รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


หน้าแรก  Arrow ทัวร์ต่างประเทศ  Arrow ทัวร์ยุโรป  Arrow ทัวร์โครเอเชีย , ทัวร์บอลข่าน , ทัวร์มอนเตเนโกร , ทัวร์สโลวีเนีย , ทัวร์ออสเตรีย  Arrow TE016 : โปรแกรมทัวร์บอลข่าน สโลวีเนีย โครเอเชีย มอนเตรเนโกร 9 วัน 6 คืน (OS)

TE016 : โปรแกรมทัวร์บอลข่าน สโลวีเนีย โครเอเชีย มอนเตรเนโกร 9 วัน 6 คืน (OS)

Austrian Airlines (OS)

พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
TE016 : โปรแกรมทัวร์บอลข่าน สโลวีเนีย โครเอเชีย มอนเตรเนโกร 9 วัน 6 คืน (OS)
สโลเวเนีย - โครเอเชีย - มอนเตเนโกร

ล่องเรือในทะเลสาบเบลด (สโลเวเนีย) - ถ้ำโพสทอยน่า - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - 
อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - ซาดาร์ - ชิบินิค - โทรเกียร์ - สปลิท - พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน  - 
มาลีสตอน - ดูบรอฟนิค - ชมเมืองเก่ามรดกโลก - ขึ้นกำแพงเมืองโบราณ - กระเช้าไฟฟ้า - กอเตอร์ (มอนเตเนโกร)
บุดวา - พอดกอริซ่า - พิเศษ !! ช้อปปิ้งเอาท์เลทพาร์นดอร์ฟ (ออสเตรีย)


ฤดูกาลที่ดีที่สุดสำหรับใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่
พิเศษสำหรับโปรแกรมยุโรปบอลข่านเท่านั้น !!!
ชม "ลาโด้" ระบำพื้นเมืองโครเอเชี่ยนและช้อปปิ้งส่งท้าย ณ พาร์นดอร์ฟเอาท์เลท ประเทศออสเตรีย
 
 

 

รายละเอียดการเดินทาง


วันที่หนึ่งกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
21.00 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระและเอกสารแก่ท่าน
23.45 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS 026 [ใช้เวลาบิน ประมาณ 10:50 ชม.]
วันที่สองเวียนนา (ออสเตรีย) - กราซ (UNESCO) - เบลด (สโลวีเนีย)
05.35 น.เดินทางถึง สนามบิน VIENNA INTERNATIONAL AIRPORT หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ (GRAZ) เมืองที่มีทิวทัศน์อันสวยงาม เป็นเมืองบนเนิน ท่านสามารถซึมซับและสัมผัสความสวยงามของภูมิทัศน์และหมู่อาคารบ้านเรือนต่างๆจนทำให้ได้รับการยกเป็นเมืองมรดกโลกด้านสถาปัตยกรรม พร้อมกับถ่ายรูปหอนาฬิกาสัญลักษณ์ของเมือง นำท่านชม เมืองกราซ เมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป (Cultura City of Europe) 

เมืองกราซ เป็นเมืองที่มีการผสมผสนระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าและทันสมัยของเมืองในศตวรรษที่ 20 ได้อย่างลงตัวที่สุด เมืองกราซเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ 2 เป็นรองเพียงแค่เมืองหลวงกรุงเวียนนาเท่านั้น ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนรับรองให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1999 และได้ยังคงรับเลือกให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2003 อีกด้วย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ายนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมือง “เบลด" (BLED) ประเทศสโลเวเนีย (ระยะทาง 196 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) /

เดินทางถึง เมืองเบลด เมืองเล็ก ๆ ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเบลดที่งดงาม แวดล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ที่เรียกว่า Julian Alps Mountain จึงถูกขนานนามว่าไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบเบลดแห่งนี้โดดเด่นด้วยเกาะกลางทะเลสาบที่น้ำทะเลสาบโดยรอบเป็นสีเขียวมรกต เมืองเบลด  เริ่มมีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1885 เมื่อแพทย์ชาวสวิสชื่อ Dr. Arnold Rivli เห็นคุณค่าของอากาศที่แสนบริสุทธิ์ของเมืองนี้ได้ย้ายมารักษาคนไข้ที่เมืองนี้และใช้ชีวิตอยู่ที่ เมืองนี้เป็นเวลาถึง 50 ปี อีกทั้งนโปเลียนยังเคยใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ริมทะเลสาบยังมีคฤหาสน์ของติโต อดีตผู้รวมชาติยูโกสลาเวีย ซึ่งใช้เป็นที่รับแขกบ้านแขกเมือง /

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ “เพลทน่า” (Pletna) ในทะเลสาบเบลด ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงาม ผ่านชมเกาะเป็นที่ตั้งของโบสถ์ประจำเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษที่ 11 เล่ากันว่าหากคู่สมรสคู่ใดได้มาโยกระฆังในโบสถ์จะมีชีวิตคู่ยืนยาว โดยเจ้าบ่าวจะต้องอุ้มเจ้าสาวขึ้นบันไดมาจากท่าเรือจนถึงประตูโบสถ์

เมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “เมืองลุบเบลียน่า” (Ljubljana) เมืองหลวง ประเทศสโลเวเนีย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก 
โรงแรมที่พักระดับ 4 - 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สามเบลด - ถ้ำโพสทอยน่า - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - ซาเกรบซิตี้ทัวร์
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ “ถ้ำโพสทอยน่า” (POSTOJNA) (ระยะทาง 102 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

ได้เวลาอันสมควร นำท่าน เข้าชมถ้ำโพสทอยน่า โดยการนั่งรถรางไฟฟ้าของทางถ้ำ (15-20 นาที) จากนั้นเดินชมถ้ำซึ่งถือว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป มีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี มีความยาวภายในถ้ำถึง 27 กิโลเมตร ผ่านลำธาร เขื่อนเก็บน้ำใต้ดินภายในถ้ำ (ระยะทางเดินประมาณ 2-3 กิโลเมตร) ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่างๆ ภายในถ้ำมากมายลดหลั่นเป็นชั้นๆ ราวกับเนรมิตขึ้นมาจากสวรรค์

ท่านจะได้ชมความแปลกของ ปลามนุษย์ (Human Fish) ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมากกว่า 10 ล้านคนมาเยือนถ้ำแห่งนี้

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

**อุณหภูมิในถ้ำเฉลี่ย 9 องศาเซลเซียส ควรสวมเสื้อคลุมกันหนาวเข้าไปด้วย**
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารถ้ำโพสทอยน่า
บ่ายนำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศข้ามพรมแดนสู่ กรุง “ซาเกรบ” (ZAGREB) (ระยะทาง 198 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) (มีการตรวจวีซ่าก่อนข้ามพรมแดน) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย (CROATIA)  ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี โดยเมืองซาเกรบได้เฉลิมฉลองครบรอบ 900 ปี ในปี ค.ศ.1994 ที่ผ่านมาเป็นเมืองหลวงที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์มากมาย และเป็นหัวใจของการปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ 

นำท่านชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen's) (การเข้าชมขึ้นอยู่กับวันและเวลา อาจมีการปิดหรือมีการทำพิธี) สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณะ ปฏิสังขรณ์ในสไตล์นีโอ-โกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สำคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์, เซนต์ปอลล์ ฯลฯ ชมอักษรโบราณที่เป็นอักษรภาพที่มีอายุนับพันปี

นำท่านชม เมืองตอนล่าง (Lower Town) จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยห้างร้านนำสมัย แหล่งชุมชนและศูนย์กลางเมืองของชาวซาเกรบ อันเป็นจุดที่รถรางสายสีฟ้าทั้งรุ่นใหม่และเก่า มาประจบกันที่นี่ ชม อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic นายพลผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อความอิสระจากชาวฮังการี เมื่อปี ค.ศ. 1848 ต่อด้วยนำท่านย่าน Flower Square อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์ออโธดอก ที่มีเพียงไม่กี่แห่งในกรุงซาเกรบ

นำท่านขึ้น รถรางไฟฟ้า (Funicular) สู่ เมืองตอนบน Upper Town เป็นรถรางสายที่สั้นที่สุดในยุโรป โดยใช้เวลาในการขึ้นเพียง 57 วินาที ชมวิวทิวทัศน์จากจุดชมวิวของเมืองตอนบน ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มประตูหินเป็น ผ่านชมโบสถ์ เซนต์ มาร์ก (St. Mark Church) ที่มีหลังคาสวย แปลกตา ไม่เหมือนที่ไหนใดในโลก ชม ประตูเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของ รูปไอคอนพระแม่มารี ที่รอดพ้นจากเหตุไฟไหม้ในสมัย ศตวรรษที่ 19 โดยในเหตุการณ์ตอนนั้นทุกอย่างถูกเผาไหม้ มีเพียงรูปไอคอนที่ยังคงเหลือ จนทำให้ผู้คนมากราบไหว้บูชาขอสิ่งปาฏิหารย์ และมีการนำแผ่นหินอ่อน เขียนคำว่า ฮวา-ล่า (HVALA) แปลว่า “ขอบคุณ” มาติดไว้ตามผนังจนเต็มไปหมด
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พักโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ซาเกรบ - คาโลวัช - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ เจเซร่า (Unesco) - ซาดาร์
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ ระหว่างทางแวะถ่ายรูปที่พิพิธภัณฑ์สงครามกลางแจ้ง ณ เมืองคาโลวัช เมืองผลิตเบียร์ชื่อดังของประเทศโครเอเชีย ผ่านชมธรรมชาติและความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับ ทุ่งหญ้า ฟาร์มเกษตรที่อุดมสมบูรณ์
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่ายนำท่านชมความสวยงาม อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (National Park Plitvice Jezera) ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 269 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำมีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา ท่านจะเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน้ำตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง นำท่านเดินชมธรรมชาติอันสวยงาม ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น..

นำท่านสู่ท่าเรือ ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE ที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบล่างขึ้นสู่ชั้นบนของอุทยาน (LOWER & UPPER LAKE) จากนั้นเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและอลังการของ LOWER LAKE ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และงดงามท่ามกลางหุบเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่าน อีกทั้งยังเชื่อมต่อด้วยน้ำตกต่างๆมากมาย นำท่านเดินชม ทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกันทั้ง 16 แห่ง และนอกจากนั้นบริเวณรายล้อมยังเต็มไปด้วยถ้ำน้อยใหญ่และชม Big Waterfalls ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางออกจากพลิทวิเซ่ ตอนกลางของประเทศโครเอเชียสู่ เมือง “ซาดาร์” (ZADAR) (ระยะทาง 119 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) แคว้น “ดัลมาเชีย” เป็นแคว้นทางตอนใต้ที่มีลักษณภูมิอากาศและภูมิประเทศแบบเมดิเตอร์เรเนียนขนานแท้ หากใครเคยได้ยินชื่อหรือรู้จักสุนัขพันธุ์ “ดัลมาเชี่ยน” ดินแดนดัลมาเชียน แห่งนี้คือต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นี่เอง  
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ
ที่พักโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ซาดาร์ - ชิบินิค (Unesco) - โทรเกียร์ (Unesco) - สปลิท (Unesco)
เช้านำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมือง “ซีบีนิค” (SIBENIK) (ระยะทาง 90.2 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

นำท่านชม ตัวเมืองเก่า ริมฝั่งทะเลอาเดรียติก ที่มีหลังคาอาคารบ้านเรือนทำด้วยกระเบื้องสีแสด สไตล์เรอเนอซองส์ ที่ได้รับอิทธิพลจากทางอิตาลี ชมสภาว่าการเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ. 15 ผ่านเมืองเก่าที่ถูกสร้างขึ้นในยุคโบราณ ชม มหาวิหารเซนต์เจมส์ (St. James) หรือ เซนต์จาคอบ (St. Jakob) ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยน – ดัลเมเชี่ยนได้อย่างลงตัวงดงามด้วยยอดโดมและหลังคาที่ประดับด้วยแผ่นหิน จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.2000

จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมือง “โทรเกียร์” (TROGIR) (ระยะทาง 46.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองสวยที่เป็นมรดกโลก ระหว่างทางผ่านชมเมืองที่มีสภาพเป็นเกาะอยู่โดดเดี่ยวสวยงามมีชื่อเสียงของโครเอเชีย คือ เมืองพรีโมสเตน ซึ่งเป็นเมืองเล็กที่สวยงามและเป็นเกาะเล็กๆ ในสมัยก่อนมีคนยกย่อง ให้ชาวเมืองนี้เป็นชาวเมืองที่มีความอดทนมาก ต่อการใช้ชีวิตเนื่องจาก   ภูมิประเทศเป็นภูเขาหินแต่ยังอุตสาหะปลูกพืชและทำการเกษตรกรรม
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่ายนำท่านชม เขตเมืองเก่าโทรเกียร์ ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมืองเก่า  ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 , หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชม มหาวิหารเซ็นต์ลอร์เลนซ์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปั้นสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญเซนต์ลอร์เลนต์องค์สำคัญ ที่ผู้สร้างมหาวิหารแห่งนี้อุทิศให้  มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นที่ระลึกมากมายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์แห่งนี้...

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง “สปลิท” (SPLIT) (ระยะทาง 28.4 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโครเอเชีย สามารถนั่งเรือข้ามฟากระหว่างประเทศไปที่ประเทศอิตาลีได้ ณ เมืองแห่งนี้

นำท่านชม “พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน” ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ในยุคสมัยของจักรพรรดิ์ดิโอเคลีเชี่ยน เป็นช่วงยุคสมัยเริ่มต้นของจักรวรรดิโรมันตะวันออก หรือ จักรวรรดิไบแซนไทน์นั่นเอง 
พระราชวังดิโอเคลเชี่ยนได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979  ชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม...

อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
  ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง, ร้านเนคไท, ร้านรองเท้า, ร้านช็อคโกแลต, ร้านเครื่องหนัง, ร้านกระเป๋า และอื่นๆอีกมากมาย หรือหากท่านใดไม่ชอบการช้อปปิ้งอาจมานั่งดื่มกาแฟบริเวณหน้าอ่าว ที่เป็นที่ตั้งของร้านกาแฟ เรียงรายตลอดแนวกำแพงฝั่งที่ติดกับทะเล ดูวิถีชีวิตของผู้คนชาวสปลิท และนั่งนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเมืองสวยแห่งนี้.. 
 
ค่ำรับประทานอาคารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พักโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่หก สปลิท - มาลี สตอน - ดูบรอฟนิค (Unesco) - กำแพงเมืองโบราณ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ “อ่าวมาลี สตอน” (MALI STON) (ระยะทาง 211 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) ก่อนเดินทางถึง เมืองมาลี สตอน ท่านจะได้ข้ามพรมแดน   เข้าสู่ประเทศบอสเนีย (แวะถ่ายรูปและซื้อของฝากพื้นเมือง) บริเวณเมืองที่มีชื่อว่าว่า เมืองนีอุม เป็นประเทศเพื่อนบ้านของโครเอเชีย โดยประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นชาวโครเอเชีย (มีการตรวจวีซ่า) ต่อด้วยนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับเข้าสู่ ประเทศโครเอเชีย 

เดินทางถึง เมืองมาลี สตอน เป็นที่ตั้งของสถานที่เพาะพันธุ์หอยนำท่านล่องเรือเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงหอยแล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก พร้อมด้วยเครื่องเคียง จิบไวน์สดเติมเต็มรสชาติ ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของอ่าวมาลี สตอน 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง มาลีสตอน
บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมือง “ดูบรอฟนิค” (Dubrovnik) (ระยะทาง 53.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งชมทัศนียภาพของเมืองซึ่งดูบรอฟนิค ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอาเดรียติค ตัวเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวกำแพงป้อมปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต ที่ท่านสามารถขึ้นไป ชมความงดงามของตัวเมืองได้อย่างดี

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินขึ้นชม กำแพงเมืองโบราณ ชมความสวยงามของแนวหลังคาสีส้มตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า กำแพงแห่งนี้มีความยาวรวมกันประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้เพลิดเพลินชมความสวยงาม โดยว่ากันว่า "ใครมาเมืองดูบรอฟนิคแล้วไม่ได้ขึ้นมาชมกำแพงเมืองโบราณแห่งนี้ ถือว่ามาไม่ถึงดูบรอฟนิค"

จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีตรวมถึงสถานที่ลงโทษผู้กระทำผิดด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน (Orlando Column) หอนาฬิกา (Bell Tower) ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลักสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของ นักบุญSt.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังเพิ่มเสน่ห์มนต์ขลังสวยสดงดงาม
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ กุ้ง LOBSTER ย่าง เสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตตี้ ริมทะเลอาเดรียติค
ที่พักโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ดดูบรอฟนิค – กอตอร์(มอนเตเนโกร) – บุดวา
 เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่าน ช้อปปิ้ง ละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางออกจากเขตประเทศโครเอเชีย ซื้อของฝากจาก “Konzum” ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น ที่มีสินค้าหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “KRAS” ช็อคโกแลตท้องถิ่น ยี่ห้อที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก, ไวน์โลกเก่าท้องถิ่น “Dingac”, “Posip” จากองุ่นพันธุ์ท้องถิ่น “Plavac Mali” คุณภาพระดับเเดียวกับไวน์ฝรั่งเศสหรืออิตาเลี่ยน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควร 
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองริมทะเล เมนูพิเศษ กุ้ง LOBSTER ย่าง เสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตตี้ ริมทะเลอาเดรียติค
บ่ายนำท่านข้ามพรมแดนสู่ ประเทศมอนเตเนโกร แปลความหมายเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า BLACK MOUNTAIN หรือ "ภูเขาสีดำ" ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ คริสเตียนปัจจุบันมอนเตเนโกร เป็นประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ และพยายามร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป เดินทางสู่ เมืองกอเตอร์ (KOTOR) ระหว่างทางท่านจะได้ชมเมืองเก่าและธรรมชาติที่สวยงาม นำท่านชม ST.TRIPHUN CHURCH โบสถ์นิกายคาทอลิก และ ST.NIKOLA CHURCH โบสถ์นิกายออโทดอกซ์ 

จากนั้นนำท่านสู่เมือง บุดวา (BUDVA) เป็นเมืองโบราณตั้งอยู่บนชายฝั่งอาเดรียติค  เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดอีกแห่งที่ตั้งอยู่รอบทะเลอาเดรีตติค มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 2,500 ปี ปัจจุบันได้รับฉายาว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งมอนเตเนโกร”
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พักเมือง “Budva” โรงแรมในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศมอนเตเนโกร ในระดับ 4 – 5 ดาว  หรือเทียบเท่า
วันที่แปดบุดวา – พอตกอริซ่า – สนามบิน – เวียนนา – เอาท์เลท พาร์นดอฟ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเที่ยวชม เมืองเก่า “บุดวา” (BUDVA) เมืองติดชายหาดที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวอย่างหนาแน่น

นำท่านชม ST.JOHN CHURCH โบสถ์คาทอลิก ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของบาทหลวงสมัยก่อน ชม SANTA MARIA CHURCH และ CHURCH OF TRINITY ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากจากเมืองบุดว่าได้ตามอัธยาศัย 

และเมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ กรุง พอดกอริซ่า เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน พอดกอรีซา สนามบินนานาชาติ ณ เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร
15.00 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน OS 728 [ใช้เวลาบิน ประมาณ 1:40 ชม.]
16.40 น.เดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย

พิเศษ!!! นำท่านเดินทางออกนอกสนามบิน เพื่อช้อปปิ้ง ณ พาร์นดอร์ฟเอาท์เลทสถานที่ช้อปปิ้งเอาท์เลทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรีย

หมายเหตุ: วันจันทร์ – วัพฤหัสบดี เปิด 09.30 น. – 20.00 น. วันศุกร์ เปิด 09.30 น. – 21.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00 น. – 18.00 น. / วันอาทิตย์ปิด

**เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน อิสระมื้อเย็นตามอัธยาศัย**
19.30 น.นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินเวียนนา   

***หมายเหตุ ระหว่างรอเครื่องในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซื้อสินค้าในสนามบิน หากราคาสินค้าในบิลเดียวกันเกิน 75 ยูโร สามารถทำภาษีคืนได้ (TAX REFUND) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ INFORMATION สนามบินเวียนนา
23.20 น.ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน OS 025 [ใช้เวลาบิน ประมาณ 10 ชั่วโมง]
วันที่เก้า กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
14.20 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง

   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง


หมายเหตุ
 • ราคานี้เป็นราคาผู้ใหญ่หากไม่ครบอาจจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ในกรณี ที่มีผู้เดินทางจำนวน 15 -19 ท่าน ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าบริการเพิ่ม 5,000 บาท / ท่าน
 • หากมีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อัตรานี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว้
 • ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าโครเอเชีย และ วีซ่าออสเตรีย
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ 
 • หัวหน้าทัวร์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • น้ำดื่ม วันละ 2 ขวด / วัน / ท่าน
 • ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา) 
 • ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าทริปหัวหน้าทัวร์ คนละ 1,000 บาท / คน
วิธีการจองทัวร์
 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 2 วัน จากวันจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน หรือ เมื่อทางสายการบินมีการเรียกออกตั๋ว โดยทางบริษัททัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน
เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการบริการของพนักงาน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ + ค่าวีซ่าโครเอเชีย
 • ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • หากมีการออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าออสเตรีย
 • พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสำเนาหน้าพาสปอร์ต (4 ชุด)
 • รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหน้า 
  ประมาณ 70-80 % (4 ใบ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนสมรส (2 ชุด)
 • หลักฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE)  หรือ สำเนาบุ๊คแบ้งค์ย้อนหลัง 6 เดือน (2 ชุด)
 • จดหมายการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น (2 ชุด)
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน (2 ชุด)
 • กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเท่านั้น และบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษา (2 ชุด)
โปรดทราบ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 10 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย   การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
การเลือกหรือการเปลี่ยนเมนูอาหาร
 • ทุกท่านจำเป็นจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาหารก่อนเดินทางเท่านั้น โดยเมนูอาหารจะเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับเมนูอาหารของมื้อนั้นๆ และทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น
 • หากท่านใดมีการแพ้อาหารทะเลหรือไม่รับประทานอาหารทะเล จำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางเท่านั้น
 • หากท่านใดไม่รับประทานเนื้อวัว จำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางเท่านั้น และทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นเมนูหมู หรือ ไก่ ให้ตามความเหมาะสมของร้านอาหาร
 • หากแจ้งการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารแล้ว ไม่สวามารถเปลี่ยนแปลงขณะเดินทางได้ (ยกเว้นบางกรณี) และทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น 

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา