รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ยุโรป

TE288 : ทัวร์แกรนด์ไบคาล มหัศจรรย์ทะเลสาบน้ำแข็ง 7 วัน 6 คืน (S7)


Siberia Airlines (S7)
พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Courtyard by Marriott Irkutsk City Center
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Villa Malina
TE288 : ทัวร์แกรนด์ไบคาล มหัศจรรย์ทะเลสาบน้ำแข็ง 7 วัน 6 คืน (S7)
 

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่  1กรุงเทพฯ - อีร์คุตสค์
​08.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ W ประตู 10 สายการบิน S7 Airlines (S7) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
​11.25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมืองอีร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย โดย เที่ยวบินที่ S7 6382 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชม.) ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง***

(ทางสายการบินเข้มงวดกับน้ำหนักกระเป๋ามากกำหนดให้โหลดกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. จึงขอให้ทุกท่านคำนวณน้ำหนักกระเป๋าให้ดี)
​18.55 น.

เดินทางถึง สนามบินอีร์คุตสค์ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร Irkutsk (เวลาที่ Irkutsk จะเร็วกว่าบ้านเรา 1 ชั่วโมง)

** เราเลือกเที่ยวบินนี้ เพื่อให้ท่านมีเวลาพักผ่อนเต็มที่ ก่อนตะลุยเที่ยวในวันรุ่งขึ้น

อีร์คุตสค์ เป็นเมืองสำคัญที่สุดในเขตไซบีเรียตอนใต้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบไบคาลเป็นศูนยก์ลางการติดต่อค้าขายระหว่างรัสเซียตะวันออก จีน มองโกเลีย และทิเบต จนได้สมญานามเปรียบเป็น “กรุงปารีสแห่งไซบีเรีย”

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก

ที่พักโรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2อีร์คุตสค์ - ลิสต์เวียนก้า - พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ - พิพิธภัณฑ์แห่งทะเลสาบไบคาล - เนินเขาเชียรส์กี้ - SNOW MOBILE - สุนัขลากเลื่อน - นั่งเรือยาง Hovercraft
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 2)

ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร) อันเป็นจุดหมายปลายทางของวันนี้ระหว่างทางขาไป

นำท่านแวะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ (Taltsy Museum of Wooden Architecture) ตั้งอยู่ห่างจากอีร์คุตสค์ 47 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กลางแจ้งและจัดแสดงอาคารบ้านเรือนเก่าที่เป็นเอกลักษณ์ชนเผ่าดั้งเดิม 4 เผ่า ภายในแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไซบีเรียชนบทในสมัยก่อน โดยมีโบสถ์ไม้ โรงเรียนบ้านเรือน ฟาร์ม คอกสัตว์ และอื่น ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวสามารถเล่นกิจกรรมรับหน้าหนาว อาทิเช่น Toboggan คือการนั่งสไลด์หิมะจากที่สูงให้ไหลเลื่อนลงมาอย่างสนุกสนาน

เมื่อได้เวลาพอสมควร เดินทางต่อสู่หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า นำท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งทะเลสาบไบคาล (Baikal Ecological Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่จัดแสดงสัตว์บกและสัตว์น้ำสายพันธุ์ที่พบเห็นได้ในแถบไบคาลและไซบีเรีย และแสดงถึงความเป็นมาของทะเลสาบไบคาลไว้อย่างน่าสนใจ
​เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
​บ่ายนำท่านขึ้น กระเช้าแบบนั่งห้อยขา (Chair Lift) ขึ้นสู่ จุดชมวิวเนินเขาเชียรส์กี้ เพื่อชมทิวทัศน์ของทะเลสาบไบคาลจากชายฝั่งด้านทิศตะวันตกจากจุดนี้ท่านจะสามารถมองเห็นววิแบบพาโนรามาจากมุมสูงที่สวยงามของทะเลสาบ

จากนั้นให้ท่าน *ร่วมทดลองขับ SNOW MOBILE* และพาร่วมกิจกรรมอันแสนสนุก คือ สุนัขลากเลื่อน ท่านจะได้โลดแล่นบนหิมะแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน (โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพหิมะที่ปกคลุม ว่ามีมากเพียงพอหรือไม่)

จากนั้นนำท่านชม ตลาดท้องถิ่นและของที่ระลึก (Local Fresh Market and Souvenir Market) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณริมทะเลสาบ มีแผงร้านค้าของบรรดาพ่อค้าแม่ค้านำของสดมาวางขาย โดยเฉพาะปลาสดนำมาย่างขายให้เลือกซื้อหารับประทานอยู่มากมาย หากมาที่นี่ต้องลิ้มลองปลาโอมุล ปลาซิก้า ซึ่งเป็นปลาที่มีเฉพาะบริเวณน่านน้ำทะเลสาบไบคาลเท่านั้น

หลังจากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือยาง Hovercraft (ประมาณ 1 ชั่วโมง)

จากนั้นนําท่านเดินทางกลับตัว เมืองอีร์คุตสค์
​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
ที่พักโรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

** ให้ทุกท่านจัดแบ่งสัมภาระเพื่อไปพักค้างคืนบนเกาะโอลคอน 2 คืน โดยฝากกระเป๋าใบใหญ่ไว้ที่โรงแรม (เราจะกลับมาพักที่โรงแรมเดิมใน 2 คืนสุดท้าย)
วันที่ 3อีร์คุตสค์ - เกาะโอลคอน - หมู่บ้านคูซีร์ - แหลมบูรคาน - โขดหินชามาน
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5)

นำท่านออกเดินทางต่อไปยัง “เกาะโอลคอน” ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาล โดยจะใช้เวลาเดินทางราว 5-6 ช.ม. ภายในระยะทาง 255 ก.ม. และในการเดินทางช่วงหนึ่ง รถจะต้องผ่านทะเลสาบซึ่งเป็นน้ำแข็งอยู่ประมาณ 30 นาที

​เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
​บ่าย เดินทางต่อสู่ เกาะโอลคอน (OLKHON ISLAND) เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาลมีพื้นที่ประมาณ 730 ตารางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวบูร์ยัต (BURYAT) ที่นับถือศาสนาพุทธ และมีบรรพบุรุษเป็นชาวมองโกเลีย

เดินทางถึงท่าเรือ จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็น รถตู้รัสเซียแท้ UAZ ในการเดินทางบนเกาะเราจะเดินทางโดยรถตู้รัสเซียแท้ UAZ สมรรถนะสูง ขับเคลื่อนไปบนทะเลสาบน้ำแข็ง มุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านคูซีร์ (KHUZHIR VILLAGE)

นำทุกท่านชม แหลมบูร์คาน ที่ตั้งของ โขดหินชามาน (Shaman Rock) หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่คอยคุ้มครองชาวไบคาลให้ปลอดภัยจากการออกเรือ นอกจากนี้ยังมีไบคาลสปิริต (Baikal Spirit) หรือแท่งไม้ปลายแหลมผูกผ้าสีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานความเชื่อของชาวทะเลสาบไบคาล LEGEND OF LAKE BAIKAL
​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

หลังอาหารนำทุกท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พักโรงแรม Villa Malina ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

** เป็นโรงแรมดีที่สุดบนเกาะโอลคอน (เป็นโรงแรม ระดับ 3 ดาว ไม่ใช่เกสเฮ้าส์)
วันที่ 4เกาะโอลคอน - นั่งรถชมทะเลสาบน้ำแข็งทางตอนเหนือของเกาะ - แหลมโคบอย - หินสามพี่น้อง - ถ้ำน้ำแข็ง
​05.00 น. พาทุกไปชม ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติทางช้างเผือก (Milky Way) บริเวณแหลมบูรคาน **ปรากฏการณ์นี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและท้องฟ้าแจ่มใสด้วย**
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 8)

นำท่านขับรถท่องเที่ยวไปตาม ทะเลสาบน้ำแข็ง มุ่งหน้าสู่ทางพื้นที่ตอนเหนือของเกาะ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวทะเลสาบน้ำแข็งสีฟ้าที่กว้างสุดลูกหูลูกตา เป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง แบบปิกนิก + แชมเปญและไข่ปลาคาเวียร์ (มื้อที่ 9) 
​บ่าย นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ตอนเหนือสุดของเกาะโอลคอน

เที่ยวชม แหลมโคบอย (KOBOI CAPE) ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามกว้างไกลโอบล้อมด้วยหิมะขาวโพลน ซึ่งทางตอนเหนือของเกาะน้ำในทะเลสาบจะลึกกว้างและมีสีเข้มกว่าตอนใต้

ชม หินสามพี่น้อง (3 BROTHERS ROCK) ดื่มด่ำกับความงามของผืนน้ำสีฟ้าของทะเลสาบที่บริเวณ UZYTY BAY ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะแห่งนี้ขับรถลัดเลาะไปตามจุดต่าง ๆ บนทะเลสาบน้ำแข็งสีฟ้า แวะเที่ยวชมและเก็บภาพความประทับใจกับ ถ้ำน้ำแข็ง ที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งงอก น้ำแข็งย้อย สวยงามแปลกตา สมกับฉายาดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย
​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)
ที่พักโรงแรม Villa Malina ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

** เป็นโรงแรมดีที่สุดบนเกาะโอลคอน (เป็นโรงแรม ระดับ 3 ดาว ไม่ใช่เกสเฮ้าส์)
วันที่ 5เกาะโอลคอน - อีร์คุตสค์ - อิสระช้อปปิ้ง
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 11)

อำลาเกาะโอลคอน นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอีร์คุตสค์
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)
​บ่าย นำท่านเดินทางถึง เมืองอีร์คุตสค์

จากนั้นเชิญท่าน อิสระช้อปปิ้ง ณ 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter) ย่านนี้นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้มาเยือนเมืองนี้ บริเวณนี้เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อในการสร้างบ้านด้วยไม้ ย่านนี้จึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งช้อปและชิมเลยทีเดียว
​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)
ที่พักโรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6อีร์คุตสค์ ซิตี้ทัวร์
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 14)

นำท่านชม Church of the Saviour / Spasskaya โบสถ์สปาสสกาย่า เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยที่สุด โครงสร้างเป็นอาคารหินที่เก่าแก่ที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันเริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.1706 ด้านขวาของโบสถ์มีป้อมที่ทำจากไม้ มีหอระฆังที่มีความสูงถึง 42 เมตร

ต่อด้วยชม โบสถ์ Epiphany Cathedral และ Kazansky Cathedral ที่อยู่ละแวกใกล้เคียง
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15)
​บ่าย นำท่านชม The Babr Monument เป็นรูปปั้นเสือไซบีเรียนคาบพังพอนแดง (Scarlet sable) สัญลักษณ์ของเมืองอีร์คุตสค์ 

จากนั้นนำท่านชม Monument to the Emperor Alexander III อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผู้ที่มีพระราชดําริให้สร้างทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย ด้วยระยะทาง 9,289 กม. จากกรุงมอสโค สู่เมืองวลาดิวอสต็อค

จากนั้น อิสระเดินเล่นชมแม่น้ำ Angara แม่น้ำนี้จะไหลออกจากทะเลสาบ แล้วไปรวมกับแม่น้ำ Yenisei ก่อนจะไหลไปมหาสมุทรต่อไป
​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 16)
ที่พักโรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 7อีร์คุตสค์ - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 17)
​08.00 น. นำท่านถึง ท่าอากาศยานเมืองอีร์คุตสค์ นำคณะเช็คอิน
​10.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ S7 6331 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.25 ชม.) ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง***

(ทางสายการบินเข้มงวดกับน้ำหนักกระเป๋ามากกำหนดให้โหลดกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. จึงขอให้ทุกท่านคำนวณน้ำหนักกระเป๋าให้ดี)
​15.40 น. เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

​อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (สายการบิน S7)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว 4 คืน / ระดับ 3 ดาว 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางพร้อมคณะและดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำดื่มวันละ 2 ขวดต่อ 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000 บาท) เงื่อนไขตามกรมธรรม์
​อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 กก. และมากกว่า 1 ชิ้น
 • ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจ ไม่บังคับ)
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
​เงื่อนไขการยกเลิก
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศรัสเซียโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและรัสเซีย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใด ๆ ได้ทั้งสิ้น**
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
​เงื่อนไขการเดินทาง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่านโดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง
 • บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวประเทศรัสเซียเท่านั้น
 • เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • โรงแรมที่พักในประเทศรัสเซียมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศรัสเซียตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศรัสเซียโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน
 • กระเป๋าสัมภาระต่าง ๆ ถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะส่วนตัว
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy