รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์รัสเซีย

TE233 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย ไครเมีย 9 วัน 7 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
KORSTON HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Milan Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Oreanda Hotel Yalta
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Sevastopol Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Ukraina Hotel Simferopol
TE233 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย ไครเมีย 9 วัน 7 คืน (TG)

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ 
11.00 น.คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอินการบินไทย (TG) ประตูทางเข้าที่ 1 หรือ 2 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
14.00 น.ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยเที่ยวบิน TG 974 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้าและอาหารกลางวัน ระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงมอสโคว์
20.20 น.เดินทางถึง สนามบินเดมิเตียโว (DME) กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ที่พักHotel Milan Moscow **** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 2มอสโคว์ - ซิมเฟอโรโพล
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
07.00 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเช็คอิน
09.00 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินซิมเฟอโรโพล โดยเที่ยวบิน..... (ใช้เวลาบินประมาณ 3.45 ชั่วโมง)
11.45 น.เดินทางถึง สนามบินซิมเฟอโรโพล แห่งสาธารณรัฐไครเมีย
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำหินอ่อน (Marvel Caves) เป็นถ้ำหินอ่อนที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของยุโรปและเป็นอีกถ้ำที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุด ก่อนที่จะเกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและทำให้ไครเมียแยกตัวออกจากยูเครน เพื่อเป็นรัฐอิสระภายใต้ปีกรัสเซีย

นำท่านเข้า ชมความสวยงามของหินงอกหินย้อย ภายในถ้ำที่ได้รับการโหวตให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของยูเครน ในปี 1992 ถ้ำหินอ่อนแห่งนี้ได้ถูกค้นพบในปี 1987 โดยคณะทีมสำรวจซิมเฟอโรโพล ซึ่งพบห้องโถงขนาดใหญ่ภายในถ้ำมากมาย นำท่านชมโถงถ้ำแต่ละส่วน รวมถึงห้อง Palace Hall ซึ่งมีแท่งหินงอกหินย้อยขนาดใหญ่ที่ได้ชื่อว่า “ราชา” และ “ราชินี” ของถ้ำแห่งนี้

ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซิมเฟอโรโพล (Simferopol) เมืองหลวงของสาธารณรัฐไครเมีย (Crimea) ซึ่งปัจจุบัน เมืองหลวงแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจและการขนส่งที่สำคัญของคาบสมุทรไครเมีย

นำท่านเที่ยวชม จัตุรัส เลนิน สแควร์ (Lenin Square) จัตุรัสหลักของเมืองซิมเฟอโรโพล ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ต และกิจกรรมต่างๆ

จากนั้นนำท่านเข้าชม ไซเธียน นีอาโปลิส (Scythian Neapolis) แหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของ ชาวไซเธียน (Scythian) ซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนเผ่าหนึ่ง เป็นพวกแรกที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งในยูเครนประมาณ 700 ปี ก่อนคริสตกาล โบราณสถานนี้เหลือเพียงซากปรักหักพังที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองซิมเฟอโรโพล คาดว่าเป็นสุสานที่ใช้สำหรับฝังศพของผู้นำชนเผ่าในอดีต

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ (Alexander Neysky Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมืองซิมเฟอโรโพล สร้างขึ้นในปี 1804 หลังการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์แห่งรัสเซีย 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักUkraina Hotel Simferopol**** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3ซิมเฟอโรโพล - ไวท์ร็อค - ซูดัค - ป้อมปราการซูดัค - ยัลตา (พักค้าง 2 คืน)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ผาหินขาว หรือ ไวท์ร็อค (White Rock) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) หรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า อัค คายา (Aq Qaya) เป็นผาหินปูนขาวขนาดใหญ่ในแหลมไครเมีย ตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านเบลายา สกาลา ในเขตเบโลโกสกี้ กำแพงหินสีขาวแนวตั้งสูงขึ้นเหนือหุบเขาแม่น้ำ Biyuk-Karasu ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 325 เมตร ชื่อ Aq Qaya มาจากภาษาท้องถิ่นไครเมีย ทาทาร์ที่แปลว่าผาหินขาวหรือไวท์ร็อคอิสระให้ท่านได้เก็บภาพความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของแหลมไครเมีย

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองซูดัค (Sudak) (ระยะทาง 64 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง)

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเที่ยวชม เมืองซูดัค (Sudak) เมืองโบราณอีกแห่งที่สร้างขึ้นบนแหลมไครเมีย สันนิษฐานว่าเมืองนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 212 โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของแหลมไครเมีย

นำท่านเที่ยวชม ป้อมปราการซูดัค หรือ ป้อมเจนัว (Sudak Fortress, Genoese Fortress) เป็นหนึ่งในป้อมปราการที่น่าสนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนคาบสมุทรไครเมีย ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกประมาณศตวรรษที่ 12 และมีการสร้างใหม่อีกครั้งในช่วงศตวรรษที่ 13 - 15 โดยป้อมปราการนั้นถูกสร้างขึ้นบนยอดเขาซึ่งเป็นแนวปะการังโบราณ มี ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 150 เมตร (492 ฟุต ) ซึ่งจากตัวป้อมปราการจะสามารถมองเห็นวิวเมืองและพื้นที่โดยรอบของอ่าวซูดัค (Sudak Bay) ซึ่งเป็นอ่าวที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางเหนือของทะเลดำ (Black Sea) อีกด้วย

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองยัลตา (ระยะทาง 113 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางทิศเหนือของทะเลดำ (Black Sea) เป็นเมืองโบราณที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พักOreanda Hotel Yalta**** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4ยัลตา - พระราชวังโวรอนซอฟ - ปราสาทสวอลโลว์ เนสท์ - พระราชวังแมสซานดรา
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังโวรอนซอฟ (Vorontsov’s Palace) สร้างขึ้นในปี 1828 โดย Mikhail Vorontsov เป็นหนึ่งในพระราชวังที่มีความเก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในแหลมไครเมีย และยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย สำหรับพระราชวังโวรอนซอฟ สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ทิวดอร์ คือการผสมผสานรูปแบบสไตล์สกอตบารอนเนียล, มัวร์ และกอธิค ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ E. Blore ห้องต่างๆที่อยู่ในพระราชวังมีถึง 150 ห้อง พระราชวังนี้ยังได้รับการยกย่องว่าตกแต่งอย่างสวยงามที่สุดในแบบยูเครนเนียนสไตล์ และเคยใช้เป็นที่รับรองบุคคลสำคัญต่างๆ เช่น เซอร์วินสตัน เชอร์ชิล แห่งประเทศอังกฤษ

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าชมจุดชมวิว สวอลโลว์ เนสท์ (Swallow's Nest) ซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด ในอดีตเคยถูกใช้เป็นเรือนรับรอง ตั้งอยู่ริมหน้าผาออโรร่า (Aurora Cliff) ในเขตเมืองยัลตา โดยปราสาทสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1911 - 1912 ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกรัสเซีย ชื่อ Leonid Sherwood ปัจจุบัน ปราสาทสวอลโลว์ เนสท์ ได้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยม และได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงามและเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของแหลมไครเมีย ตัวปราสาทยังสามารถมองเห็นแหลม Ai - Todor และทะเลดำได้อีกด้วย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเข้าชมพระราชวังแมสซานดรา (Massandral  Palace) เป็นวิลลาโบราณของจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่3 แห่งรัสเซีย ตั้งอยู่ในเขตแมสซานดราทางตอนใต้ของชายฝั่งแหลมไครเมีย พระราชวังแห่งนี้เป็นวิลลาตากอากาศที่สร้างขึ้นในศิลปะแบบฝรั่งเศสสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 โดยใช้เป็นสถานที่ตากอากาศช่วงหน้าร้อนก่อนที่จะมีการสร้างพระราชวังลิวาเดียขึ้น และพระราชวงศ์ก็ได้ย้ายไปประทับที่พระราชวังแห่งใหม่แทน นำท่านชมความสวยงามของที่ประทับตากอากาศของราชวงศ์รัสเซียในยามที่มาประทับ ณ แหลมไครเมีย

ได้เวลานำท่านเข้าชม มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) หนึ่งในมหาวิหารที่มีชื่อเสียงและสวยงามมากแห่งหนึ่งของไครเมีย สร้างขึ้นในปี 1902 ตัวอาคารได้รับการประดับตกแต่งอย่างด้วยงาม ที่โดดเด่นมากที่สุดคือโดมสีทองจำนวน 5 โดม

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟอรอส (Foros Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงาม สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลดำได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้แล้วโบสถ์แห่งนี้ยังนิยมถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการจัดงานแต่งงานอีกด้วย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พักOreanda Hotel Yalta**** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5พระราชวังลิวาเดีย - เมาท์ Ai Petri - พิพิธภัณฑ์เรือดำน้ำนิวเคลียร์โซเวียต - เซวาสโตโพล 
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังลิวาเดีย (Livadia Palace) หนึ่งในพระราชวังของพระเจ้าซาร์รัสเซีย ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่แปรพระราชฐานของพระเจ้าซาร์ เมื่อเสด็จมาแหลมไครเมียในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นพระราชวังที่โปรดปรานของเหล่าสมาชิกราชวงศ์โรมานอฟหากแปรพระราชฐานมาประทับที่แหลมไครเมีย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประชุมสามผู้นำระดับโลก คือ ประธานาธิบดีรูสเวลท์ แห่งสหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรีเชอร์ชิล แห่งอังกฤษ และประธานาธิบดีสตาลิน แห่งสหภาพโซเวียต เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 1945 พระราชวังแห่งนี้ได้เปิดให้เข้าชมเมื่อปี 1974 ประกอบด้วยอาคาร 60 หลัง และห้องประทับต่างๆมากมาย นำท่านเข้าชมความสวยงามของพระราชวังที่ตกแต่งในแบบอิตาเลียน เรอเนซองซ์

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เทือกเขา ไอเพทริ (Ai Petri) ภูเขาที่มีชื่อเสียงและมีจำนวนนักท่องเที่ยวต้องการไปสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิตมากที่สุด

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ ยอดเขา (Ai Petri) (การขึ้นเคเบิ้ลคาร์ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าเคเบิ้ลคาร์) สำหรับ Mount Ai-Petry เป็นยอดเขาสูงที่ตั้งอยู่ภายในอาณาเขตภูเขาทั้งหมดของไครเมีย

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองบาลาคลาวา (Balaklava) เป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบ แต่มากไปด้วยความสำคัญทางประวัติศาสตร์บนแหลมไครเมีย ในอดีตเมืองบาลาคลาวายังเคยมีชื่อเสียงในสงครามไครเมีย (Crimean War) ในช่วงปี 1853-1856 และยังถือว่าเป็นเมืองที่ถูกปกปิดเป็นความลับทางทหารของสหภาพโซเวียต เนื่องจากเคยเป็นอดีตฐานลับเรือดำน้ำนิวเคลียร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของสหภาพโซเวียตอีกด้วย

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ทหารเรือบาลาคลาวา (Balaklava Naval Museum) เป็นฐานเรือดำน้ำใต้ดินแบบลับสุดยอดในช่วงสงครามเย็น ปัจจุบันเป็นหนึ่งในฐานเรือทางทหารที่สำคัญที่สุดในดินแดนของอดีตสหภาพโซเวียต โดยภายในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือบาลาคลาวาจะประกอบไปด้วยอุโมงค์ที่มีลักษณะเป็นช่องทางน้ำรวมใต้ดิน, อู่แห้ง, ร้านซ่อม, คลังสินค้าสำหรับจัดเก็บตอร์ปิโด และ อาวุธอื่นๆ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเซวาสโตโพล

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักSevastopol Hotel**** หรือเทียบเท่า
วันที่ 6เซวาสโตโพล - เมืองโบราณ เชอร์โซนีซุส - บาคชิซาเรย์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชม เมืองโบราณเชอร์โซนีซุส (Chersonesus) เป็นเมืองโบราณสร้างขึ้นโดยชาวกรีกโรมัน เมื่อประมาณ 2,600 ปี (คาดว่า 600-700 ปี ก่อนคริสตกาล) และได้ถูกค้นพบในปี 1872 สันนิษฐานว่าเมืองนี้สร้างขึ้นและถูกปกครองโดยชาวกรีก-โรมัน ต่อมาได้ถูกรุกรานจากหลายชนชาติไม่ว่าจะเป็นชาวบอสโพรัน ไบแซนไทน์ และ มองโกล แม้จะถูกรุกราน แต่ยังคงหลงเหลือร่องรอยความเจริญในอดีตให้ได้ชม ไม่ว่าจะเป็นเสาหินแบบกรีก กำแพงโบราณและยังมีดบราณวัตถุที่ถูกค้นพบอีกกว่า 200,000 ชิ้น เมืองนี้ได้รับการขนานนามว่า “ปอมเปอีแห่งไครเมีย” และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 2013 นักโบราณคดีเชื่อว่าเมืองนี้น่าจะเป็นเมืองโบราณที่เก่าแก่ที่สุดบนแหลมไครเมีย

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองบาคชิซาเรย์ (Bachisaray) (ระยะทาง 52 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.)

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ายนำท่านเข้าชม อารามถ้ำอุซเพนสกี้ (Uspensky Monastery) ซึ่งเป็นอารามถ้ำที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 9 และสันนิษฐานว่าเป็นอารามถ้ำที่เก่าแก่ที่สุดบนคาบสมุทรไครเมีย อารามแห่งนี้ได้ถูกปิดหลังมองโกลเข้ายึดครองในดินแดนคาบสมุทรไครเมีย และได้เปิดดำเนินการอีกครั้งประมาณศตวรรษที่ 15 หลังการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์ในดินแดนแหลมไครเมีย ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองบาคชิซาเรย์ 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักUkraina Hotel Simferopol**** หรือเทียบเท่า
วันที่ 7พระราชวังข่าน - ซิมเฟอโรโพล - มอสโคว์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังข่าน (Bakhchisaray The Khan Palace) สร้างขึ้นในช่วงปี 251 (2075-2266) และมีบทบาทสำคัญทางวัฒนธรรมและการเมืองของแหลมไครเมีย พระราชวังแห่งนี้สร้างในแบบสถาปัตยกรรมตาตาร์ไครเมียซึ่งเป็นเพียงแห่งเดียวในโลก พระราชวังแห่งนี้ผ่านการบูรณะมาหลายยุคสมัย ภายในประกอบด้วยส่วนต่างๆหลายส่วน มีทั้งมัสยิด ฮาเร็ม สุสาน สวน และส่วนที่พักอาศัย การสร้างพระราชวังแห่งนี้ใช้แรงงานทาสชาวรัสเซีย และยูเครน

นำท่านเข้าชมความสวยงามและความเก่าแก่ของ พระราชวังข่านแห่งอดีตรัฐตาตาร์ไครเมีย

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองซิมเฟอโรโพล

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
14.00 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเช็คอิน
17.00 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินมอสโคว์ (DME) โดยเที่ยวบิน..... (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
19.35 น.เดินทางถึง สนามบินมอสโคว์
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
ที่พักKorston Hotel**** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 8มอสโคว์ - พระราชวังซาริซินา - พระราชวังไม้แห่งมอสโคว์ - ช้อปปิ้งเอาท์เลต
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังซาริซิน่า (Tsaritsyno palace) เป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียวในกรุงมอสโกที่เรียกได้ว่าพระราชวังถูกลืม เนื่องจากสร้างไม่เสร็จซึ่งแล้วเสร็จในปี 2007 เดิมพระราชวังแห่งนี้ได้มีการก่อสร้างในปี 1775 ในสมัยพระนางแคทเทอรีนมหาราชแห่งนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับฤดูร้อนของพระนาง แต่ไม่แล้วเสร็จเพราะไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างจึงได้ถูกทิ้งไว้ แต่รัฐบาลก็ได้ดำเนินการสร้างต่อจนแล้วเสร็จในปี 2007 สถาปัตยกรรมภายนอก มีความสวยงามและใหญ่โต มีสวนสาธารณะด้านหน้าที่กว้างขวางและร่มรื่น ส่วนภายในโดยเฉพาะในส่วนของห้องแกรนด์ฮอลล์ ได้มีการตกแต่งอย่างหรูหรา ด้วยสีทองและสีขาว นำท่านเข้าชมความสวยงามของพระราชวังแห่งนี้

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าชม พระราชวังโคลเมนสกอน (Kollmenskoye Palace) หรือที่รู้จักในนามพระราชวังไม้แห่งกรุงมอสโคว์ สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาร์อเล็กซิสมิคาอิโลวิช (Tsar Alexis Mikhailovich) ในปี 1660 กลายเป็นพระราชวังไม้ที่มีขนาดใหญ่และมีการตกแต่งได้อย่างแปลกใหม่และเป็นที่ประทับของซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระนางแคทเธอรีนมหาราช ได้สั่งให้มีการรื้อถอนพระราชวังเดิมออก อย่างไรก็ตามรัฐบาลรัสเซียได้มีการบูรณะพระราชวังไม้แห่งนี้ขึ้นมาใหม่ และได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวที่ได้พบเห็นว่าเป็นพระราชวังไม้ทั้งหลังที่สวยงามในแบบศิลปะรัสเซียที่น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง นำท่านเข้าชมความสวยงามของพระราชวังไม้แห่งนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

(หมายเหตุการณ์เดินทางช่วง พฤศจิกายน - มีนาคม 2563 ตารางบินของการบินไทย บินกลับ เวลา 22.00 น. ดังนั้นทางทัวร์ จะจัดอาหารกลางวันและช้อปปิ้งเอาท์เลตช่วงบ่ายก่อนเดินทางกลับ)

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ Outlet Village Belaya Dacha ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนม หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำซึ่งมีร้านค้าให้เลือกมากมาย 
ค่ำ** อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง และรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย **
14.00 น. / 19.00 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเช็คอิน
18.25 น. / 22.00 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดย TG 975 (ใช้เวลาบิน 9 ชั่วโมง)

**การเดินทางเดือนเมษายน ตารางบินของการบินไทย บินกลับ เวลา 18.25 น. ดังนั้นจะไม่มี ช้อปปิ้งเอาท์เลต**

วันที่ 9 กรุงเทพฯ
10.50 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

**เดือนเมษายน เครื่องบินจะถึง กรุงเทพมหานคร เวลา 07.30 น.**
ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 30 กก./ท่าน)
 • ตั๋วเที่ยวบินภายในได้ 20 ก.ก. เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
การชำระเงิน
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณีกรณียกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 4-19วัน)
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง (หากจำนวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4,000 บาท)
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้องพัก
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy