รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์อังกฤษ

TE105 : ทัวร์ดูบอลอังกฤษ พรีเมียร์ลีก (อาร์เซนอล - เชลซี) 8 วัน 5 คืน (TG) [ ฤดูกาล 2017/2018 ]


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
CROWNE PLAZA HEYTHROP PARK
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOLIDAY INN KENSINGTON FORUM HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
RADISSON BLU HOTEL
TE105 : ทัวร์ดูบอลอังกฤษ พรีเมียร์ลีก (อาร์เซนอล - เชลซี) 8 วัน 5 คืน (TG) [ ฤดูกาล 2017/2018 ]

ทัวร์ดูบอลอังกฤษ พรีเมียร์ลีก 8 วัน 5 คืน (TG)


ฤดูกาล 2017/2018

ทีมปืนใหญ่ อาร์เซนอล VS ทีมสิงโตน้ำเงินคราม เชลซี


จองตอนนี้ พิเศษเพียง 129,000 บาท


ด่วน ... ที่นั่งมีจำนวนจำกัด เพียง 20 ที่เท่านั้น !!


 
รายละเอียดการเดินทาง

27 ธ.ค. 60 กรุงเทพมหานคร
21.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2 - 3 เคาน์เตอร์  D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
28 ธ.ค. 60 ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ – เมืองคาร์ดิฟ
00.15 น. นำท่านเดินทางสู่ นครลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910 (Air bus A380)
06.20 น. 

เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ มหานครลอนดอน เมืองหลวง ประเทศอังกฤษ และ สหราชอาณาจักร (United Kingdom) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6-7 ชั่วโมง) คณะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย

นำท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์

จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ เมืองบาธ ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่เมื่อครั้งโรมันเรืองอำนาจจากหลักฐานบ่อน้ำพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย 

นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของ บ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath จากนั้นเที่ยวชมเมือง อาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์เจียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัลเครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทำให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย 

จากนั่นเดินทางต่อสู่ เมืองคาร์ดิฟฟ์ เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ของประเทศเวลส์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก RADISSON BLU **** หรือเทียบเท่า
29 ธ.ค.60 เมืองไบบิวรี – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์  เมืองสแตรทฟอร์ด – เมืองชิปปิ้ง นอร์ตัน
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวรี (Bibury Village) หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้น Gloucestershire เขต Cotswolds (คอทส์โวลส์ ) จัดว่าเป็น The Most beautiful village in England ลักษณะของหมู่บ้านเป็นกระท่อมเก่าแก่สร้างมาเป็นเวลานาน เรียกว่าเป็นแบบฉบับบ้านเมืองของอังกฤษของแท้ยุคศตวรรษที่ 17 - 18 ที่ยังคงรักษาสภาพในอดีตไว้เป็นอย่างดีมีแม่น้ำสายเล็กๆชื่อว่า Coln ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านยิ่งในฤดูร้อนบ้านแต่ละหลังจะตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษ

จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (Bourton on the Water) เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตส์โวลส์ดูเงียบสงบมีลำธารสายเล็กๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมืองและมีสะพานหินทอดข้ามน้ำเป็นช่วงๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ เมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรมรวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย 

นำท่านเดินทางต่อยัง เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองเกิดของศิลปินนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของอังกฤษ วิลเลียมเช็คสเปียร์ ด้วยผลงานที่ท่านรู้จักอาทิ โรมิโอแอนด์จูเลียส / เวนิสวานิช ฯลฯ เมืองสแตรทฟอร์ด เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน ถึงได้ถูกเรียกว่าเมือง Strattford Upon Avon ให้วลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปชมเมืองหรือช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ บ้านเกิดของเชคสเปียร์ (Shakespear’s Birthplace) จินตกวีที่มีชื่อเสียงก้องโลกที่ใครทั่วโลกพากันคลั่งไคล้ในบทกวีของเขา อาทิ เช่น โรมิโอ แอนด์ จูเลียต (ในกรณีที่มีการเปิดให้เข้าชม) ให้เวลาท่านได้เดินเล่นชมทัศนียภาพของร้านค้า, ของที่ระลึกที่ตกแต่งน่ารักๆ ในสไตล์บ้านในเทพนิยาย 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองชิปปิ้ง นอร์ตัน CHIPPING NORTON

ค่ำ รับประทานทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CROWNE PLAZA HEYTHROP PARK **** หรือเทียบเท่า
30 ธ.ค. 60 ช้อปปิ้ง บิชส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ – ชมวิทยาลัยไคร้สเชิร์ซ – ลอนดอน
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า ที่มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนม ให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิ Bally , Burberrly , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi , Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane , Levi’s , MaxMara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ

เที่ยง ** อิสระอาหารกลางวัน ณ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลทเพื่อไม่ขัดจังหวะการช้อปปิ้งของท่าน **
บ่าย 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ด เมืองหลวงของมณฑลอ๊อกซฟอร์ดเชอร์ของภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ

นำท่านเข้าชม ภายในวิทยาลัยไคร้สเชิร์ช “Christ Church College” วิทยาลัยที่ใหญ่หรูหรา และมีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาวิทยาลัยในเครืออ็อคซ์ฟอร์ดทั้งหมด โดยสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1525 โดยพระราชาคณะ Thomas Wolsey ในอดีตวิทยาลัยแห่งนี้เป็นวิทยาลัยที่ใช้สำหรับสอนเชื้อพระวงศ์ และขุนนางชนชั้นสูงต่างๆ อีกทั้งวิทยาลัยแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง “อลิสในดินแดนมหัศจรรย์” และภาพยนตร์ที่โด่งดังไปทั่วโลก อย่างเรื่อง “แฮร์รี่ พอร์ตเตอร์” ของ ผู้แต่ง เจ เค โรล อีกด้วย 

ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางเข้าสู่ มหานครลอนดอน

ค่ำ รับประทานทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ที่พัก HOLIDAY INN KENSINGTON FORUM **** หรือเทียบเท่า
31 ธ.ค. 60 ชมสนามอิมิเรตส์ + พิพิธภัณฑ์ ทีมอาร์เซนอล – ชมสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ + พิพิธภัณฑ์ ทีมเชลซี
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลอิมิเรตส์ และ พิพิธภัณฑ์ (Museum) ของทีมอาร์เซนอล อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบใน ร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย 

นำท่านเยี่ยมชม สนามฟุตบอลสแตมฟอร์ดบริดจ์ และ พิพิธภัณฑ์ (Museum) ของทีมเชลซี อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โฟร์ซีซั่น....ลิ้มรสเป็ดย่างขึ้นชื่อ
ที่พัก HOLIDAY INN KENSINGTON FORUM **** หรือเทียบเท่า
1 ม.ค. 61 พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ชมการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมอาร์เซนอล พบ เชลซี
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อสู่ พระราชวังบั้คกิ้งแฮม ที่ประทับของพระเจ้าอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี (ถ่ายรูปด้านนอก)

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลอิมิเรตส์

เที่ยง ** อิสระอาหารกลางวัน ณ บริเวณสนามฟุตบอล ( CASH BACK 10 POUND / PAX )
15.00 น. 

นำท่านเข้าสู่ สนามเอมิเรตส์ ของทีมปืนใหญ่ - อาร์เซนอล เพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2017/2018 ระหว่าง 

ทีมปืนใหญ่ - อาร์เซนอล VS ทีมสิงโตน้ำเงินคราม - เชลซี  ***ที่นั่งในสนามฟุตบอล LONG SIDE LOWER การันตี 2 ที่นั่งติดกัน **
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ที่พัก HOLIDAY INN KENSINGTON FORUM **** หรือเทียบเท่า
2 ม.ค. 61 ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าลอนดอนอาย – ลิ้มรส Burger & Lobster – ช้อปปิ้งถนน Oxford – สนามบินฮีทโธร์
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยงชม เมืองลอนดอน ล่องเรือชมสองฟากฝั่งของแม่น้ำเทมส์ ผ่านหอนาฬิกาบิ๊กเบน อาคารรัฐสภาอังกฤษ มหาวิหารเซ็นต์ปอล มีโดมใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก สะพานหอคอยลอนดอน ขึ้นฝั่งที่ลอนดอนบริจด์หอนาฬิกาบิ๊กเบน อาคารหอนาฬิกา ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุก ๆ หนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก

นำทุกท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าลอนดอนอาย ไฮไลท์ของเมืองลอนดอนวงล้ออันประกอบไปด้วยแคปซูลกระจก จำนวน 32 ห้อง ณ ระดับความสูงที่ 137 เมตร จุดสูงสุดที่สามารถมองเห็นกรุงลอนดอนได้อย่างไกลสุดตานำท่านแวะถ่ายรูปหอนาฬิกาบิ๊กเบน ,พระราชวังเวสท์มินเตอร์ ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน
บ่าย 

นำท่านช้อปปิ้ง ถนนอ็อกฟอร์ด (Oxford Street) แหล่งชอปปิ้งอีกแห่งที่ไม่ควรพลาด มีความยาวถึง 1 ไมล์ (1.6 กม.) ทั้งสองฟากฝั่งถนน ประกอบไปด้วยร้านค้านานาชนิด มีห้างเซลฟริดเสจ (Selfridges) ซึ่งถือว่าใหญ่โตมโหฬารที่สุดในย่านนี้ นอกจากนี้ยังมี พลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท (Plaza Oxford Street), ห้างสรรพสินค้าจอห์นหลุยส์ (John Lewis), ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ออฟเฟรเซอร์ (House of Frazer) ฯลฯ 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธร์ และมีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund

21.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดย การบินไทย  เที่ยวบินที่ TG917
3 ม.ค. 61 กรุงเทพฯ
16.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงอายุค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจักร
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น
 • บริการน้ำดื่ม ทุกวัน วันละ 1 ขวด
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล ทีมอาร์เซนอล พบ เชลซี  ราคาท่านละ 20,000 บาm (ราคา ณ วันที่ 20 ส.ค.60)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ /คน /วัน)  
การชำระเงิน
 • กรณีทำการจองก่อนการเดินทาง 45 วัน
  งวดที่ 1 : ชำระมัดจำ 30,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการจอง
  งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ หลังทำการยื่นวีซ่า 2 วัน 

 • กรณีทำการจองน้อยกว่าการเดินทาง 45 วัน  : ชำระเต็มจำนวน 
หมายเหตุ : หากกรณีลูกค้าถูกปฏิเสธการได้รับวีซ่า (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางทัวร์จะขอทำการคืนเงินที่ชำระมาแล้ว หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า , ค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่าตั๋วฟุตบอล เป็นต้น
กรณียกเลิกการจอง
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน หักค่าบริการ 1,000 บาท สำหรับการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน  หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน  หักมัดจำ 30,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 90% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
   
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
 • โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
 • ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
ใช้เวลายื่นประมาณ 15-20 วันทำการไม่นับวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุด

(การขอวีซ่าประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือ ด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ที่อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 28 สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. )
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 1  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง  
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 • ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

  หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy