รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์อังกฤษ

TE241 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 9 วัน 6 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Courtyard by Marriott Edinburgh
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Holiday Inn Cardiff City
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Holiday Inn London Oxford Circus
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Holiday Inn York City Centre
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Mercure Manchester Piccadilly Hotel
TE241 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 9 วัน 6 คืน (TG)
 

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)
21.30 น.พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
วันที่ 2ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - คาร์ดี๊ฟ (เวลส์)
00.15 น. ออกเดินทางสู่ ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 910 
06.20 น. คณะถึง สนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บัวรี่

นำชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์

 จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ เมืองบาธ  ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่เมื่อครั้งโรมันเรืองอำนาจจากหลักฐานบ่อน้ำพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath และให้ท่านได้ชิมน้ำแร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น

จากนั้นเที่ยวชม เมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์เจียน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทำให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย

แล้วเดินทางต่อสู่ เมืองบริสตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกั้นข้ามสะพานเชเวิร์น ผ่านช่องแคบบริสตอลเข้าสู่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์  หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิมเป็นที่พำนักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ

จากนั้นนำท่านผ่านชม ศาลาว่าการเมือง อาคารโบราณเก่าแก่ สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทำการของรัฐ  
 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn Cardiff City 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านสู่ เขตคอตสโวลส์ บริเวณเล็ก ๆ ทางตะวันตกของอังกฤษ หมู่บ้านแสนสวยเงียบสงบ และเมืองเล็ก ๆ ที่มีร้านค้าตกแต่งแบบชนบท สลับกับทุ่งหญ้าสีเขียวขจี คอตสโวลส์ เป็นศูนย์กลางการค้าขนแกะและเลี้ยงแกะมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-15 

พาท่านเที่ยวชม เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตส์โวลส์ ดูเงียบสงบมีลำธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำเป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ เมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์

แล้วเดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอนอันเป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร์ กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ มีสโมสรโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลกคือ “แมนยู” หรือ “ปีศาจแดง” และมีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก ได้การยอมรับจากหลายฝ่ายว่า เป็นเมืองรองของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางสิ่งทอ ศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ และเป็นต้นกำเนิดของวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมาย ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติในเมืองแมนเชสเตอร์ มีโรงละคร ศูนย์แสดงงานศิลปะ และพิพิธภัณฑ์จำนวนมาก เชิญเยี่ยมชมเมืองแมนเชสเตอร์ที่กำลังกลายเป็นแหล่งช็อปปิ้งชั้นนำด้วย 

นำท่านเยี่ยมชม สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium) และพิพิธภัณฑ์ (Museum) ของสโมสรแมนยูฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบใน ร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล
 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Mercure Manchester Piccadilly Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4แมนเชสเตอร์ - วินเดอร์เมียร์ - ล่องเรือเลคดิสทริค - สก๊อตแลนด์ - เมืองเอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere) สู่เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง

นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศของ ด้วยการ ล่องเรือเลคดิสทริค (เส้นทาง Bowness - Ambleside) ที่ท่านจะได้ชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติในทะเลสาบจากเมืองเบาว์เนสสู่แอมเบิลไซด์ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามยิ่ง
 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ ประเทศสกอตแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร อยู่ทางตอนเหนือของ Great Britain ฝั่งชายแดนของอังกฤษ โดยในเขตพื้นที่สกอตแลนด์มีเกาะมากกว่า 790 เกาะ สกอตแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก และตอนนี้ยังเป็นศูนย์กลางการขยายมหานครอีกด้วย โดยทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก มีแหล่งสำรองน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปที่เมืองเอดินเบอระ และเมืองกลาสโกว์เป็นศูนย์กลางทางการเงินและการท่องเที่ยวอันดับสองและสามของ UK และยังมีเมืองอเบอร์ดีนที่เป็นศูนย์กลางการค้าน้ำมันของยุโรปโดยเป็นจุดเชื่อมต่อกับทะเลเหนือ นอกจากนี้ยังมีเมืองดันดีที่เป็น  เมืองทางด้านเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป และเมืองสเตอร์ลิงที่เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์เก่าแก่ งดงาม ทั้งยังมีไฮแลนด์ที่เป็นดินแดนทะเลสาบและภูเขาอันกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยที่สุดในสหราชอาณาจักร

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ (Scothland) ดินแดนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงาม

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส ที่มีห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมและร้านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะปี่สก็อตเครื่องดนตรีประจำชาติสก็อตที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งผ้า WOOL และผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตันผ้าลายสก็อตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ
ค่ำ รับประทานทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย Chaophraya Thai Restaurant Edinburgh
ที่พัก Courtyard by Marriott Edinburgh 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5ถนนรอยัลไมล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - เมืองยอร์ค 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่ พระตำหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

นำท่านเข้าชม ปราสาทเอดินเบิร์ก อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อตเคยถูกทำลายลงหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็ได้รับการบูรณะ และสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครั้ง  สุดท้ายในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์ สก็อต นักปราชญ์ ชาวสก็อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกำแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา,

โบสถ์เซนต์มากาเร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรำลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่ พระราชฐานชั้นในส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นทั้งห้องจัดเลี้ยง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหารและโรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยุคสมัยปัจจุบัน จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงครามบันทึกภาพสวยตามอัธยาศัย
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค เมืองมรดกด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษ มีอายุเก่าแก่กว่า2,000 ปี และเคยได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวแห่งยุโรปเมื่อปี2007 มีทั้งกำแพงเมืองเก่าแก่และมหาวิหารศิลปะแบบกอธิค มีชื่อว่า York Minster ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม นอกจากนี้ ยังมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ได้รับอิทธิมาจากพวกโรมันไวกิ้ง และยุโรปชาติอื่นๆที่เคยเข้ามาตั้งรกรากที่นี่ด้วย ที่นี่ มีบริการรถม้านั่งชมเมืองสวยงาม บรรยากาศดี เชิญเที่ยวชมเมืองยอร์ค ศูนย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักรมาตั้งแต่คศ19 และเดินเล่นในเขตเมืองเก่าตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn York City Centre 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6เมืองยอร์ค - เมืองอ๊อกฟอร์ด - Christchurch College - มหานครลอนดอน 
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford) เมืองแห่งการเรียนรู้ และเมืองสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองอ๊อกซฟอร์ด เป็นเมืองที่ค่อนข้างเล็กกะทัดรัด ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ ใกล้กับแม่น้ำเทมส์ 

นำท่านชม อาคารไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท (Christchurch College) เป็นสถานที่ถ่ายทำหนึ่งในฉากห้องอาหารของภาพยนตร์ แฮรี่ พ็อตเตอร์ 

จากนั้นนำท่าน ตามรอย Harry Potter กันต่อที่ ห้องสมุดบอดเลียน (Bodleian Library) เป็นห้องสมุดสำหรับการวิจัยหลักของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เป็นหนึ่งในห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศอังกฤษและเก่าแก่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1602 ที่นี่ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์อยู่หลายฉาก คือ ฉากห้องพยาบาลในภาค 1 ฉากชั้นเรียนเต้นรำในภาค 4 และฉากห้องสมุดฮอกวอตส์ในภาค 1 และ 2 โซนห้องสมุดบางส่วนไม่สามารถถ่ายภาพหรืออัดวิดีโอได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่เกรงว่าแสงแฟลชจะสร้างความเสียหายให้กับหนังสือเก่าแก่ในห้องสมุด
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางสู่ มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชั่น และศิลปะและเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โฟร์ซีซั่น ลิ้มรสเป็ดย่างขึ้นชื่อ สาขาลอนดอน
ที่พัก Holiday Inn London Oxford Circus 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7หอคอยแห่งลอนดอน - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ลอนดอนอาย - ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านจัตุรัส ทราฟัลก้าร์ ผ่านจตุรัสรัฐสภา, พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษ, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่มีความสูง 320 ฟุต เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก ผ่านชมลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์แห่งแรก มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

จากนั้นเดินทางสู่ ทาวเวอร์บริดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง  เพื่อเข้าสู่ ทาวเวอร์ออฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือดหรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง

ชม มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1”

 ขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบน ลอนดอนอาย กระเช้าไฟฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม จากนั้นรถโค้ชนำท่านผ่านไปชม ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นมากว่า 800 ปี, เสาอนุสรณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่

แล้วเข้าสู่ ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทำการของรัฐในปัจจุบัน, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ จัตุรัสพิคคาดิลลี่ เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรักกัน 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่าย หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว นำท่าน เดินเล่น ช้อปปิ้ง ถนนอ็อกฟอร์ด (Oxford Street) แหล่งชอปปิ้งอีกแห่งที่ไม่ควรพลาด มีความยาวถึง 1 ไมล์ (1.6 กม.) ทั้งสองฟากฝั่งถนน ประกอบไปด้วยร้านค้านานาชนิด มีห้างเซลฟริดเสจ (Selfridges) ซึ่งถือว่าใหญ่โตมโหฬารที่สุดในย่านนี้ นอกจากนี้ยังมี พลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท (Plaza Oxford Street), ห้างสรรพสินค้าจอห์นหลุยส์ (John Lewis), ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ (House of Frazer) ฯลฯ 
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ทานได้เพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้งได้อย่างเต็มที่ 
ที่พัก Holiday Inn London Oxford Circus 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ช๊อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์ - สนามบิน เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเช้าชม พระราชวังบั้คกิ้งแฮม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยต้นทศวรรษที่ 18 เพื่อเป็นตำหนักของดยุกแห่งบัคกิ้งแฮม พระราชวังบั้คกิ้งแฮม  ผู้ที่เข้าพำนักอย่างเป็นทางการคือเจ้าหญิงวิคตอเรีย ผู้ซึ่งขึ้นครองราชย์เป็นราชินีในปี ค.ศ. 1837 และตั้งแต่นั้นพระราชวังแห่งนี้จึงเป็นที่ประทับของกษัตริย์ในกรุงลอนดอน เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Burger & Lobster ลอนดอน
บ่าย นำท่านสู่ ย่านไนท์บริดจ์ (Knightsbridge London) ที่ตั้งของห้างดัง อาทิเช่น ห้างแฮรอดส์ เป็นต้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ทานได้เพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้งได้อย่างเต็มที่ 
18.00 น. จนได้เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์   เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund พร้อมช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
21.35 น. ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 917 
วันที่ 9เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
16.00 น. สายการบินไทย นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะเท่านั้น 
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงอายุค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจักร ใช้เวลาดำเนินการ 15 วันทำการ โดยประมาณ ทั้งนี้การอนุมัติวีซ่าจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานฑูตเท่านั้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ ท้องถิ่น
 • บริการน้ำดื่ม ทุกวัน วันละ 1 ขวด
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าด่วน (กรณีลูกค้าจองทัวร์น้อยกว่ากำหนดวันยื่นวีซ่า)
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ /คน /วัน) 
การชำระเงิน
 • กรณีทำการจองก่อนการเดินทาง 45 วัน
  • งวดที่ 1 : ชำระมัดจำ 30,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการจอง
  • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ หลังทำการยื่นวีซ่า 2 วัน 

 • กรณีทำการจองน้อยกว่าการเดินทาง 45 วัน  : ชำระเต็มจำนวน 

  หมายเหตุ : หากกรณีลูกค้าถูกปฏิเสธการได้รับวีซ่า (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางทัวร์จะขอทำการคืนเงินที่ชำระมาแล้ว หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า , ค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่าตั๋วฟุตบอล เป็นต้น
กรณียกเลิกการจอง
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน หักค่าบริการ 1,000 บาท สำหรับการประสานงานของพนักงาน
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจำ 30,000 บาท/ท่าน หรือตามเงื่อนไขของสายการบิน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 90% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
 • โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
 • ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy