รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ยุโรป

TE107 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป อิตาลี Amazing Italy 11 วัน 8 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
H10 ROMA CITTA HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HILTON SORRENTO PALACE
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOTEL LA PALMA CAPRI
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOTEL SANTA MARGHERITA LIGURE CONTINENTAL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
NOVOTEL SALERNO EST ARECHI
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
STARHOTELS TERMINUS NAPLES
TE107 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป อิตาลี Amazing Italy 11 วัน 8 คืน (TG)

มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา - ซิงเคว เทเร่

ซานตา มาร์เกริตา - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี

เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่

เซอร์ลาโน - นครรัฐวาติกัน - กรุงโรม - โคลอสเซียม - จตุรัสนาโวน่า - น้ำพุจตุมหานที - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)
21.30 น. พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19  สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
 
**หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
วันที่ 2มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา
00.35 น. ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG 940
07.10 น. 

ถึง สนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางสู่ เมืองเจนัว (Genoa)  (ระยะทาง 146 ก.ม.) ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี

เมืองเจนัว (Genoa) เมืองบ้านเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู้บุกเบิกและเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกา ถึงแม้เมืองเจนัวจะถูกบดบังรัศมีจากเมืองอื่นที่มีชื่อเสียงมากกว่าอย่างกรุงโรม หรือเวนิส แต่อย่างไรก็ตามเจนัว ก็เปรียบดังไข่มุกของประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแห่งนี้ประดับประดาไปด้วยตึกรามบ้านช่อง ตกแต่งด้วยสีสไตล์พาสเทล โบสถ์เก่า แก่ดูมีมนต์ขลัง ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่ายุคโรมัน เมืองแห่งนี้เป็นดั่งศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสู่ปัจจุบัน

เริ่มต้นการเดินเที่ยวชมเมืองจาก Galata Museo del Mare พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแรกของเมดิเตอเรเนียน, Porto Antico ท่าเรือเก่าเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Aquarium) ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป, เครื่องเล่น Lift Bigo ที่ท้าทายความหวาดเสียว. Palazzo San Giorgio งดงามด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้บนผนังอาคาร เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักบุญเซนต์จอร์จปราบมังกร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าแห่งแรกของอิตาลี, Cathedral สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 และ 15 แด่นักบุญจอห์นเดอะแบบติสต์ ด้านหน้าเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสก์อย่างลงตัว, Porta Soprana ประตูสู่เมืองฝั่งตะวันออกที่จะพาท่านไปสู่บ้านของโคลัมบัส, Palazzo Ducale ที่ประทับของดอทจ์ ผู้ปกครองสาธารณรัฐเจนัว, Palazzi dei Rolli ได้รับการดูแลให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ Strada Nuova หรือถนนสายใหม่ มีกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง ดัดแปลงมาจากพระราชวังเก่า ได้รับการดูแลจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ายนำคณะออกเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟิโน (Portofino) (ระยะทาง 35 ก.ม.) ซึ่งเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนาดนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” สำหรับนักท่องเที่ยว ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆ น่ารักประกอบด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบล้อมอ่าวที่มีท่าเรือยอร์ชจอดเต็มไปหมด

ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่ เมืองซานตา มาร์เกริตา (Santa Margherita) อีกหนึ่งเมืองสวยริมฝั่งทะเลของแคว้นลิกูเรีย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
ที่พัก HOTEL SANTA MARGHERITA LIGURE CONTINENTAL **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเที่ยวชมความงามริมชายฝั่งทะเลของ แคว้นลิกูเรีย ที่เป็นย่านตากอากาศและรีสอร์ตที่นี่งดงามจนได้สมญาว่า อิตาเลียนริเวียร่า มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตา มีภูเขาสูงชันขนาบอยู่ชายหาด ซึ่งบางจุดสูงชัน 90 องศา บางตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทั้งหาดทรายขาวสวยและหาดกรวดที่งามแปลกตา มีภูมิทัศน์ที่งดงามตามธรรมชาติ ผสมผลานกันของภูเขา ทะเล เมืองท่าคึกคัก และหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญ เป็นภาพที่มีเสน่ห์ประทับใจของนักเดินทางทุกคนที่ได้มาเยือนอิตาเลียนริเวียร่า ขนาดที่นักประพันธ์เอกชาวอังกฤษ ชาร์ล ดิกเกนส์ กล่าวว่า ชายทะเลระหว่างเจนัวกับสเปเชียนั้นเป็นอิตาลีที่สวยที่สุด
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย 

นำท่านเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้านสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรีย ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศอิตาลี  Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทั้ง 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands

พาท่านเยือนเมือง มอนเตรอสโซ อัล มาเร (Monterosso al Mare) / เมืองเวร์นาซซา (Vernazza) / เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) / เมืองมานาโรลา (Manarola) และ เมืองริโอมัจจอร์เร (Riomaggiore) จนได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
ที่พัก HOTEL SANTA MARGHERITA LIGURE CONTINENTAL **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4ซานตา มาร์เกริตา - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นำคณะเข้าสู่ เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ (ระยะทาง 212 ก.ม.) เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนย์กลาง ใกล้กันเป็นจตุรัสซินญอเรีย เดิมเป็นที่ตั้งรูปปั้นเดวิดของแท้มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ในแกลลอเรีย อะเคเดมี

ผ่านชม พิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี ที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าในยุคกลางใกล้ ชม สะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ข้ามแม่น้ำอาร์โน จากนั้นรถโค้ชนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ณ จตุรัสไมเคิลแองเจโล

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
16.39 น.นำคณะเดินทางสู่ สถานีรถไฟ และเดินทางสู่ตอนใต้ของประเทศในเขตคาบสมุทรอิตาลีด้วยรถไฟด่วน (16.39 น.-19.15 น.)
19.15 น. คณะเดินทางถึง เมืองนาโปลี หรือ เมืองเนเปิ้ล ซึ่งเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญทางตอนใต้ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าของเรือสำราญท่องเที่ยวในเขตเมดิเตอร์เรเนียนที่สำคัญ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก  STARHOTELS TERMINUS NAPLES  ****  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี)
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี (ระยะทาง 27 ก.ม.)  นำท่านเข้าชมเขตเมืองเก่าที่ได้รับการจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี (POMPEI) เมืองที่ถูกทับถมจมอยู่ใต้ดินกว่า 1,500 ปี เนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟวิชูเวียส ชมสภาพของเมืองที่ขุดค้นขึ้นมา
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือเมืองนาโปลี เพื่อลงเรือสู่ เกาะคาปรี เกาะเล็กๆที่มีธรรมชาติที่สวยงามเป็นสถานที่ตากอากาศของบุคคลสำคัญๆ มาช้านานซึ่งรายได้หลักของเกาะนี้มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

นำท่าน เที่ยวชมชุมชนคาปรี อันเก่าแก่ตั้งรกรากมาแต่บรรพบุรุษ จนกลายเป็นศูนย์กลางของเกาะ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการท่องเที่ยวและตากอากาศ ร้านรวงเปิดให้บริการนักช้อปปิ้งได้เลือกสรร

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL LA PALMA CAPRI ****  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้ 
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำคณะเปลี่ยนลงเรือเล็กไปชม ถ้ำบลูกร็อตโต้ ที่มีความงดงามอย่างมากและมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก ถ้ำน้ำลอดที่มีการกระทบของแสงกับน้ำทะเลสีคราม ทำให้ภายในบริเวณถ้ำประกายไปด้วยแสงสีน้ำเงินจึงเป็นที่มาของชื่อดังกล่าว (ทั้งนี้การเข้าชมภายในถ้ำขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายได้เวลา นำคณะลงเรือ Jet นำท่าน กลับสู่ฝั่งที่เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) เมืองชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง ทิวทัศน์สวยงามเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว จนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HILTON SORRENTO PALACE  ****  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ - เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ - คาเซอต้า
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นำคณะเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งทะเลไทเลเนียน เข้าสู่ อดีตเขตสาธารณรัฐอะมัลฟี่ ซึ่งเป็นสาธารณรัฐทางทะเลที่เคยยิ่งใหญ่ ไม่แพ้ เวนิส ปิซ่า และ เจนัว

เข้าสู่เมืองท่า โพสิตาโน่ นำท่านเปลี่ยนเป็นรถเล็ก เพื่อลงไปชมตัวเมืองเก่า อย่างที่ได้รับการขนานนามว่า บ้านเรือนในแนวตั้ง เนื่องจากเมืองโพสิตาโน่นี้เป็นเมืองแสนสวยที่สร้างบ้านเรียงรายจากหน้าผาที่สูงชัน ชมศูนย์กลางของเมือง เดินลงไปชมโบสถ์และช้อปปิ้งผ้าลินินและงานฝีมืออันเป็นของฝากที่ขี้นชื่อของเมืองนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอะมัลฟี ซึ่งเส้นทางริมทะเลสวยนี้ได้รับการกล่าวขานและยกย่องว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อะมัลฟี่โคสท์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ เมื่อปี ค.ศ.1997 โดยชายฝั่งนี้โด่งดังจากฉากในนวนิยายที่นักเขียนอเมริกา จอห์น สไตน์แบ็ค  เส้นทางจะลดเลี้ยวไปตามหน้าผาสูงบ้าง ต่ำบ้าง ผ่านไร่มะนาว ไร่มะกอก และไร่ส้ม จนเข้าสู่ เมืองอะมัลฟี่

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเที่ยวชมความงามของเมืองอะมัลฟี เข้าชม โบสถ์ประจำเมือง (The Cathedral of Amalfi) ที่สร้างเพื่อระลึกเซนต์แอนด์ดรู การเข้าชมด้านในมีทั้งหมดสี่ส่วนด้วยกัน คือ The Cloister of Paradise, The Basilica of The Crucifix, The Crypt, The Cathedral ชื่นชมศิลปะผสมแบบมัวส์และโรมันเนสก์ด้านนอก ส่วนภายในมีการตกแต่งแบบบาร็อค ชมภาพพระแม่มารีและพระบุตรที่สะกดทุกสายตา ชมสุสานใต้ดินที่สวยงามและแสดงถึงความยิ่งใหญ่สมเป็นโบสถ์ประจำเมือง อิสระให้เดินเล่น เพื่อชมบ้านเมืองและวิถีชีวิต

จนได้เวลาอันสมควร นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองคาเซอต้า  เมืองหลวงของแคว้นคัมปาเนีย ศูนย์กลางการเกษตร และอุตสาหกรรมของแคว้น

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก GRAND HOTEL VANVITELLI  ****  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8พระราชวังคาเซอต้า - นครรัฐวาติกัน - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - กรุงโรม
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำคณะผ่านชม พระราชวังคาเซอต้า ที่โอบล้อมไปด้วยพระราชอุทยานมีพื้นที่มากกว่า 111 เฮกตาร์ ครอบคลุมสะพานส่งน้ำ ที่ยาว 38 เมตรที่นำน้ำจากแหล่งน้ำพุใต้ดิน มายังยอดเนิน Montebriano ลงสู่อุทยาน ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ Luigi Vanvitelli สถาปนิกชาวเมืองเนเปิลผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดสถาปนิกแห่งศตวรรษที่ 18 เป็นผู้ได้รับบัญชาให้ออกแบบพระราชวังและพระราชอุทยาน ตามพระบัญชาของพระเจ้า Charles of Bourbon นับว่าเป็นอาคารพระราชวังที่ใหญ่มหึมาที่สุดในยุโรปศตวรรษที่ 18 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ายนำคณะเดินทางสู่ นครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระ และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

เข้าชม พิพิธภัณฑ์วาติกัน ซึ่งเป็นที่รวบรวมผลงานทางศิลปะที่หาชมได้ยาก นอกจากนี้ยังมีห้องแสดงศิลปะการตกแต่งฝาผนังรูปสลักแบบคลาสสิค และงานของนักวาดภาพคนสำคัญๆ ของอิตาลีในสมัยกลางและสมัยเรอเนสซองส์ อาทิจ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico), ฟิลิปโป ลิปปี (Filippo Lippi) และโบสถ์ซิสทีน (Sistine Chapel) ซึ่งเป็นผลงานของไมเคิลแองเจโลที่วาดภาพเขียนสีเฟรสโก้ที่โด่งดังที่สุดของโลกคือ The Last Judgement แล้วไปชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์  ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลักเฟียต้า ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก ซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก H10 ROMA CITTA HOTEL ****  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9เที่ยวกรุงโรม - โคลอสเซียม - จตุรัสนาโวน่า - น้ำพุจตุมหานที - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน 
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นำท่าน เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นสนามกีฬายักษ์ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน แล้วพาท่านไปบันทึกภาพกับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1  ผ่านชม อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์  เอ็มมานูเอ็ล หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันที่โรมันฟอรั่ม อีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่มีอายุพอๆ กันแต่ยังคงสภาพดีมาจนปัจจุบันคือ วิหารแพนธีออน อายุ 2,000 กว่าปี ยังเป็นอาคารในยุคโรมันที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นเยือน จตุรัสนาโวนา (Piazza Navona)

จตุรัสนาโวนา จตุรัสที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโรม เดิมเคยเป็นสนามกีฬาที่ไว้ใช้แข่งม้า กลางจตุรัสเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิสก์จากอียิป์ ตั้งอยู่หน้าโบสถ์เซนต์แอกเนสอินอะโกนี และน้ำพุจตุมหานที (Fountain of the Four Rivers) ซึ่งแต่ละมุมจะมีรูปปั้นเป็นตัวแทนแม่น้ำสำคัญ 4 สาย จาก 4 ทวีป ได้แก่ แม่น้ำคงคา แม่น้ำดานูบ แม่น้ำไนล์ และแม่น้ำ พลาต้า ซึ่งจานโลเรนโซ แบร์นินี ศิลปินฝีมือเยี่ยมของอิตาลีเป็นผู้ออกแบบ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
บ่ายนำคณะไปชม น้ำพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลาส ซัลวี ที่มาของเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอะฟาวด์เท่น” ที่โด่งดังในอดีต ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความเชื่อว่าหากโยนเหรียญอธิฐานไว้จะได้กลับมากรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง เข้าสู่จตุรัสบันไดสเปน แหล่งพบปะของหนุ่มสาวชาวอิตาเลียนยามว่าง จนกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังเรียงรายไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมของอิตาลี
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก H10 ROMA CITTA HOTEL ****  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 10เดินทางสู่สนามบิน
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
10.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
13.50 น. ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945
วันที่ 11เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
06.05 น. สายการบินไทย นำท่านเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น)ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

ค่าทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี, ค่าเรือท่องเที่ยวเกาะคาปรี, ค่าเรือท่องเที่ยวถ้ำบลูกร็อตโต้, ค่าเข้าสนามกีฬาโคลอสเซียม, ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์วาติกัน
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ  “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
   
ค่าทัวร์ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
 • การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว                
             ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ
  • ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว
            ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ
  • ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว 
             ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

 • ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนำเที่ยวต่อไปนี้ ให้นำมาหักจากเงิน ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว แสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้
  • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
  • ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน
  • ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

 • หมายเหตุ หลักเกณฑ์ที่นำมาใช้นี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป
   
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
 • หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่ม บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋วในทุกกรณี
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 • ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้พัก 3 ท่าน
  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 • ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double)ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 • การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 • ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันทำการ (การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี)  
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า 
 • สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  และกรณีที่ผู้เดินทางอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ แต่ยังคงสถานะเป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา (หนังสือรับรองการทำงานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละประเทศ)  
  - กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 1  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
  - หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไม่เกิน 15 วันจากวันยื่นคำร้องวีซ่า พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น  ทั้งนี้ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย
  ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
  - กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
  - กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา  
  - กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 • ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

  ** หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ **

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy