รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ยุโรป

TE285 : ทัวร์ยุโรป อิตาลีเหนือ สัมผัสเสน่ห์แห่งขุนเขาโดโลไมท์ 10 วัน 7 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel Accademia
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel degli Arcimboldi
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel in Portofino
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel NH La Spezia
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Parkhotel Florian
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Smart Hotel Holiday
TE285 : ทัวร์ยุโรป อิตาลีเหนือ สัมผัสเสน่ห์แห่งขุนเขาโดโลไมท์ 10 วัน 7 คืน (TG)

“เปิดมุมมองการเดินทางไปยังดินแดนที่มีสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์

ผนวกกับเมืองชนบทที่เงียบสงบ มีบรรยากาศที่ยอดเยี่ยม รวมไปถึงอากาศที่บริสุทธิ์

ขนาบข้างด้วยธรรมชาติที่แสนงดงาม ผสมผสานกับวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวโรมัน

เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของการท่องเที่ยวในดินแดนแห่งนี้ เพราะที่นี่คือ อิตาลีตอนเหนือ


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
​21.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่สิริ ทัวร์เซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
วันที่ 2กรุงเทพ ฯ - มิลาน - แบร์กาโม - เวโรน่า
​00.40 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพมหานคร ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติมัลเพนซ่า ประเทศอิตาลี โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG940 เวลา 00.40 – 07.35 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศอิตาลี)
​07.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัลเพนซ่า ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ได้สัมภาระเรียบร้อย 

เดินทางต่อไปยัง เมืองแบร์กาโม (Bergamo) โดยการเที่ยวชมเมือง ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี้เคยเป็นถิ่นฐานของชนเผ่าเซลติก (Celtic tribe) จาก นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญๆของอิตาลีเพียงไม่กี่แห่ง ที่ไม่ประสบความพินาศใหญ่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง 

และนำท่านเยี่ยมชม โบสถ์ซันตามาเรีย (Basilica of Santa Maria) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) 
​เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายนำท่านเยี่ยมชม เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่อายุนับ 2,000 ปี ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา(Lake Garda) ที่สวยงาม

นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ ซี่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดจากน้ำแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดังนั้นซีร์มิโอเน่ จึงถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้งสองด้าน ถึงแม้ซีร์มิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

นำท่านเที่ยวชมเมือง และถ่ายภาพด้านหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง The Scaliger of Sirmione สร้างในปี 1277 เมืองนี้เคยอยู่ในการปกครองของตระกูล Scaliger

เมื่อได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ เมืองเวโรน่า
​ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Accademia หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3จูเลียตเฮ้าส์ - โบลซาโน่ - ออร์ติเซ่ - อัลเป ดิ ซุยซี 
​เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เริ่มต้นเที่ยว เมืองเวโรน่า เมืองต้นกำเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่เล่าขานกันมากว่า 700 ปีโดยท่านเชคสเปียร์

นำชม บ้านเลขที่ 23 ของ “จูเลียต คาปูเลต์” กับภาพของระเบียงแห่งเรื่องราวโรแมนติก ที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่ำคืน

ผ่านชม เวโรนาอารีน่า โรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่อันดับสามของโลก และเดินทางสู่ เมืองโบลซาโน่ เมืองในหุบเขา ซึ่งเป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป

จากนั้นเดินทางเข้าสู่ เมือง ออร์ติเซ่ (Ortisei) เมืองแห่งศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในแถบอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ เป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา อิสระให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับอากาศอันบริสุทธิ์และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตระการตา 
​เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายออกเดินทางไปยัง ทะเลสาบลาโก ดิ มิซูลิน่า (Lake Misurina) ทะเลสาบแสนสวยทีหลบซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา ถือเป็นเขตสำคัญอีกเขตหนึ่งของ “โดโลไมท์” ที่งดงามเหมาะแก่การเก็บภาพและเยี่ยมชม

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ (Cortina D’ Ampezzo) หัวใจของเขตโดโลไมท์ แห่งแอลป์อิตาลี ตั้งอยู่เชิงเขาโดโลไมท์ บนเส้นทางงดงามด้วยภูมิประเทศ ป่าสน ทะเลสาบแสนสวย หุบเขากว้าง กระท่อมไม้ชาเลย์ ภูเขาหิมะ ยอดเขาหินปูน ยอดเขาที่ไร้หิมะ แต่รูปทรงแปลกตา เก็บภาพอย่างจุใจ

เมื่อได้เวลาอันสมควรนำคณะสู่ เมืองอัลเป ดิ ซุยซี (Alpe Di Siusi) นำท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ด้านบน ชมวิวทิวทัศน์บนภูเขา ที่ได้ชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป ท่านจะได้สัมผัสความงดงามอันน่าประหลาดตาของ ดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพของหุบเขา โตรกผา โดยมีเทือกเขาแลงโกเฟวเป็นภาพประกอบ นำท่านนั่งกระเช้ากลับสู่ด้านล่าง

หมายเหตุ: การนั่งกระเช้า หากสภาพอากาศหรือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้นั่งกระเช้าเพื่อความปลอดภัย
​ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Parkhotel Florian หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4เมสเตร - เกาะเวนิส - เมสเตร
​เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองเมสเตร เต็มไปด้วยอาคารประวัติศาสตร์ สวนสาธารณะเขียวชอุ่ม และวัฒนธรรมอิตาลีแบบดั้งเดิมทำให้ภูมิภาคชนบทแห่งนี้เป็นที่ท่องเที่ยวอันสะดวกสบายและสวยงาม เมสเตรเป็นย่านเล็กที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ เต็มไปด้วยสวนสาธารณะ ร้านดีไซเนอร์แบรนด์ดัง และจัตุรัสที่มีแลนด์มาร์กเก่าแก่ ภูมิภาคนี้มีสถานที่อันสวยงามและโรแมนติกสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งระยะสั้นและระยะยาว
​เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายจากนั้นนำท่านลงเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะเวนิสหรือเวเนเซีย เมืองที่ใช้การสัญจรโดยเรือเป็นหลัก มีสมญานามว่า "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก"  ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ศูนย์กลางเมืองอยู่ที่ “จัตุรัสซานมาร์โค” รายล้อมรอบจัตุรัสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบเวเนเชียน “พระราชวังเก่า”(PALAZZO DUCALE) เคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต  “มหาวิหารเซนต์มาร์ก” งดงามอลังการด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์  “แกรนด์คาแนล” เป็นคลองที่กว้างที่สุดของเกาะ สะพานเรียลอัลโต้ เป็นงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมอย่างที่สุด อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมถ่ายรูป หรือช้อปปิ้งสินค้าของเมือง งานฝีมือตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ เป็นต้น 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองเมสเตร
​ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Smart Hotel Holiday หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5เมสเตร - มาราเนลโล - ลา สเปเซีย
​เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมือง มาราเนลโล เมื่อเดินทางเข้าเขตเมืองมาราเนลโล สิ่งแรกที่ท่านจะได้เห็นคือรถเฟอร์รารี่ ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ประชาชนชาวเมืองใส่เสื้อผ้าที่สะท้อนถึงความเป็นผู้นำในการผลิตรถยนต์เฟอร์รารี่ รวมถึงร้านต่าง ๆ ภัตตาคาร ร้านค้าของที่ระลึก โรงแรม บ้านเรือนของคนอิตาเลียนในแถบนี้ จะมีตราสัญลักษณ์หรือธงของเฟอร์รารี่ติดไว้ทั้งหมด

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์รถเฟอร์รารี่ (Ferrari Museum) เปิดดำเนินการเมื่อปี ค.ศ.1990 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของค่ายเฟอร์รารี่ทั้งหมด

หมายเหตุ: ท่านใดมีความประสงค์ทดลองขับรถเฟอร์รารี่(ไม่รวมอยู่ในทัวร์) กรุณานำใบขับขี่รถยนต์สากลติดตัวไปด้วย
​เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมือง ลา สเปเซีย (LA SPEZIA) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัว และปิซ่า บนทะเลลิกูเรีย และเป็นหนึ่งในอ่าวที่มีความสำคัญทางด้านการค้า และการทหาร เดินทางถึง เมือง ลา สเปเซีย พักผ่อนตามอัธยาศัย
​ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel NH La Spezia หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6ลา สเปเซีย - ชิงเคว่ เทอเร่ - ปอร์โตฟิโน
​เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่าน เที่ยวเมืองติดทะเลในเขต Liguria มี 5 หมู่บ้านอยู่ติดกัน รู้จักกันในนาม ชิงเคว่ เทอเร (Cinque Terre)แปลว่า “ห้าดินแดน” ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่เมือง มอนเตรอสโซ อัล มาเร (Monterosso al Mare) / เมืองเวร์นาซซา (Vernazza) / เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) / เมืองมานาโรลา (Manarola) และ เมืองริโอมัจจอร์เร (Riomaggiore) เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่า ทั้งหมดอยู่ใน ลา สเปเซีย (La Spezia) ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย โดยเฉพาะหมู่บ้านริโอมัจจอร์เร เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีเสน่ห์และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์คอยซ์ ทำให้เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก
​เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายนำท่านเที่ยวชม วัฒนธรรมและความงดงามของหมู่บ้าน ชิงเคว่ เทอเร ต่อจนครบ

หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟิโน (Portofino) ซึ่งเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลก อยู่ในเขตจังหวัดเจนัว ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็ก ๆ จนได้รับการขนานนามว่า “สวรรค์แห่งเมืองท่า” ที่นี่เป็นเมืองเล็ก ๆ ประกอบด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ตั้งเบียดเสียดกันตามเชิงเขาโอบล้อมอ่าวที่มีท่าเรือยอร์ช จอดเรียงราย อิสระถ่ายภาพ จนได้เวลาอันสมควร
 
​ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Hotel in Portofino หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7ปอร์โตฟิโน - เจนัว - มิลาน
​เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองเจนัว (Genoa) ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลี บ้านเกิดของ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู้บุกเบิกและเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกา เมืองสุดคลาสสิคที่เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่อง ตกแต่งด้วยสีแบบพาสเทล ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่าแก่ของยุคโรมัน

เริ่มต้นการเดินชมเมืองจาก "พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแรกของเมดิเตอร์เรเนียน ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าแห่งแรกของอิตาลี พระราชวังลอลลี่ (Palazzi dei Rolli) ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2006 รวมไปถึงถนนสายใหม่ โดยมีกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์หลายแห่งดัดแปลงมาจากพระราชวังเก่า

เมื่อได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ เมืองเวโรน่า
​เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายเดินทางสู่ เมืองมิลาน (144 ก.ม.) เพื่อเตรียมตัวเที่ยวเมืองมิลานในวันรุ่งขึ้น
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel degli Arcimboldi หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8เที่ยวชมเมืองมิลาน
​เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองมิลาน เริ่มต้นด้วยถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ของ “มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน” (Duomo di Milano) มหาวิหารหินอ่อนแบบโกธิคที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร้างในปี ค.ศ.1386 ใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี มีความวิจิตรงดงาม ประดับประดาไปด้วยรูปปั้นนับกว่า 3,000 รูป บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ ลานกว้างด้านหน้าของมหาวิหาร มีอนุสาวรีย์พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม้า และในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของแกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งหรืออาคารอาเขตที่สวยงามที่สุดของอิตาลี 
​เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายให้ท่านได้ อิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งบนแหล่งช้อปปิ้งของเมืองมิลาโน 
ที่พัก  Hotel degli Arcimboldi หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9มิลาน - กรุงเทพมหานคร
​เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเยี่ยมชม เมืองมิลาน เริ่มด้วย ปราสาทสฟอร์ซ่า (Sforza Castle) ป้อมปราการแห่งมิลานที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยฟรานเซสโก้ สฟอร์ซาดยุคแห่งมิลาน

นำท่านเดินชม จัตุรัสสกาล่าและรูปแกะสลัก “ลีโอนาโด ดาวินชี” จิตรกรเอกที่โด่งดังจากภาพโมนาลิซ่า
​เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายและเมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานมัลเพนซ่า เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง 
​14.05 น.เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941 เวลา 14.05 - 05.55 (+1) น.(ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย) 
วันที่ 10กรุงเทพมหานคร
​05.55  น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน 
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ เรือเดินทางสู่เกาะเวนิส, พิพิธภัณฑ์เฟอรร์รารี่, รถเข้าชิงเคว่ เทอเร, เคเบิ้ลคาร์ อัลเป ดิ ซุยซี, มินิบัสปอร์โตฟิโน่
  โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (เชงเก้น) **พักในประเทศอิตาลี 8 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบริการ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
การจองทัวร์ 
 • เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
 • ***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา***

  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์
  ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง***

 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น (แต่จะต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ให้นับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกล่าวข้างต้น หากในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนค่าทัวร์ให้แก่ผู้เดินทางเต็มจำนวน ยกเว้นค่าวีซ่าในกรณีที่มีการยื่นแล้ว)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยอันได้แก่ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด 
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้วทั้งหมด
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
 • หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 40 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) :
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสายการบินซึ่งเป็นผู้กำหนด และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
 • กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND เงินตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนั้นสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่
   

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) :

 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ star Alliance  ได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละประเภทของตั๋วเดินทาง ซึ่งการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดล้วนเป็นสิทธิของสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
โรงแรมและห้องพัก
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม 
 • การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ 
 • ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่านเนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 • ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ 
 • ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว
 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี  ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันทำการ (ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี) อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น15 ถนนสีลม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ และ พาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  โดยมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทที่ คัดไว้ไม่เกิน 3  เดือน 
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง อายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
 • หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร ( Bank Certificate ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า และ  Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทางย้อนหลัง 3 เดือน รายการล่าสุดไม่เกิน 7 วัน (สามารถ ใช้ Copy จาก bookbank ได้หากมีการปรับสมุดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก 
  ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
  หมายเหตุ : ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอทุกกรณี


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy