รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์รัสเซีย

TE338 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย FROZEN LAKE BAIKAL 7 วัน 6 คืน (SU)


พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Anastasia Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
BAIKAL VIEW HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Courtyard by Marriott Irkutsk City Center
TE338 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย FROZEN LAKE BAIKAL 7 วัน 6 คืน (SU)

โปรแกรมทัวร์รัสเซีย FROZEN LAKE BAIKAL
สวรรค์ของนักเดินทาง เสน่ห์ของไบคาล แห่งไซบีเรีย

พิพิธภัณฑ์ Taltsy Village | นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว | พิพิธภัณฑ์ระบบนิเวศไบคาล | ลิสทวานกา (Listvyanka) | ล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล | เมืองอิรคุตสก์ | หมู่บ้าน Ust | Orda Buryat | เกาะโอลคอน | SHAMAN ROCK | เกาะโอลค์ฮอน | แหลมโคบอย | เกาะโอลคอน | อิรคุตสก์ 


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE338-00129 ม.ค.-04 ก.พ. 68Aeroflot Russian Airlines (SU)109,000จองด่วน
TE338-00212-18 ก.พ. 68Aeroflot Russian Airlines (SU)109,000จองด่วน
TE338-00322-28 ก.พ. 68Aeroflot Russian Airlines (SU)109,000จองด่วน
TE338-00408-14 มี.ค. 68Aeroflot Russian Airlines (SU)109,000จองด่วน
TE338-00515-21 มี.ค. 68Aeroflot Russian Airlines (SU)109,000จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – อิรคุตสก์
08.00 น.พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ P8-P14 สายการบิน Aeroflot Russian Airlines (SU) เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก
10.25 น.ออกเดินทางสู่เมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Aeroflot Russian Airlines (SU) เที่ยวบินที่ SU 659
18.05 น.ถึงสนามบินอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลการกรแล้ว รถปรับอากาศรอรับคณะ แล้วเดินทางสู่โรงแรม
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักCOURTYARD BY MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 2พิพิธภัณฑ์ Taltsy Village – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว – พิพิธภัณฑ์ระบบนิเวศไบคาล – ลิสทวานกา (Listvyanka)
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ออกเดินทางสู่ Taltsy Village ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไม้แบบไซบีเรียน ในยุค 60 ได้มีการป้องกันและอนุรักษ์หมู่บ้านแห่งนี้ให้รอดพ้นจากน้ำท่วม จนสามารถเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และเรื่องราวชาติพันธุ์รัสเซีย นอกจากนี้ยังจัดแสดงที่อยู่อาศัยและวิถีชีวิตที่หลากหลายของชาวไซบีเรีย บ้านไม้ไซบีเรียโบราณของที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนคุณกำลังเข้าไปในหมู่บ้านไซบีเรียในช่วงศตวรรษที่ 17-18
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่าน นั่งกระเช้า (Chair Lift) ขึ้นเขาไปยังจุดชมวิว ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบไบคาลแบบ 360 องศา กลับลงมาแล้วแวะชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทะเลสาบแห่งเดียวในรัสเซีย ที่นี่ท่านจะได้ชมความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิต ใต้น้ำ การจัดแสดงพืชและสัตว์ที่หายากของไบคาล อีกทั้งชมความน่ารักของแมวน้ำไบคาล
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักAnastasia Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3ล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล - เมืองอิรคุตสก์ - เที่ยวชมเมือง  
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำคณะ ล่องเรือ Hovercraft เรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ซึ่งเป็นพาหนะของชาวทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal) ในฤดูหนาวเพราะสามารถนำพาข้ามทะเลสาบได้ ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบที่ใสและลึกที่สุดในโลก จุดที่ลึกที่สุดกว่า 1,637 เมตร มีความยาวประมาณ 636 กิโลเมตร กว้างโดยเฉลี่ย 79 กิโลเมตร มีพื้นที่ 31,722 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาตร 23,615 ลูกบาศก์กิโลเมตร ซึ่งทะเลสาบไบคาล แห่งนี้เกิดจากการที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตก เมื่อ 25-30 ล้านปีที่แล้ว Hovercraft พาท่านตะลุยไปในทะเลสาบที่ Frozen จนกลายเป็นน้ำแข็ง บางแห่งแตกตัวออกจากกันประดุจคลื่นพลิ้วไหว เส้นทางรถไฟสายไซบีเรีย Circum-Baikal railway เลาะเลียบไปตามแนวชายฝั่ง เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองอิรคุตสก์ สมญานาม Paris of Siberia ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำแองการา เป็นหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในไซบีเรีย เมืองนี้ก่อตั้งในปี 1661 เพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำและขนสัตว์ ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองในปี 1686  ชมสถานที่น่าสนใจภายในตัวเมือง อาทิ “ย่าน 130” ที่เต็มไปด้วยอาคารไม้ตามแบบสมัยต้นศตวรรษที่ 18 “ถนนคาร์ล มาร์กซ์”  ที่รายล้อมด้วยอาคารสถาปัตยกรรมสมัยปลายศตวรรษที่ 19 “อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3” ผู้ดำริให้สร้างทางรถไฟประวัติศาสตร์สายทรานส์ไซบีเรีย 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (Chinese)
ที่พักCOURTYARD BY MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4อิรคุตสก์ - หมู่บ้าน Ust-Orda Buryat – เกาะโอลคอน – SHAMAN ROCK
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านสู่ หมู่บ้าน Ust-Orda Buryat village สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณี Buryat เป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในไซบีเรีย ที่นี่คุณจะมีโอกาสได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาว Buryatians และลิ้มลองอาหารของชาว Buryat
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านข้ามสู่ เกาะโอลคอน Ol’khon ด้วยรถตู้ Off Road ของรัสเซีย (นั่งคันละ 6 ท่าน) คนขับผู้ชำนาญทางเส้นทาง Ice Road 

พาท่านสู่ หมู่บ้าน Khuzhir village แหลมบูร์คาน ที่ตั้งของโขดหินชามาน (SHAMAN ROCK)  1 ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด  ที่คอยคุ้มครองชาวไบคาลให้ปลอดภัยจากการออกเรือ นอกจากนี้ยังมีไบคาล สปิริต (Baikal Spirit) หรือแท่งไม้ปลายแหลมผูกผ้าสี สิ่งศักดิ์ศิทธิ์ตามตำนานความเชื่อของขาวทะเลสาบไบคาล LEGEND OF LAKE BAIKAL
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม
ที่พักBAIKAL VIEW HOTEL
วันที่ 5เกาะโอลค์ฮอน – แหลมโคบอย
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางไปยัง “แหลมโคบอย” ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะโอลค์ฮอน โดยระหว่างทางต้องผ่านทะเลสาบน้ำแข็ง ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของผืนน้ำแข็งสีฟ้าแวววาวซึ่งเป็นที่โด่งดังในช่วงฤดูหนาว
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Box)
บ่ายนำท่านแวะถ่ายภาพตามจุดต่างๆรวมถึงบริเวณถ้ำน้อยใหญ่ที่รายล้อมอาณาบริเวณด้วย พร้อมกับพาท่านไปสัมผัสความตื่นเต้นกับแผ่นน้ำแข็งที่มีความหนากว่า 6 เมตร และไฮไลท์สำคัญคือถ่ายภาพกับแผ่นน้ำแข็งที่มองเห็นฟองอากาศที่จับตัวเป็นน้ำแข็งที่มีรูปทรงแปลกตา  จนได้รับการยกย่องให้เป็น Blue Eyes of Siberia 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม
ที่พักBAIKAL VIEW HOTEL
วันที่ 6เกาะโอลคอน - อิรคุตสก์ - เที่ยวชมเมือง
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านสู่เกาะโอกอย (Ogoy Island) อยู่ระหว่างแผ่นดินใหญ่และเกาะโอลคอน เกาะนี้เป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของไบคาลที่เรียกว่า บูรยาท (Buryats) จุดถ่ายภาพที่ไม่พลาดเมื่อได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้

นำท่านเดินทางกลับ
สู่เมืองอิรคุตสก์
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน
บ่ายเดินทางกลับถึงเมืองอิรคุสต์ พาท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (Chinese)
ที่พักCOURTYARD BY MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
04.00 น.นำคณะออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
06.30 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน Aeroflot Russian Airlines (SU) เที่ยวบินที่ SU 658
11.40 น.นำคณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 45 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 29 มกราคม - 04 กุมภาพันธ์ 2568 109,000 บาท
 TE338-001: โปรแกรมทัวร์รัสเซีย FROZEN LAKE BAIKAL 7 วัน 6 คืน (SU)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2568 109,000 บาท
 TE338-002: โปรแกรมทัวร์รัสเซีย FROZEN LAKE BAIKAL 7 วัน 6 คืน (SU)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2568 109,000 บาท
 TE338-003: โปรแกรมทัวร์รัสเซีย FROZEN LAKE BAIKAL 7 วัน 6 คืน (SU)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 08 - 14 มีนาคม 2568 109,000 บาท
 TE338-004: โปรแกรมทัวร์รัสเซีย FROZEN LAKE BAIKAL 7 วัน 6 คืน (SU)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 15 - 21 มีนาคม 2568 109,000 บาท
 TE338-005: โปรแกรมทัวร์รัสเซีย FROZEN LAKE BAIKAL 7 วัน 6 คืน (SU)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

ค่าทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-อิรคุตสก์ /// อิรคุตสก์-กรุงเทพ สายการบิน Aeroflot Russian Airlines (SU)
 • โรงแรมที่พักระดับ 3-4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน
 • อาหารเช้า / กลางวัน / ค่ำ ตามที่ระบุในรายการ
 • English Speaking Guide ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ
 • รถปรับอากาศนำเที่ยว เฉพาะ เกาะโอลคอน Ol’khon ด้วยรถตู้ Off Road ของรัสเซีย (นั่งคันละ 6 ท่าน) คนขับผู้ชำนาญทางเส้นทาง Ice Road 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามที่ระบุในโปรแกรม (non-refunded)
 • หมายเหตุ : บัตรเข้าชมต่างๆ โดยแต่ละสถานที่ มีการเปลี่ยนระบบการจอง โดยจองตาม Slot เวลาที่ว่าง และจองผ่านหน้าเว็บไซต์ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบ First come First Serve ทางบริษัทไม่สามารถควบคุม หรือล็อคที่นั่งไว้ได้ โดยทางบริษัท      จะพยายามจัดหาตั๋วตามที่ระบุในโปรแกรมให้ตรงกับวันและเวลา ที่จัดเตรียมไว้ในโปรแกรมนั้นๆ
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย) จำกัดแผนการเดินทางท่องเที่ยวแบบกลุ่ม คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท/ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 รวมค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับประเทศไทย 50,000 บาท (ภายใน 7 วันหลังจากกลับประเทศไทย) ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่าน้ำดื่ม 0.5L บริการวันละ 1 ขวด / ท่าน
ค่าทัวร์ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (โดยประมาณท่านละ 1,000 บาท)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าดูแลขนส่งกระเป๋าเดินทางโดยสายการบิน , Coach Driver และ Hotel Porter service ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย หรือ ทรัพย์สินมีค่าสูญหายในทุกกรณี ท่านสามารถเรียกร้องได้ตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์การเดินทางเท่านั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบในทุกกรณี
 • ชั้นวางกระเป๋า Carry On สำหรับขึ้นเครื่อง ต้องทำการจองล่วงหน้า และมีค่าใช้จ่ายในการนำขึ้นเครื่อง
 • อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 38.90 บาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566 หากช่วงวันเดินทางมีการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากเงินบาทอ่อน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินส่วนต่าง
 • ในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บ Fuel Charge เพิ่มจากที่บริษัทคิดไว้ ณ วันที่ 1 กค 2566 ค่าน้ำมันผันผวนที่เพิ่มขึ้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มตามความเป็นจริง
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
 • กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 40,000 บาท ต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 45 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
  แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 45 วัน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้  
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายที่สามารถคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนค่าทัวร์ ค่าวีซ่า และค่าโรงแรม (หัก 100% ของค่าทัวร์)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

เงื่อนไขอื่น ๆ

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )

การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100%, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ สายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ

คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2566 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่ม บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋วในทุกกรณี

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)

 - ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 - ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 - ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ) 
 - ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 - ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 - ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 - โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
 - ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 - โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม
สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการเสียหายในทุกกรณี จากการให้บริการของโรงแรมที่ส่งไปยังห้องพัก หรือ คนขับรถยกขึ้นลง เนื่องจากการให้บริการดังกล่าวมิได้ครอบคลุมในส่วนของการประกันภัยที่โรงแรม หรือ บริษัทรถโค้ช รับผิดชอบ

การสูบบุหรี่ (Smoking Area)

ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ และเงื่อนไขเพิ่มเติม
 • กรณีที่ท่านออกบัตรโดยสารขาไป-ขากลับ และบัตรโดยสารภายในเอง (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยัน กับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมี การปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศ ยานเป็นสำคัญเท่านั้น สิ่งสำคัญ ท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิด ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ ในการออกบัตรโดยสาร
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้วทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • ในกรณีบริษัทออกบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วันไปหรือกลับส่วนใดได้ จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ เรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายัง จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบจ่ายขาดกับบริษัทในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่ สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใด ที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว แต่หากกรณีสถานที่เข้าชม ไม่สามารถเข้าชมได้ เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทจะทำการเรียกเงินคืนจากบริษัทในต่างประเทศให้ท่าน ใช้เวลาทำการ 15-30 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)
 • หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญหากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10-15 วัน ค่าวีซ่าที่ดำเนินการไปแล้วท่านจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy