รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ยุโรป

TE275 : โปรแกรมแคมป์ฝึกฟุตบอลกับสโมสรลิเวอร์พูล (Summer Football Camps Liverpool) 24 วัน 21 คืน (EK)


Emirates (EK)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Crowne Plaza London Kensington
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel Indigo
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Travelodge Liverpool Stonedale Park
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Travelodge Manchester Didsbury
TE275 : โปรแกรมแคมป์ฝึกฟุตบอลกับสโมสรลิเวอร์พูล (Summer Football Camps Liverpool) 24 วัน 21 คืน (EK)
 

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 5 เมษายน 2562กรุงเทพฯ - ดูไบ
18.00 น. นักเรียนทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 สายการบิน Emirates เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่าน
21.05 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบินที่ EK373 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 06.45 ชั่วโมง)
วันที่ 6 เมษายน 2562ดูไบ - แมนเชสเตอร์ - ลิเวอร์พูล - ท่าอัลเบิร์ต - ชมวัฒนธรรมย่านกลางเมืองลิเวอร์พูล
00.50 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ (รอเปลี่ยนเครื่อง 02.10 ชั่วโมง)
03.00 น. เดินทางออกจาก สนามบินดูไบ เที่ยวบินที่ EK021 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง   (ใช้เวลาบินประมาณ 07.50 ชั่วโมง)
07.50 น. นำคณะนักเรียนเดินทางถึง ท่าอากาศยานแมนเชสเตอร์ ทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้า จากนั้นนำคณะนักเรียนออกเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) ได้รับการยกย่องให้เป็นเมือง วัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถิ่นกำเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล ความรุ่งเรืองของลิเวอร์พูลมาจากการเป็นเมืองท่าสำคัญ มีการติดต่อค้าขายกับแคริบเบียน, ไอร์แลนด์  และแผ่นดินใหญ่ยุโรป

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอัลเบิร์ต (Albert Dock) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลิเวอร์พูล โดยบริเวณท่าเรือนั้นประกอบไปด้วยอาคารท่าเรือและคลังสินค้า นอกจากนี้แล้วท่าอัลเบิร์ตยังเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ Liverpool One เป็น walking Street ที่มีที่ร้านรวงมากมาย ให้น้องๆได้ชมตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2)
พักที่ Hotel Indigo หรือเทียบเท่า
วันที่ 7 เมษายน 2562ลิเวอร์พูล - สนามฟุตบอลแอนฟิลด์และพิพิธภัณฑ์ - โบสถ์ลิเวอร์พูล
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่3)

พักผ่อนตามอัธยาศัย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4)
บ่าย นำคณะนักเรียนเข้าเยี่ยมชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด์และพิพิธภัณฑ์ (Museum) ของ สโมสรลิเวอร์พูล อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมาย  ไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล 

จากนั้นนำท่านชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในลิเวอร์พูล ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก สร้างเสร็จตั้งแต่ 1978 โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด 74 ปี
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5)
ที่พัก Travelodge Liverpool Stonedale Park หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ เป็นโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว เนื่องจากเป็นโรงแรมนอกเมืองและอยู่ใกล้กับอะคาเดมี่
วันที่ 8 เมษายน 2562ลิเวอร์พูลฟุตบอลแคมป์อะคาเดมี่
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่6)
09.00 น.คลาสฟุตบอล
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง Lunch Box (มื้อที่7)
14.00 น. เลิกคลาสและพักผ่อนตามอัธยาศัย
บ่ายอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8)
ที่พัก Travelodge Liverpool Stonedale Park หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ เป็นโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว เนื่องจากเป็นโรงแรมนอกเมืองและอยู่ใกล้กับอะคาเดมี่
วันที่ 9 เมษายน 2562ลิเวอร์พูลฟุตบอลแคมป์อะคาเดมี่
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่9)
09.00 น. คลาสฟุตบอล
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง Lunch Box (มื้อที่10)
14.00 น.เลิกคลาสและพักผ่อนตามอัธยาศัย
บ่ายอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่11)
ที่พักTravelodge Liverpool Stonedale Park หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ เป็นโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว เนื่องจากเป็นโรงแรมนอกเมืองและอยู่ใกล้กับอะคาเดมี่
วันที่ 10 เมษายน 2562ลิเวอร์พูลฟุตบอลแคมป์อะคาเดมี่
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่12)
09.00 น.คลาสฟุตบอล
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง Lunch Box (มื้อที่13)
14.00 น.เลิกคลาสและพักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่14)
ที่พักTravelodge Liverpool Stonedale Park หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ เป็นโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว เนื่องจากเป็นโรงแรมนอกเมืองและอยู่ใกล้กับอะคาเดมี่
วันที่ 11 เมษายน 2562ลิเวอร์พูล - เลสเตอร์ - อ็อกฟอร์ด - ลอนดอน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่15)

นำคณะนักเรียนออกเดินทางสู่ มหานครลอนดอน

ระหว่างทางนำน้องๆเดินทางสู่  เมืองเลสเตอร์ เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยสีสันของเทศกาลต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยวยุคกลาง พิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ และหอศิลป์ เลสเตอร์คือเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ ค้นพบโดยชาวโรมัน และยังเป็น  เมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ สังเกตได้จากความแตกต่างของแต่ละหัวมุมถนน 

นำท่านถ่ายภาพด้านนอก สนามฟุตบอล คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม (King Power Stadium) หรือที่เรียกกันว่า เลสเตอร์ ซิตี สเตเดี้ยม (Leicester City Stadium) เป็นสนามเหย้าของเลสเตอร์ ซิตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆได้ตามอัธยาศัย 
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่16)
บ่าย ระหว่างทางนำน้องๆเข้าสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford) เมืองแห่งการเรียนรู้ และเมืองสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองอ๊อกซฟอร์ด เป็นเมืองที่ค่อนข้างเล็กกะทัดรัด ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ ใกล้กับแม่น้ำเทมส์ 

นำน้องๆเข้าชม อาคารไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท (Christchurch College) เป็นสถานที่ถ่ายทำหนึ่งในฉากห้องอาหารของภาพยนตร์ แฮรี่ พ็อตเตอร์

จากนั้น  นำท่านตามรอย Harry Potter กันต่อที่ ห้องสมุดบอดเลียน (Bodleian Library)  เป็นห้องสมุดสำหรับการวิจัยหลักของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เป็นหนึ่งในห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศอังกฤษและเป็นหนึ่งในห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1602 ที่นี่ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์อยู่หลายฉาก คือ ฉากห้องพยาบาลในภาค 1 ฉากชั้นเรียนเต้นรำในภาค 4 และฉากห้องสมุดฮอกวอตส์ในภาค 1 และ 2 โซนห้องสมุดบางส่วนไม่สามารถถ่ายภาพหรืออัดวิดีโอได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่เกรงว่าแสงแฟลชจะสร้างความเสียหายให้กับหนังสือเก่าแก่ในห้องสมุด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่17)
ที่พักCrowne Plaza London Kensington หรือเทียบเท่า
วันที่ 12 เมษายน 2562ลอนดอนซิตี้ทัวร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ -  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าลอนดอนอาย - พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่18)

นำคณะนักเรียนเที่ยวชมเมืองลอนดอน ล่องเรือชมสองฟากฝั่งของแม่น้ำเทมส์ ผ่าน หอนาฬิกาบิ๊กเบน อาคารรัฐสภาอังกฤษ มหาวิหารเซ็นต์ปอล มีโดมใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก  สะพานหอคอยลอนดอน ขึ้นฝั่งที่ลอนดอนบริจด์หอนาฬิกาบิ๊กเบน อาคารหอนาฬิกา ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกๆ หนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก

นำทุกท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าลอนดอนอาย ไฮไลท์ของเมืองลอนดอนวงล้ออันประกอบไปด้วยแคปซูลกระจก จำนวน 32 ห้อง ณ ระดับความสูงที่ 137 เมตร จุดสูงสุดที่สามารถมองเห็นกรุงลอนดอน ได้อย่างไกลสุดตานำท่านแวะถ่ายรูป หอนาฬิกาบิ๊กเบน, พระราชวังเวสท์มินเตอร์ ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16  
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่19)
บ่าย นำน้อง ๆ เยี่ยม พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural History Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามบนถนน Exhibition Road และอาจเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีสถาปัตยกรรมที่น่าตื่นตลึงมากที่สุด พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มุ่งเน้นในเรื่องของโลกของธรรมชาติ รวมถึงเป็นศูนย์วิจัยในเรื่อง  ต่างๆราว 70 ล้านสาขา ซึ่งรวมถึงด้านพันธุ์พืช Entomology, Mineralogy, Palaeontology และสัตว์วิทยา
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่20)
ที่พักCrowne Plaza London Kensington หรือเทียบเท่า
วันที่ 13 เมษายน 2562ลอนดอน - พระราชวังบั้คกิ้งแฮม - พิพิธภัณฑ์บริติช
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่21)

นำคณะนักเรียนถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังบั้คกิ้งแฮม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยต้นทศวรรษที่ 18 เพื่อเป็นตำหนักของดยุกแห่งบัคกิ้งแฮมพระราชวังบั้คกิ้งแฮม ผู้ที่เข้าพำนักอย่างเป็นทางการคือเจ้าหญิงวิคตอเรีย ผู้ซึ่งขึ้นครองราชย์เป็นราชินีในปี ค.ศ. 1837 และตั้งแต่นั้นพระราชวังแห่งนี้จึงเป็นที่ประทับของกษัตริย์ในกรุงลอนดอน เป็นต้น 
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่22) 
บ่าย จากนั้นนำน้องๆเดินทางสู่ บริติชมิวเซียม (British Museum) หรือที่นิยมเรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์อังกฤษในกรุงลอนดอน

นำท่านชม ภายในพิพิธภัณฑ์ บริติชมิวเซียม เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์ที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก มีการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1753 ในเบื้องต้นวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน ซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการ  แก่สาธารณะเป็นครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1759 ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑ์ ในปัจจุบันบริติชมิวเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุต่างๆ จากทุกทวีป จำนวนกว่า 7 ล้านชิ้น ซึ่งล้วนมีชื่อเสียงและมีการบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุษย์จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่23)
ที่พัก Crowne Plaza London Kensington หรือเทียบเท่า
วันที่ 14 เมษายน 2562ลอนดอน - แมนเชสเตอร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่24)

นำคณะนักเรียนเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่25)
บ่าย นำน้องๆเดินทางถึง เมืองเมนเชสเตอร์ และเช็คอินเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนจัดเก็บเสื้อผ้าตามอัธยาศัย 
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่26)
ที่พักTravelodge Manchester Didsbury
วันที่ 15 เมษายน 2562บ๊อบบี้ชาร์ลตันฟุตบอลแคมป์
เช้ารับประทานอาหารเช้า (มื้อที่27)

คลาสเรียนฟุตบอล
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่28)
บ่ายคลาสเรียนภาษาอังกฤษ
เย็นรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่29)

กิจกรรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พักTravelodge Manchester Didsbury
วันที่ 16 เมษายน 2562บ๊อบบี้ชาร์ลตันฟุตบอลแคมป์  
เช้ารับประทานอาหารเช้า (มื้อที่30)

คลาสเรียนฟุตบอล
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่31)
บ่าย คลาสเรียนภาษาอังกฤษ
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่32)

กิจกรรม FIFA 19 Tournament
ที่พักTravelodge Manchester Didsbury
วันที่ 17 เมษายน 2562บ๊อบบี้ชาร์ลตันฟุตบอลแคมป์ - Manchester CityและFootball Academy 
เช้ารับประทานอาหารเช้า (มื้อที่33)

คลาสเรียนฟุตบอล
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่34)
บ่ายนำคณะทัวร์ที่ สโมสรฟุตบอล Manchester City และ Football Academy
เย็นรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่35)

กิจกรรม Social and down time
ที่พัก Travelodge Manchester Didsbury
วันที่ 18 เมษายน 2562บ๊อบบี้ชาร์ลตันฟุตบอลแคมป์ 
เช้ารับประทานอาหารเช้า (มื้อที่36)

คลาสเรียนฟุตบอล
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่37)
บ่าย คลาสเรียนภาษาอังกฤษ
เย็นรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่38)

กิจกรรม โบว์ลิ่ง
ที่พักTravelodge Manchester Didsbury
วันที่ 19 เมษายน 2562บ๊อบบี้ชาร์ลตันฟุตบอลแคมป์
เช้ารับประทานอาหารเช้า (มื้อที่39)

คลาสเรียนฟุตบอล
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่40)
บ่ายคลาสเรียนภาษาอังกฤษ
เย็นรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่41)

กิจกรรม Football Golf
ที่พักTravelodge Manchester Didsbury
วันที่ 20 เมษายน 2562ชมพรีเมียร์ลีกระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และสเปอร์
เช้ารับประทานอาหารเช้า (มื้อที่42)
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่43)
บ่ายชม แมชต์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ระหว่าง แมนเชสเตอร์ซิตี้ และ สเปอร์
เย็นรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่44)

กิจกรรม Social and down time
ที่พัก Travelodge Manchester Didsbury
วันที่ 21 เมษายน 2562ทัวร์เมืองแมนเชสเตอร์
เช้ารับประทานอาหารเช้า (มื้อที่45)

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของเมืองแมนเชสเตอร์
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่46)
บ่าย ทัวร์ เมืองแมนเชสเตอร์
เย็นรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่47) 

กิจกรรม Social and down time
ที่พัก Travelodge Manchester Didsbury
วันที่ 22 เมษายน 2562บ๊อบบี้ชาร์ลตันฟุตบอลแคมป์
เช้ารับประทานอาหารเช้า (มื้อที่48)

คลาสฟุตบอล
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่49)
บ่ายคลาสเรียนภาษาอังกฤษ
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่50)

กิจกรรม Table Tennis Tournament
ที่พักTravelodge Manchester Didsbury
วันที่ 23 เมษายน 2562ลอนดอน - แมนเชสเตอร์ - บ๊อบบี้ชาร์ลตันฟุตบอลแคมป์
เช้ารับประทานอาหารเช้า (มื้อที่51)

คลาสฟุตบอล
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่52)
บ่าย คลาสภาษาอังกฤษ
เย็นรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่53)

กิจกรรม ว่ายน้ำ
ที่พักTravelodge Manchester Didsbury
วันที่ 24 เมษายน 2562บ๊อบบี้คชาร์ลตันฟุตบอลแคมป์ - สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่54)

คลาสฟุตบอล
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่55)
บ่าย นำน้องๆเยี่ยมชม สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium) และ พิพิธภัณฑ์ (Museum) ของสโมสรแมนยูฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบใน ร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล 
เย็นรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่56)

กิจกรรม Social and down time
ที่พักTravelodge Manchester Didsbury
วันที่ 25 เมษายน 2562ลอนดอน - แมนเชสเตอร์ - บ๊อบบี้ชาร์ลตันฟุตบอลแคมป์
เช้ารับประทานอาหารเช้า (มื้อที่57)

คลาสฟุตบอล
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่58)
บ่ายคลาสเรียนภาษาอังกฤษ
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่59)

กิจกรรม Pool/8 Ball Competition
ที่พักTravelodge Manchester Didsbury
วันที่ 26 เมษายน 2562บ๊อบบี้ชาร์ลตันฟุตบอลแคมป์
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่60)

งานเลี้ยงอำลาและพิธีมอบประกาศนีย์บัตร
 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่61)
บ่ายอิสระพักผ่อนและเก็บสัมภาระ
เย็นรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่62)
ที่พักTravelodge Manchester Didsbury
วันที่ 27 เมษายน 2562แมนเชสเตอร์ - ดูไบ
เช้ารับประทานอาหารเช้า (มื้อที่63)
12.00 น.นำคณะถึง สนามบินแมนเชสเตอร์
14.00 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบินที่ EK018 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 7.15 ชั่วโมง)
วันที่ 28 เมษายน 2562ดูไบ - กรุงเทพฯ
00.15 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ (รอเปลี่ยนเครื่อง 02.45 ชั่วโมง)
03.00 น.  เดินทางออกจาก สนามบินดูไบ เที่ยวบินที่ EK384 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 6.15 ชั่วโมง)
12.15 น. นำคณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าแคมป์ที่ Liverpool FC Academy และ Bobby Charlton Soccer School 
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 2,000,000 - 4,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงอายุค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 2,500,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจักร ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 15 วันทำการ ทั้งนี้การอนุมัติวีซ่าจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูตเท่านั้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ ท้องถิ่น
 • บริการน้ำดื่ม ทุกวัน วันละ 2 ขวด
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าด่วน (กรณีลูกค้าจองทัวร์น้อยกว่ากำหนดวันยื่นวีซ่า)
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ /คน /วัน) 
การชำระเงิน
 • กรณีทำการจองก่อนการเดินทาง 45 วัน
  งวดที่ 1 : ชำระมัดจำ 50,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจอง
  งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ หลังทำการยื่นวีซ่า 3 วัน 

 • กรณีทำการจองน้อยกว่าการเดินทาง 45 วัน  : ชำระเต็มจำนวน 

  หมายเหตุ : หากกรณีลูกค้าถูกปฏิเสธการได้รับวีซ่า (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางทัวร์จะขอทำการคืนเงินที่ชำระมาแล้ว หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า , ค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่าแคมป์ เป็นต้น
กรณียกเลิกการจอง
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน หักค่าบริการ 1,000 บาท สำหรับการประสานงานของพนักงาน
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจำ 30,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 90% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
 • โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
  ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
 • ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ ใช้เวลายื่นประมาณ 15-20 วันทำการไม่นับวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุด

(การขอวีซ่าประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือ ด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ที่อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 28 สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.)

 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า

 • สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 

 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
    
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 1  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***

 • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย

 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
    
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง

 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 • ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy