รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ยุโรป

TE111 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป โรแมนติค สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
GRAND HOTEL DELLA POSTA
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOTEL ASTORIA LUZERN
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOTEL SONNE Zermatt
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
The Hey Hotel Interlaken
TE111 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป โรแมนติค สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)

ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - เซอร์แมท

ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - มงเทรอซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000

อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) 

เลาเทรอบรุนเน่น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ

 ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น - ล่องเรือโบราณ - ขึ้นเขาริกิ 


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE111-00219-28 ก.ค. 67Thai Airways (TG)179,000ออกเดินทางแล้ว
TE111-00309-18 ส.ค. 67Thai Airways (TG)179,000จองด่วน
TE111-00413-22 ก.ย. 67Thai Airways (TG)179,000จองด่วน
TE111-00511-20 ต.ค. 67Thai Airways (TG)159,000จองด่วน
TE111-00618-27 ต.ค. 67Thai Airways (TG)159,000จองด่วน
TE111-00715-24 พ.ย. 67Thai Airways (TG)159,000จองด่วน
TE111-00808-17 ธ.ค. 67Thai Airways (TG)159,000จองด่วน
TE111-01527 ธ.ค. 67-05 ม.ค. 68Thai Airways (TG)169,000จองด่วน
TE111-01428 ม.ค.-05 ก.พ. 68Thai Airways (TG)169,000จองด่วน
TE111-01311-20 ก.พ. 68Thai Airways (TG)169,000จองด่วน
TE111-00921-30 มี.ค. 68Thai Airways (TG)159,000จองด่วน
TE111-01211-20 เม.ย. 68Thai Airways (TG)169,000จองด่วน
TE111-01030 เม.ย.-09 พ.ค. 68Thai Airways (TG)159,000จองด่วน
TE111-01109-18 พ.ค. 68Thai Airways (TG)159,000จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ คาน์เตอร์ H/J สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
วันที่ 2ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพิษ
00.35 น. เดินทางสู่ นครซูริค โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG970
06.55 น. คณะถึง สนามบินนครซูริค หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท หมู่บ้านเล็กๆใจกลางเทือกเขาแอลป์ แต่เป็นแหล่งสกีที่นิยมแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านนั่งรถไฟ Glacier Expressมายเหตุ ในกรณีรถไฟ  Glacier Express ไม่มีรอบเวลาวิ่งหรือหรือมีติดปัญหาใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการใช้รถไฟเป็นขบวนปกติ Matterhorn Gotthard Bahn ให้ลูกค้า (ซึ่งเป็นรถไฟที่วิ่งตามเส้นทางเดิมในโปรแกรมทัวร์) สู่ เมืองแซร์มัท รถไฟวิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองแซร์มัท เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก  ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ 

อิสระให้ท่านได้ชมเมืองมีร้านค้ามากมาย เมืองนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักสกีจากทั่วโลก   
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHotel Sonne**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3เซอร์แมท - แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์ 
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านสู่สถานีเคเบิ้ลคาร์ Matterhorn Glacier Paradise เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว ไต่ความสูงเหนือลานสกีอันกว้างไกลสุดสายตา ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สูงกว่ายอดเขายูงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต์บลังก์ ชมถ้ำน้ำแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงาม ลานหิมะกว้างให้ท่านได้สัมผัสอย่างจุใจ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังจากนั้น อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการพักผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทั้งยังเป็นเมืองสวรรค์ของนักสกี
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHotel Sonne**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้น
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางสู่ เขา Glacier 3000 ที่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน  พาท่านขึ้นกระเช้ายักษ์ พร้อมชมทัศนียภาพที่งดงาม สู่บริเวณ กลาเซียร์ เลอ ไดเบอเร็ต หรือที่ได้รับการขนานนามใหม่ว่า กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)

พาท่านนั่งรถ Snow Bus ตะลุยหิมะที่ขาวโพลนสู่จุดชมวิวทัศนียภาพที่งดงาม หากอากาศดีท้องฟ้าสดใส ท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขาจุงฟราว หรือแมทเทอร์ฮอร์นได้จากที่นี่ เพลิดเพลินกับกิจกรรมตื่นเต้นสนุกสนานในบริเวณ Fun Park ให้ท่านได้เล่นสโนว์สเลด ในลานหิมะ และไม่พลาด Peak Walk By Tissot กิจกรรมท้าทายด้วยการเดินบนสะพานแขวนเชื่อมสองยอดเขาด้วยความสูง 3,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ รถโค้ชนำกลับสู่เมืองอินเทอลาเก้น อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีความสำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลันด์ ตั้งอยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักThe Hey Hotel Interlaken **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านสู่เมืองกรินเดอวาลด์ จุดสตาร์ทของการท่องเที่ยว ยอดเขายูงเฟรา ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,454 เมตร ได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe ขึ้นพิชิตยอดเขาโดย Jungfraubahn / Eiger Express โดยกระเช้าลอยฟ้าขนาด 26 ที่นั่งพร้อมหน้าต่างกว้างเพื่อชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ใช้เวลาขึ้นสู่ยอดเขาเพียง 1.10 ช.ม. (ลดลง 47 นาที) บนยอดเขามีกิจกรรมมากมายให้ท่านได้เพลิดเพลิน ลานหิมะ Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป และ Glacier Plateau , Ice Palace ถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของ ธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร การสาธิตวิธีการทำช็อคโกแลท  Alpine Sensation ที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินไปอย่างไม่รู้เบื่อ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย นำคณะ เดินทางลงจากยอดเขา โดยรถไฟไม่ซ้ำเส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผ่านเมืองปลอดมลพิษที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง แล้วเปลี่ยนขึ้นรถโค้ชคันเดิมเข้าสู่ เมืองอินเทอลาเก้น อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีความสำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลันด์ ตั้งอยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักThe Hey Hotel Interlaken **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแคว้นทิซิโน่ ที่มีอากาศดีตลอดปี เหล่าดาราฮอลลีวู๊ดนิยมมาตากอากาศที่เมืองนี้ 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหาร นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองซอนดริโอ (Sondrio) ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ Fox Town Factory Stores อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งสินค้าเบรนเนมด์กว่า 100 ร้านค้า

เดินทางต่อสู่ เมืองซอนดริโอ โดยเลาะเลียบผ่านทะเลสาบโคโม่ แหล่งพักผ่อนตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลี เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนน้ำ น้ำพุ ทะเลสาบ เนินเขา ที่ล้อมรอบ ทำให้ดูโดดเด่น
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักGrand Hotel Della Posta **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ออกเดินทางสู่เมืองทิราโน่ รถไฟท่องเที่ยวสาย Bernina Express หมายเหตุ ในกรณีรถไฟ Bernina Express ไม่มีรอบเวลาวิ่ง หรือมีติดปัญหาใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการใช้รถไฟเป็นขบวนปกติ(ซึ่งเป็นรถไฟที่วิ่งตามเส้นทางเดิมในโปรแกรมทัวร์) ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เส้นทางนี้รับประกันความสวยแบบห้ามกะพริบตา

จนเข้าสู่เมืองซังต์มอริทซ์เมืองฟ้าครามน้ำใสเป็นเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ ในปี ค.ศ. 1864 ได้สร้างโรงแรมแห่งแรกและเชิญแขกชาวอังกฤษมาพักทำให้มีการเกิดกีฬาฤดูหนาว อาทิ สเก็ตน้ำแข็ง,บ๊อบสเลดที่มีการแข่งในระดับเวิลด์แชมป์เปี้ยนชิพและโอลิมปิกมาแล้ว

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เที่ยวชมเมืองซังต์มอริทซ์ เมืองตากอากาศที่โด่งดังไปทั่วโลก ตัวเมืองตั้งอยู่บนเขต upper ที่ท่านสามารถมองวิวทิวทัศน์ได้อย่างกว้างไกล

นำคณะออกเดินทางสู่เมืองลูเซิร์นเมืองตากอากาศที่โด่งดังริมทะเลสาบสี่พันธรัฐ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Grand Hotel Europe****  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8ลูเซิร์น – ขึ้นเขาริกิ - สะพานคาเปล  
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ออกเดินทางสู่หมู่บ้านวิทซ์นาว นั่งรถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นี้ มีที่มาจากคำว่า Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

เดินทางลงจากยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์ที่จะให้ท่านได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่แตกต่าง แล้วเดินทางกลับสุ่ลูเซิร์น

นำคณะไปถ่ายรูปคู่กับสะพานคาเปลทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ เป็นภาพที่ถูกใช้ในการโปรโมตเมือง แล้วไปชมสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือ รูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส ที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส

แล้วอิสระให้ช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีของชาวสวิส ในเขตคนเดิน ย่านเมืองเก่า อาทิ นาฬิกาชั้นดี, มีดพับวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๊กกู, ช็อกโกแล็ตและอื่นๆ อีกมากมายตามอัธยาศัย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักGrand Hotel Europe**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9 ลูเซิร์น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. นำท่านสู่ เมืองซูริค ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของสวิส เป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำที่ใหญ่ที่สุด และเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก 
13.55 น. ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971
วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
06.10 น. สายการบินไทย นำท่านเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(หมายเหตุ ทางบริษัทได้จัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมที่พัก, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้าชมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับกรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัยอาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเป็นผลทำให้การเดินทางล่าช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ท่านได้ชำระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้มีการตกลงชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้)


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 19 - 28 กรกฎาคม 2567 ออกเดินทางแล้ว179,000 บาท
 TE111-002: โปรแกรมทัวร์ยุโรป โรแมนติค สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 09 - 18 สิงหาคม 2567 179,000 บาท
 TE111-003: โปรแกรมทัวร์ยุโรป โรแมนติค สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 13 - 22 กันยายน 2567 179,000 บาท
 TE111-004: โปรแกรมทัวร์ยุโรป โรแมนติค สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 11 - 20 ตุลาคม 2567 159,000 บาท
 TE111-005: โปรแกรมทัวร์ยุโรป โรแมนติค สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 18 - 27 ตุลาคม 2567 159,000 บาท
 TE111-006: โปรแกรมทัวร์ยุโรป โรแมนติค สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 15 - 24 พฤศจิกายน 2567 159,000 บาท
 TE111-007: โปรแกรมทัวร์ยุโรป โรแมนติค สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 08 - 17 ธันวาคม 2567 159,000 บาท
 TE111-008: โปรแกรมทัวร์ยุโรป โรแมนติค สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 27 ธันวาคม 2567 - 05 มกราคม 2568 169,000 บาท
 TE111-015: โปรแกรมทัวร์ยุโรป โรแมนติค สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 28 มกราคม - 05 กุมภาพันธ์ 2568 169,000 บาท
 TE111-014: โปรแกรมทัวร์ยุโรป โรแมนติค สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 11 - 20 กุมภาพันธ์ 2568 169,000 บาท
 TE111-013: โปรแกรมทัวร์ยุโรป โรแมนติค สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 21 - 30 มีนาคม 2568 159,000 บาท
 TE111-009: โปรแกรมทัวร์ยุโรป โรแมนติค สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 11 - 20 เมษายน 2568 169,000 บาท
 TE111-012: โปรแกรมทัวร์ยุโรป โรแมนติค สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 30 เมษายน - 09 พฤษภาคม 2568 159,000 บาท
 TE111-010: โปรแกรมทัวร์ยุโรป โรแมนติค สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 09 - 18 พฤษภาคม 2568 159,000 บาท
 TE111-011: โปรแกรมทัวร์ยุโรป โรแมนติค สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

ค่าทัวร์รวม
 •  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง 
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 สวิตฟรังค์ต่อท่าน / วัน
 • ค่ารถไฟ Glacier Express, Bernina Express, ค่าขึ้นกระเช้า ค่าเข้าชม ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น, Glacier3000, ยอดเขายูงเฟรา, ยอดเขาริกิ
 • หมายเหตุ : บัตรเข้าชมต่างๆ โดยแต่ละสถานที่ มีการเปลี่ยนระบบการจอง โดยจองตาม Slot เวลาที่ว่าง และจองผ่านหน้าเว็บไซต์ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบ First come First Serve ทางบริษัทไม่สามารถควบคุม หรือล็อคที่นั่งไว้ได้ โดยทางบริษัทจะพยายามจัดหาตั๋วตามที่ระบุในโปรแกรมให้ตรงกับวันและเวลา ที่จัดเตรียมไว้ในโปรแกรมนั้นๆ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
  หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครอง ในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหาย ตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยว บิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าดูแลขนส่งกระเป๋าเดินทางโดยสายการบิน , Coach Driver และ Hotel Porter service ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย หรือ ทรัพย์สินมีค่าสูญหายในทุกกรณี ท่านสามารถเรียกร้องได้ตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์การเดินทางเท่านั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบในทุกกรณี
ค่าทัวร์ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าบริการทัวร์
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าดูแลขนส่งกระเป๋าเดินทางโดยสายการบิน , Coach Driver และ Hotel Porter service ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย หรือ ทรัพย์สินมีค่าสูญหายในทุกกรณี ท่านสามารถเรียกร้องได้ตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์การเดินทางเท่านั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบในทุกกรณี
 • ในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บ Fuel Charge เพิ่มจากที่บริษัทคิดไว้ ณ วันที่ 1 กค 2566 ค่าน้ำมันผันผวนที่เพิ่มขึ้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มตามความเป็นจริง
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
 • กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง หรือภายใน 90-45 วัน ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน 
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 45 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายที่สามารถคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนค่าทัวร์ ค่าวีซ่า และค่าโรงแรม (หัก 100% ของค่าทัวร์)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายที่สามารถคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนค่าทัวร์ ค่าวีซ่า และค่าโรงแรม (หัก 100% ของค่าทัวร์)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 • ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้พัก 3 ท่าน
  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 • ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double)ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 • การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 • ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทำการการขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รูปถ่ายเน้นช่วงใบหน้ามาถึงหัวไหล่) จำนวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า, ใบมรณะบัตร / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทางย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทถึงเดือนปัจจุบัน ที่ออกจากธนาคาร ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา เนื่องจากสถานทูตสวิตเน้นดูเรื่องการเงินเป็นหลักหากลูกค้ามีบัญชีฝากประจำ/ใบหุ้น/สลากออมสิน โปรดแสดงเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว (เป็นภาษาอังกฤษ)
  ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** / ***หนังสือรับรองจากทางธนาคารไม่จำเป็นต้องใช้ ยกเว้นกรณีที่ต้องรับรองการเงินให้กับบุคคลอื่นๆในครอบครัวจึงจะขอ***
 • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
   
  ** หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ **

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy