รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์รัสเซีย

TE116 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
RADISSON SLAVYANSKAYA HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
SOKOS VASILEVSKIE HOTEL
TE116 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน (TG)

ชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ และ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

ชมละครสัตว์บรรลือโลก รัสเชี่ยน เซอร์คัส 

ชมโชว์พื้นเมืองรัสเซีย พร้อมการ์ล่าดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลซ

เดินทางโดยสายการบินไทย สะสมไมล์ได้ 50%


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก  กรุงเทพฯ - มอสโคว์
07.30 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D (เช็คอินกรุ๊ป) สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ 
10.10 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ TG 974
15.55 น. ถึง สนามบินโดโมเดโดว่า กรุงมอสโคว์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ รอรับคณะ นำท่านสู่ ภัตตคาร
20.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Radisson Slavyanskaya Hotel **** หรือเทียบเท่า 
วันที่สอง  กรุงมอสโคว์
08.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้า นำท่านเดินทางสู่ โคโลเมนสโกเย่ (Kolomenskoye) พระราชวังไม้ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสควา เป็นพระราชวังเก่าแก่ที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของชนชั้นสูงในอดีต ที่ยังไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวก โดยจะต้องพึ่งพาข้าราชบริภารที่ต้องคอยรับใช้ใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการต้มน้ำอุ่นให้เจ้านายอาบ ฯลฯ ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอเล็กซิสบิดาของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งได้ระดมช่างฝีมือเยี่ยมกว่าสองแสนคนเพื่อมาสร้างพระราชวังแห่งนี้โดยเฉพาะ นอกจากนั้นบริเวณพระราชวังยังมีจุดชมวิวที่สวยงามอีกหลายจุดอีกด้วย
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่ยิ่งใหญ่  ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง ที่มีความสำคัญในหน้า ประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ที่สร้างขึ้นโดย พระเจ้าอีวาน จอมโหด

ชม สุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของ ผู้นำ พรรคบอลเชวิค ที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต

ช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อ ต่างๆ

นำท่านชม อารามชี โนโวดิชีนี คอนแวนน์ เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่เคยเป็น ที่คุมขังพระนางโซเฟีย และบรรดาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิง ในประวัติศาสตร์ราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญๆระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯ

นำท่านขึ้นสู่ จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ที่  “เนินเขาสแปโรว์”  แวะ ถ่ายรูปกับ มหาวิทยาลัยมอสโคว์

นำท่านไปชม สถานีรถไฟใต้ดิน เป็น สถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตมีความงดงามและสวยที่สุดในโลก สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถ อวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม การตกแต่งของแต่ละสถานีแตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้าเครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน

18.00 น. นำท่านชม ละครสัตว์ บรรลือโลกรัสเซีย ที่ท่านจะเพลิดเพลินไปกับละครสัตว์  และกายกรรมที่จัดแสดงให้ชมอย่างตื่นเต้นเร้าใจ
21.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พัก
ที่พัก Radisson Slavyanskaya Hotel **** หรือเทียบเท่า
วันที่สาม  กรุงมอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
08.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้า นำท่านเข้าชม “พระราชวังเครมลิน” สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ตั้งอยู่บนชายฝั่งของแม่น้ำมอสควา สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ผู้ครองเมืองทุกพระองค์ กระทั่งยุคของซาร์ปีเตอร์มหาราช ได้ทรงย้ายไปอยู่ที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ

นำท่านสู่ จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับ โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ และพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ สร้างในปีค.ศ. 1475 - 1479 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน สถาปัตยกรรมภายนอกประกอบด้วยโดม 9 ยอด ภายในมีศิลปะภาพวาดแบบเฟรสโกบนผนังจุดศูนย์กลางของโบสถ์จะมีประตูสวรรค์ รูปภาพไอคอน 5 ชั้น เป็นภาพประวัติของพระเยซู ภาพของพระแม่มาเรีย พระบุตร พระจิต ภาพของนักบุญที่ทำความดีซึ่งภายหลังจากเสียชีวิตได้ไปอยู่บนสวรรค์

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย เริ่มสร้างตามพระบัญชาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อใช้เป็นที่เก็บของสะสมของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 – 15 ก่อนที่จะสร้างอาคารแห่งใหม่นี้ เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าซึ่งใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆ เหรียญกล้าหาญ คลังแสง งานโลหะติดทอง และงานลวดลายประดับเส้นสายในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ทั้งที่จัดซื้อหรือได้รับเป็นเครื่องบรรณาการจากมิตรประเทศ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์หลวง ในปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 แห่งอยู่ที่อังกฤษ และอิหร่าน

12.30 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกที่ถนนคนเดิน อารบัท สตรีท (ARBAT)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน กรุงมอสโคว์
18.25 น. ออกเดินทางสู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินภายในประเทศรัสเซีย

(เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 23 กก. ซึ่งบางครั้งอาจรวมถึงกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่องมาชั่งรวมด้วย ซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านคำนวณเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าด้วย)
21.00 น. ถึง สนามบินพูลโคโว นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หลังรับสัมภาระเรียบร้อย รถโค้ชปรับอากาศรอรับ
22.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Sokos Vasilevskie Hotel **** หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
08.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้า นำท่านชม นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือที่อาจเรียกว่า เปโตรกราด หรือ เลนินกราด เป็นเมืองท่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศรัสเซีย จุดศูนย์กลางแห่งความเจริญที่เก่าแก่ที่สุด สมัยที่เคยเรืองอำนาจในยุโรปได้รับการขนานนามว่า "หน้าต่างของยุโรป" เนื่องจากเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสวยงาม มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมตะวันตก เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประกอบด้วย 44 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วยแม่น้ำลำคลองอีฟ 86 สาย สวยงามจนได้รับฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 300 ปี ตัวเมืองได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนครที่สวยและสมบูรณ์มากที่สุดในด้านงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง

นำท่านแวะถ่ายรูปที่ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงม้า BRONZE HORSEMAN ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก สร้างในปี ค.ศ. 1768 – 1782 โดยคำสั่งของพระนางแคทเธอรีนมหาราช โดยศิลปินชาวฝรั่งเศส เอเตียน มอริส ฟาวโคเน่ต์ ฐานของอนุสาวรีย์เป็นหินขนาดใหญ่ที่สุดที่ขนย้ายโดยมนุษย์ หนักถึง 1,500 ตัน

จากนั้นนำท่านชมด้านหน้า มหาวิหารคาซาน ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งเป็นมหาวิหารออโธด๊อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดใน เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นสถาปัตยกรรมในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก มีลักษณะรูปทรงครึ่งวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอย่างเป็นระเบียบ เนื่องจากสาเหตุหนึ่งมาจากเพราะตั้งอยู่ในใจกลางเมือง จึงทำให้ประชาชน หรือนักท่องเที่ยวพบเห็นได้ง่าย โดยด้านหน้าของมหาวิหารจะมีสวนสาธารณะไว้สำหรับเป็นที่พักผ่อนของชาวรัสเซียอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี ANICHKOV BRIDGE เป็นสะพานเก่าที่แสดงถึงศิลปะการบังคับม้า โดยมีรูปปั้น 4 อิริยาบถอยู่บริเวณคอสะพานริมเขื่อนแม่น้ำเนว่า

ผ่านชม เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซีย ท่าเรือพาณิชย์โบราณ, วิหารเลือด (SPILLED BLOOD CHURCH) ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 จากนั้นชมเรือลาดตระเวน “ออโรร่า” ที่จอดปลดประจำการ เป็นอนุสรณ์แห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสำคัญของชาวรัสเซีย เรือลำนี้เคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งของผู้แทนพระเจ้าซาร์ที่ส่งมาร่วมงาน พระราชพิธีราชาภิเษก  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่ 6 ของไทย

จากนั้นนำท่านชม  “ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล” ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยพระบัญชาของยอดกษัตริย์ ปีเตอร์มหาราช  ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์

จากนั้นนำคณะชม มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มองต์ แฟร์ร็อง ใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และ มาลาไคท์หลากสี ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่น หนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่  เมืองพุชกิ้น เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ชมความงดงามของ "แคทเธอรีนพาเลซ" พระราชวังฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก โดยพระราชวังนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัย พระเจ้าปีเตอร์มหาราช หรือในช่วงระหว่างปี 1717-1723 และถูกสร้างใหม่ในช่วงระหว่างปี 1743-1756 แคทเธอรีนพาเลซ เป็น พระราชวังหลวงอันสวยงาม เป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรดคือ พระนางแคทเธอรีนที่ 1 โดยพระราชวังถูกสร้างขึ้นในสไตล์สถาปัตยกรรมแบบคลาสิก ตกแต่งประดับประดาผนังห้องด้วยลายปูนปั้นต่างๆ เพดานเขียนภาพเฟรสโก้ (เขียนภาพขณะที่ปูนยังไม่แห้ง ถ้าเขียนผิดต้องทุบทิ้ง ฉาบปูนใหม่เขียนใหม่) ที่มีความสวยงามมาก พระราชวังแห่งนี้มีห้องหับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) ที่นำยางสนหลายร้อยล้านปีมากรุผนังและเพดานในการประดับประดาห้อง ที่นี่มีมูลค่าการก่อสร้าง / ทะนุบำรุงนับร้อยล้านเหรียญสหรัฐ  อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย ตามอัธยาศัยที่ย่าน ถนนเนฟสกี้ ปรอสเป็ค

18.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Sokos Vasilevskie Hotel **** หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
08.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้า นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ หรือ วังเปโตร โวเรสต์ หลังจากทรุดโทรมไปในช่วงสงครามโลกที่ 2 สมัยเยอรมันยึดครอง ก็ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่จนเกือบสมบูรณ์แบบ

เปโตร โวเรสต์ (ปีเตอร์ฮอฟ) พระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ตั้งอยู่อ่าวฟินแลนด์ ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตก 29 กิโลเมตร โดดเด่นเป็นพิเศษ คือ น้ำพุอลังการ (ปิดในฤดูหนาว) เดิมทีพระเจ้าปีเตอร์มหาราช สร้างวังนี้ในปี 1720 ตามแบบเรียบง่ายของสถาปนิก ฌอง บัฟติสต์ เลอบลองด์ ที่เห็นวิจิตรโอ่อ่าในขณะนี้เป็นการตกแต่งเพิ่มเติมโดยซาลีน่าอลิธซาเบธ ร่องรอยสไตล์บาร็อกเดิมอันงดงามของพระเจ้าปีเตอร์และเลอบลองด์ยังคงมีให้ เห็น ปีเตอร์ฮอฟ สร้างอยู่บนทำเลงามบนเนินธรรมชาติดุจดังแวร์ซายส์ริมทะเล การสร้างน้ำพุซับซ้อนบนเนินดินเลนชื้นแฉะเป็นเรื่องที่ยากมากในสมัยนั้น ด้านหน้าของ พระตำหนักคือ สวนน้ำซึ่งมีบันใดน้ำตกใหญ่เป็นส่วนที่เด่นที่สุด พร้อมรูปปั้นแซมซันฉีกปากสิงโตด้วยมือเปล่า ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับรัสเซีย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำชมความยิ่งใหญ่ของ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ หรือ พระราชวังฤดูหนาว แรกเริ่มมีในปี ค.ศ. 1764 พระนางแคทเธอรีนได้ทรงซื้อภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ชิ้น จึงต้องสร้างห้องสำหรับเก็บ และแสดงภาพส่วนพระองค์ขึ้น โดยที่พระนางเรียกห้องแสดงภาพนี้ว่า “เฮอร์มิเทจ” มีภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมีค่า งานที่มีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาว สะสมต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆ จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่ให้คนทั่วไปเข้าชมได้ ปัจจุบันมีสิ่งของต่างๆ ที่ทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกือบ 3 ล้านชิ้น เช่น ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก และศิลปวัตถุล้ำค่าต่างๆ อาทิเช่น นาฬิกานกยูง, แจกันมาลาไคท์ รวมถึงวัตถุของอียิปต์โบราณ 

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่าน ถนนเนฟสกี้ ถนนประวัติศาสตร์สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1710 มีความยาวกว่า 4.5 กิโลเมตร เรียงรายไปด้วยสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น
19.00 น. นำท่าน ชมโชว์พื้นเมือง ณ พระราชวัง นิโคลัส พาเลซ พร้อมค๊อกเทล วอดก้า และคาเวียร์ ให้ชิมจนจุใจ
20.30 น. บริการอาหารค่ำ แบบการ์ล่าดินเนอร์พร้อมเปียนโนบรรเลง ในพระราชวัง นิโคลัส พาเลซ 
ที่พัก Sokos Vasilevskie Hotel  **** หรือเทียบเท่า
วันที่หก  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์ - กรุงเทพฯ
08.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้า จากนั้นนำท่านดินทางสู่ OUTLET VILLAGE อิสระให้ท่าน เลือกซื้อสินค้า ตามอัธยาศัย
เที่ยงอาหารกลางวัน บริการตนเอง เพื่อที่ท่านจะได้ เพลิดเพลินกับสินค้านานาชนิด 

จากนั้นเดินทางสู่ สนามบิน

14.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบินภายในประเทศรัสเซีย S7 040 
16.10 น. ถึง สนามบิน กรุงมอสโคว์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
18.25 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975
วันที่เจ็ด  กรุงเทพฯ
07.30 น.ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (หมู่คณะ) ไป-กลับ สายการบินไทย (กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ) และเที่ยวบินภายในประเทศ ไซบีเรียน แอร์ไลน์ (S7) หรือ แอร์โร่ฟลอต รัสเชี่ยน แอร์ไลน์ (SU)(มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์) รวม 4 เที่ยวบิน
 • ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ, ค่าธรรมเนียมน้ำมัน 
 • ค่าที่พักโรงแรมชั้นหนึ่ง รวม 6 คืน มอสโคว์ ที่โรงแรม Radisson Slavyanskaya Hotel หรือเทียบเท่า และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โรงแรม Sokos Vasilevskie Hotel  หรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ พร้อมกาลาดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลส
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่งคณะ ตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ รวมค่าเข้าชมละครสัตว์รัสเซีย
 • ค่าบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขประกันกลุ่มในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ค่าทิปยกกระเป๋าในโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของลูกค้าเอง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น (ท่านละ 40$ US ผู้ใหญ่ / เด็ก ราคาเดียวกัน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ตามที่ท่านเห็นสมควรกับการได้รับบริการ)
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
 • ค่ากระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่า 1 ใบ นำหนักจำกัดเพียง 23 กิโลกรัม  (สายการบินภายในประเทศรัสเซียเข้มงวดในเรื่องน้ำหนักเกินอย่างมาก)
การชำระเงิน
 • จองและวางมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการจอง และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 21 วัน
กรณียกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 45 วัน ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วันขึ้นไป ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 25-44 วัน หักค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 20-24 วัน   หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-10 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 14-19 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 1-13 วัน   หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเข้าเมืองโดยเจตนาไม่สุจริต หักค่าใช้จ่าย 100%
เงื่อนไขการจอง
 1. หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซียสามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม,อัคคีภัย การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ่น และการถูกปฏิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วย  การถูกทำร้าย การสูญเสีย ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆเนื่องจาก บริษัทฯ ได้ทำการสำรองจ่ายค่าบริการทั้งหมดให้กับตัวแทนก่อนการเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือการขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน
 5. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรายการนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการที่ท่านไม่ได้ใช้หรือแยกออกจากคณะหากไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกบางรายการของท่านก่อนการเดินทาง 10 วัน
 6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการผู้จัดจะดำเนินการโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และจะคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ ตามความเป็นจริงที่ได้รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการบิน
 7. มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 8. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 9. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ      ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy