รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์สวิส

TE181 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
LUITPOLDPARK HOTEL FUSSEN
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
RADISSON BLU HOTEL LUCERN
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
RANAISSANCE WIEN HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
ROYAL ST.GEORGES HOTEL INTERLAKEN
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
SCALARIA HOTEL ST. WOLFGANG
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
SHERATON ARABELLAPARK MUNICH
TE181 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)

ออสเตรีย... เยอรมัน... สวิตเซอร์แลนด์
...เส้นทางในฝันของนักเดินทาง....

ชมปราสาทแห่งความฝัน ดุจดั่งเทพนิยาย แห่งเทือกเขาแอลป์  ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
ดื่มดำไปกับเส้นทางสายโรแมนติกเพื่อพิชิต ยอดเขา  JUNGFRAU
สัมผัสเมืองในฝัน หมู่บ้านฮอลสตัท เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
เยือนเมือง ซาลซ์บูร์ก บ้านเกิดของ โมสาร์ต นักประพันธ์ดนตรีคลาสสิกชื่อก้องโลก
ล่องเรือปล่อยใจพริ้วไหวไปกับระลอกคลื่นแห่ง ทะเลสาบลูเซิร์น


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ
22.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
วันที่ 2กรุงเวียนนา(ออสเตรีย) - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ชมเมือง -  คาร์ทเนอร์  - ช้อปปิ้ง 
01.30 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ เวียนนา ประเทศออสเตรีย โดย สายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG936
07.00 น. เดินทางถึง นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรีคลาสสิกของโลก เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงาม ที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันอยากจะมาเยือนสักครั้งในชีวิต

จากนั้นนำท่านเข้าชม ความงดงามของ “พระราชวังเชิร์นบรุนน์” (มีไกด์บรรยาย)พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์แฮปสบวกร์ที่มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ ในโลก ชมภายในพระราชวังที่ได้รับการตกแต่งอย่างดี อีกทั้งเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆยังอยู่ครบครัน เดินชมทั้งภายในและนอกพระราชวัง เดินเล่นถ่ายภาพในเขตพระราชอุทยานที่สวยงาม
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
บ่ายจากนั้นนำท่าน ชมเมืองเวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค นำท่านชมความงามของอาคารสำคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ

ผ่านชม แม่น้ำดานูบ ที่มีชื่อเสียงและท่านจะได้เห็นที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ สาขาที่ 3 ที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ

จากนั้นนำท่านเดินเล่น ย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่  ที่มีร้านค้านานาชนิด และยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์ สตีเฟ่นโบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค จากนั้นอิสรัทุกท่านเลือกสินค้า เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สินค้าแบร์นดเนมมากมาย เช่น Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&M  นาฬิกา ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอัธยาศัยหรือท่านอาจใช้เวลาว่างซื้อซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดัง มาทดลองชิมหรือจะซื้อเป็นของฝากทางบ้าน  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  เมนูซีโครงหมูอบน้ำผึ้ง เมนูขึ้นชื่อของเวียนนา
ที่พัก RANAISSANCE WIEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 3เวียนนา - ฮอลสตัท - เซนต์วูล์ฟกังค์
เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก  
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) (ระยะทาง 250 กิโลเมตร / ใช้เวลา 3.30 ชม.)  เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก เมืองเล็กแต่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (UNESCO)  ระหว่างทางชมวิวสองข้างทางที่สวยงดงาม
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  เมนูปลาเทราซ์ 
บ่ายแถมฟรี นำท่านขึ้นรถรางขึ้นสู่ ภูเขาด้านบนชมวิวมุมสูง สามารถมองเห็นวิวพาโนรามา ให้ท่านได้ชมวิวเมืองฮอลสตัท และทะเลสาบจากด้านบน (รถรางเปิดให้บริการเฉพาะ ช่วงเดือนเดือน เม.ย. – พ.ย. เท่านั้น )
 
จากนั้นนำท่านเดินเท้า เลาะริมทะเลสาบ บนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของ ถนนซีสตราซ อิสระให้ท่านเดินหรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นเดินทางสู่ เมือง เซนต์วูลฟ์กัง (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร / ใช้เวลา 30 นาที.)  เมืองรีสอร์ทเล็กๆริมทะเลสาบเมือง รีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง  เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรียที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พักSCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองเซนต์วูฟกังค์ มีจำกัดหากโรงแรมเต็มทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปเมืองใกล้เคียง
วันที่ 4เซนต์วูล์ฟกังค์ - ซาลส์บูร์ก - มิวนิค(เยอรมัน)
เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก  

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซาลส์บูร์ก (SALZBURG) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร / ใช้เวลา 1.30 ชม.)  ท่านชม สวนมิราเบล ที่งดงามซึ่งเดิมเป็น สวนในพระราชวังเดิม 

จากนั้นนำท่านข้ามแม่น้ำ ซาลลส์ซัค  ที่ไหลผ่านกลางตัวเมืองนำท่านเดินเข้าสู่ ถนนเกรเทสเกสเซ่ ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมือง

นำท่านไปถ่ายรูปด้านหน้า บ้านหมายเลข 9 ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ คีตกวีที่มีชื่อเสียงของโลก วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ทที่เพิ่งฉลอง ครบรอบ 250 ปี    เมื่อปี 2006

จากนั้นนำท่านสู่ จัตุรัสกลางเมือง เพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางใจกลางเมือง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมืองมากมาย หรือชมเมือง ตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครมิวนิค (ระยะทาง 130 กิโลเมตร / ใช้เวลา 1.45 ชม.)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือทันสมัย 

นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญๆ มากมาย  อย่าง โรงละครโอเปร่า หน่วยงานราชการต่างๆบนถนนสายสำคัญ อย่างถนนแม็กซิมิเลียน ถนน ฟรานซ์โจเซฟ ฯลฯ ก่อนนำท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่าที่งดงามด้วยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระโบสถ์ใหญ่ โดยมีโดมเป็นรูปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่ 

จากนั้นอิสรัทุกท่านเลือกสินค้า
เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา สินค้าแบร์นดเนมมากมาย เช่น Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&Mนาฬิกา ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอัธยาศัย
 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  เมนู ขาหมูเยอรมัน +  เบียร์
ที่พักSHERATON ARABELLAPARK MUNICH หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 
วันที่ 5มิวนิค - โอเบอร์อัมเมอร์เกา - อินน์สบรูค - ฟุสเซ่น
เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 
 
จากนั้นนำท่านเดินสู่เมือง โอเบอร์อัมเมอร์เกา (Oberammergau) (ระยะทาง  90 กิโลเมตร / ใช้เวลา 1.15 ชม. ) เมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงเรื่องภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนสวยงาม ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเลือกซื้อขอที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินน์สบรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร / ใช้เวลา 1 ชม.)  หนึ่งในสามเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําอิน “Inn River” และโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาเอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิ แม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ก เพราะอากาศดีมากผู้ที่เข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรียต่างก็ต้องติดใจมาพักผ่อนในเมือง แห่งนี้  ระหว่างทางท่านจะได้พบกับวิวสองข้างทางที่สวยงาม ตามถนนเส้นทางอัลไพน์ ผ่านทั้งเทือกเขาเอลป์ ทะเลสาบ หมู่บ้าน ทุ่งหญ้า 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ายนําท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ อาคารหลังคาทองคํา “Goldenness Dachl” ที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

ประทับใจกับ เฮลบลิงเฮ้าส์ “Helblinghaus” ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโค เข้าไปในศตวรรษที่18 ทําให้ดูโดดเด่นและหรูหรายิ่งขึ้น โรงแรมโกลเดน เนอร์แอดเลอร์“Goldener Adler Hotel” สร้างตั้งแต่ ค.ศ.ที่16 เป็น โรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองและยังเคยใช้ต้อนรับอะคันตุกะจากต่างแดน มาแล้วอย่างมากมาย

ถ่ายรูปด้านนอก   พระราชวังฮอฟบูรก “Hofburg Palace” พระราชวังที่ราช สํานักใช้แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาวและบันทึกภาพสวยจากอาคาร เรอเนสซองส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรีย (Austria) จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เช่น คริสตัลชวาลอฟสกี้ (SWAROVSKI) คริสตัลชื่อดังของเมืองนี้   

จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) (ระยะทาง 115 กิโลเมตร / ใช้เวลา 1.30 ชม.)  เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดนออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็นที่กล่าวถึงในนามของ ป่าดำ (BLACK FOREST) ชมกับทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา

เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่สุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก LUITPOLDPARK HOTEL FUSSEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  
วันที่ 6ปราสาทนอยชวานสไตน์  - ลูเซิร์น (สวิสเซอร์แลนด์)
เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 
 
นำท่านเดินสู่ที่ตั้งของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์” (Neuschwanstein Castle) นำท่านขึ้นรถมินิบัสเพื่อขึ้นเข้าชมตัวของปราสาท ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชากษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ ให้ท่านชมห้องต่างๆซึ่งมีความวิจิตรพิศดารยิ่งนัก

จากนั้นนำท่านชม วิวสวยจากสะพานแมรี่ จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด (เวลาเปิด-ปิดขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย 

จากนั้นได้เวลานำท่านลงจากปราสาทด้วยรถมินิบัสกลับลงสู่ด้านล่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น 

หมายเหตุ : เนื่องจากปราสาทนอยชวานสไตน์ตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งในหน้าหนาวทำให้มีหิมะปกคลุม อาจมีการปรับเปลี่ยนรายการการขึ้น-ลง หรือการเข้าชมปราสาทเนื่องมากจากสภาพอากาศ หรือวันหยุดสำคัญต่างๆ ทั้งนี้หากปิดทางบริษัทจะคืนเงินให้แก่ลูกทัวร์หรือเปลี่ยนให้ไปชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา แทน )
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่ายจากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางสู่เมือง ลูเซิร์น (LUZERN) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างทางให้ท่านได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม (ระยะทาง 270 กิโลเมตร / ใช้เวลา 3.45 ชม.)  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
ที่พักRADISSON BLU HOTEL LUCERN หรือระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ : มีโรงแรมจำกัด หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง
วันที่ 7ลูเซิร์น - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น -  เบิร์น - กรินเดลวาลด์
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

แถมฟรี จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบ ลูเซิร์น  หนึ่งในทะเลสาบที่สวยงามที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชม. (หมายเหตุ หากเกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถล่องเรือได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทางบริษัทของดให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า) 

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นหรือเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกช้อปปิ้ง นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึก 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ายเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬกิาประจำเมือง

แวะชม บ่อหมีหมี สัญลักษณ์ของกรุง 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง สวิสฟองดูว์ / สเต็ก / ช้อกโกแลตฟองดูว์
ที่พักROYAL ST.GEORGES HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว(พัก 2 คืน)
 
หมายเหตุ : เมืองอินเทอลาเก้น มักมีการจัดงานอยู่บ่อยๆทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง
วันที่ 8 ยอดเขาจุงฟราวน์ - เลาน์เทอบรุนน์เน่น -  อินเทอลาเก้น
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำคณะออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร

นำคณะ ลงรถไฟ  สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001 

อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่าน ชม ถํ้านํ้าแข็ง1,000ปี ICE PALACE ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง

จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และ ไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขาจุงฟราวน์
บ่ายจากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางลงจากยอดเขาสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)  นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่ยวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่เสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป  
 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่งดงามทั้งทุ่งหญ้า ภูเขาสูงและทะเลสาบธุน และบ้านสวยๆ บนเนินเขาริมทะเลสาบ อิสระให้ท่านเดินเล่น

ชมเมือง จากนั้นนำท่านเพื่อกลับสู่ เมืองอินเทอลาเก้น อิสระให้ท่านเดินท่านเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA, TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิสร้านช็อคโกแล็ต  เป็นต้นหรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พัก ROYAL ST.GEORGES HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาวที่พัก
วันที่ 9อินเทอลาเก้น - ซูริก -  สนามบิน
เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค
13.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดย สายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 971
วันที่ 10สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
06.00 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
 • ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 
 • ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
 • ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน 
 • พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
อัตราคา่บริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
การจองและการชำระ 
 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง
 • จากวันจองและชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วัน
 • กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน  

หมายเหตุ

 • กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทำการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่านโดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น
 • หากท่านจองและส่งเอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศล่าช้าไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสารการบินและผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด
การยกเลิก
 • ยกเลิกการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 45 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 26-44 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ไม่คืนมัดจำ (30,000)  (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 20- 25 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วัน   หักค่าใช้จ่าย 75%  ของราคาทัวร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 4- 19 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วัน   หักค่าใช้จ่าย 100 %  ของราคาทัวร์ 
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่บริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ๋ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 • การยกเลิก ขอสงวนสิทธืในการคืนเงินมัดจำทุกๆ กรณี 
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น
หมายเหตุ
 •  ราคานี้เป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึ้นไป **
 • หากต่ำกว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **
 • เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริมบางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
 • ท่านใดที่จะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว**
 • ราคาอาจมีปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี** **
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัท มาสามรถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 • กรณียกเลิกการเดินทาง ได้ทำการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
 • เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจไม่ติดกัน
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศจะมีในช่วงฤดูร้อนเท่านั่น
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะ Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ Double Single Use ได้
 • การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน
  ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
 • กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องกระเป๋า
 • สำหรับน้ำหนักของกระเป๋าที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • สำหรับน้ำหนักกระเป๋าที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/Economy Class Passenger) การเรียกค่าระว่างน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ (ต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร
การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต
 • ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

 • กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
เอกสารในการยื่นวีซ่า
 • พาสปอร์ตที่มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ฉากหลังสีขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และอัดจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 
  เห็นคิ้วและใบหูชัดเจน (สถานทูตเข้มงวดมากเรื่องรูปถ่าย)
 • ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สูติบัตรกรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปี / ทะเบียนสมรส-หย่า-มรณะบัตร (ถ้ามี โดยเฉพาะท่านที่ใช้คำนำหน้าเป็นนาง) ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)(เป็นสำเนาทั้งหมด)
 • หลักฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ชื่อสถานทูตเท่านั้น!!!
 • ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันที่เข้าทำงานและระบุวันลา
 • เจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วน หากไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสียภาษี
 • นักเรียน นักศึกษา ให้ใช้หนังสือรับรองการเรียนเป็นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาที่เรียนอยู่
  ประกอบอาชีพอิสระ ทำจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี  รูปถ่ายกิจการ
 • หลักฐานการเงิน
  กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้หนังสือรับรองบัญชีที่ออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมสเตทเม้นท์เคลื่อนไหวย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคาร ยอดเงินคงเหลือเกิน 6 หลัก ปรับยอดเป็นปัจจุบันไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันยื่นวี (สถานทูตพิจารณาจากบัญชีออมทรัพย์เป็นหลัก บัญชีอื่นๆ สามารถใช้ยื่นประกอบได้)
 • กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ให้บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย (ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น) ทำหนังสือรับรองบัญชีที่ออกจากทางธนาคาร และระบุชื่อผู้เดินทางในหนังสือรับรอง พร้อมสเตทเม้นท์เคลื่อนไหวย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคาร (ปรับยอดเป็นปัจจุบัน)  พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้
 • หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20ปี) ในกรณีเด็กไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรือท่านใดท่านหนึ่ง ทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

  ** เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า ***

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy