง 184 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.25 ชม.)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
20.00 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินอิสลามาบัด 
23.30 น.ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG350 (ใช้เวลาบินประมาณ 4.45 ชม.)
วันที่ 11กรุงเทพฯ
06.15 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 14 - 24 ตุลาคม 2567 144,900 บาท
 TE363-001: โปรแกรมทัวร์อัฟกานิสถาน 11 วัน 9 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 25 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2567 144,900 บาท
 TE363-002: โปรแกรมทัวร์อัฟกานิสถาน 11 วัน 9 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 23 ธันวาคม 2567 - 02 มกราคม 2568 148,900 บาท
 TE363-003: โปรแกรมทัวร์อัฟกานิสถาน 11 วัน 9 คืน (TG)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า 
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG / RQ (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
  ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) ประกันครอบคลุมการติดโควิดและการรักษาในต่างประเทศ (ต้องมีใบเสร็จโรงพยาบาลเท่านั้น)
 • ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าวีซ่าปากีสถาน และ วีซ่าอัฟกานิสถาน
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
การชำระเงิน
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณียกเลิก
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมัดจำตั๋วเครื่องบิน, วีซ่าและค่าดำเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตั๋วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มัดจำล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
*ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง 
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ปัญหาการเสริฟ์ช้าของร้านอาหาร หรือ เหตุใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด และหากหัวหน้าทัวร์ไม่ได้ดำเนินการทำทัวร์ตามโปรแกรม ท่านต้องแย้งและเรียกร้องสิทธิ์ในรายการนั้น หากท่านไม่มีการแย้งใดๆ ถือว่าท่านยอมรับการทำทัวร์ดังกล่าว
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
เงื่อนไขอื่น

ตั๋วเครื่องบิน

 • การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของสายบการบิน ขณะนี้สายการบินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดที่นั่ง (Assign seat) ทุกที่นั่ง สนนราคา 2,000 – 4,000 บาทต่อเที่ยวบิน หากท่านไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ ต้องทำการขอที่นั่ง ณ เคาน์เตอร์เชคอินที่สนามบินเท่านั้น แต่หากท่านต้องการจัดที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายตรงนี้ สามารถแจ้งกับทางบริษัทฯ หลังทำการออกตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะไปแล้วเท่านั้น
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย 
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
เอกสารประกอบการขอวีซ่าปากีสถาน (E-Visa)
 • หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
 • หลักฐานการได้รับวัคซีนครบโดส (สำเนาวัคซีนพาสปอร์ต หรือ Certificate Vaccine)
 • รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จำนวน 3 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (ห้ามถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน
 •  Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

กรุณาสแกนพาสปอร์ต และ รูปถ่าย (แสกนสี) ส่งให้ทางบริษัท เพื่อทำการขอวีซ่าออนไลน์

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอัฟกานิสถาน
 • หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
 • รูปถ่ายสีหน้าตรง 2 ใบ (ตัวจริง)  ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จำนวน 3 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (ห้ามถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา 

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy