รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ยุโรป

TE261 : ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส Unseen France Beautiful Villages 10 วัน 7 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Mercure Mont St. Michel Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Mercure Rennes Centre Gare Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Novotel Annecy Center Atria Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Novotel Beaune Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Novotel Pont De Sevres Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Oceania De France Hotel
TE261 : ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส Unseen France Beautiful Villages 10 วัน 7 คืน (TG)
 

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ
​21.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทยสนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2มิลาน - ชาร์โมนิกซ์ - ขึ้นเขามงบลังค์ - อีวัวร์ - อันซี
​00.40 น. ออกเดินทาง เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG940 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ทั้งนี้สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำ และอาหารเช้า บนเครื่องบิน
​07.35 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองชาร์โมนิกซ์ (Chamonix) (ระยะทาง 240 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส ตรงพรมแดนระหว่างสามประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และ อิตาลี

จากนั้นนำท่าน ขึ้นเคเบิ้ลคาร์  (Cable Car) ที่ สถานีไอกูลดูมิดิ (Aiguille du Midi) หรือแปลว่า “Needle of South” ในภาษาท้องถิ่น ขึ้นสู่จุดชมวิวยอดเขามงบลังค์บนระดับความสูง 3,842 เมตร ท่านสามารถชม เทือกเขาแอลป์    อันงดงาม รวมถึงเป็นจุดชมวิวยอดเขามงบลังค์ (Mont Blanc) ที่ดีที่สุด

ยอดเขามงบลังค์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ นับเป็นอีกหนึ่งยอดเขาสูงที่มีชื่อเสียงและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาสูงที่สุดอันดับ 11 ของโลก โดยยอดเขามีความสูง ประมาณ 4,810 เมตร  เป็นยอดเขาที่มียอดแหลมขรุขระบนยอดมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี
​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
​บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอีวัวร์ (Yvoire) (ระยะทาง 100 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15  ชั่วโมง) หมู่บ้านดอกไม้อันเก่าแก่ ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลาง อายุกว่า 700 ปี แต่ยังคงรักษาสภาพสิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมถึงประตูเมืองและกำแพงอันเก่าแก่ไว้ได้อย่างดี ส่วนมากทำมาจากหินและไม้ โดยตลอดสองข้างทางถนนที่เราเดินจะเต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสประดับตามอาคารบ้านเรือน  เห็นแล้วสดชื่น จนได้ชื่อว่าหมู่บ้านดอกไม้ 

หมู่บ้านอีวัวร์ เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านต้องห้ามพลาดในฝรั่งเศส ซึ่งสามารถเดินเที่ยวโบสถ์ประจำเมือง ปราสาท ป้อมปราการ และสวนดอกไม้สวยๆ และสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้ง  ก็มีร้านให้เลือกซื้อของเพลินๆกันได้อีกด้วย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของหมู่บ้านอีวัวร์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดหากมาเที่ยวฝรั่งเศสใต้
  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอันซี (Annecy) (ระยะทาง 71 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากเป็นอันดับต้น ๆ ของแคว้น โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบอันซี (Annecy Lake) ในฝรั่งเศส เมืองอันซีเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอต-ซาวัว (Haute-Savoie) บริเวณใจกลางเมืองนั้นถือว่าเป็นส่วนที่โดดเด่นของเมืองเนื่องจากยังคงความเป็นเมืองยุคกลางและยังเป็นที่ตั้งของปราสาทโบราณ (Annecy Castle) จากศตวรรษที่ 14 มีคลองขนาดเล็กไหลผ่านใจกลางเมือง

นำท่านถ่ายรูปกับ ปาเลส์เดอไลล์ (Palais d'Isle) หรือ "คุกเก่า" สัญลักษณ์ของเมืองอันซีและเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดของฝรั่งเศส เป็นปราสาทโบราณที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1132 ตัวอาคารถูกสร้างขึ้นในรูปทรงสามเหลี่ยมคล้ายหัวเรือโบราณที่ทอดสมออยู่ในแม่น้ำและถูกประกาศให้เป็นอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์ในปี 1900

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งอานซี (Cathedrale Saint-Pierre d'Annecy) มหาวิหารนิกายโรมันคาทอลิกและเป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ได้กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของจังหวัดโอต-ซาวัว และของแคว้นโรนาลป์
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก Novotel Annecy Center Atria Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3อันซี - บูร์ก ออง เบรซเซ่ - มากง - ชาลง ซูร์โซน 
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบูร์ก ออง เบรซเซ่  (Bourg-en-Bresse) (ระยะทาง 110 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เป็นอีกเมืองเล็กๆน่ารักๆตั้งอยู่ริมแม่น้ำโรน ซึ่งยังคงกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมในสมัยศตวรรษที่ 15-16

นำท่านเข้าชม อารามบูร์ก (Brou Royal Monastery) ซึ่งเป็นอารามที่สวยงามในศิลปะแบบโกธิค และยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดเก็บศิลปะในสมัยศตวรรษที่ 15 – ศตวรรษที่ 20

ได้เวลานำท่านเดินชม ความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมโบราณ ในสมัยศตวรรษที่ 15-16 ในเมืองเก่าแห่งบูร์ก (Bourg Historical Centre) อิสระให้ท่าน      ได้เดินเล่นและเก็บภาพบรรยากาศอันสวยงามของ เมืองบูร์ก ออง เบรซเซ่

ได้เวลานำท่านเที่ยวชม เมือง Pérouges เป็นชุมชนในเขต Ain ทางตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบยุคกลางอยู่ห่างออกไป 30 กม. ทางตะวันออกเฉียงเหนือของลียง ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ ที่มองเห็นทุ่งราบของแม่น้ำ Ain 
​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมากง (Macon) (ระยะทาง 72 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของ จังหวัดโซเนลัวร์ ในแคว้นบูร์กอญ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของฝรั่งเศส เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆ แต่แฝงด้วยมนต์เสน่ห์ เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโรน และตั้งอยู่ในแคว้นเบอร์กันดี เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงาม โดยเฉพาะสวนดอกไม้ที่มีการจัดสวนอย่างสวยงาม นำท่านเดินชมความน่ารักของเมืองมากง

จากนั้นนำท่านแวะ ถ่ายรูปกับสะพานโรมันแซงต์โรลอง (Saint Laurent Roman Bridge) ที่สร้างทอดยาวข้ามแม่น้ำโรน

ได้เวลานำท่านถ่ายรูป โบสถ์ อิกลิส แซงต์ ปิแอร์ (Eglise Saint Pierre) ซึ่งเป็นโบสถ์ใจกลางเมืองสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 นำท่านเข้าชมความสวยงามและความเก่าแก่ของโบสถ์แห่งนี้

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม บริเวณเมืองเก่า (old town) ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของตัวเมืองเก่ามากง อีกเมืองสวยแห่งลุ่มแม่น้ำโรน

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองชาลง ซูร์โซน (Chalon-sur-Saone) เป็นเมืองเล็กอีกเมืองที่ตั้งริมแม่น้ำชาลง (Saone) ในภูมิภาคบูร์กอนน์ ฟรองซ์ กงเต ของฝรั่งเศส เป็นอีกเมืองเก่าแก่อีกเมืองของฝรั่งเศสตะวันออก และเป็นอีกเมืองที่ถูกยึดครองโดยอาณาจักรโรมันโบราณ นำท่านเที่ยวชมเมืองชาลง ซูร์โซน

จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารชาลง-ซูร์-โซน หรือเรียกชื่อเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญวินเซนต์แห่งชาลง-ซูร์-โซน สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 แล้วเสร็จสมบูรณ์ในสมัยศตวรรษที่ 18 และได้มีการบูรณะในสมัยศตวรรษที่ 19 มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่นักบุญวินเซนต์แห่งซารากอสซา และมหาวิหารแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1903 อีกด้วย
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พัก  Novotel Beaune Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4ชาลง ซูร์โซน - เซมูร์ อ็อง โอซัว - เวเซอแล - บูร์ก
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซมูร์ อ็อง โอซัว (Semur En Auxois) (ระยะทาง 107 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่งดงามประหนึ่งหลุดออกมาจากเทพนิยาย ตั้งอยู่ในเขตแคว้น Burgundy ทางตอนกลางของฝรั่งเศส มีบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ Armançon ตัวบ้านเรือนมีลักษณะแบบบ้านสไตล์ฝรั่งเศสในแถบชนบทยุคกลาง ตั้งเรียงรายกันอย่างน่ารักมีเสน่ห์แบบสุดๆ ยิ่งถ้ามองจากมุมที่ตั้งมีแม่น้ำผ่าตรงกลางมีสะพาน Le pont Joly เชื่อมสองฝั่งยิ่งเป็นมุมไฮไลท์ที่ถ่ายรูปออกมาสวยมาก เดิมทีเมืองแห่งนี้เป็นป้อมปราการช่วงมีสงครามทำให้มีกำแพงขนาดใหญ่ล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน รวมถึงบ้านเรือนที่ยังคงรักษาความโบราณได้อย่างดี และยังมีร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ถือได้ว่าเป็นเมืองเล็กๆทีมีเสน่ห์ที่น่าค้นหาไม่แพ้เมืองอื่นๆเลย

นำท่านเที่ยวชมเมืองพร้อมเข้าชม  มหาวิหารแห่งแม่พระ (Church of Our lady) มหาวิหารประจำเมือง สร้างขึ้นในปี 1225 ในศิลปะแบบโกธิค

จากนั้น นำท่านชม Orle d Or Tower และสะพานหินโรมันโบราณ Pinard Bridge อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองสวยติดอันดับต้นๆของฝรั่งเศส ตามอัธยาศัย

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเซอแล (Vezelay) (ระยะทาง 58 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง)
​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองเวเซอแล (Vezelay) เป็นชุมชนในเขต Yonne ในภูมิภาคฝรั่งเศสทางตอนเหนือของฝรั่งเศส   

นำท่านเข้าชม มหาวิหารนักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา แห่งเวเซอแล ( Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay) เป็นบาซิลิกา ในอดีตเดิมเป็นแอบบีย์ของคณะเบเนดิกตินและอารามกลูว์นี (Cluniac) ตัวมหาวิหารประกอบด้วยการตกแต่งที่ซับซ้อนด้วยรูปสลักเสลาด้านหน้า, เหนือประตูทางเข้า และหัวเสาที่ถือกันว่าเป็นงานฝีมือชั้นเอกของสถาปัตยกรรมและศิลปะโรมาเนสก์ของบูร์กอญ แม้ว่าบางส่วนของงานศิลปะจะถูกทำลายไปในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส นอกจากนี้มหาวิหารเวเซอแลและเนินในบริเวณเวเซอแลยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  โดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1979 อีกด้วย

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองบูรช์ (Bourges) (ระยะทาง 106 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งบูร์ก มหาวิหารที่ถือว่าเป็นหนึ่งในมรดกโลกในประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย สร้างขึ้นระหว่างปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 เป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกที่ยิ่งใหญ่ของศิลปะโกธิค มหาวิหารบูร์ก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1862 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1992 โดยมหาวิหารถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมและหน้าต่างกระจกสีมีความน่าประทับใจเป็นพิเศษ นอกจากความงามทางสถาปัตยกรรมแล้ว มหาวิหารแห่งนี้ยังเป็นสิ่งยืนยันถึงอำนาจของคริสตจักร ในฝรั่งเศสยุคกลางอีกด้วย

จากนั้น  นำท่านชม ฌาคส์ เคอ พาเลซ (Jacques Coeur Palace) อีกหนึ่งพระราชวังที่ปัจจุบันถูกเปลี่ยนมาเป็นโรงแรมที่ถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมโกธิคตอนปลาย เป็นอาคารที่มีความสง่างามและมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม ฌาคส์ เคอ พาเลซ เป็นหนึ่งในอาคารที่ดีและหรูหราที่สุด ต่อมาได้ถูกบรรจุไว้ในรายชื่อของอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1840 ปัจจุบัน ฌาคส์ เคอ พาเลซได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองบูร์ก
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Novotel Bourges Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 5บูร์ก - บลัวร์ - อองเช่ร์ - น็องต์
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบลัวร์ (Blois) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่มีความสำคัญศาสนาคริสต์ของฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคกลางจนมาถึงปัจจุบัน มีชัยภูมิติดริมแม่น้ำ Loire ตั้งอยู่ในจังหวัด Loir-et-Cher แคว้น Centre อยู่ทางตอนกลางของฝรั่งเศส

นำท่านเข้าชม พระราชวังบลัวร์ (Château de Blois) ที่มีความงดงามอย่างคลาสสิคสไตล์เรอเนสซองส์ ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คือ บันไดเวียนหลักที่ปีกพระเจ้าฟร็องซัวที่ 1 อีกองค์ประกอบหนึ่งของพระราชวังที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ บริเวณเมืองอาจได้รับความเสียหายอยู่ไม่น้อยจากช่วงสงคราม แต่ก็มีการบูรณะปรับปรุงให้กลับมาความงดงามแม้ไม่เต็มร้อย หากก็ให้กลิ่นอายยุคโบราณไม่น้อยทีเดียว นอกจากนี้บริเวณลุ่มแม่น้ำลัวร์ (Loir Valley) ยังเป็นที่อยู่ของกลุ่มปราสาทมากมาย จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกอีกด้วย 
​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
​บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอองเช่ร์ (Angers) (ระยะทาง 159 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง) เมืองเก่าแก่อีกเมืองทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดอังจู ตัวเมืองตั้งอยู่บนน้ำเมน (La Maine) อีกสาขาย่อยของแม่น้ำลัวร์

นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทอองเช่ร์ (Chateau of angers)  ลักษณะเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลัวร์ นับเป็นอีกหนึ่งปราสาทที่มีประวัติอันยาวนานและเดินทางเข้าถึงได้ไม่ยาก ในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ ป้อมปราการแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1230 โดยพระราชินีบลานซ์แห่งกัสเตลและลูกชายคนเล็กของเธอเซนต์หลุยส์  โดยมีลักษณะเป็นกำแพงที่มีความยาวเกือบครึ่งกิโลเมตรประกอบไปด้วยเสาหินและหินปูน ในช่วงหนึ่งในทศวรรษที่ 14 และ 15 นั้นสถานที่แห่งนี้ได้เป็นที่พำนักที่ราชวงศ์มักมาพำนักอยู่บ่อยครั้ง เมื่อปลายศตวรรษที่ 16 มีการบูรณะปรับเปลี่ยนปราสาทและลดความสูงลงเล็กน้อยเพื่อให้กลายเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งและพร้อมสำหรับการสงคราม

นำท่านเที่ยวชม Maison d Adam และ ถ่ายรูปกับ Verdun Bridge

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองน็องต์ (Nantes) (ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Oceania De France Hotel/ BW De La Regate Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 6น็องต์ - โรซฟอร์ อ็อง แตร์ - แร็นส์
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองน็องต์ (Nantes) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดลัวรัตล็องติกในแคว้นเปอีเดอลาลัวร์ในฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำลัวร์ทางตะวันตกของฝรั่งเศส และเป็นเมืองที่ใหญ่ลำดับที่หก น็องต์เป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอดีตจังหวัดบริตานี  ในปี ค.ศ. 2004 นิตยสารไทม์บรรยายน็องต์ว่าเป็น "เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในบรรดาเมืองต่างๆ ในยุโรป”

นำท่านเข้าชม Chateau of the dukes of Brittany in Nantes เป็นปราสาทขนาดใหญ่ริมแม่น้ำลัวร์  ซึ่งเป็นปราสาทที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 1862 ปราสาทแห่งนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของดุ๊กแห่งบริตตานีระหว่างศตวรรษที่ 13 และศตวรรษที่ 16 และในภายหลังก็ได้กลายเป็นถิ่นที่อยู่ของราชวงศ์ฝรั่งเศสในเขต เบรอตง รวมทั้งได้ขึ้นทะเบียนโดยกระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1862

จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหาร เซ็นต์ปีแอร์ (Cathedral St. Pierre et St. Paul)

นำท่านชม The Machines of the Isle of Nantes เป็นโครงการศิลปะการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ในเมืองน็องต์ ในอาคารเดิมของอู่ต่อเรือเดิมในเมืองที่เคยใช้ในการก่อสร้างเรือ

นำท่านชมการจัดแสดงผลงานชิ้นใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงแห่ง เมืองน็องต์
​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรซฟอร์ อ็อง แตร์ (Rochefort En Terre) (ระยะทาง 96 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) มีบรรยากาศเมืองแบบย้อนยุคที่ติดหนึ่งใน 100 ชุมชมที่งดงามมากที่สุดของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด Morbihan แคว้น Brittany ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เดินเข้าไปแล้วเหมือนหลุดเข้าไปในฝรั่งเศสยุคกลาง สถาปัตยกรรมอาคารที่ยังคงรักษาบรรยากาศแบบดั้งเดิมอย่างน่าประทับใจ ยิ่งช่วงฤดูร้อนยิ่งยกระดับความสวยด้วยดอกไม้นานาชนิดที่บานสะพรั่งรายล้อมเมือง ทำให้เมืองที่ดูโบราณมีสีส้นขึ้นทันตาเห็น ตัวถนนก็ยังคงแบบโบราณ แม้กระทั่งสิ่งของต่างๆอย่างบ่อที่ใช้ตักน้ำก็ยังมีให้เห็น ถือเป็นเมืองที่สวยงามและน่ามาเยือนอีกแห่ง

  
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองแร็นส์ (Rannes) (ระยะทาง 104 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) เมืองที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของตึกอาคารสไตล์เรอเนสซองส์ของยุคกลาง ตั้งอยู่ในเขตแคว้น Brittany ทางตะวันตกของฝรั่งเศส ในส่วนตัวเมืองอยู่บนเนินระหว่างที่มีแม่น้ำอีล และแม่น้ำวีแลนไหลมาบรรจบกันโดยเฉพาะ จัตุรัส  Place du Champ Jacquet ตั้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่าบริเวณใจกลางเมือง ล้อมรอบไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมการสร้างสไตล์ฝรั่งเศสดั้งเดิม  นำท่านชมมหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งแรนที่อาจไม่เป็นที่รู้จักมากนัก แต่เรียกได้ว่ามีความงดงามแบบคลาสสิกมาก

นำท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมืองและให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Mercure Rennes Centre Gare Hotel  หรือเทียบเท่า
วันที่ 7แร็นส์ - ดีน็อง - แซ็ง มาโล - มงแซ็งมีแชล 
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีน็อง (Dinan) (ระยะทาง 54 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบใน Breton และเป็นชุมชนในเขต Côtes-d'Armor ทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส บ้านในเมืองดีน็องส่วนใหญ่นั้นจะเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาด้วยไม้ทั้งสิ้น และส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า (Old town) โดยจะมีจุดที่สังเกตุเห็นได้ง่ายๆนั่นก็คือ คานไม้แบบโค้ง และชานบ้านที่วางพักอยู่บนเสาไม้ต้นใหญ่ เจ้าชานบ้านแบบนี้ ชาวฝรั่งเศสเรียกกันว่า "Maison à Porche"

นำท่านเดินเล่นและชมความคลาสสิคและความสวยงามของบ้านไม้ยุคโบราณในสมัยศตวรรษที่ 15 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองแซ็งมาโล (St. Malo) เมืองประวัติศาสตร์ริมทะเลทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส และเคยเป็นศูนย์กลางของ โจรสลัด ที่บุกปล้นเรือสินค้าระหว่างการเดินทางในช่องแคบอังกฤษอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ในแคว้นบริททานี (Brittany) หรือแคว้นเบรอตาญ (Bretagne) มีชื่อเสียงเรียงนามว่าเป็นเมืองท่าที่สวยงามและเป็นที่ชื่นชอบของชาวยุโรปเป็นพิเศษ ตรงท่าเรือจะถูกล้อมรอบไปด้วยกำแพงสูงและป้อมปราการที่มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเมืองโจรสลัด

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ประตูเมืองของแซงต์มาโล นั้นมีชื่อว่า "The Saint Vincent Gate" เริ่มสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 และแล้วเสร็จในศตวรรษที่ 18 ประตูเมืองนี้เป็นทางเข้าไปสู่ตัวเมืองเก่าหรือ Old Town ของแซงต์มาโล นำท่านเดินเล่นชมเมืองประวัติศาสตร์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส
​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมงแซ็ง มีแชล (Mont Saint Michel) (ระยะทาง 58 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) วิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยวกลางทะเลชายฝั่งตะวันตก บริเวณจังหวัดม็องช์ แคว้นบัส-นอร์มังดีของประเทศฝรั่งเศส ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1979 ในปีหนึ่งจะมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือนมงแซงต์ มิแชลกว่า 3 ล้าน 2 แสนคน ซึ่งทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยงยอดนิยมอันดับที่ 3 ของประเทศฝรั่งเศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซาย

นำท่านเข้าชม วิหารมงแซ็ง มีแชล (Abbaye Mont Saint Michel) โบสถ์บนยอดเขาที่มีความโดดเด่น สร้างอยู่บนเกาะเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.708 เมื่อ Aubert เจ้าอาวาสโบสถ์เมือง Avranches สร้างโบสถ์บนเกาะนี้ตามบัญชาของ นักบุญมิเชล (Saint-Michel) ซึ่งมาให้นิมิตหลายครั้ง การสร้างโบสถ์นี้ลำบากยากเข็ญเพราะต้องนำหินแกรนิตมาจาก Iles Chaussey หรือจาก Bretagne 
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก  Mercure Mont St. Michel Hotel / Relais St. Michel Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ 8มงแซ็งมีแชล - บาเยอ - อ็องเฟลอร์ - เกอร์เบอรอย - ปารีส
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาเยอ (Bayeux) (ระยะทาง 113 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เมืองนี้เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยร่องรอยของประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามเย็น และสงครามโลกครั้งที่สอง นำท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมืองบาเยอ 

จากนั้นนำท่านเข้าชม อาสนวิหารแม่พระแห่งบาเยอ (Cathédrale Notre-Dame de Bayeux) เป็นอาสนวิหารโรมันคาทอลิก สถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบนอร์มัน-โรมาเนสก์ อาสนวิหารบาเยอมีฐานะเป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติแห่งฝรั่งเศสด้วย อาสนวิหารบาเยอที่ได้รับการเสกเป็นอาสนวิหารในปี ค.ศ. 1077 เฉพาะ     พระพักตร์ของวิลเลียม ดยุกแห่งนอร์ม็องดีและพระมหากษัตริย์อังกฤษ อาสนวิหารบาเยอเป็นสถานที่ที่ ดยุกวิลเลียมแห่งนอร์ม็องดีบังคับให้ฮาโรลด์ กอดวินสันให้สัตยาบันที่นำไปสู่การพิชิตอังกฤษของชาวนอร์มัน และอาสนวิหารบาเยอได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เมื่อปี ค.ศ. 1862 อีกด้วย

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองอ็องเฟลอร์ (Honfluer) (ระยะทาง 85 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองอ็องเฟลอร์ เมืองท่าเล็กๆของแคว้นนอร์มองดี ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งทางตอนใต้ของบริเวณปากแม่น้ำแซน ปัจจุบันเมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของเมืองท่าเก่าแก่ที่งดงามแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส

นำท่านเดินชม ท่าเรือเก่าแก่ รวมไปถึงอาคาร ร้านอาหาร ที่มีไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนมากมาย สัมผัสเสน่ห์ ของเมืองท่าแห่งนี้ด้วยการเดินไปชมเรือยอชท์และเรือประมงที่มากไปด้วยสีสันอันสดใส

จากนั้นนำท่านสู่ ย่านเมืองเก่า เพื่อไปชมความเก่าแก่ของ โบสถ์ เซนต์ แคทเทอรีนส์ (Saint-Catherine's Church) โบสถ์ไม้อันเก่าแก่ของเมือง ที่ถูกสร้างขึ้นโดย shipmakers ในช่วงศตวรรษที่ 15 ชื่นชมในความงดงามของตัวอาคารที่สร้างขึ้นด้วยประติมากรรมจากไม้

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (Paris) (ระยะทาง 198 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง) 
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
ที่พัก Novotel Pont De Sevres Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ 9ปารีส
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งเป็นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด สัญลักษณ์ของนครหลวงปารีส หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองป์เดอ มารส์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลตามอัธยาศัย
​09.30 น. นำท่านสู่ สนามบิน เพื่อเชคอิน และทำ Tax Refund
​12.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ เที่ยวบินที่ TG931 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10.20 ชั่วโมง)
วันที่ 10กรุงเทพฯ
​06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ, ค่าวีซ่าเชงเก้น
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจอง
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ชำระหลังจากสำรองที่นั่งภายใน 3 วันหลังยืนยันกรุ๊ป
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลิกการเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 44-59 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-43 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 0-19วัน)
  ***ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 
  ***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก.  กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเล่มสีเลือดหมู
ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้องพัก
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ฃสำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย 
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นฝรั่งเศส 

** สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย **
 • หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
 • รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเห็นคิ้วและใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้) 
  ***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น***
 • สำเนาบัตรประชาชน 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
 • สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
 • สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา) 
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
  - เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
  - เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 
  - เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  
 • หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN 
  -กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  -กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
  -กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 
  -กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน 
  -กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
  -กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา 
 • หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สำเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
  -หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
  -สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและสำเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า)

  หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสำเนาสมุดบัญชี


  -บัญชีฝากประจำ (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
  หากต้องการใช้บัญชีฝากประจำ ต้องเตรียมดังนี้
  -หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจำ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
  -สำเนาสมุดบัญชีฝากประจำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน 

  หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

  -หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย) 
  -กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

  กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

  -จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  -หนังสือรับรองเงินฝาก 
   
   ** สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา **

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy