รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์รัสเซีย

TE288 : ทัวร์แกรนด์ไบคาล ไซบีเรีย โฟรเซนไบคาล 6 วัน 5 คืน (S7)


Siberia Airlines (S7)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
BAIKAL VIEW HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Gostinichnyy Kompleks "Anastasiya"
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Irkutsk City Center Hotel
TE288 : ทัวร์แกรนด์ไบคาล ไซบีเรีย โฟรเซนไบคาล 6 วัน 5 คืน (S7)
 

ทัวร์แกรนด์ไบคาล ไซบีเรีย โฟรเซนไบคาล 6 วัน 5 คืน (S7)

อีร์คุตสค์ | ลิสเวียนก้า | นั่งสุนัขลากเลื่อน | เรือ ฮูเวอร์คราฟ | รถ UAZ  | เกาะโอลค์ฮอน  (พักค้าง 2 คืน) | โขดหินศักดิ์สิทธิ์ชามาน | โขดหินจระเข้ | โขดหินสิงโต | Three Brother Rock | แหลมโคบอย


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE288-00207-12 ก.พ. 68Siberia Airlines (S7)88,000จองด่วน
TE288-00114-19 ก.พ. 68Siberia Airlines (S7)85,000จองด่วน
TE288-00306-11 มี.ค. 68Siberia Airlines (S7)88,000จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่  1กรุงเทพฯ - อีร์คุตสค์
13.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน R/S  (แถว R/S) ประตูทางเข้าที่ 7-8 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไซบีเรียน แอร์ไลน์ส ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
16.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอีร์คุตสค์ โดยสายการบินไซบีเรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน S7 6310 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.35 ชม.) สายการบินฯ มีบริการอาหารค่ำระหว่างเที่ยวบิน
00.05 น. เดินทางถึงเมืองอีร์คุตสค์ แห่งทรานไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ที่พักIrkutsk City Center Hotel **** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 2อีร์คุตสค์– พิพิธภัณฑ์ไบคาล – นั่งสุนัขลากเลื่อน – ลิสเวียนก้า – หมู่บ้านลิสเวียนก้า – โบสถ์เซ็นต์นิโคลัส - ตลาดปลาลิสเวียนกา
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล (Baikal Museum) (ระยะทาง 69 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงความสวยงามของโลกใต้ทะเลแห่งทะเลสาบไบคาล ตลอดจนพืชพันธุ์สัตว์ทะเลที่สามารถพบให้ได้ในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ พร้อมสัมผัสกับความน่ารักและแสนรู้ของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ ซึ่งเป็นสุนัขที่แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง เป็นคุณสมบัติที่สืบทอดจากบรรพบุรุษที่มาจากสิ่งแวดล้อมที่หนาวเย็นอย่างรุนแรงของไซบีเรีย และจากการเพาะพันธุ์ของชาวชุกชี (Chukchi) ที่อาศัยอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย สุนัขถูกนำเข้ามาในอลาสก้า ระหว่างช่วงตื่นทองที่เมืองนอมน์ (Nome) และแพร่เข้าสู่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาในฐานะสุนัขลากเลื่อน ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ การนั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ (รอบเล็ก 5-7 นาทีต่อคน)
​เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองลิสเวียนก้า (Lystvyanka) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่หุบเขา ริมทะเลสาบไบคาล

นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านลิสเวียนก้า (Listvyanka Village) เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกบนพื้นที่หุบเขา ริมทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบที่มีความลึกมากที่สุดในโลก ซึ่งมีความลึกถึง 1,637 เมตร มีความยาวถึง600กิโลเมตร “ทะเลศักดิ์สิทธิ์” แห่งนี้เป็นเขตอนุรักษ์น้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโก ลิสเวียนก้าเป็นชุมชนเมือง ในเขตอีร์คุตสกี แคว้นอีร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย ใกล้กับเทือกเขาพรีมอร์สกี และเป็นแหล่งน้ำต้นกำเนิดของแม่น้ำ"แองการา"ที่ใหญ่ที่สุดอันดับ5ของโลก จึงเรียกได้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็น"ประตูสู่ไบคาล" ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนบทที่คงกลิ่นอายและความเก่าแก่ในแบบรัสเซีย  อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่ารักสวยงามของหมู่บ้านลิสเวียนก้า

จากนั้นนำท่านเดินทางชมโบสถ์เซ็นต์นิโคลัส (Temple of St. Nicholas) ถือเป็นอนุสรณ์สถานทางสถาปัตยกรรมโบราณแห่งเดียวในหมู่บ้าน เป็นโบสถ์ไม้ ในแบบออทอดอกซ์ ที่มีหอระฆังนี้มีสองชั้น ในรัสเซียการก่อสร้างดังกล่าวเรียกว่า "แปดเหลี่ยมวางอยู่บนจตุรัส" โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลสาบไบคาล ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เก่าแก่และลึกที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังถือเป็นปริมาณน้ำที่ใหญ่ที่สุดด้วยมากกว่า 1/5 ของน้ำจืดบนผิวน้ำที่เป็นของเหลวของโลก และมากกว่า 90% ของน้ำจืดบนผิวน้ำของรัสเซีย

นำท่านทางเดินชม ตลาดปลาลิสเวียนกา (Lystvyanka Fish Market) เป็นตลาดท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านลิสเวียนกา ที่มีแผงและร้านค้าจําหน่ายสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะปลาน้ำจืด ปลาโอมุล (ปลาโอมุลเป็นปลาเนื้อขาวในตระกูลเดียวกับปลาแซลมอน)แซลมอน แห่งทะเลสาบไบคาล รวมถึง ของฝาก ของที่ระลึก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เลือกซื้อของฝากน่ารักๆ จากหมู่บ้านลิสเวียนกา ในตอนเย็นนำท่านถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกจากแท่นสังเกตการณ์ของยอดเขา Chersky พร้อมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบไบคาล แม่น้ำ Angara ที่มีชื่อเสียง และหิน Shaman ในตำนาน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรม
ที่พัก Gostinichnyy Kompleks "Anastasiya" / Krestovaya Pad Hotel **** หรือเทียบเท่า 
(แนะนำให้ท่านจัดกระเป๋าเล็กสำหรับพักค้างบนเกาะ โอลค์ฮอน 2 คืน)
วันที่ 3เกาะโอลค์ฮอน  (พักค้าง 2 คืน) – โขดหินศักดิสิทธิ์ชามาน 
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) โดยเรือ Hovercraft ซึ่งเป็นเรือที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัดขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ด้านหลังของเรือ โดยเรือแบบนี้จะเหมาะที่จะใช้เป็นยานพาหนะที่วิ่งบนน้ำแข็ง พื้นน้ำ และพื้นดิน  ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพและบรรยากาศของไข่มุกเม็ดงามแห่งทะเลสาบไบคาล ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะในฤดูหนาว

นำท่านเดินทางจากหมู่บ้าน Listvyanka ไปยังหมู่บ้าน Khuzhir โดยแวะจอดตามจุดที่งดงาม เช่น Bolshoe Goloustnoe, Arch Cape, Sandy Bay ที่มีชื่อเสียงในด้าน ถ้ำที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งย้อยอันวิจิตรงดงาม เรือ Hovercraft จะแล่นอยู่บนพื้นน้ำแข็งที่ใสราวคริสตัล มีความหนา 80-250 ซ.ม. กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ของสองข้างทางที่ประดับประดาด้วยหิมะและน้ำแข็งภูเขา ป่าไม้ บางจุดจะมีถ้ำแข็ง เมื่อถึงจุดไหนที่สวยงาม เรือจะจอดให้ท่านได้เก็บภาพที่ประทับใจ นับได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามจนไม่สามารถอธิบายได้ องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้เป็น น้ำแข็งสีฟ้า หรือ BLUE ICE เป็นน้ำที่ใสมากและคุณภาพของแร่ธาตุในน้ำ (ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบที่มีน้ำที่ใสเป็นอับดับ 1 ของโลก มีประวัติยาวนานกว่า 25 ล้านปี ในปี 1996 ได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การ UNESCO (หมายเหตุ : การเดินทางโดยทางเรือ Hovercraft ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ)
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันแบบ Picnic
​บ่าย นำท่านเดินทางถึง เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดจาก 27 เกาะแห่งทะเลสาบไบคาล มีพื้นที่ประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้ และจุดที่กว้างที่สุดของเกาะมีความกว้างประมาณ 12 กิโลเมตรและมีชาวพื้นเมืองบูร์ยัต (Buryat) อาศัยอยู่

นำท่านเดินทางชม หมู่บ้านคูชีร์ (Khuzhir) และคารวะหินศักดิ์สิทธิ์ หินชามาน “Shaman Rock” ที่เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวเกาะโอลค์ฮอน และเป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบไบคาล หมู่บ้านคูซีร์นี้เปรียบเสมือนลัทธิของชนเผ่าพื้นเมืองของที่นี้ เป็นเกาะเดียวในไบคาลที่มีผู้คนพำพักอยู่ ชนเผ่าแรกที่ตั้งรกรากอยู่บนเกาะคือ คูรีแคน (Kurykan) บรรพบุรุษของเผ่าบูร์ยัต (Buryat) กับยาคุต (Yakut) อยู่ร่วมกันอีกหลายชีวิตที่กระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้าน 5 แห่งรอบๆเกาะ อาชีพหลักคือทำประมงและเลี้ยงสัตว์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวมงามแห่งทะเลสาบไบคาล ที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ความสวยงามในหน้าหนาวได้อย่างอัศจรรย์ยิ่ง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พักBaikal View Hotel / Baikal Khan/ Baikal Wood Eco Lodge หรือเทียบเท่า (พักค้าง คืนที่ 1) 
วันที่ 4โขดหินจระเข้ – โขดหินสิงโต – Three Brother Rock –แหลมบูร์คาน - แหลมโอกอย
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางโดยรถ UAZ รถตู้ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 WD) ซึ่งเป็นยานพาหนะที่ใช้วิ่งบนเกาะแห่งนี้โดยเฉพาะ เนื่องจากพื้นที่บนเกาะมีลักษณะของที่ราบ ภูเขา และเนินดินผสมกัน กอรปกับเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสายเล็กๆ และในบางจุดจะเป็นร่องลึก รวมถึงถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง อีกทั้งเส้นทางมีความคดเคี้ยว ซึ่งรถยนต์ทั่วไปไม่สามารถวิ่งผ่านได้

นำท่านชม หินจระเข้ หรือที่รู้จักในนาม (Crocodile Rock) และ หินสิงโต(Lion Rock) ที่อยู่ทางด้านเหนือของเกาะ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แหลมบูร์คาน (Burkhan Cape) และ โขดหินสามพี่น้อง (Three Brother Rock) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทะเลสาบน้ำแข็งแห่งไบคาล (Frozen Baikal) ซึ่งในฤดูหนาวทุกปีพื้นผิวน้ำในทะเลสาบไบคาลจะจับตัวเป็นน้ำแข็งสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันแบบ Picnic
​บ่าย นำท่านเดินทางสู่จุดเหนือสุดของเกาะโอล์คฮอน ณ แหลมโคบอย (Cape Koboy) ที่มีชื่อเรียกในภาษาบูเรียต มีความหมายว่า “เขี้ยว” หรือ “กราม” ตามสัณฐานรูปร่างของมัน สถานที่แห่งนี้สมัยก่อนเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของผู้นำทางศาสนา แต่ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่สำคัญในการปฏิบัติธรรมและทำสมาธิของผู้ที่เลื่อมใสในลัทธิต่างๆ ผ่านชมจุดชมวิวและทัศนียภาพที่งดงามของเกาะโอล์คฮอน

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (หมายเหตุ กิจกรรมและการท่องเที่ยวในบางจุดอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม เนื่องด้วยในฤดูหนาวหลายพื้นที่จะมีหิมะปกคลุมหนาแน่นบนเกาะ อีกทั้งน้ำแข็งที่แข็งตัวบนพื้นผิวทะเลสาบมีรอยแยกในบางจุด ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการท่องเที่ยว บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการงดนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง หากเจ้าหน้าที่ของอุทยานไม่อนุญาตให้รถนักเข้าชม โดยการเข้าชมหรือเดินทางบนเกาะที่มีน้ำแข็งและหิมะปกคลุม จะเน้นและระวังเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พักBaikal View Hotel / Baikal Khan/ Baikal Wood Eco Lodge หรือเทียบเท่า (พักค้าง คืนที่ 2) 
วันที่ 5เกาะโอลค์ฮอน - อีร์คุตสค์
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางโดยรถ UAZ ออกจากเกาะโอล์คฮอน ผ่านเส้นทางสายหลักทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ และ ทัศนียภาพอันสวยงามแห่งทะเลสาบไบคาลอีกครั้ง หากจุดใดสามารถแวะพักให้ท่านได้บันทึกภาพได้จะให้ท่านได้ลงเก็บภาพความสวยงามได้อย่างเต็มที่

สมควรแก่เวลานำท่านแวะเปลี่ยนขึ้นรถโค้ช ณ จุดเปลี่ยนรถ เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอีร์คุตสค์(Irkutsk) 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย นำท่านเดินทางถึงชม เมืองอีร์คุตสค์(Irkutsk) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและเป็นเมืองศูนย์กลางของแคว้นไซบีเรีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี นำท่านเดินทางชมจุดท่องเที่ยวรอบแม่น้ำอังกา โบสถ์ Orthodox, โบสถ์โปแลนด์, โบสถ์คาทอลิก, ถนนคนเดินคาร์ลมาร์กซ์ (Calsmarks Street) ซึ่งเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีสังคมนิยม ที่นำไปสู่การปฏิวัติในรัสเซีย

นำท่านชมอนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าที่เสียชีวิตในช่วงสงคราม จากนั้นนำท่านชมรูปปั้นจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 

นำท่านเข้าชม โบสถ์คาซาน (Kazan Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สวยงามและโดดเด่นที่สุดของเมืองอีร์คุตสค์ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1885 ใช้เวลาสร้างกว่า 7 ปี ภายในโบสถ์ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ด้วยหินอ่อนจากประเทศอินเดีย โดยฝีมือช่างจากประเทศจีน ภาพสีน้ำบนฝาผนังโบสถ์เป็นฝีมือของจิตรกรชาวอิตาเลียน

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ย่าน 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter) แหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อในการสร้างบ้านด้วยไม้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัย
​เย็น รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก Irkutsk City Center Hotel **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 6อีร์คุตสค์ – กรุงเทพมหานคร
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเชคอิน
10.10 น.ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดย สายการบินไซบีเรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน S7 6309 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.20 ชม.) สายการบินบริการอาหารกลางวันระหว่างเที่ยวบิน
15.30 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 07 - 12 กุมภาพันธ์ 2568 88,000 บาท
 TE288-002: ทัวร์แกรนด์ไบคาล ไซบีเรีย โฟรเซนไบคาล 6 วัน 5 คืน (S7)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 14 - 19 กุมภาพันธ์ 2568 85,000 บาท
 TE288-001: ทัวร์แกรนด์ไบคาล ไซบีเรีย โฟรเซนไบคาล 6 วัน 5 คืน (S7)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 06 - 11 มีนาคม 2568 88,000 บาท
 TE288-003: ทัวร์แกรนด์ไบคาล ไซบีเรีย โฟรเซนไบคาล 6 วัน 5 คืน (S7)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

​อัตรานี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน S7 (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าภาษีในประเทศ รัสเซีย, ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
​อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าของท่านเอง
 • ค่าทิปไกด์ไทย ไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ ท่านละ 2,100 บาท (เรียกเก็บจากอินวอยซ์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
​เงื่อนไขการยกเลิก
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมัดจำตั๋วเครื่องบิน, วีซ่าและค่าดำเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตั๋วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มัดจำล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 
  ***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 12 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง 
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ปัญหาการเสริฟ์ช้าของร้านอาหาร หรือ เหตุใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด และหากหัวหน้าทัวร์ไม่ได้ดำเนินการทำทัวร์ตามโปรแกรม ท่านต้องแย้งและเรียกร้องสิทธิ์ในรายการนั้น หากท่านไม่มีการแย้งใดๆ ถือว่าท่านยอมรับการทำทัวร์ดังกล่าว
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
เงื่อนไขอื่น

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)

 • *ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

ตั๋วเครื่องบิน

 • การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของสายบการบิน ขณะนี้สายการบินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดที่นั่ง (Assign seat) ทุกที่นั่ง สนนราคา 2,000 – 4,000 บาทต่อเที่ยวบิน หากท่านไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ ต้องทำการขอที่นั่ง ณ เคาน์เตอร์เชคอินที่สนามบินเท่านั้น แต่หากท่านต้องการจัดที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายตรงนี้ สามารถแจ้งกับทางบริษัทฯ หลังทำการออกตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะไปแล้วเท่านั้น
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย 
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่านเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. , กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy