รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์รัสเซีย

TE208 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ไครเมีย 9 วัน 7 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Holiday Inn moskovski vorota
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Mriya Resort & spa Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Radisson Blu Olympiskie Hotel
TE208 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ไครเมีย 9 วัน 7 คืน (TG)

 


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพมหานคร - มอสโคว์
​08.30 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D (เช็คอินกรุ๊ป) เคาน์เตอร์ สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก 
​10.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974
​17.10 น. ถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

นำคณะชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่งประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงาม

จากนั้นเดินทางสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ที่ “เนินเขาสแปโรว์” และแวะถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยมอสโคว์

จากนั้นชม Novodevichy Convent อารามเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่เคยเป็นที่คุมขัง พระนางโซเฟีย และบรรดาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิง ในประวัติศาสตร์ราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญๆ ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯ
​ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น Armania Restaurant
ที่พักชั้นหนึ่งระดับ 4.5 ดาว  Radisson Blu Olympiskie Hotel หรือเทียบเท่า (1)
วันที่ 2มอสโคว์
​เช้า บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม

นำคณะเข้าชม “พระราชวังเครมลิน” สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี

ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคำ,เครื่องบรรณาการจาก ราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่ยักษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวาน ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น restaurant Grapvitorg 
​บ่าย นำคณะชม เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขา 7 ลูก มีแม่น้ำมอสควาไหลผ่านกลางเมือง  ชม ย่านธุรกิจการค้าจตุรัสแดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในมอสโคว์ต้นแบบของจัตุรัสเทียนอันเหมินของปักกิ่ง,วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอิวานจอมโหดประกอบด้วย หอสวดทรงหัวหอม  9 โรง  ซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นอย่างกลมกลืน ชมสุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิคที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต

อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆ

จากนั้นให้เวลาท่านอย่างอิสระที่ ถนนคนเดินย่านอารบัต (ARABAT STREET) เป็นถนนที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่15 ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ จนในปี ค.ศ.1985 ถนนอารบัต ถูกแปลงให้เป็นศูนย์กลางการค้าขายและกลายเป็นถนนชอปปิ้ง แลนด์มาร์คสำคัญใจกลางกรุง ตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในมอสโคว์เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านคาเฟ่  ถือเป็นแหล่งซื้อของฝากที่ครบครันแห่งหนึ่งในกรุงมอสโคว์

นำคณะชม ละครสัตว์บันลือโลก Niculina Circus
​ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย Baan Thai
ที่พักชั้นหนึ่งระดับ4.5ดาว  Radisson Blu Olympiskie Hotel หรือเทียบเท่า (2)
วันที่ 3มอสโคว์ - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
​เช้าบริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม จากนั้นนำคณะออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟ

ออกเดินทางจากกรุงมอสโคว์ โดย รถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN 758 A ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพโดยรอบสองข้างทาง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.50 ชม 

ถึง นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หลังรับสัมภาระเรียบร้อย รถปรับอากาศรอรับคณะ
เที่ยงอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
​บ่าย  ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ หรือ หมู่บ้านพุชกิ้น สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจ้าขุนมูลนายชั้นสูงไม่ว่าจะเป็น  อเล็กซานเดอร์ พุชกิ้น ยอดกวีเอกรัสเซีย

นำคณะชม “พระราชวังแคทเธอรีน พาเลซ” ที่สวยงามหลังหนึ่งในรัสเซีย ด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม)

จากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองรัสเซียตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
ที่พักชั้นหนึ่งระดับ4.5ดาว Holiday Inn moskovski vorota หรือเทียบเท่า (3)
วันที่ 4เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
​เช้า บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม

นำชมความยิ่งใหญ่ของ “พระราชวังฤดูหนาว” THE HERMITAGE ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง   ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมของล้ำค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก และศิลปวัตถุล้ำค่าต่างๆ อาทิเช่น นาฬิกานกยูง, แจกันมาลาไคท์ รวมถึงวัตถุของอียิปต์โบราณ

จากนั้น นำคณะเข้าชม มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มองต์ แฟร์ร็อง ใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และ มาลาไคท์หลากสี ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่น หนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
​เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
​บ่าย  นำคณะเข้าชม พระราชวังยูซุปปอฟ พาเลซ ของเจ้าชายฟิลิกซ์  ยูซุปปอฟราชนิกูลผู้วางแผนสังหารนักบุญคนบาป “รัสปูติน” ที่งดงามด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูหรานานาชนิด ชมโรงละครประจำพระราชวังที่ตกแต่งด้วยมะหยี่สีแดงสดที่ยังคงรักษาเอาไว้เป็นอย่างดี พร้อมชมห้องรัสปูติน สถานที่ซึ่งจอมสะกดจิตผู้แข็งแกร่งอย่างรัสปูติน ต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่

จากนั้นนำคณะไปยังย่าน ถนนเนฟสกี้ ปรอสเป็ค (NevskyProspekt) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร บนถนนมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ในช่วงศตวรรษที่ 18-20 เป็นทั้งสถานที่ย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศัยพระราชวัง โรงละคร ร้านค้า โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย ตามอัธยาศัย 

นำคณะชม โชว์พื้นเมือง ณ  พระราชวัง นิโคลัส พาเลซ พร้อมค๊อกเทล วอดก้า และคาเวียร์ ให้ชิมจนจุใจ
​ค่ำบริการอาหารค่ำ แบบการ์ล่าดินเนอร์ พร้อมเปียนโนบรรเลง ในพระราชวัง นิโคลัส พาเลซ
ที่พักชั้นหนึ่งระดับ4.5ดาว Holiday Inn moskovski vorota หรือเทียบเท่า (4)
วันที่ 5เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ซิมเฟอร์โรโพล - บาชิคซาราย
​06.00 น. บริการอาหารเช้าแบบกล่อง ระหว่าเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางไปยัง ซิมเฟอโรโพล
​08.30 น.ออกเดินทางสู่ ซิมเฟอโรโพล โดย สายการบิน Aeroflot เที่ยวบินที่ SU6891
​12.00 น. ถึง สนามบินเมืองซิมเฟอโรโพล รถปรับอากาศและมักคุเทศน์ท้องถิ่นรอรับคณะ 
13.30 น.บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น restaurant Fabrikant-Simferopol
​บ่าย ออกเดินทาง สู่ บาชิคซาราย  Bakhcysarai  เพื่อชม พระราชวังข่าน ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่16 ศิลปะการตกแต่งภายนอกและภายในเป็นแบบตาร์ตาร์-ไครเมียนที่เป็นเอกลักษณ์ นับเป็นพระราชวังสไตล์มุสลิมที่สวยงามที่สุดในยุโรปอีกแห่งหนึ่ง ภายในอาณาเขตของพระราชวังประกอบไปด้วย ส่วนของวิลล่าที่อยู่อาศัย สวนที่งดงาม มัสยิด และฮาเร็มตามสไตล์ของมุสลิม

จากนั้นเดินทางสู่ ยัลต้า (80k.m. / 2.30hrs)
​ค่ำบริการอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม Mriya Restaurant
ที่พักชั้นหนึ่งระดับ5ดาว Mriya Resort & spa Hotel หรือเทียบเท่า (5)
วันที่ 6ยัลต้า - ลิวาเดีย - โวรอนซอฟ - ยัลต้า
​เช้า บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม

ออกเดินทางไปยัง พระราชวัง ลิวาเดีย" (Livadia Palace) หนึ่งในพระราชวังสุดโปรดของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 สร้างด้วยศิลปะสไตล์อิตาเลียน-เรอเนซองซ์  ใช้เป็นสถานที่แปรพระราชฐานของเมื่อเสด็จมาแหลมไครเมียในช่วงฤดูร้อนและยังเคยเป็นสถานที่ประชุมสามผู้นำระดับโลก คือ ประธานาธิบดี รูสเวลท์ แห่งสหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรีเชอร์ชิล แห่งอังกฤษ และประธานาธิบดี สตาลิน แห่งสหภาพโซเวียต เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 1945 

จากนั้นออกเดินทางสู่ Swallow’s Nest หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Crimea Castle ปราสาทสไตล์โกธิคที่งดงามบนผาหิน ออกแบบโดย Leonid Sherwood สถาปนิกชาวรัสเซียน และก่อสร้างสำเร็จในปี 1912 ด้วยทำเลที่ตั้งของตัวปราสาทที่ตั้งตระหง่านบนหน้าผาสูง 40 เมตรชันลงสู่ทะเลดำ ทำให้สามารถชมความงามของทะเลดำได้ในมุมกว้าง ราวกับรังของนกนางนวล จึงเป็นที่มาของชื่อ Swallow’s Nest อีกทั้ง ยังได้รับการกล่าวขานให้เป็น Castle of Love จากความโรแมนติกของบรรยากาศโดยรอบของที่นี่อีกด้วย  
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น restaurant Stabling Yalta
บ่าย นำท่านไปชม พระราชวังโวรอนซอฟ  (Vorontsov’s Palace) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ถูกสร้างขึ้นในปี 1828 โดย MIKHAIL VORONTSOV เป็นหนึ่งในพระราชวังที่มีความเก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในแหลมไครเมีย และยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง  พระราชวังโวรอนซอฟ ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ทิวดอร์ คือการผสมผสานรูปแบบสไตล์สก็อตบารอนเนียล , ฟื้นฟูมัวร์ และฟื้นฟูกอธิค ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ E.BLORE ห้องต่างๆที่อยู่ในพระราชวังมีถึง 150 ห้อง 
​ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารริมทะเล Colonada restaurant
ที่พักโรงแรม ชั้นหนึ่งระดับ 5 ดาว Mriya Resort & spa Hotel หรือเทียบเท่า (6)  
วันที่ 7ยัลตา - มาสซานดร้า - สวนพฤกษานิกีต้า
​เช้า บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม

ออกเดินทางไปยั ง MASSANDRA WINE CELLAR TOUR ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไวน์ ของแหลมไครเมีย ให้ท่านชมไวน์เซลล่าร์ใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และชิมไวน์ชนิดต่างๆ ที่ผลิตจากโรงงานไวน์ชื่อดังแห่งนี้  
กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
​บ่าย ออกเดินทางไปชม พรรณไม้หลากหลายสายพันธุ์ ณ สวนพฤกษานิกีต้า Nikitski Botanical garden ตั้งอยู่ในหมู่บ้านNikita ในยัลตา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเกษตรและการปลูกพืชท้องถิ่น ชมพรรณไม้ในเขตทะเลดำ ที่มีภูมิอากาศอบอุ่นกว่าภูมิภาคอื่นในรัสเซีย (อุณหภูมิเฉลี่ย13องศา) ที่จะออกดอกบานสะพรั่งให้สีสันสดใสสวยงาม

จากนั้นให้ท่านขึ้น cable car  ชมทิวทัศน์เมืองยัลต้า และเดินเล่นเลียบชายฝั่งทะเลดำบริเวณ Yalta promenade ถนนสายหลักของยัลต้าที่มี กิจกรรม เหล่าศิลปิน มาแสดงอวดฝีมือในรูปแบบต่างกัน
ค่ำบริการอาหารค่ำแบบซีฟู้ด ณ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรม ชั้นหนึ่งระดับ 5 ดาว Mriya Resort & spa Hotel  หรือเทียบเท่า  (7)  
วันที่ 8ยัลต้า - ซิมเฟอโรโพล - มอสโคว์ - กรุงเทพมหานคร
​08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม

จากนั้นเดินทางไปยัง สนามบินซิมเฟอโรโพล เพื่อเตรียมตัวกลับประเทศไทย
11.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน 
​12.20 น.ออกเดินทางจาก ซิมเฟอโรโพล ไปยัง กรุงมอสโคว์ โดย สายการบิน Siberian Airline เที่ยวบินที่ S7 164
​15.20 น. ถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ (รอเปลี่ยนเครื่อง)
​18.40 น. ออกเดินทาง กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975
วันที่ 9กรุงเทพมหานคร
​07.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร เที่ยวบินระหว่างประเทศสายการบินไทย กรุงเทพ – มอสโคว์ / มอสโคว์ – กรุงเทพ 2 เที่ยวบิน
 • ตั๋วรถไฟความเร็วสูง SAPSAN เส้นทาง มอสโคว์ –  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ชั้นประหยัด สายการบิน แอร์โร่ฟล็อต /  สายการบินไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์ เส้นทาง เซนต์ปี  เตอร์สเบิร์ก –  ซิมเฟอร์โรโพล – มอสโคว์ รวมทั้งหมด 2 เที่ยวบิน  
 • ค่าที่พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับ 4.5-5 ดาว  รวม 8 คืน 
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ พร้อมกาลาดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลส
 • ค่ารถปรับอากาศ รับส่งคณะ ตลอดรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ  
 • ค่าบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงานพูดภาษารัสเซียได้ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขประกันกลุ่มในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น และ บริกรตามร้านอาหารที่ระบุในรายการ 50 เหรียญ
 • ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
เงื่อนไขการจอง
 •  จองและวางมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังการจองและชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 21 วัน เพื่อยืนยันการเดินทาง

 • หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซีย สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
  ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ่น และการถูกปฏิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วย  การถูกทำร้าย การสูญเสีย ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆเนื่องจาก บริษัทฯ ได้ทำการสำรองจ่ายค่าบริการทั้งหมดให้กับตัวแทนก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ในกรณีที่มีการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือการขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน
 • การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรายการนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการที่ท่านไม่ได้ใช้ หรือแยกออกจากคณะ หากไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกบางรายการของท่านก่อนการเดินทาง 10 วัน
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินการ โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และจะคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ ตามความเป็นจริงที่ได้รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการบิน
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว
กรณียกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 45 วัน ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วันขึ้นไป ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 25-44 วัน หักค่ามัดจำ ท่านละ 30,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 20-24 วัน หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-9 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 14-19 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 1-13 วัน   หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเข้าเมืองโดยเจตนา
 • ไม่สุจริต หักค่าใช้จ่าย 100%
เงื่อนไขการจอง
 1. หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซียสามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม,อัคคีภัย การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ่น และการถูกปฏิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วย  การถูกทำร้าย การสูญเสีย ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆเนื่องจาก บริษัทฯ ได้ทำการสำรองจ่ายค่าบริการทั้งหมดให้กับตัวแทนก่อนการเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือการขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน
 5. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรายการนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการที่ท่านไม่ได้ใช้หรือแยกออกจากคณะหากไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกบางรายการของท่านก่อนการเดินทาง 10 วัน
 6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการผู้จัดจะดำเนินการโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และจะคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ ตามความเป็นจริงที่ได้รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการบิน
 7. มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 8. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 9. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ      ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy