ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail:


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ยุโรป

TE288 : ทัวร์แกรนด์ไบคาล มหัศจรรย์ทะเลสาบน้ำแข็ง 7 วัน 6 คืน (S7)


Siberia Airlines (S7)
พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Courtyard by Marriott Hotel Russia
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Villa Malina
TE288 : ทัวร์แกรนด์ไบคาล มหัศจรรย์ทะเลสาบน้ำแข็ง 7 วัน 6 คืน (S7)
 

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - อีร์คุตสก์
14.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ W ประตู10 สายการบิน S7 Airlines (S7) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
​16.35 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมืองอีร์คุตสก์ ประเทศรัสเซีย โดยเที่ยวบินที่ S76332 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.20 ชม.) ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง*** (ทางสายการบินเข้มงวดกับน้ำหนักกระเป๋ามากกำหนดให้โหลดกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. จึงขอให้ทุกท่านคำนวณน้ำหนักกระเป๋าให้ดี

​23.55 น.

เดินทางถึง สนามบินอีร์คุตสก์  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร Irkutsk (เวลาที่ Irkutsk จะเร็วกว่าบ้านเรา 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองสำคัญที่สุดในเขตไซบีเรียตอนใต้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ข องทะเลสาบไบคาลเป็นศูนยก์ลางการติดต่อค้าขายระหว่างรัสเซียตะวันออก จีน มองโกเลีย และทิเบต จนได้สมญานามเปรียบเป็น “กรุงปารีสแห่งไซบีเรีย” หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าที่พัก

ที่พักโรงแรม Courtyard by Marriott Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2อีร์คุตสก์ - ลิสต์เวียนก้า - พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ - พิพิธภัณฑ์แห่งทะเลสาบไบคาล - เนินเขาเชียรส์กี้ - SNOW MOBILE - สุนัขลากเลื่อน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่1)

ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร) อันเป็นจุดหมายปลายทางของวันนี้ระหว่างทางขาไป นำท่านแวะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ (Taltsy Museum of Wooden Architecture) ตั้งอยู่ห่างจากอีร์คุตสก์ 47 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กลางแจ้งและจัดแสดงอาคารบ้านเรือนเก่าที่เป็นเอกลักษณ์ชนเผ่าดั้งเดิม 4 เผ่า ภายในแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไซบีเรีย ชนบทในสมัยก่อน โดยมีโบสถ์ไม้ โรงเรียนบ้านเรือน ฟาร์ม คอกสัตว์ และอื่น ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวสามารถเล่นกิจกรรมรับหน้าหนาว อาทิเช่น Toboggan คือการนั่งสไลด์หิมะจากที่สูงให้ไหลเลื่อนลงมาอย่างสนุกสนาน

เมื่อได้เวลาพอสมควร เดินทางต่อสู่ หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า 

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งทะเลสาบไบคาล (Baikal Ecological Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่จัดแสดงสัตว์บกและสัตว์น้ำสายพันธุ์ที่พบเห็นได้ในแถบ ไบคาลและไซบีเรีย และแสดงถึงความเป็นมาของทะเลสาบไบคาลไว้อย่างน่าสนใจ

จากนั้น นำท่านขึ้น กระเช้าแบบนั่งห้อยขา (Chair Lift) ขึ้นสู่จุดชมวิวเนินเขาเชียรส์กี้เพื่อชมทิวทัศน์ของทะเลสาบไบคาลจากชายฝั่งด้านทิศตะวันตกจากจุดนี้ท่านจะสามารถมองเห็นววิแบบพาโนรามาจากมุมสูงที่สวยงามของทะเลสาบ 

​เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2)
​บ่าย

นำท่านชม ตลาดท้องถิ่นและของที่ระลึก (Local Fresh Market and Souvenir Market) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณริมทะเลสาบ มีแผงร้านค้าของบรรดาพ่อค้าแม่ค้านำของสดมาวางขาย โดยเฉพาะปลาสดนำมาย่างขายให้เลือกซื้อหารับประทานอยู่มากมาย หากมาที่นี่ต้องลิ้มลองปลาโอมุล ปลาซิก้า ซึ่งเป็นปลาที่มีเฉพาะบริเวณน่านน้ำทะเลสาบไบคาลเท่านั้น

จากนั้นให้ท่าน *ร่วมทดลองขับ SNOW MOBILE* และพาร่วมกิจกรรมอันแสนสนุก คือ สุนัขลากเลื่อน ท่านจะได้โลดแล่นบนหิมะแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน (โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพหิมะที่ปกคลุม ว่ามีมากเพียงพอหรือไม่) หลังจากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการขี่เรือยาง Hovercraft (ประมาณ 1 ชั่วโมง)

จากนั้นนําท่าน เดินทางกลับตัวเมืองอีรคุตสก์ 

 
​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3)
ที่พักโรงแรม Courtyard by Marriott Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 3อีร์คุตสก์ - เกาะโอลคอน - หมู่บ้านคูซีร์
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่4)

นำท่านออกเดินทางต่อไปยัง “เกาะโอลคอน” ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาล โดยจะใช้เวลาเดินทางราว 5-6 ช.ม. ภายในระยะทาง 360 ก.ม. และในการเดินทางช่วงหนึ่ง รถจะต้องผ่านทะเลสาบซึ่งเป็นน้ำแข็งอยู่ประมาณ 30 นาที

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5)
​บ่าย

เดินทางต่อสู่ เกาะโอลคอน (OLKHON ISLAND)เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาลมีพื้นที่ประมาณ 730 ตารางกิโลเมตรมีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวบูร์ยัต (BURYAT) ที่นับถือศาสนาพุทธ และมีบรรพบุรุษเป็นชาวมองโกเลีย    มกราคม – ต้นกุมภาพันธ์

นําท่านเดินทางข้ามฝั่งสู่ เกาะโอลคอน ด้วย เรือยางขับเคลื่อนด้วยใบพัด HOVERCRAFT BOAT เรือสามารถวิ่งได้ทั้งบนผิวน้ำหิมะและพื้นน้ำแข็ง จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตู้รัสเซียแท้ UAZ ในการเดินทางบนเกาะ เราจะเดินทางโดยรถตู้รัสเซียแท้ UAZ  สมรรถนะสูง ขับเคลื่อนไปบนทะเลสาบน้ำแข็ง มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านคูซีร์ KHUZHIR VILLAGE 

แหลมบูร์คานที่ตั้งของ โขดหินชามาน (Shaman Rock) หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่คอยคุ้มครองชาวไบคาลให้ปลอดภัยจากการออกเรือ นอกจากนี้ยังมีไบคาลสปิริต (Baikal Spirit) หรือแท่งไม้ปลายแหลมผูกผ้าสีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานความเชื่อของชาวทะเลสาบไบคาล LEGEND OF LAKE BAIKAL เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่6)
​ที่พักโรงแรม Villa Malina ระดับ 3 ดาว เนื่องจากเป็นที่พักท้องถิ่นบนเกาะโอลคอน หรือ เทียบเท่า
วันที่ 4เกาะโอลคอน - แหลมบูรคาน - แหลมโคบอย - ถ้ำน้ำแข็ง 
​05.00 น. พาทุกไปชม ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติทางช้างเผือก (Milky Way) บริเวณแหลมบูรคาน **ปรากฏการณ์นี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและท้องฟ้าแจ่มใสด้วย**
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่7)

นำท่านขับรถท่องเที่ยวไปตามทะเลสาบน้ำแข็ง มุ่งหน้าสู่แหลมบูรคาน (BURKHAN CAPE)ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียที่เป็นที่ตั้งของโขดหินชามาน (SHAMAN ROCK)หินผาที่ตั้งตระหง่านยื่นออกไปกลางทะเลน้ำแข็ง โขดหินชามานแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมอผีตามความเชื่อของคนท้องถิ่นก่อนที่ศา  สนาพุทธจากธิเบตจะเข้ามาเผยแพร่ยังบริเวณนี้อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวทะเลสาบน้ำแข็งสีฟ้าที่กว้างสุดตา

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยงแบบปิกนิก (มื้อที่8) 
​บ่าย

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ตอนเหนือสุดของเกาะโอลคอน เที่ยวชม แหลมโคบอย (KOBOI CAPE)ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามกว้างไกลโอบล้อมด้วยหิมะขาวโพลน ซึ่งทางตอนเหนือของเกาะน้ำในทะเลสาบจะลึกกว้างและมีสีเข้มกว่าตอนใต้ชมหินสามพี่น้องหรือ THREE BROTHER ROCK ดื่มด่ำกับความงามของผืนน้ำสีฟ้าของทะเลสาบที่บริเวณ UZYTY BAY ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะแห่งนี้ขับรถลัดเลาะไปตามจุดต่าง ๆ บนทะเลสาบน้ำแข็งสีฟ้า แวะเที่ยวชมและเก็บภาพความประทับใจกับถ้ำน้ำแข็งที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งงอก น้ำแข็งย้อย สวยงามแปลกตา สมกับฉายาดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย 

​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่9) 
ที่พักโรงแรม Villa Malina ระดับ 3 ดาว เนื่องจากเป็นที่พักท้องถิ่นบนเกาะโอลคอน หรือ เทียบเท่า
วันที่ 5เกาะโอลคอน - อีร์คุตสก์ - อิสระช้อปปิ้ง
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่10)

อำลาเกาะโอลคอน นำท่านเดินทางกลับสู่ ฝั่งแผ่นดินใหญ่โดยการ นั่งเรือ HOOVRCRAFT ซึ่งเป็นเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกที่สามารถวิ่งได้ ทั้งบนผิวหิมะ และพื้นน้ำ

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอีรคุตสก์

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)
​บ่าย

นำท่านเดินทางถึง เมืองอีรคุตสก์ จากนั้นเชิญท่าน อิสระช้อปปิ้ง ณ 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter) ย่านนี้นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้มาเยือนเมืองนี้ บริเวณนี้เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อในการสร้างบ้านด้วยไม้ ย่านนี้จึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งช้อปและชิมเลยทีเดียว

​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่12) พร้อมชมโชว์การแสดงท้องถิ่น
ที่พักโรงแรม Courtyard by Marriott Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 6อีร์คุตสก์ซิตี้ทัวร์ 
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่13)

นำท่านชม Church of the Saviour / Spasskaya โบสถ์สปาสสกาย่า เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยที่สุด โครงสร้างเป็นอาคารหินที่เก่าแก่ที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันเริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.1706 ด้านขวาของโบสถ์มีป้อมที่ทำจากไม้ มีหอระฆังที่มีความสูงถึง 42 เมตร

ต่อด้วยชม โบสถ์ Epiphany Cathedral และ Kazansky Cathedral ที่อยู่  ละแวกใกล้เคียง 

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่14)
​บ่าย

นำท่านชม The Babr Monument เป็นรูปปั้นเสือไซบีเรียนคาบพังพอนแดง (Scarlet sable) สัญลักษณ์ของเมืองอีร์คุตสค์

จากนั้นนำท่านชม Monument to the Emperor Alexander III อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผู้ที่มีพระราชดําริให้สร้างทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย ด้วยระยะทาง 9,289 กม. จากกรุงมอสโคสู่ เมืองวลาดิวอสต็อค

จากนั้น อิสระเดินเล่นชมแม่น้ำ Angara แม่น้ำนี้ออกจากทะเลสาบและจากนั้น ไปรวมกับแม่น้ำ Yenisei ที่จากนั้นไหลไปมหาสมุทร

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15)
ที่พักโรงแรม Courtyard by Marriott Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 7อีร์คุตสก์ - กรุงเทพฯ
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่16)
​08.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านถึงท่าอากาศยาน เมืองอีร์คุตสก์ นำคณะเช็คอิน
​10.10 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ S76331 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.20 ชม.) ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง*** (ทางสายการบินเข้มงวดกับน้ำหนักกระเป๋ามากกำหนดให้โหลดกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. จึงขอให้ทุกท่านคำนวณน้ำหนักกระเป๋าให้ดี

15.30 น. เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

​อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าน้ำดื่มวันละ 2 ขวด
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปคนขับและไกด์ท้องถิ่น **ตลอดการเดินทาง**
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
​อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความประทับใจการให้บริการของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
​เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 25,000 บาทภายใน 3 วัน
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
​เงื่อนไขการยกเลิก
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ   หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศรัสเซียโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเอิโอเปีย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
​เงื่อนไขการเดินทาง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่านโดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่น ๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง 
 • บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวประเทศรัสเซียเท่านั้น
 • เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • โรงแรมที่พักในประเทศรัสเซียมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศรัสเซียตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศรัสเซียโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน 
 • กระเป๋าสัมภาระต่าง ๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะส่วนตัว
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้น ทางบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น

  ค้นหา
  คำค้น
  ช่วงเวลา
  รายการทัวร์
  ค้นหา


   

  Add line Triple Enjoy