รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ยุโรป

TE277 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส ปารีส หอไอเฟล มงแซงต์มิเชล 11 วัน 8 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
NOVOTEL PARIS CENTRE GARE MONTPARNASSE
TE277 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส ปารีส หอไอเฟล มงแซงต์มิเชล 11 วัน 8 คืน (TG)
 

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่สิริ ทัวร์เซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
วันที่ 2กรุงเทพ ฯ - ปารีส - แซงปอล เดอวองซ์ - นีซ
00.05 ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ มหานครปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930 เวลา 00.05 – 07.05 น. 
07.05 น. รอเปลี่ยนเครื่องไปยัง สนามบินนีซ โค้ท เดซู กรุงนีซ ประเทศฝรั่งเศส 
09.55  ออกเดินทางต่อไปยัง สนามบินนีซ โค้ท เดซู กรุงนีซ ประเทศฝรั่งเศส โดยแอร์ฟรานซ์ เที่ยวบินที่ AF7702 เวลา 09.55 – 11.25 น. 
11.25 น.เดินทางถึง ยัง สนามบินนีซ โค้ท เดซู กรุงนีซ ประเทศฝรั่งเศส (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศส) เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้สัมภาระเรียบร้อย

จากนั้นนำคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศสู่ “เมืองแซงปอล เดอวองซ์” (Saint Paul de Vence) 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินเข้าสู่ เมืองแซงปอล เดอวองซ์ เมืองเก่าแก่ที่อยู่บนยอดเขาเหนือชายหาดริเวียร่า จุดหมายปลายทางของเหล่านักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบศิลปะและของโบราณ ชมบรรยากาศบ้านเมืองที่ถูกสร้างด้วยหิน พร้อมประดับด้วยต้นไม้หลากหลายสีสัน ตามแบบของเมืองยุคกลาง (Medieval age)

นำท่านชม ลานน้ำพุโบราณ ใจกลางเมือง ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฝรั่งเศส อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจของเมืองที่แสนอบอุ่น

นำคณะเดินทางเข้าสู่ เมืองนีซ (Nice) ที่อยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส อยู่ในแคว้นที่มีชื่อว่าโกสเดอซู (Côte d’Azur) นีซ ถือว่าเป็นชายฝั่งที่สำคัญที่สุดของเฟรนช์ริเวร่า (French Riviera) และยังเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn Nice หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3นีซ - โมนาโก - มอนติ คาร์โล - มหาวิหารเซนต์นิโคลัส - นีซ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ราชรัฐโมนาโก (Principauté de Monaco) รัฐอิสระที่เล็กเป็นอันดับ 2 ของโลก ที่อยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ที่ซุกซ่อนความงามที่ยิ่งใหญ่เอาไว้

นำท่านชม พระราชวังโมนาโก ซึ่งเป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการของเจ้าชายแห่งโมนาโก 

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม เขตมอนติ คาร์โล (Monte Carlo) ด้วยภูมิประเทศที่ติดชายหาดของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งเมือง  ทำให้เมืองนี้ถือเป็นสวรรค์บนดินที่นักท่องเที่ยวหลายคนสนใจอยากจะมาเยี่ยมเยือน ด้วยชายหาดของที่นี่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากมาย เช่นเดียวกับความสวยงามของเมือง โดยเมืองนี้ยังถูกใช้ให้เป็นสนามแข่งรถสูตร 1 หรือ Formula-1 อีกด้วย ภายในเมืองยังมีคาสิโนที่หรูหราอลังการและเก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านสู่ มหาวิหารเซนต์นิโคลัส (Saint Nicholas Cathedral) โบสถ์ประจำชาติและประจำราชวงศ์โมนาโก เป็นที่ฝังพระศพของราชวงศ์โมนาโก อาทิ เจ้าหญิงเกรซ เคลลี อดีตพระมเหสีของเจ้าชายอดีตดาราฮอลลีวูดผู้เลอโฉมที่สิ้นพระชนม์จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ รวมไปถึงเจ้าชายเรนิเยร์ที่ 3 กษัตริย์องค์ก่อนและพระสวามีของเจ้าหญิงเกรซ ที่เพิ่งสิ้นพระชนม์ไปเมื่อปี 2005

และสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนีซ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn Nice หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4นีซ - กราซ - คานส์ - อาวีญง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านทางตอนใต้ของฝรั่งเศส คือ เมืองกราซ (Grasse) สถานที่แห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตน้ำหอมของฝรั่งเศสและของโลก โดยรอบบริเวณหมู่บ้านแห่งนี้จะมีสวนดอกไม้จำนวนมาก เป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญในการผลิตน้ำหอม

นำท่านเข้าชม โรงผลิตน้ำหอมฟราโกนาร์ด (Fragonard- Grasse Perfume Factory) โรงงานผลิตน้ำหอมอันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานพร้อมกับการสร้างเมืองแห่งนี้

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองท่าเรือขนาดเล็กอย่างเมืองคานส์ (Cannes) เมืองที่มีสีสันและได้มีการจัดงานเทศกาลเกี่ยวกับภาพยนตร์และแฟชั่นต่าง ๆ ของโลกอย่างมากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองอาวีญง (Avignon) เมืองโบราณและเป็นหัวเมืองสำคัญของแคว้นโพรวองซ์  เมืองแห่งนี้เคยเป็นอดีตที่พำนักของพระสันตะปาปาแคลม้องท์ที่ 5 ที่ย้ายมาพำนักในช่วงที่กรุงโรมมีความวุ่นวายในศตวรรษที่ 14  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Novotel Avignon Nord หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5อาวีญง - เลโบซ์ เดอ โพรวองซ์ - ปงดูว์การ์ - อาวีญง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชม พระราชวังพระสันตะปาปาแห่ง อาวีญง สถานที่ที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก สร้างในรูปแบบโกธิก ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป

และนำท่านชมสะพาน “เลอปง แซงต์เบเนอเซ่” (Le Pont St.Bénezet) สะพานที่มีชื่อเสียงแห่งเมือง   อาวิญง ตัวสะพานทอดยาวไปถึงฝั่งเนิฟ เมืองอีกฟากหนึ่งของเมืองอาวิญง 

จากนั้นเดินทางสู่เมือง “เลโบซ์ เดอ   โพรวองซ์” (Les Baux de Provence) ถูกสร้างขึ้นในสมัยยุคกลางและเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์สวยงามที่สุดในฝรั่งเศส นำท่านชมอาคารบ้านเรือนที่ส่วนใหญ่สร้างจากหินปูน พบกับร้านค้าที่ขายของที่ระลึกในรูปแบบโพรวองซ์ ชม ปราสาทโบราณ “ชาโตว์ เดส โบซ์” (Château des Baux) ซึ่งเป็นของอดีตเจ้าเมืองที่เคยปกครองเมืองนี้ 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางไปชม สะพานส่งน้ำ “ปงดูว์การ์” (Pont du Gard) สะพานนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบส่งน้ำของเมืองนีม มีความยาวกว่า 50 ก.ม. สร้างโดยชาวโรมันเพื่อส่งน้ำจากจากเมืองอูว์แซ็ส โดยระหว่างสองเมืองเป็นหุบเขา ระบบส่งน้ำที่ส่วนใหญ่อยู่ใต้ดิน ย้ายมาสร้างอยู่บนสะพานเพื่อข้ามแม่น้ำการ์ดง โดยสะพานแห่งนี้จัดเป็นสะพานส่งน้ำที่สร้างในสมัยจักรวรรดิโรมันที่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่

จนได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับไปที่ เมืองอาวีญง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Novotel Avignon Nord หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6อาวีญง - การ์กาซอน - บอร์โดซ์ - แซงต์ เตมิยอง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ เมืองการ์กาซอน (Carcassonne) เมืองมรดกโลกที่มีประวัติเก่าแก่กว่า 3,500 ปี ถูกสร้างขึ้นในช่วงยุคกลาง มีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างมาก ด้วยการมีกำแพงป้องกันเมืองล้อมรอบถึง 2 ชั้น มีป้อมปราการถึง 53 ป้อม โดยด้านในจะมีปราสาทของเจ้าเมืองการ์กาซอนอย่าง “ปราสาทกอมตัล” (Château Comtal) อิสระถ่ายภาพชมเมือง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางชม เมืองเมืองบอร์โดซ์ (Bordeaux) (336 ก.ม.) เก็บภาพกับมหาวิหารแห่งบอร์โดซ์ (Bordeaux Cathedral) และศาลากลางของเมือง (Palais Rohan) ที่จัตุรัสเปย์ เบอรองด์ (Place pey Berland)

เมื่อได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เขตเมืองแซงต์ เตมิยอง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hôtel Mercure Libourne Saint Emilion หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7แซงต์ เตมิยอง - นองต์ - มงแซงต์มิเชล
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองนองต์ (Nantes)(343 ก.ม.) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดลัวรัตล็องติกในแคว้นเปอีเดอลาลัวร์ในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำลัวร์ทางตะวันตกของฝรั่งเศส
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ ภูมิภาคทางตะวันตกเฉียงเหนือที่แคว้นนอร์มังดี ณ เมืองมง แซงต์มิเชล (Mont Saint Michel) (189 ก.ม.) โดยภูมิภาคนี้ถือเป็นบริเวณที่มีเมืองตากอากาศยอดนิยมของฝรั่งเศสอยู่มากมาย ซึ่งตั้งเรียงรายอยู่ตามแนวชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศ นอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างอันล้ำค่าของประเทศฝรั่งเศส ที่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมลำดับที่ 3 อยู่อีกด้วย ได้แก่ วิหารเซนต์มิเชล ให้ทุกท่านได้เก็บภาพบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกดิน สุดโรแมนติก ที่ถูกยกให้เป็น สิ่งมหัศจรรย์ของโลกตะวันตก (Wonder of the Western World)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Les Terrasses Poulard หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8มง แซงต์มิเชล - ปารีส
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเยี่ยมชม วิหารเซนต์มิเชล วิหารเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 โดยได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย ตัววิหารนั้นถูกสร้างอยู่บนยอดเขาที่โผล่ขึ้นมาริมฝั่งทะเลอย่างโดดเดี่ยว ทำให้ตัววิหารเซนต์มิเชลนี้โดดเด่นและสวยงามสะดุดตาเป็นอย่างมาก อิสระให้ท่านเดินสำรวจและถ่ายภาพกับสถาปัตยกรรมล้ำค่าแห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ นครปารีส (Paris) ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำของแฟชั่น มนต์เสน่ห์อันล้นเหลือทำให้เมืองนี้ ติด 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการมาเยือนมากที่สุด
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Mercure Paris หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9ปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าฟิลิปออกุสต์ ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและใหญ่โตที่สุดในปารีส ภายในเป็นที่เก็บรักษาวัตถุโบราณต่าง ๆ ที่มีค่าและมีชื่อเสียงของโลก เช่น ภาพเขียน ลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพโมนาลิซ่า อันเป็นภาพวาดของเลโอนาร์ด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวัตถุโบราณซึ่งเป็นศิลปะอันล้ำค่าจากชาติต่างๆ กว่า 300,000 ชิ้น จากประเทศที่ฝรั่งเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมาในอดีต ส่วนใหญ่ได้มาจากตะวันออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชีย เช่น รูปแกะสลักซาโมทราซ (La Victoire de Samothrace) และรูปแกะสลักเทพธิดาวีนัส (Venus de Milo) และในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ย สถาปนิกชื่อดังชาวอเมริกัน ได้สร้างทางเข้าพิพิธภัณฑ์เป็นรูปปิรามิดกระจกครอบคลุมเนื้อที่บนลานนโปเลียน ทำให้สถาปัตยกรรมของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดูโดดเด่นเป็นสง่า
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายกรุงปารีส เยี่ยมชม นครปารีส นครที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นาของแฟชั่น มนต์เสน่ห์อันล้นเหลือทำให้เมืองนี้ ติด 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการมาเยือนมากที่สุด เข้าสู่ ถนนชองป์เอลิเซ่ เพื่อนำท่านสู่ ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) แวะเก็บภาพความประทับใจ

อิสระช้อปปิ้งกับร้านค้าปลอดภาษี รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าที่โด่งดัง มีชื่อเสียงมากที่สุด ณ ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต มีสินค้าแบรนด์เนม และของที่ระลึกมากมาย อาทิ แฮเมส ชาแนล หลุยส์ วิตตอง เป็นต้น
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Mercure Paris หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 10เยี่ยมชมปารีส
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเก็บภาพความประทับใจ พร้อมชมบรรยากาศของ หอไอเฟล (Eiffel Tower) ที่มีความสูงเสียดฟ้า สง่างาม ถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนถนน ชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่น้ำแซนในกรุงปารีส

เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่า อากาศยานนานาชาติชาร์ล เดอโกล เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง 
13.40 น. เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931 เวลา 13.40 - 05.55 (+1) น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย) 
วันที่ 11ปารีส - กรุงเทพมหานคร
05.55 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

ค่าทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน 
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ สะพานปงดูว์การ์, มหาวิหารเซนต์นิโคลัส, โรงงานผลิตน้ำหอมฟราโกนาร์ด, มง แซงต์มิเขล, พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (เชงเก้น) **พักในประเทศฝรั่งเศส 8 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน
   
ค่าทัวร์ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบริการ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
 • เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์กับ Tour Agency และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 

High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)

***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา***

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง***

 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น (แต่จะต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ให้นับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกล่าวข้างต้น หากในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนค่าทัวร์ให้แก่ผู้เดินทางเต็มจำนวน ยกเว้นค่าวีซ่าในกรณีที่มีการยื่นแล้ว)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยอันได้แก่ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด 
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้วทั้งหมด
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
 • หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% , ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้นๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 • ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ) 
 • ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 • การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวันเวลาเดินทางดังกล่าวที่คณะจะเข้าชมและไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่า Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ 
 • และหากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง ที่เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 • ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 •  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝรั่งเศส ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทำการ
(ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส) ศูนย์ TLScontact สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)
1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ท่านจะต้องนำไปแสดงด้วย เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูปไม่สวมแว่นตา และต้องเห็นหูและคิ้วอย่างชัดเจน 
 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 
 
4. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา 
 
5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน 
 
6. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 
 
7. Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทางย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันและออกโดยธนาคารรับรอง ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว (เป็นภาษาอังกฤษ)                                                  
  ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
 
8. กรณีที่บริษัทของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 
9. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 
 
10. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริง ประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 
12. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามวันและเวลานัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
 
13. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 
หมายเหตุ : ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอทุกกรณี
 

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy