รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ออสเตรเลีย

TE249 : โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ อุทยานบลูเม้าท์เท่นส์ แทสมาเนีย [บินภายใน] 9 วัน 7 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
TE249 : โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ อุทยานบลูเม้าท์เท่นส์ แทสมาเนีย [บินภายใน] 9 วัน 7 คืน (TG)

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ซิดนีย์ ออสเตรเลีย
15.30 น.สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน
19.20 น.ออกเดินทางสู่ มหานครซิดนีย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG475 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 9.00 ชั่วโมง)
วันที่ 2มหานครซิดนีย์ - วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - เขาสามอนงค์ - ถ้ำเจโนลัน (Jenolan Caves)
07.20 น.ถึงท่าอากาศ Sydney Kingsford Smith ทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้า นำท่านเดินทางไป วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  ระหว่างทางท่านจะได้สำรวจความสวยงามของหมู่บ้าน Leura 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอาหารจีน ณ ภัตคาร Cantonese Palace Katoomba (มื้อที่ 1)
บ่ายวนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ต่าง ๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA 

จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทำให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทำให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุมตรงนี้ท่านจะได้ใช้บริการของ Scenic World ที่ประกอบไปด้วย Skyway, Cableway และ Railway อันสูงชันถึง 52 องศา เพื่อชมความ งดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมที่แตกต่าง

เดินทางไปยัง ถ้ำเจโนลัน (Jenolan Caves) ถ้ำที่มีความสลับซับซ้อนและเก่าแก่ที่สุดในโลก โดยถ้ำมีอายุกว่า 400 ล้านปี ประกอบไปด้วยน้อยใหญ่ถ้ำทั้งหมดถึง 328 ถ้ำ แต่เปิดให้เที่ยวชมได้เพียง 10 ถ้ำเท่านั้น และยังมี Blue Lake ทะเลสาบน้ำใสสีฟ้า ซึ่งในทะเลสาบนี้ท่านอาจจะมีโอกาสได้เห็นตัวตุ่นอีกด้วย ซึ่งเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ยากมาก
เย็นรับประทานอาหารค่ำอาหารอิตาเลี่ยน ณ Piedmond Inn (มื้อที่ 2)
ที่พักโรงแรม Blackheath Motor Inn  หรือเทียบเท่า
วันที่ 3Bondi Beach -  โอเปร่าเฮ้าส์ - สะพานฮาร์เบอร์ - ช้อปปิ้งห้างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3)

นำท่านเที่ยวชม เมืองซิดนีย์ โดยเริ่มที่ Bondi Beach เป็นชายหาดที่สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนของชาวออสซี่ ย่านหมู่บ้านเศรษฐี Dudley Page ย่านThe Gap 
ชมย่าน The Rocks จุดที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานของคนออสเตรเลีย ชมอาคารเก่าแก่ต้นศตวรรษที่ 19 ชมวิวที่ดีที่สุดในการชมโอเปร่าที่บริเวณ Mrs. Macquare’s Point ชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนที่ห้าของรัฐนิวเซาท์เวลส์

จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูป สะพานฮาร์เบอร์ และ โอเปร่าเฮ้าส์ เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอาหารจีน ณ ภัตคาร The Eight (มื้อที่ 4)
บ่ายจากนั้นให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้ง ซื้อของฝากพื้นเมืองที่ตลาดแพดดี้

หลังจากนั้นนำท่านไปยังย่าน Sydney CBD หรือช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกัน ทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ต้ังอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็นอาคารช้อปปิ้งสูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น อันญมณีของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสินค้าแบนด์เนม ยี่ห้อดัง มากมาย
เย็น รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ ณ Sydney Eye Tower (ชมวิวเมืองจากมุมสูงแบบ 360°) (มื้อที่ 5)
ที่พักโรงแรม Vibe Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4สวนสัตว์เลื้อยคลาน Australian Reptile Park - Nelson Bay - Port Stephens
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6)

นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์เลื้อยคลาน Australian Reptile Park  เที่ยวชมสวนสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียเพลิดเพลินไปกับการชมชีวิตธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมือง นานาชนิดอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท แทสมาเนี่ยนเดวิล ฯลฯ และที่ขาดไม่ได้คือจระเข้ของออสเตรเลียซึ่งมีความยาว 5 เมตร พร้อมให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตาม อัธยาศัย 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ  (มื้อที่ 7)
บ่ายนำท่านขึ้นเรือ Moonshadow เพื่อล่องเรือชมฝูงปลาโลมาที่มาว่ายน้ำ อย่างใกล้ชิดตามธรรมชาติ จำนวนหลายตัวด้วยกันที่ Nelson Bay

จากนั้นนำท่านนั่งรถ 4 WD สู่ เนินทรายที่ Port Stephens สัมผัสความตื่นเต้นของการเล่นแซนด์บอร์ด ที่ใช้ไถลลงจากเนินทราย Stockton Bight ที่มีความสูงถึง 40 เมตร 
เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย Siam House (มื้อที่ 8)
ที่พักโรงแรม Vibe Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เมืองโฮบาร์ต - เมือง Richmond - ภูเขาเวลลิงตัน - Royal Tasmanian Botanical Garden
06.00 น. ถึงท่าอากาศยาน Sydney Kingsford Smith (Domestic)
07.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโฮบาร์ต เมืองหลวงแห่งรัฐแทสมาเนียดินแดนที่เป็นเกาะรูปหัวใจ อยู่ทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบิน Virgin Australia เที่ยวบินที่ VA1528  บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 1.55 ชั่วโมง)
เช้า นำท่านสู่เมือง Richmond นำท่านชม สะพาน Richmond ซึ่งเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลียสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1823 ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Mures lower Deck (ท่านจะได้ลิ้มรสหอยนางรมสดๆ และปลาแซลมอนแห่งทะเลแทสมันที่ขึ้นชื่อของแทสมาเนีย รวมถึงอาหารทะเลนานาชนิดๆอีกมากมาย) (มื้อที่ 9) 
บ่ายจากนั้น นำท่านสู่ ภูเขาเวลลิงตัน ภูเขาหินขนาดใหญ่ที่มักจะมีหิมะปกคลุมยอดเขานี้เปรียบดังสนามเด็กเล่นของคนรักธรรมชาติ และยังเป็นฉากหลังอันสวยงามของเมืองโฮบาร์ตอีกด้วย อากาศบนยอดเขาเวลลิงตันบนที่ความสูง 1,271 เมตรจะหนาวเย็นและมีลมพัดแรง จากบนยอดเขานี้ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพของเมืองโฮบาร์ตทั้งหมด สวยงามมากๆ

นำท่านชม Royal Tasmanian Botanical Garden ในสวนแห่งนี้ท่านจะได้ชมดอกทิวลิป อีกทั้งยังมีโซนที่จัดเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นอีกด้วย 
เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารเวียดนาม Sapa Rose (มื้อที่ 10)
ที่พักโรงแรม Ibis Style Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 6พอร์ตอาร์เธอร์ - สุสาน Isle of the Dead - ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ทัสมาเนียเดวิล
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 11)

ออกเดินทางไปยัง Port Arthur พอร์ตอาร์เธอร์ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนยูเนสโกแห่งนี้เป็นหนึ่งในแดนคุมขังที่ทารุณที่สุดของจักรวรรดิอังกฤษ ที่นี่ตั้งอยู่บน Mason Cove ซึ่งมีสภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติอันงดงามน่าทึ่ง ตรงข้ามกับประวัติของเหล่าผู้ต้องโทษที่ถูกส่งมาที่นี่เพื่อให้ใช้แรงงานหนัก

ชม ซากอาคารเก่าแก่ ตระการตาได้ตามจังหวะฝีเท้าของท่านเอง เรือนจำในพอร์ตอาร์เธอร์เดิมเป็นโรงเลื่อยไม้ซุงเล็กๆ ในปี 1830 ก่อนจะเติบโตขึ้นจนเป็นอาณานิคมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในซีกโลกใต้ รวมถึงการล่องเรือไปยังสุสาน Isle of the Dead ซึ่งเป็นที่กลบฝังนักโทษกว่า 1,000 ราย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตคาร (มื้อที่ 12) 
บ่ายนำท่านเที่ยวชม ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ทัสมาเนียเดวิล ซึ่งเป็นสัตว์แห่งสัญลักษณ์ของเกาะทัสมาเนียแห่งนี้ (TASMANIAN DEVIL UNZOO) ชมการให้อาหารแก่ตัวทัสมาเนียนเดวิล ซึ่งฟันของมันแหลมคมมากสามารถกัดกระดูกแข็งๆให้ฉีกขาดได้ ให้ท่านได้ป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยมือของท่านเอง ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตว์ท้องถิ่น ซึ่งไม่สามารถหาชมได้จากดินแดนประเทศอื่น ยังถือว่าสัตว์เหล่านี้เป็นเจ้าของประเทศอีกด้วย 
เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย Suwan Thai Restaurant (มื้อที่ 13)
ที่พักโรงแรม Ibis Style Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 7เพลิดเพลินกับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ ที่ Tahune Adventure (เต็มวัน)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 14)

ออกเดินทางสู่ Tahune Adventures ที่นี่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมแอดเวนเจอร์มากมาย อาทิ เช่น พายเรือคายัค, เดินบน Airwalk, เดินบนสะพานแขวน และ เล่นเครื่องร่อน **ใช้เวลาทั้งวัน** 
เที่ยง อิสระรับทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตคาร (มื้อที่ 15)
ที่พักโรงแรม Ibis Style Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 8ภูเขาเครเดิล - เมืองลอนเซสตัน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 16)

ออกเดินทางสู่ ภูเขา เครเดิล, ภูเขาเครเดิลเป็นจุดสังเกตอันน่าทึ่งของอุทยานแห่งชาติภูเขาเครเดิล-ทะเลสาบเซนต์แคลร์ และสัญลักษณ์แห่งผืนป่าของแทสมาเนีย ยอดเขาแห่งนี้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติสำหรับความอลังการของธรรมชาติ เป็นภาพอันตระการตาที่มองเห็นบนทางเดินตามทุ่งหญ้ารอบๆ เชิงเขาที่ปกคลุมด้วยป่าฝน ผาที่สูงชันของยอดเขาและทะเลสาบในหุบเขา รวมทั้งบ้านพักแรมกลางป่าที่สบาย คว้ากล้องถ่ายรูปและรองเท้าเดินเขา แล้วออกไปสำรวจภูมิประเทศที่สลักเสลาด้วยธารน้ำแข็งที่ประกอบกันเป็นพื้นที่มรดกโลกป่าทาสมาเนีย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตคาร (มื้อที่ 17) 
บ่ายออกเดินทางสู่ เมืองลอนเซสตัน (Launceston) ทิวทัศน์บนถนนแห่งประวัติศาสตร์อันสง่างามของลอนเซสตันคือที่ตั้งของเมืองแห่งความประณีตยุคใหม่และอาหารอร่อยๆ ตั้งอยู่ที่ทางเข้าของพื้นที่ผลิตไวน์ "หุบเขาทามาร์" ลอนเซสตันเป็นศูนย์กลางตามธรรมชาติของแหล่งทานอาหารชั้นเยี่ยมโดยมีสถานที่ทานอาหารที่ดีที่สุดของรัฐนี้ รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรตามธรรมชาติคุณภาพดี
เย็นรับประทานอาหารค่ำอาหารจีน ณ ภัตคาร Me Wah (มื้อที่ 18)
ที่พักโรงแรม Mercure Launceston ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
วันที่ 9เมลเบิร์น - กรุงเทพฯ 
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 19)
08.30 น.นำคณะเดินทางถึงสนามบิน Launceston 
10.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบิน Tullamarine เมลเบิร์น เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ (เปลี่ยนเครื่อง) โดย สายการบิน Qantas เที่ยวบินที่ QF2282 บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 1.00ชั่วโมง)
11.25 น. ถึงสนามบิน Tullamarine เมลเบิร์น
12.00 น. นำคณะเช็คอินที่เค้าน์เตอร์ สายการบินไทย และจากนั้นให้คณะรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
15.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG466 (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 9.30ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
21.45 น.เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

​อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น 
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน การบินไทย 30 กิโล/ท่าน 
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินภายในประเทศออสเตรเลีย สายการบินเวอร์จินออสเตรเลีย 23 กิโล/ท่าน 
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินภายในประเทศออสเตรเลีย สายการบินแควนตัส 23 กิโล/ท่าน 
 • ค่าวีซ่าออสเตรเลีย
 • ค่าทิปคนขับ **ตลอดการเดินทาง**
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
​อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความประทับใจการให้บริการของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 • กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
เงื่อนไขการเดินทาง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง 
 • บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลียเท่านั้น
 • เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • โรงแรมที่พักในประเทศออสเตรเลียมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศออสเตรเลียตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศออสเตรเลียโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน 
 • กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะส่วนตัว
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัด
  จำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ   หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและออสเตรเลีย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศออสเตรเลีย  ใช้เวลาประมาณ 17-29 วันทำการ และ ต้องโชว์ตัวเนื่องจากต้องสแกนลายนิ้วมือ
ทางสถานทูตออสเตรเลีย  เริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพื่อสแกนลายนิ้วมือ และต้องจองคิววีซ่าก่อนยื่นเท่านั้น

เอกสารการยื่นขอวีซ่า
 
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสำเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด (สำคัญมาก)
***การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่จำเป็นต้องนำพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ สำเนาหน้าพาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนำพาสปอร์ตไปรูดเล่มที่ VFS แล้วนำกลับมาพักไว้ที่บริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว(ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
3) สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) 
5) หนังสือรับรองการทำงานและจดหมายลางานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)  หรือสำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
6) เอกสารแสดงความผูกพันธ์ที่ไทย เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนตร์ หุ้น สลาก เป็นต้น
7) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)  
8) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสำเนาบัตรข้าราชเกษียณ
9) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำตัวจริง (จะได้คืนเพื่อได้รับพิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า
10) หากเป็นนักเรียนให้ใช้จดหมายรับรองการเป็นนักเรียนจากทางโรงเรียน 
11) ขอสำเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
12) เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา 
12.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทั้งคู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอำเภอเท่านั้น จากบิดาและมารดาให้อนุญาตออกนอกประเทศ ** กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตัวที่ตัวแทนยื่นวีซ่า VFS พร้อมกับบุตร  
12.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอำเภอจากบิดาและมารดาอนุญาตออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229 (ในกรณีที่พ่อแม่มีหนังสือเดินทางเท่านั้น)
13) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริง บริษัทฯจะดำเนินการให้และแนะนำให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามกำหนดวันเดินทางมีผลทำให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทั้งสิ้น และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพื่อนร่วมเดินทางที่ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามที่ผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี้)
กรณีที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการทำประกันสุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้าสามารถทำเองได้)  หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกำหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของสุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (สำคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสำเนาบัตรประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า 
14) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 17-29 วัน   ทางตัวแทน VFS จะไม่มีการเก็บหนังสือเดินทางตัวจริงเอาไว้เนื่องจากปัจจุบันประเทศออสเตรเลียได้ใช้เป็น E-Visa  
 
เงื่อนไขสำคัญของการพิจารณาวีซ่า
 
การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น 

 
กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า
 
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันกำหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy