รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ยุโรป

TE096 : ทัวร์เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน [ล่าแสงเหนือ/ล่องเรือสำราญ/ตามรอยเจ้าหญิงแห่ง FROZEN] 10 วัน 7 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Scandic Anglais
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Scandic Ferrum Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Scandic Ishava Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Scandic Svolvaer
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
เรือสำราญ DFDS cruise ferry
TE096 : ทัวร์เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน [ล่าแสงเหนือ/ล่องเรือสำราญ/ตามรอยเจ้าหญิงแห่ง FROZEN] 10 วัน 7 คืน (TG)

 


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน 
วันที่ 2กรุงเทพมหานคร – โคเปนเฮเก้น - ขึ้นเรือ DFDS  cruise ferry
01.20 น.     เดินทางออกจาก กรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินระดับโลก “สายการบินไทย” เพื่อเดินทางไป ท่าอากาศยานโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก  เที่ยวบินที่ TG950 เวลา 01.20 – 07.40 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศเดนมาร์ก) 
07.40 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานโคเปนเฮเก้น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้สัมภาระเรียบร้อย

จากนั้นนำคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อเข้าสู่ เมืองโคเปนเฮเก้นเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก เพื่อเยี่ยมชมความงดงามของเมืองโคเปนเฮเก้น (Copenhagen) โดยถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มด้วย อนุสาวรีย์นางเงือกน้อย (Little mermaid) น้ำพุเกฟิออน พระราชวังอมาเลนบอร์ก และบ้านนูเฮาส์ โดยล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเดนมาร์กทั้งสิ้น
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายอิสระช้อปปิ้งกับสินค้าชื่อดังมากมาย

จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือโคเปนเฮเก้น เพื่อเตรียมพร้อมเช็คอิน และขึ้นไปบนเรือสำราญ ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเดินทางในรูปแบบใหม่ โดยเรือจะล่องไปยังท่าเรือออสโล ประเทศนอร์เวย์ในเช้าวันรุ่งขึ้น
ที่พัก เรือสำราญ DFDS cruise ferry หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3ออสโล - ปราสาทอเคอร์ฮุส - ทรุมเซอ - ล่าแสงเหนือ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ เรือสำราญ

นำท่านเดินทางไปเยี่ยมชม เมืองออสโล (Oslo) โดยเริ่มที่อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมชื่อดังของ “กุสตาฟ วิเกอแลนด์” ศิลปินชื่อดังชาวนอร์เวย์ และจากนั้นกลับเข้ามาในตัวเมืองเพื่อเที่ยวชมกรุงออสโล

ผ่านชม ปราสาทอเคอร์ฮุส (Akurshus) สถาปัตยกรรมเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ รัฐสภานอร์เวย์ และแวะถ่ายภาพกับศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่จัดงานพิธีมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเป็นประจำทุกปีอีกด้วย
 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายออกเดินทางไปยัง สนามบินภายในประเทศนอร์เวย์ เพื่อทำการเช็คอินและเตรียมตัวเดินทางไปยังตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ ที่ เมืองทรุมเซอ 
16.30 น. ออกเดินทางจาก สนามบิน โดย สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็ม เที่ยวบินที่ SK4422 สู่ เมืองทรุมเซอ 
18.20 น. เดินทางถึง สนามบิน เดินทางต่อด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ เมืองทรุมเซอ (Tromso)

เดินทางเข้าสู่ที่พัก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารค่ำ : เริ่มออกปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ทรุมเซอ เป็นเมืองสวยชื่อดังของนอร์เวย์ เป็นส่วนหนึ่งของแลปแลนด์ และเป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการล่าแสงเหนือ เพราะมีพิกัดอยู่ตรงเส้นอาร์กติก และเป็นหนึ่งในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก
ที่พัก Scandic Ishava Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4ทรุมเซอ - มหาวิหารทรุมเซอ - นาร์วิก - สโลวาร์ - หมู่เกาะลอฟโฟเทน - ล่าแสงเหนือ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เมืองทรุมเซอ (Tromso) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีความเจริญและทันสมัยมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรปเหนือ (Paris of the North) โอบล้อมบรรยากาศที่สวยงามที่มีทั้งทะเลและภูเขา สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ทำจากไม้ สีสันสดใส

แวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารทรุมเซอ (Tromso Cathedral) มหาวิหารไม้นิกายโปรเตสแตนท์สมัยศตวรรษที่ 19 แห่งนี้ได้รับการยกย่องอย่างสูงด้าน สถาปัตยกรรมยุคฟื้นฟูโกธิค หอระฆังตั้งตระหง่าน และ มหาวิหารอาร์กติก (Arctic Cathedral) วิหารสมัยใหม่ที่สร้างในปี ค.ศ.1965 มีภาพประดับกระจกใหญ่ที่สุดในยุโรป

จากนั้นเดินทางเข้าสู่ เมืองนาร์วิก (Narvik) (250 ก.ม.)
 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางเข้าสู่ เมืองในจิตนาการ เมืองสโลวาร์ (Svolvær) (238 ก.ม.)

หมู่เกาะลอฟโฟเทน
(Lofoten) สถานที่ต้นแบบแห่งอาณาจักรของเจ้าหญิงน้ำแข็งเอลซ่าในภาพยนตร์เรื่อง FROZEN ถือเป็นสถานที่สุดโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ เนื่องจากความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ถูกสรรสร้างมาอย่างลงตัว มีผืนน้ำสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีขาวใส ภูเขาสูงตั้งตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความเป็นจริง
 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารค่ำ : เริ่มออกปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
ที่พัก Scandic Svolvaer หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5Å Village - หมู่บ้านเรน่า - ฮัมนอย์ - สโลวาร์
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านโอ  Å  (ภาษานอร์เวย์ หมายความว่า “Stream” ) เป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณทางตอนใต้สุดของ หมู่เกาะลอฟโฟเทน ซึ่งชาวประมงมีความเชี่ยวชาญในการทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านเรน่า (Reine) หนึ่งในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเกาะมอสเคเนสโซย่า ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ผ่านถนนเส้นเล็กที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย อิสระเดินเล่นชมหมู่บ้านเรน่า และเก็บภาพความประทับใจไปกับหมู่บ้านได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “สถานที่ที่สวยงามมากที่สุดในโลก” ท่านจะได้พบกับ กระท่อมสีแดงและสีขาวของชาวประมงที่แต่งแต้มตามแนวชายฝั่งและพื้นที่โดยรอบของยอดเขาหินที่สูงชัน สวยงามดั่งดินแดนในเทพนิยาย

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านฮัมนอย์ (Hamnøy) หมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดใน หมู่เกาะ Lofoten ที่สวยงามมีขนาดเล็ก แต่สวยงามไม่น่าเชื่อ ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองโมสเคนเนสซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมเนื่องจากมีทัศนียภาพและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองสโลวาร์
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารค่ำ : เริ่มออกปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
ที่พัก Scandic Svolvaer หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6สโลเวอร์ - นาร์วิก - คิรูนา (สวีเดน) - หมู่บ้านยุคคัสเยร์วี - โรงแรมน้ำแข็ง (Ice Hotel)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองนาร์วิก (Narvik) เมืองที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลกว้างไกลอีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ของเมืองนี้เมื่อปี พ.ศ. 2450 (238 กม.)
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางสู่ เมืองคิรูนา (Kiruna) ซึ่งนับได้ว่าเป็นเมืองที่อยู่เหนือที่สุดของประเทศสวีเดนที่มีประชากรอาศัยอยู่ มีความสำคัญเพราะเป็นเมืองที่ผลิตแร่เหล็กที่มีชื่อของประเทศ

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยุคคัสเยร์วี (Jukkasjärvi) เพื่อชม โรงแรมน้ำแข็ง (Ice Hotel) ที่ตั้งอยู่ ที่หมู่บ้านยุคคัสเยร์วี ทางภาคเหนือของประเทศสวีเดน ว่ากันว่าโรงแรมน้ำแข็งแห่งนี้เป็นแห่งที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแห่งแรกของโลก ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับประเทศหนาวๆ อื่นๆ ในโลก ให้สร้างโรงแรมน้ำแข็งตามอีกมากมาย โรงแรมแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ 59,200 ตารางฟุต สร้างขึ้นจากเสาน้ำแข็ง 2,000 ต้นและก้อนน้ำแข็ง อีก 3,000 ตัน และในทุก ๆ ฤดูหนาวของทุกปี สถาปนิกและนักออกแบบจากทั่วโลกจะมารวมตัวกันที่นี่ เพื่อตัดก้อนน้ำแข็งจากแม่น้ำทอร์เนอ (Torne) ที่อยู่ใกล้เคียงมาเนรมิตเป็นห้องพักในรูปแบบต่างๆ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Scandic Ferrum Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7คิรูนา - สต็อกโฮล์ม
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางไปยัง ท่าอากาศยานคิรูนา เพื่อเตรียมตัวเช็คอิน 
13.40 น.เดินทางไปยัง เมืองสต็อกโฮล์ม โดยสายการบิน สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็ม เที่ยวบินที่ SK1045 
15.10 น. เมื่อเดินทางถึง เมืองสต็อกโฮล์ม เดินทางต่อด้วยรถโค้ชปรับอากาศ
เที่ยง (ไม่มีอาหารกลางวัน เนื่องจากเวลาดังกล่าวคือช่วงเวลาที่มีการบิน)
บ่ายจากนั้นเดินทางเข้าสู่ เมืองสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงแห่ง ประเทศสวีเดน

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักScandic Anglais หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8เยี่ยมชมสต็อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์วาซา
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เยี่ยมชม เมืองสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงแห่งประเทศสวีเดน เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น โดยมีภูมิประเทศเป็นอ่าวและเกาะแก่งต่าง ๆ สถาปัตยกรรมมีสีสันสดใส เริ่มด้วยการชมบริเวณเขตเมืองเก่าอย่าง กัมลาสแตน (Gamla Stan) ที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี และเก็บภาพกับศาลาว่าการของเมืองสต็อกโฮล์ม อาคารที่ถูกมอบหมายให้จัดงานสำคัญของโลกอย่างพิธีมอบรางวัลโนเบล 

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 % และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาจึงนับเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือลำนี้ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นในกรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา ซึ่งคุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย
 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นเดินสู่ ย่านใจกลางเมือง โดยช่วงบ่ายนี้ถือเป็นช่วงเวลาเหมาะสมสำหรับการช้อปปิ้งอย่างยิ่ง ที่ถนนคนเดินฮัมกาแตน และอื่น ๆ ซึ่งท่านจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าท้องถิ่น และสินค้าแบรนด์เนมที่มีเรียงรายมากมาย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักScandic Anglais หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9สต็อกโฮล์ม - กรุงเทพมหานคร
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยาน อลันดา เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง 
14.30 น.เดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG961 
วันที่ 10กรุงเทพมหานคร
05.50 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ โดยเที่ยวบินที่ TG961 ณ เวลา 05.50 น.
(ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ พาหนะออกล่าแสงเหนืง ณ เมืองทรุมเซอ , โรงแรมน้ำแข็ง , พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
  โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 3 - 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (เชงเก้น) **พักในประเทศนอร์เวย์ 6 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบริการ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
 • เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาท ต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้ 
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) High Season = เทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) เทศกาลตรุษจีน และเทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.)
 • High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
  ***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา***
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง***

 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น (แต่จะต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ให้นับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกล่าวข้างต้น หากในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนค่าทัวร์ให้แก่ผู้เดินทางเต็มจำนวน ยกเว้นค่าวีซ่าในกรณีที่มีการยื่นแล้ว)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยอันได้แก่ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด 
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้วทั้งหมด
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
 • หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 • ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ) 
 • ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 • การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 • ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทำการ
(ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ของประเทศนอร์เวย์ ตึกเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท 13
1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ท่านจะต้องนำไปแสดงด้วย เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 
4. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา 
5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 3  เดือน
6. หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร ( Bank Certificate ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นคำร้อง และ  Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทางย้อนหลัง 6 เดือน รายการล่าสุดไม่เกิน 15 วัน โดยต้องอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันและออกโดยธนาคารรับรอง ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว (เป็นภาษาอังกฤษ) 

***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
7. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 
8. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
หมายเหตุ : ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอทุกกรณี


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy