รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ออสเตรเลีย

TE240 : โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย [Unseen] 10 วัน 7 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Best Western Hospitality Inn Geraldton
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Holiday Inn Cairns Harbor Side Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Mercure Hotel Perth
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
The Lost Camel Hotel Voyage
TE240 : โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย [Unseen] 10 วัน 7 คืน (TG)

 อันซีนออสเตรเลีย

 เพิร์ท | พอร์ตเกเกอร์รี่ | พิงค์เลค (ทะเลสาบสีชมพู) | อุทยานแห่งชาตินัมบัง | พินนาเคิล รอค | อลิซสปริงส์ | เอเยอร์สร็อค (โขดหินอูลูรู) | แคนส์ | อุทยานบาร์รอน จอร์จ |แนวปะการังเกรตแบรริเออร์รีฟ | ดำน้ำดูปะการังและสัตว์โลกใต้ทะเล (Great Barrier Reef) | เมลเบิร์น


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE240-00130 พ.ค.-08 มิ.ย. 67Thai Airways (TG)189,900จองด่วน
TE240-00220-29 มิ.ย. 67Thai Airways (TG)189,900จองด่วน
TE240-00318-27 ก.ค. 67Thai Airways (TG)189,900จองด่วน
TE240-00408-17 ส.ค. 67Thai Airways (TG)189,900จองด่วน
TE240-00510-19 ต.ค. 67Thai Airways (TG)189,900จองด่วน
TE240-00617-26 ต.ค. 67Thai Airways (TG)189,900จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพมหานคร
21.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2เพิร์ท
00.01 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ สู่ สนามบินเพิร์ท (PER)โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG483 สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง)
07.55 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย 

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (กฎหมายออสเตรเลียไม่อนุญาตให้นำเข้า อาหารสด และพืชผัก)

นำท่านเที่ยวชม เมืองเพิร์ท (Perth) เมืองหลวงแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในออสเตรเลีย ทำให้ผู้อยู่เมืองนี้สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ยาวนานและสนุกสนานยิ่งขึ้น

นำท่าน แวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการประจำเมือง (Government House) อาคารทรงโกธิคที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1859 เป็นหนึ่งในอาคารที่งดงามที่สุดในเมืองเพิร์ท 

ได้เวลานำท่านแวะชม ลอนดอนคอร์ต (London Court) เป็นอาคารทรงทิวดอร์ สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อและแหล่งถ่ายรูปยอดฮิต นอกจากนี้ยังมีนาฬิกาที่ทุกๆ 15 นาที จะมีอัศวินกับมังกรออกมาสู้กันให้ดูอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ

จากนั้นนำท่านสู่ สวนสาธารณะคิงส์ปาร์ค (Kings Park) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินสูงใจกลางเมือง เราสามารถชมวิวสวยๆในมุมสูงๆของเมืองเพิร์ทได้จากคิงส์ปาร์คแห่งนี้ นอกจากนั้นสวนสาธารณะใจกลางเมืองนี้ยังเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นับพันชนิดเลยทีเดียว

ได้เวลานำท่านสู่ ทะเลสาบมองเกอร์ ชื่นชมกับหงส์ดำซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่นและสัญลักษณ์ของเมืองเพิร์ท

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ หอระฆังหรือเบลทาวเวอร์ (Bell Tower)  ชมทัศนียภาพอันงดงามบริเวณริมอ่าว ผ่านแม่น้ำสวอนแม่น้ำสายหลักของเมืองพร้อมชมความงามของอาคารเก่าแก่ต่างๆ ก่อนนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ

นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชม แม่น้ำสวอน (Swan Lake cruise) ชมความงามริมแม่น้ำสวอนที่กว้างใหญ่ดั่งทะเลสาบ ให้ท่านได้สัมผัสความสวยงามของเมืองปากแม่น้ำสวอน เมืองที่สำคัญสมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน อาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมยุคเก่าแก่ ทั้งร้านอาหารและภัตตาคารถูกตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศท้องทะเล อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านชมโมนูเม้นท์ ฮิลล์ (Monument Hill) ซึ่งมีความสูงถึง 14 เมตร ก่อสร้างโดยดอนนี่บรูคสโตน ด้วยเงินงบประมาณของประชาชนเมืองฟรีแมนเทิลในปี 1928 เป็นศูนย์กลางที่เป็นเนินเขาไว้สําหรับเป็นที่ระลึกของทหารหาญ 59,330 คนที่พลีชีพตนเองในสงครามโลก จากนั้นนําท่านชม อาคารราวนด์เฮาส์ สิ่งก่อสร้างรูปทรงกระบอกที่สร้างอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ริมฝั่งทะเล สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1831 ใช้เป็นที่คุมขังผู้ที่ทําผิดกฎหมาย

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าเรือประมงประจำเมือง (Fisherman Harboir) และให้ท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูกจำหน่ายตั้งแต่ผักและผลไม้ จนถึงของเก่าและของที่ระลึกมากมาย (ตลาดฟรีแมนเทิลเปิดศุกร์-อาทิตย์) จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นไปบนเมืองแห่งประวัติศาสตร์พร้อมถ่ายภาพกับอาคารบ้านเรือนกับสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ อาทิเช่น ดิเอสพรานาด, อ่าวประมงเดอะฟิชเชอร์แมนฮาร์เบอร์นอร์ทบริดจ์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
ที่พัก Mercure Hotel Perth **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เพิร์ท - พอร์ตเกเกอร์รี่ - พิงค์เลค (ทะเลสาบสีชมพู) - เจรัลด์ตัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พอร์ตเดนิสัน (Port Denison) (ระยะทาง 345 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองทางฝั่งตะวันตกของออสเตรเลีย และเป็นเมืองชายฝั่งทะเล ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพการเดินทางเลียบชายฝั่ง ให้ท่านได้แวะพักผ่อนคลายอิริยาบถ และเก็บภาพจุดชมวิวเรียบฝั่งทะเลในภูมิภาคออสเตรเลียตะวันตก

นำท่านผ่อนคลายอิริยาบถกับการเดินเล่นชม เมืองเล็กๆอย่าง เมืองพอร์ตเดนิสัน และ เมืองดอนการา (Dongara) ซึ่งเป็นเมืองหลักๆสองเมืองระหว่างการเดินทางสู่พอร์ตเกเกอร์รี่ (Port Gregory) ซึ่งเป็นเมืองอันเป็นที่ตั้งของทะเลสาบสีชมพู (Pink lake) ซึ่งนับเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งของออสเตรเลีย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านสัมผัสความสวยงามของ ทะเลสาบสีชมพู (Pink Lake) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Hutt Lagoon ทะเลสาบอันเลื่องชื่อของออสเตรเลียตะวันตก ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับมหาสมุทรอินเดีย เป็นทะเลสาบน้ำเกลือใกล้ชายฝั่งทะเล อยู่ทางเหนือของปากแม่น้ำฮัท น้ำในทะเลสาบกลายเป็นสีชมพูเนื่องจากสาหร่ายที่อยู่ในน้ำสองชนิดผลิตสารออร์แกนิคสีแดงส้มที่สามารถใช้เป็นสีผสมอาหาร เรียกว่าเบต้า แคโรทีน ซึ่งใช้เป็นสีผสมอาหารและยา ทำให้ ฮัท ลากูน เป็นทะเลสาบที่มีฟาร์มสาหร่ายขนาดใหญ่ระดับโลกที่สามารถผลิตสีผสมอาหาร ทะเลสาบขนาดกว้าง 2 กิโลเมตรและยาว 14 กิโลเมตร ซึ่งแยกออกจากมหาสมุทรอินเดียโดยมีแนวสันทรายกั้น ฮัทลากูนนั้นจะมีน้ำทะเลไหลซึมไปที่สันกั้นน้ำ การระเหยของน้ำทะเลทำให้เกิดเกลือล้นออกมา จึงทำให้ระดับเกลือสูงขึ้นตลอดปี สำหรับทะเลสาบพิงค์เลค หรือ ฮัท ลากูน แห่งนี้ เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกเนื่องจากใช้เป็นฉากหลังในการถ่ายโฆษณาของเครื่องสำอางชื่อดังอย่าง Lancome ในปี 2016 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทะเลสาบสีชมพูได้อย่างเต็มที่

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเจรัลด์ตัน (Geraldton) 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักBest Western Hospitality Inn Geraldton**** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4เจรัลด์ตัน – พินนาเคิล รอค – เพิร์ท  
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมเมืองเจรัลด์ตัน (Geraldton) เมืองชายฝั่งตะวันตกของออสเตรเลีย เป็นเมืองเล็กๆที่มีความโดดเด่นน่ารัก แต่มีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นเมืองที่มีท่าเรือหลักทางฝั่งตะวันตกของออสเตรเลีย และเป็นท่าเรือพาณิชย์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเข้า-ออก ประเทศออสเตรเลียอีกด้วย นำท่านเข้าชมอณุสรณ์สถาน HMAS Sydney II Memorial ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่มีลักษณะเป็นโดม สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการสูญเสียลูกเรือกว่า 645 คนในปี 1941 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เจรัลด์ตัน (Geraldton Museum) ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเศษซากเรือที่อัปปางและสามารถกู้ขึ้นมาได้ใกล้เมืองเจรัลด์ตัน นอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดงวิถีชีวิตและการดำเนินการชีวิตของชาวออสเตรเลียในแถบตะวันตก จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์เซ็นต์ฟรานซิส เซเวียร์ (St. Francis Xavier’s Catherdral) ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมืองเจรัลด์ตัน สร้างขึ้นในปี 19 แล้วเสร็จในปี 1938

ได้เวลานำท่านสู่เดินทางสู่อุทยานแห่งชาตินัมบัง (Nambung National Park) (ระยะทาง 230 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.45 ช.ม)    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านชมเสาแท่งหินปูนมากมาย (Pinnacle Rock) กระจายเต็มทั่วบริเวณ เสาหินบางต้นมีความสูงกว่า 3.5 เมตรเลยทีเดียว อุทยานฯ แห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 17,487 เฮกตาร์ หรือราว 101,000 ไร่ และเป็นที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติสำหรับสัตว์และนกพื้นเมืองจำนวนนับไม่ถ้วน โครงสร้างหินปูนตามธรรมชาติที่น่าทึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วง 25,000 ถึง 30,000 ปีที่ผ่านมา หลังจากระดับน้ำทะเลลดลงและทิ้งซากเปลือกหอยไว้ เมื่อเวลาผ่านไป ลมชายฝั่งก็ได้พัดทรายรอบๆ ออก และเผยให้เห็นเสาหินที่น่าอัศจรรย์เหล่านี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเพิร์ท 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (ลิ้มลองเมนูกุ้งมังกร)
ที่พักMercure Hotel Perth **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เพิร์ท (บินภายใน) สู่ เมือง อลิสสปริงส์ - เอเยอร์สร็อค (โขดหินอูลูรู)  
เช้า รับประทานอาหารแบบ Breakfast Box
05.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเพิร์ท เพื่อเชคอิน (เที่ยวบิน บินสู่เอเยอร์สร็อคมีวันละ 1 เที่ยวบินเท่านั้น)
08.15 น. ออกเดินทางจาก สนามบินเมืองเพิร์ท สู่ สนามบินอลิสสปริงส์ โดยเที่ยวบิน……(ใช้เวลาบิน 2.30 ช.ม.)
12.15 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินอลิสสปริงส์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอูลูรู-คาตา ทจูทา" (Uluru-Kata Tjuta National Park) อุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงของดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (Northern Territory) ดินแดนที่ครอบคลุมพื้นที่ ทางตอนเหนือและตอนกลางของทวีปออสเตรเลีย (Australia Continent) มีเมืองดาร์วิน (Darwin) เป็นเมืองหลวงของดินแดนทางตอนเหนือ อุทยานแห่งชาติอูลูรู-คาตา ทจูทา เป็นอุทยานที่มีรูปโฉมพิเศษทางธรณีวิทยาที่มีความเด่นอยู่ท่ามกลางที่ราบทรายแดงแห้งแล้งอันกว้างใหญ่ไพศาลของ ออสเตรเลียตอนกลาง และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) ในปี 1987 โดยมี โขดหินอูลูรู (Uluru) หรือ หินแอร์ส (Ayers Rock) และ คาตา ทจูทา (Kata Tjuta) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญและยังเป็นส่วนของระบบความเชื่อทางประเพณีของสังคมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พัก The Lost Camel Hotel Voyage ***+ หรือเทียบเท่า  (คืนที่ 1)
วันที่ 6เอเยอร์สร็อค (โขดหินอูลูรู) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมและถ่ายรูปกับ หินอูลูรู (Uluru) เป็นหินศักดิ์สิทธิ์ของชาวอะบอริจินิส หรือ อะนานู ซึ่งเป็นขนเผ่าพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลีย โดยภูเขาแห่งนี้มีอายุมากว่า 40,000 ปี เป็นเขาเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดตามปรากฏการณ์ธรรมชาติ เนื่องจากมีลักษณะเป็นก้อนหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เชื่อกันว่า ก้อนหินดังกล่าวนี้เกิดจากแรงดันใต้พื้นดิน ผลักดันก้อนหินขึ้นมา เหนือพื้นแผ่นดินเมื่อประมาณ 650 ล้านปีที่แล้ว อูลูรู มีขนาดใหญ่ถึง 3 ตารางกิโลเมตร สูง 345 เมตร และรอบฐานยาว 9.4 กิโลเมตร 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินสู่ หินเอเยอร์สร็อค ให้ท่านได้ถ่ายรูปและเดินชมโขดหินโดยรอบ หรือจะเลือกถ่ายรูปกับโขดหินนี้ในระยะใกล้ ได้เวลาอิสระให้ท่านได้ชมพระอาทิตย์ตกดินพร้อมเก็บภาพความสวยงามยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ แนวเขาอูลูรู ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพยามพลบค่ำ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ BBQ พร้อมชมทิวทัศน์และความสวยงามยามค่ำคืนของบริเวณเอเยอร์สร็อค
ที่พักThe Lost Camel Hotel Voyage ***+ หรือเทียบเท่า  (คืนที่ 2)
วันที่ 7 เอเยอร์สร็อค – แคนส์ (บินภายใน) – อุทยานแห่งชาติบารอน จอร์จ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเชคอิน

10.15 น.ออกเดินทางจากสนามบินเอเยอร์ร็อค สู่ สนามบินแคนส์ โดยเที่ยวบิน QF1916 (ใช้เวลาบิน 2.30 ช.ม.)
13.15 น.เดินทางถึงสนามบินเมืองแคนส์
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่อุทยานบารอน จอร์จ (Baron Gorge National Park) ซึ่งเป็นอุทยานป่าชื้นที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่มรดกโลก (World Heritage Area) นำท่านถ่ายรูปกับน้ำตกบารอน (Barron Falls)

จากนั้นนำท่านชมอ่างเก็บน้ำคอปเปอร์โลด (Copperloade Dam) หรือรู้จักกันในนามทะเลสาบมอริส (Lake Morris) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในแถบทางตอนเหนือของออสเตรเลีย

จากนั้นนำท่านชมน้ำตกอีกแห่งที่มีความสวยงามในบริเวณนี้คือ น้ำตกเซอร์ไพร์ส (Surprise Fall) ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านชั้นหินหลายชั้น และ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย อิสระให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอีกหนึ่งรูปแบบของออสเตรเลีย ธรรมชาติที่ได้รับการยกย่องและอนุรักษ์ในฐานะมรดกโลก (World Heritage) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
ที่พักHoliday Inn Cairns Harbor Side Hotel **** หรือเทียบเท่า  (คืนที่ 1)
วันที่ 8เกรตแบร์ริเออร์รีฟ - ดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling) 
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งเรือเยือนเกรตแบร์ริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef)  เป็นหินปะการังที่ยาวที่สุดในโลก ยาวกว่า 2,000 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย หรือตอนใต้ของทะเลคอรัล เริ่มตั้งแต่แหลมยอร์ก (Cape York) ซึ่งอยู่ไกลขึ้นไปทางเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ ลงมาถึงบันดะเบอร์ก (Bundaberk) ทางตอนใต้ ครอบคลุมดูแลพื้นที่ 215,000 ตารางไมล์ หรือ 345,000 ตารางกิโลเมตร ของน่านน้ำรอบ ๆ แนวปะการัง และแนวปะการังใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ แนวปะการังเหนือ (Northern Reef) หมู่เกาะวิตซันเดย์ (Whitsunday Island) และแนวปะการังใต้ (Southern Reef) แนวปะการัง มีสิ่งชีวิตมากมาย ทั้งปะการังชนิดอ่อน และชนิดแข็ง สีสวยกว่า 350 ชนิด ตลอดจนปลา และสิ่งมีชีวิตในทะเลที่ต่าง ๆ อีก 1500 ชนิด ด้วยความเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติขนาดมหึมา จึงได้รับการพิจารณาจากองค์การ UNESCO ให้อนุรักษ์เป็นมรดกโลก (World Heritage List) และอาจเป็นเพราะความสัมพันธ์ทางระบบนิเวศซึ่งมรดกโลกมหึมานี้ยังเป็นที่อยู่ให้กับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ อีกทั้งปลา หอย งู ปลาวาฬ เต่า รวมแล้วมากกว่า 6,000 ชนิดนอกจากนี้ยังพบว่าเป็นบริเวณที่มีพยูนอาศัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
บ่าย นำท่าน ดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling) บริเวณเกรตแบร์ริเออร์รีฟ แนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำใต้ทะเลหลากหลายชนิด ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ทะเลที่มีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าป่าบนผืนแผ่นดิน

สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ ท่าเรือเมืองแคนส์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
ที่พัก Holiday Inn Cairns Harbor Side Hotel **** หรือเทียบเท่า  (คืนที่ 2)
วันที่ 9แคนส์ (บินภายใน) – เมลเบิร์น
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนในโรงแรมตามอัธยาศัย

10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินแคนส์
13.45 น.

ออกเดินทางจากสนามบินแคนส์ สู่ สนามบินเมลเบิร์น โดยเที่ยวบิน QF703(ใช้เวลาบิน 3.30 ช.ม.)

อิสระอาหารกลางวันภายในสนามบินแคนส์ ตามอัธยาศัย 

16.40 น.

เดินทางถึง สนามบินเมลเบิร์น

นำท่านเชคอิน สายการบินไทย 

อิสระอาหารค่ำภายในสนามบินเมลเบิร์น ตามอัธยาศัย

23.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินเมลเบิร์น สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน TG462 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ช.ม.) บริการอาหารค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
วันที่ 10กรุงเทพมหานคร
06.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage)


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 30 พฤษภาคม - 08 มิถุนายน 2567 189,900 บาท
 TE240-001: โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย [Unseen] 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 20 - 29 มิถุนายน 2567 189,900 บาท
 TE240-002: โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย [Unseen] 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 18 - 27 กรกฎาคม 2567 189,900 บาท
 TE240-003: โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย [Unseen] 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 08 - 17 สิงหาคม 2567 189,900 บาท
 TE240-004: โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย [Unseen] 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 10 - 19 ตุลาคม 2567 189,900 บาท
 TE240-005: โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย [Unseen] 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 17 - 26 ตุลาคม 2567 189,900 บาท
 TE240-006: โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย [Unseen] 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.  (เนื่องจากมีเที่ยวบินภายใน 3 เที่ยวบิน)
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG/QF (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าวีซ่าออสเตรเลีย
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าเดินทางด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
การชำระเงิน
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณียกเลิก
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมัดจำตั๋วเครื่องบิน, วีซ่าและค่าดำเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตั๋วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มัดจำล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

หมายเหตุ :
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง 
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ปัญหาการเสริฟ์ช้าของร้านอาหาร หรือ เหตุใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด และหากหัวหน้าทัวร์ไม่ได้ดำเนินการทำทัวร์ตามโปรแกรม ท่านต้องแย้งและเรียกร้องสิทธิ์ในรายการนั้น หากท่านไม่มีการแย้งใดๆ ถือว่าท่านยอมรับการทำทัวร์ดังกล่าว
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะ ใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
 
ตั๋วเครื่องบิน
 • การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของสายบการบิน ขณะนี้สายการบินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดที่นั่ง (Assign seat) ทุกที่นั่ง สนนราคา 2,000 – 4,000 บาทต่อเที่ยวบิน หากท่านไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ ต้องทำการขอที่นั่ง ณ เคาน์เตอร์เชคอินที่สนามบินเท่านั้น แต่หากท่านต้องการจัดที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายตรงนี้ สามารถแจ้งกับทางบริษัทฯ หลังทำการออกตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะไปแล้วเท่านั้น
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในอเมริกา-แคนาดา จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

ใช้เวลาประมาณ 30 วันทำการ พาสปอร์ตแสดงวันยื่นและนำกลับได้ ต้องโชว์ตัวเนื่องจากต้องสแกนลายนิ้วมือ
เอกสารที่ต้องเตรียม ก่อนยื่นวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย มีดังนี้

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีอายุมากกว่า 6 เดือน และ มีหน้าว่างสำหรับติดวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าคู่
2. สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมหน้าที่แสดงรายละเอียดของผู้สมัครและหน้าที่แสดงประวัติการเดินทางทั้งหมด
3. รูปถ่ายสี 2 รูป เขียนชื่อผู้ขอยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลังรูป

 • รูปถ่าย อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • ขนาด 4.5 x 3.5 ซม.
 • ขนาดจากคางถึงขอบผมด้านบนไม่เกิน 3 ซม.
 • ภาพสี พื้นหลังเรียบ
 • หน้าตรง และใบหน้าชัดเจน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนสมรส
7. สำเนาสูติบัตร หากอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ** ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากบิดาและมารดาอนุญาตให้บุตรเดินทางได้**
8. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูตและประเทศ)
หนังสือรับรองการทำงาน ต้องระบุวันที่จะเดินทางด้วย จดหมายการทำงานต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา 
9. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้เป็น Statement เท่านั้น)
- Bank Statement (รายการเดินบัญชี) ย้อนหลัง 6 เดือน เป็นบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) เท่านั้น ที่ออกโดยทางธนาคาร
***** ระบุชื่อเจ้าของบัญชี*เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น******ให้ถูกต้องครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า โดยมียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย) 
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy