รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


หน้าแรก  Arrow ทัวร์ต่างประเทศ  Arrow ทัวร์รัสเซีย  Arrow ทัวร์แสงเหนือ  Arrow TE115 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ 7 วัน 5 คืน (TG)

TE115 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ 7 วัน 5 คืน (TG)

Thai Airways (TG)

พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
AZIMUT
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOLIDAY INN SUSCHEVSKY
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
PARK INN
TE115 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ 7 วัน 5 คืน (TG)

ตื่นตากับ แสงออโรร่า (POLALIGHT) สิ่งมหัศจรรย์จากขั้วโลก

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว และ พระราชวังแคทเธอรีน พาเลซ

เยือนนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กราชินีแห่งยุโรปเหนือ

 ชมความวิจิตรงดงามของกรุงมอสโคว์


 

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก    กรุงเทพฯ - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
07.30 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D (เช็คอินกรุ๊ป) เคาน์เตอร์ สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก  โปรดสังเกตป้าย พรีเวียต รัสเซีย
10.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ TG 974
17.10 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดว่า กรุงมอสโคว์ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
19.30 น. ออกเดินทางต่อไปยัง นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดย สายการบินไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7 23 
20.35 น. ถึงสนามบินพูลโคโว นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก รถโค้ชและมักคุเทศน์ท้องถิ่นรอรับคณะเดินทาง

จากนั้นบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรม Park Inn **** หรือเทียบเท่า
วันที่สอง  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม
เช้า นำท่านสัมผัสกับ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือ เลนินกราด เดิมเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปรียบประดุจ ราชินีแห่งยุโรปเหนือ

นำท่านชม “ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล” ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยพระบัญชาของยอดกษัตริย์ ปีเตอร์มหาราช ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์

ชม วิหารเลือด (SPILLED BLOOD CHURCH) ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3

จากนั้น นำชมความยิ่งใหญ่ของ “พระราชวังฤดูหนาว” THE HERMITAGE ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมของล้ำค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก และศิลปวัตถุล้ำค่าต่างๆ อาทิเช่น นาฬิกานกยูง,แจกันมาลาไคท์ รวมถึงวัตถุของอียิปต์โบราณ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะชม มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มองต์ แฟร์ร็อง ใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และ มาลาไคท์หลากสี ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่น หนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

ชม เสาหินแกรนิต อเล็กซานเดอร์ , อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์ มหาราช ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซีย ท่าเรือพาณิชย์โบราณ ผ่านชม มหาวิหารคาซาน ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช

จากนั้นชมเรือลาดตระเวน “ออโรร่า” ที่จอดปลดประจำการ เป็นอนุสรณ์แห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสำคัญของชาวรัสเซีย เรือลำนี้เคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งของผู้แทนพระเจ้าซาร์ที่ส่งมาร่วมงานพระราชพิธีราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่ 6 ของไทย

19.00 น.บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรม Park Inn **** หรือเทียบเท่า
วันที่สาม  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มูรมานสก์
08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม
เช้า ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ หรือ หมู่บ้านพุชกิ้น สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจ้าขุนมูลนายชั้นสูง  ไม่ว่าจะเป็น  อเล็ก-ซานเดอร์ พุชกิ้น ยอดกวีเอกรัสเซีย

นำท่านชม “พระราชวังแคทเธอรีน พาเลซ” ที่สวยงามหลังหนึ่งในรัสเซีย ด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองรัสเซียตามอัธยาศัย

จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ OUTLET VILLEAGE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง CALVIN KLEIN , ESPRIT , BENETTON

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
16.25 น.ออกเดินทางไปยัง มูรมานสก์ โดย สายการบินแอร์โร่ฟล็อต เที่ยวบินที่ SU 6343

(เนื่องจากประเทศรัสเซียเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 20 กก. ซึ่งบางครั้งอาจรวมถึงกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่องมาชั่งรวมด้วย ซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านคำนวณเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าด้วย)
18.20 น. ถึง มูรมานสก์  เป็นเมืองท่า ตั้งอยู่ในเขต Arctic Circle  ภายในคาบสมุทรโคล่า ทางตอนเหนือของประเทศรัสเซีย ทางด้านทิศเหนือติดกับประเทศนอร์เวย์ ทางด้านทิศตะวันตกติดกับ ประเทศฟินแลนด์ และถ้าเดินทางด้วยรถยนต์ จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก็จะถึงชายแดนของนอร์เวย์ และฟินแลนด์

นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก   
20.30 น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
21.30 น. ไปชม แสงออโรร่า (POLALIGHT) ในทุ่งหิมะในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดท่านจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาดูได้เฉพาะพื้นที่ภายในรัศมี 300 กม. จากขั้วโลกเท่านั้น 
ที่พัก โรงแรม Azimut **** หรือเทียบเท่า
วันที่สี่มูรมานสก์
08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม
เช้า  ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวซามี่ (Sami village) ซึ่งต้องนั่งรถออกจากตัวเมืองไปประมาณ 1 ชั่วโมง ชาว ซามี่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม มีอาชีพล่าสัตว์ ในหมู่บ้านมีกวางเรนเดียร์ และสัตว์เมืองหนาวรวมไปถึงกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ท่านสามารถให้อาหาร และ ลองขี่กวางเรนเดียร์ หรือ สโนว์โมบิลได้
เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ในหมู่บ้านชาวซามี่
บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง Husky Park ฟาร์มสุนัขพันธ์ฮัสกี้ ที่ใช้เป็นสุนัขลากเลื่อนในแถบขั้วโลก ซึ่งสามารถลองขับเลื่อนสุนัขได้

จนได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ ที่พัก

18.30 นบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
20.00 น. ไปชม แสงออโรร่า (POLA LIGHT) ในทุ่งหิมะในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดท่านจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาดูได้เฉพาะพื้นที่ภายในรัศมี 300 กม.จากขั้วโลกเท่านั้น
ที่พัก โรงแรม Azimut **** หรือเทียบเท่า
วันที่ห้ามูรมานสก์ - มอสโคว์
07.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม (เช็คเอาท์)
เช้า  นำท่านชมรอบ เมืองมูรมานสก์

เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น Museum of local Lore จัดแสดงเรื่องราวของชาวซามี่หรือแลปส์ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปีค.ศ.1574

นำท่านเข้าชม เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ Nuclear powered Icebreakers รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรกสร้างในปีค.ศ.1958 ที่เมืองเลนินกราด Leningrad หรือ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่กลับมาใช้ชื่อเดิมหลังจากการล้มสลายของสภาพโซ เวียต ซึ่งได้ปลดระวางและจอดเทียบท่า ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอยู่ที่เมืองมูรมานสก์ นี้ ขณะที่รุ่นอื่น ๆ ถัดมา เช่นรุ่น Arctika, Sevmorput และรุ่นอื่น ๆ ยังปฏิบัติการอยู่ในทะเลอาร์คติก เพื่อเปิดทางให้กับเรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า และบางลำก็ใช้การนำนักท่องเที่ยวไปสำรวจขั้วโลกเหนือ North Pole ด้วย

สมควรแก่เวลา ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองมูรมานสก์

10.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบินแอร์โร่ว์ฟล็อต เที่ยวบินที่ SU1325

(เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 20 กก. ซึ่งบางครั้งอาจรวมถึงกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่องมาชั่งรวมด้วย ซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านคำนวณเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าด้วย)
13.10 น.ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์
14.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านขึ้นสู่ จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ที่  “เนินเขาสแปโรว์” แวะถ่ายรูปกับ มหาวิทยาลัยมอสโคว์

จากนั้นชม Novodevichy Convent อารามเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่เคยเป็นที่คุมขัง พระนางโซเฟีย และบรรดาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิง ในประวัติศาสตร์ราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญๆ ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯ

นำท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี ของกรุงมอสโคว์

21.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn  Suschevsky **** หรือเทียบเท่า
วันที่หกมอสโคว์
07.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม
เช้า  นำท่านชม ความวิจิตรงดงามของกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขา 7 ลูก มีแม่น้ำมอสควาไหลผ่านกลางเมือง   

ชมย่านธุรกิจการค้า จตุรัสแดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในมอสโคว์ต้นแบบของจัตุรัสเทียนอันเหมินของปักกิ่ง,

วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า อิวานจอมโหดประกอบด้วย หอสวดทรงหัวหอม  9 โรง  ซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นอย่างกลมกลืน

ชม สุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิคที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต

อิสระ ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โคโลเมนซึโกเย่ (Kolomenskoye) พระราชวังไม้ซึ่ง ตั้ง อยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสควา เป็นพระราชวังเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอเล็กซิส บิดาของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งได้ระดมช่างฝีมือเยี่ยมกว่า สองแสนคนเพื่อมาสร้างพระราชวังไม้แห่งนี้โดยเฉพาะ

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบิน
18.40 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
06.45 น.ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น)ดาวน์โหลดใบจอง

   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (หมู่คณะ) ไป-กลับ สายการบินไทย (กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ)                                  
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร เที่ยวบินภายในประเทศ ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์ (มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)  / แอร์พูลโคโว (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มูรมานสก์) แอร์โร่
 • ฟรอท รัสเชี่ยน แอร์ไลน์ (มูรมานสก์– มอสโคว์) รวม 3 เที่ยวบิน
 • ค่าที่พักโรงแรมชั้นหนึ่ง รวม 7 คืน เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มูรมานสก์ และ มอสโคว์ 
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่งคณะ ตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ 
 • ค่าบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขประกันกลุ่มในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น (ท่านละ 45$ US ผู้ใหญ่ / เด็ก ราคาเดียวกัน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ตามที่ท่านเห็นสมควรกับการได้รับบริการ)
 • ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
 • ค่ากระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่า 1 ใบ นำหนักจำกัดเพียง 20 กิโลกรัม (สายการบินภายในประเทศรัสเซียเข้มงวดในเรื่องน้ำหนักเกินอย่างมาก)
การชำระเงิน
 • จองและวางมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการจอง และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 21 วัน
กรณียกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ช่วงปีใหม่,สงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 41 วัน ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วันขึ้นไป ช่วงปีใหม่,สงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 25-40 วัน หักค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ช่วงปีใหม่,สงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 20-24 วัน หักค่ามัดจำ ท่านละ 40,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-10 วัน ช่วงปีใหม่,สงกราน
เงื่อนไขการจอง
 1. หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซียสามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม,อัคคีภัย การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ่น และการถูกปฏิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วย  การถูกทำร้าย การสูญเสีย ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆเนื่องจาก บริษัทฯ ได้ทำการสำรองจ่ายค่าบริการทั้งหมดให้กับตัวแทนก่อนการเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือการขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน
 5. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรายการนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการที่ท่านไม่ได้ใช้หรือแยกออกจากคณะหากไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกบางรายการของท่านก่อนการเดินทาง 10 วัน
 6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการผู้จัดจะดำเนินการโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และจะคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ ตามความเป็นจริงที่ได้รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการบิน
 7. มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 8. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 9. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ      ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

สอบถามทาง Line