รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ยุโรป

TE181 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 11 วัน 8 คืน (BR)


EVA Air (BR)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Austria Trend Innsbruck Congress Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Austria Trend Parkhotel Schönbrunn
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Courtyard by Marriott Cologne
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Grand Hotel Europe
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Holiday Inn Amsterdam - Arena Towers
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
NH Collection Heidelberg
TE181 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 11 วัน 8 คืน (BR)

ออสเตรีย...สวิตเซอร์แลนด์... เยอรมัน...เนเธอร์แลนด์ 
...เส้นทางในฝันของนักเดินทาง...

 พระราชวังเชิงบรุนน์ | ริงสตราเซ่ | คาร์ทเนอร์สตรีท | เวียนนา | ฮัลชตัทท์ | อินส์บรูค | วาดู๊ซ (ราชรัฐลิคเต่นชไตน์) | ลูเซิร์น | สวิตเซอร์แลนด์ | ยอดเขาทิตลิส | อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง | น้ำตกไรน์ | ทะเลสาบทิทิเซ่ | ไฮเดลเบิร์ก | อันซีนเยอรมนี ค็อกเคิม (Cochem) | ปราสาทเอ็ลทซ์ | โคโลญจ์ | มหาวิหารแห่งโคโลญจ์ | อัมสเตอดัม | จัตุรัสแดม | ย่านเรดไลท์ดิสทริค | เที่ยวกรุงอัมสเตอดัม | ล่องเรือหลังคากระจก | โรงงานเจียระไนเพชร | สวนเคอเคนฮอฟ | หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน | ช้อปปิ้งในอัมสเตอดัม


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – นครเวียนนา (ออสเตรีย)
23.30 น. พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน EVA Air  เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ และการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก
วันที่ 2กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ริงสตราเซ่ - คาร์ทเนอร์สตรีท
02.20 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา โดยสายการบิน EVA Air เที่ยวบินที่ BR 061
08.35 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

แล้วเดินทางสู่ พระราชวังเชิงบรุนน์ พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ โปรแกรม Imperial Tour 22 ห้องที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่ ห้องรับรอง (Great Hall) สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเที่ยวชม ริงสตราเซ่ ถนนสายสำคัญที่ตั้งของ โรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่ พระราชวังฮอฟบูรก์อันยิ่งใหญ่ โรงเรียนสอนขี่ม้าแบบสเปน อาคารรัฐสภา ซิตี้ฮอลล์ ทำให้เมืองเป็นที่น่าหลงใหล เข้าสู่แลนด์มาร์คชื่อดังคาร์ทเนอร์สตรีท ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมในการนั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ และซัคเกอร์เค้กที่มีชื่อเสียงของเวียนนา ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมบนถนน Graben 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองที่หมู่บ้านกรีนซิ่ง
ที่พักAustria Trend Parkhotel Schönbrunn **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3เวียนนา - ฮัลชตัทท์ - อินส์บรูค
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ออกเดินทางสู่ ฮัลล์สตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี 

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เดินเที่ยวหมู่บ้านฮัลล์ชตัท ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาดเมือง ให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage สมกับเป็นเมืองในฝันของนักเดินทาง

แล้วเดินทางสู่ อินส์บรูค เมืองหลวงแห่งแคว้นทิโรล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Austria Trend Innsbruck Congress Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4อินสบูรค์ - วาดู๊ซ (ราชรัฐลิคเต่นชไตน์) – ลูเซิร์น - สวิตเซอร์แลนด์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เที่ยวชม เมืองอินสบรูค เมืองหลวงแห่งแคว้นทิโรล ได้รับการยกย่องว่างดงามเมืองหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่ อาคารหลังคาทองคำ (Goldness Dachl) ที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับ เฮลบลิงเฮ้าส์ ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเข้าไปในศตวรรษที่ 18 วังฮอฟบูรก์ พระราชวังที่ราชสำนักใช้แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาว แล้วเดินทางสู่นครวาดู๊ซ เมืองหลวงของราชรัฐลิคเต่นชไตน์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูปกับปราสาที่ประทับบนเนินเขา

แล้วข้ามพรมแดนสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เข้าสู่เมืองลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่โด่งดัง มีทะเลสาบสี่พันธรัฐอันกว้างใหญ่ นำคณะไปถ่ายรูปคู่กับสะพานคาเปลทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ เป็นภาพที่ถูกใช้ในการโปรโมตเมือง แล้วไปชมสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือ รูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส ที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักGrand Hotel Europe **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส - อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแองเกิลเบิร์ก ประตูสู่การผจญภัยพิชิตดินแดนธารน้ำแข็งอันโด่งดัง ณ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) สัมผัสประสบการณ์ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุน 360 องศาเเห่งเเรกของโลก และกิจกรรมไม่ควรพลาดบนยอดเขา Titlis,  Titlis Cliff Walk ตื่นเต้นกับการเดินบนสะพานแขวนที่สูงที่สุดในยุโรป โดยมีความสูงถึง 3041 เมตร จากระดับน้ำทะเล เยี่ยมชม ถ้ำธารน้ำแข็ง (Gracier Cave) ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติความยาวกว่า 150 เมตร นอกจากนี้ยังมี ลานสเก็ตน้ำแข็งพร้อมวิวหลักล้าน, ขับสโนว์โมบิล สุดเร้าใจ, หรือ สกี สโนว์บอร์ด เลื่อนหิมะ ห่วงยางหิมะ ให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่ายอิสระให้ช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีของชาวสวิส ในเขตคนเดิน ย่านเมืองเก่า อาทิ นาฬิกาชั้นดี, มีดพับวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๊กกู, ช็อกโกแล็ตและอื่นๆ อีกมากมายตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักGrand Hotel Europe **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6ลูเซิร์น – น้ำตกไรน์ - ทะเลสาบทิทิเซ่ - ไฮเดลเบิร์ก
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ออกเดินทางสู่เขต น้ำตกไรน์ Rhine Falls) ในเมืองนอยเฮาเซิน อัม ไรน์ฟอล (Neuhausen am Rheinfall) ใกล้ชายแดนเยอรมัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสวิตเซอร์แลนด์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนในแต่ละปี น้ำตกเกิดจากแม่น้ำไรน์ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาแอลป์ เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป มีน้ำไหลลดหลั่นลงมาจากความสูง 150 ฟุตและมีความกว้าง 450 ฟุต

เดินทางต่อข้ามพรมแดนสู่เยอรมันที่ อุทยานแห่งชาติป่าดำ (Black Forest) ในประเทศเยอรมนีครอบคลุมอาณาเขตพื้นที่กว่า 12,000 ตร.กม. สัมผัสบรรยากาศริมทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสาบสวยและเงียบสงบซ่อนตัวอยู่ ณ ใจกลางอุทยานแห่งชาติ ที่หนาแน่นไปด้วยต้นสนวิถีของชาวเยอรมันยังรักษาประเพณีดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นถิ่นกำเนิดการทำนาฬิกากุ๊กกูจากดินแดนแห่งนี้

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองพระราชสมภพของรัชกาลที่ 8 เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติกริมฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ ความสวยงามอันเลื่องชื่อของเมืองนี้ทำให้ มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือน เที่ยวชมย่านเมืองเก่า จุดชมวิวและภ่ายภาพของปราสาทไฮเดลเบิร์กยามอัสดง จากสะพานคาร์ล ธีโอดอร์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักNH Collection Heidelberg **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7ไฮเดลเบิร์ก – อันซีนเยอรมนี ค็อกเคิม (Cochem) – ปราสาทเอ็ลทซ์ - โคโลญจ์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำชมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น UNSEEN GERMANY เดินทางสู่เมืองค็อกเคิม (Cochem) เมืองอันซีนที่การท่องเที่ยวโปรโมทเป็นอย่างมากในตอนนี้ Markplatz จัตุรัสกลางเมือง เป็นที่ตั้งของ Cochem City Townhall อาคารแบบเก่าและบ้านเรือนในสไตล์ half-timbered ล้อมรอบจัตุรัส, ถนน Bernstrabe ถนนสายหลักของเมือง สองข้างทางมีร้านค้า ร้านอาหาร โบสถ์ St. Martin แล้วนำท่านไปถ่ายรูปที่สะพาน Skagerak-Brucke เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองที่มีปราสาทไรชสบวร์ก Reichsburg ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลังได้อย่างสวยงาม ปราสาทสไตล์นีโอ-โกธิค (Neo-Gothic) ตั้งอยู่บนเนินเขาริมแม่น้ำมอแซล ล้อมรอบด้วยเมืองเก่าบรรยากาศสุดโรแมนติก เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่อายุนับพันปี มีประวัติที่ยาวนาน โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1100 ได้รับความเสียหายจากสงครามในช่วงศตวรรษที่ 17 และถูกบูรณะใหม่อีกครั้งในช่วงปี ค.ศ. 1868-1877

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เดินทางสู่ ปราสาทเอ็ลทซ์ Burg Eltz (ถ่ายรูปจากด้านนอก) ปราสาทยุคกลางถือได้ว่าเป็น unseen ในโลกโซเชียลที่ร้อนแรงในขณะนี้ ตั้งอยู่ในหุบเขาทางตอนเหนือแม่น้ามอแซล เป็นกรรมสิทธิ์ของตระกูลขุนนางเก่าแก่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 จนถึงปัจจุบัน รอบปราสาทมีแม่น้าเอ็ลซ์บัค (Elzbach) ไหลผ่าน ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาทสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ปราสาทนี้เคยปรากฏอยู่บนธนบัตร 500 มาร์คระหว่างปี ค.ศ. 1965–1990

เดินทางสู่โคโลญจ์ เมืองแห่งน้ำหอม 4711 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักCourtyard by Marriott Cologne **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8มหาวิหารแห่งโคโลญจ์ - อัมสเตอดัม - จัตุรัสแดม - ย่านเรดไลท์ดิสทริค
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมไฮไลท์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง มหาวิหารโคโลญจน์ (Koln Dom) โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก มีหอคอยสูง 157.38 เมตร เป็นแลนด์มาร์คของเมืองที่ต้องมาเช็คอินกัน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ใกล้กันเป็น พิพิธภัณฑ์ Roman-Germanic ที่เก็บโบราณวัตถุโดยละเอียดจากยุคโรมันของโคโลญจน์ เดินเล่นไปตามตรอกซอกซอยโบราณไปยังตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองและไปยัง Historic Town Hall เดินเล่นบนถนนคนเดิน Schildergasse และเป็นถนนช้อปปิ้งที่คึกคักที่สุดในยุโรป และถนนคนเดินที่อยู่ติดกัน Hohe Straße ร้าน Café Riese ดำเนินกิจการมานานกว่า 100 ปี แวะไปที่ร้านน้ำหอม "Eau de Cologne" ที่มีชื่อเสียง

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เดินทางสู่กรุงอัมสเตอดัม เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมืองนี้มีถนนเล็กๆตัดผ่านไปตามแม่น้ำลำคลองน้อยใหญ่ ผู้คนขี่จักรยานลัดเลาะไปตามถนนแคบๆของตึกสถาปัตยกรรมแบบดัชต์ ในยุครุ่งเรืองสมัยศตวรรษที่ 17 และยังเป็นเมืองแบบคลาสสิค เข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของ จัตุรัสแดม เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส Red Light District และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHoliday Inn Amsterdam - Arena Towers **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9เที่ยวกรุงอัมสเตอดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - สวนเคอเคนฮอฟ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ชม กรุงอัมสเตอร์ดัม แม้ไม่ใช่เมืองหลวงแต่ก็จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก บรรยากาศ การล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลำคลอง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างล่องเรือผ่านเรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง อยู่ในเขตที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอดัม

เรือจอดส่งท่านที่ สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชานาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด ปัจจุบันสถาบันเพชรแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการ Cutting 121 (การเจียระไนเพชร 121 เหลี่ยม) ที่มีใบรับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯ

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เดินทางสู่หมู่บ้าน Lisse ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกดอกไม้เมืองหนาวในไร่กว้าง

สวนเคอเคนฮอฟ สถานที่จัดแสดงดอกทิวลิปหลากหลายสายพันธุ์ระดับโลก ตื่นตาตื่นใจกับแปลงทิวลิปที่ชูดอกอวดสีสัน หลาก หลายสวยงาม ในแต่ละปีจะมีสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้น นอกจากนี้ภายในสวนที่กว้างใหญ่แห่งนี้ ยังร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว บึงใหญ่ให้ความชุ่มชื้น สดชื่น และพันธุ์ไม้ดอกอื่นๆ อีกมากมายที่เปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้จริงๆ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึก (ช่วงเทศกาลดอกทิวลิป 21 มีนาคม - 12 พฤษภาคม 2024)

ค่ำรับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พักHoliday Inn Amsterdam - Arena Towers **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 10หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน - ช้อปปิ้งในอัมสเตอดัม
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางสู่ ซานสคันส์ ดินแดนแห่งกังหัน แม้กังหันโบราณจะหายไปเป็นจำนวนมาก แต่กังหันลมผลิตไฟฟ้าบ่งบอกถึงการใช้พลังงานจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ได้ ภูมิภาคซานที่ เมืองซานสคันส์ (Zaanse Schans) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด ให้ท่านได้เข้าถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่นี่ยังคงใช้กังหันลมในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ามันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ม โรงหีบน้ำมัน (Oil Mill) ล้วนแต่ใช้พลังงานจากกังหันลมทั้งสิ้น 

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าในย่านช้อปปิ้ง หรือ ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง Bijenkorf Amsterdam
17.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
18.00 น.ได้เวลาออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสคิปโพล อัมสเตอร์ดัม มีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund
21.40 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA Air เที่ยวบินที่ BR 076
วันที่ 11เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
14.30 น.นำท่านเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 45 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น)ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2567
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ ค่าตั๋วพระราชวังเชิงบรุนน์ / ค่าตั๋ว Cable Car Mt. Titlis / ค่าเรือหลังคากระจกอัมสเตอดัม / ค่าเข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรีย / เชงเก้น (พัก 2 คืน)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครอง ในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าดูแลขนส่งกระเป๋าเดินทางโดยสายการบิน , Coach Driver และ Hotel Porter service ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย หรือ ทรัพย์สินมีค่าสูญหายในทุกกรณี ท่านสามารถเรียกร้องได้ตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์การเดินทางเท่านั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบในทุกกรณี
อัตราคา่บริการนี้ไม่รวม
 •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าบริการทัวร์
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ชั้นวางกระเป๋า Carry On สำหรับขึ้นเครื่อง ต้องทำการจองล่วงหน้า และมีค่าใช้จ่ายในการนำขึ้นเครื่อง
 • อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 38.60 บาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 หากช่วงวันเดินทางมีการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากเงินบาทอ่อน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินส่วนต่าง
 • ในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บ Fuel Charge เพิ่มจากที่บริษัทคิดไว้ ณ วันที่ 1 กค 2566 ค่าน้ำมันผันผวนที่เพิ่มขึ้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มตามความเป็นจริง
การจองและการชำระ 
 • กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาท ต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 45 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข  แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 45 วัน
การยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายที่สามารถคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนค่าทัวร์ ค่าวีซ่า และค่าโรงแรม (หัก 100% ของค่าทัวร์)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่สายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 01 มกราคม 2567 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก
 • ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 
  สำหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ) 
 • ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรีย  ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทำการ
(ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตนที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าออสเตรียเพื่อทำการสแกนลายนิวมือด้วยตนเอง)
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้น หรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า (ในกรณีที่ท่านไม่เคยมี       วีซ่าในกลุ่มเชงเก้น หรือ อเมริกา, แคนาดาและอังกฤษ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ท่านจะต้องมายื่นวีซ่าด้วยตนเองที่สถานทูต)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป / **กรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อขอตัวอย่างรูปถ่าย**
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์  
 • หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบุชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง  
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 • ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy