รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ยุโรป

TE230 : โปรแกรมทัวร์กรีซ กรุงเอเธนส์ เกาะมิโคโนส ซานโตรินี่ 10 วัน 7 คืน (TK)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Anatolia Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Athenian Callirhoe Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Divani Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Elgreco
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
PORTO MYKONOS HOTEL
TE230 : โปรแกรมทัวร์กรีซ กรุงเอเธนส์ เกาะมิโคโนส ซานโตรินี่ 10 วัน 7 คืน (TK)

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์
​23.00 น. ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 069
วันที่ 2กรุงเทพฯ - อิสตันบูล - เทสซาโลนีกี
​05.20 น. เดินทางถึง อิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
​07.20 น. ออกเดินทางสู่ เทสซาโลนีกี โดยเที่ยวบินที่ TK 1881
​08.40 น. เดินทางถึง เทสซาโลนีกี (Thessoloniki) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของกรีซ และมักเอ่ยถึงในฐานะเมืองหลวงร่วมกับกรุงเอเธนส์ ตั้งอยู่กึ่งกลางโดยที่ด้านตะวันตกมีทะเลโยเนียน ส่วนด้านตะวันออกมีแม่น้ำเอฟรอส ถ้าลากเส้นตรงขึ้นไปทางเหนือจากเทสซาโลนีกีจะไปบรรจบกับเส้นกั้นเขตแดนของสามประเทศ คืออดีตยูโกสลาเวีย บัลแกเรีย และกรีซ 

ชม หอคอยสีขาว (White Tower) หอคอยขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเล ภายในเป็นสถานที่สำหรับเก็บวัตถุโบราณหลายอย่าง ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง ถูกสร้างขึ้นประมาณช่วงศตวรรษที่ 15 เป็นป้อมปราการประจำเมือง และใช้เป็นโรงฝึกทหาร มีช่วงหนึ่งที่ใช้เป็นเรือนจำเพื่อคุมขังนักโทษด้วย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
​บ่าย ชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archaeological Museum) ซึ่งมีหลักฐานสำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์มากมาย ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นมาและความเจริญรุ่งเรืองของชาวกรีกในอดีต อาทิเช่น รูปแกะสลัก เสาประตู เครื่องใช้ จานชาม เครื่องประดับ ฯลฯ ที่นักโบราณคดีค้นพบในบริเวณนี้
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พักโรงแรม Anatolia Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เทสซาโลนีกี - เมทีออร่า - คาลาบาก้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมทีออร่า (Meteora)  (ระยะทาง 229 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง)  เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ลอยฟ้า พระในศาสนาคริสต์นิกายกรีก ออร์-โธดอกซ์ ได้สร้างสำนักสงฆ์ไว้หลายแห่งบนยอดเขาหินทรายที่สูงชันจากพื้นราบ พระสงฆ์เหล่านี้หนีการคุกคามของพวกเตอร์กที่นับถือศาสนาอิสลาม และกำลังแผ่ขยายอิทธิพลมายังคาบสมุทรกรีซ และพบว่าแท่งหินทรายสูงชันเหล่านี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งสำนักสงฆ์เพื่อสืบทอดศาสนาต่อไปราว 800-900 ปีก่อน เมื่อเริ่มสร้างมีสำนักสงฆ์ทั้งหมด 20 แห่งด้วยกัน แต่ปัจจุบันเหลือที่เปิดทำการจริงอยู่เพียง 6 แห่ง
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
​บ่าย ชม สำนักสงฆ์แห่งเมทีโอรา (Monasteries of Meteora) ในสมัยก่อนการขึ้นไปยังสำนังสงฆ์เหล่านี้ทำได้ยากลำบากมาก ต้องใช้เชือกหรือตาข่ายเพื่อใช้ในการปีนป่าย การส่งข้าวของเครื่องใช้และอาหารจะผ่านทางเชือกและตะกร้าเท่านั้น เพิ่งจะมีการสร้างบันไดขึ้นและสะพานเชื่อม เมื่อไม่ถึงร้อยกว่าปีมานี้เอง หมู่สำนักสงฆ์เหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ ในปี พ.ศ. 2531 เนื่องจากการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างศิลปะแบบไบแซนไทน์เข้ากับสภาพแวดล้อมที่งดงามทางธรรมชาติ 

เดินทางสู่ คาลาบาก้า (Kalabaka) เมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบเธสซาลี The Plain of Thessaly ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเมเทออรา (Meteora) และเป็นเมืองหลวงของมณฑลคาลาบาก้า
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พักโรงแรม Divani Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 4คาลาบาก้า - เดลฟี่
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เดลฟี่ (Delphi) (ระยะทาง 186 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

ชม เมืองเดลฟี Delphi ซึ่งเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรีกโบราณ เมืองเดลฟีเป็นจุดศูนย์กลางของยุคคลาสสิค ซึ่งผู้คนนับหมื่นนับพันจากรัฐอื่น ๆ ต่างเดินทางมาเพื่อขอเทพพยากรณืจาก อพอลโล เพราะเป็นคำพยากรณ์ที่ทรงอิทธิพลและผู้คนเลื่อมใสที่สุดในสมัยกรีก ในอดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือสะดือของโลก Navel of the Earth ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชม วิหารเทพอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งเป็นสุริยะเทพตามความเชื่อของชาวกรีกโบราณ ปัจจุบัน วิหารแห่งเทพอพอลโล ซึ่งเป็นวิหารของเทพอะธีนา วิหารแห่งเทพอพอลโลตั้งอยู่บนไหล่เขาอยู่ต่ำกว่าโรงละครกลางแจ้งลงไปหนึ่งชั้น ในรูปจะเห็นเพียงแค่ฐานรูปสี่เหลี่ยมและมีเสา 4-5 ต้น 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารไทย
ที่พักโรงแรม Amalia หรือเทียบเท่า
​วันที่ 5เดลฟี่ - ช่องแคบคอรินท์ - เอเธนส์
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ Box Breakfast

เดินทางสู่ ช่องแคบคอรินท์ (Corinth Canal) (ระยะทาง 248 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นคลองที่ขุดเพื่อเชื่อมต่อระหว่างอ่าวคอรินท์ (Corinth Gulf) และอ่าวซาโรนิค (Saronic Gulf) ในทะเลเอเจียน (Aegean Sea) คลองแห่งนี้ได้ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างอ่าวคอรินท์และอ่าวซาโรนิค ที่ปกติต้องไปอ้อมแหลมเพโลพอนนีส (Peloponese) ได้ถึง 700 กิโลเมตร มีความสูง 78 เมตร กว้าง 24 เมตร และมีความยาวถึง 6,346 เมตร ลึก12 เมตร
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่ายชม เมืองโบราณคอรินท์ (Ancient Corinth) หนึ่งในอดีตเมืองท่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซ มีความมั่งคั่งและความหรูหราเป็นอย่างมาก ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 10 ก่อนคริส์ตกาล ถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมนโบราณของจูเลียส ซีซ่าร์

เดินทางสู่ เอเธนส์ (Athens) (ระยะทาง 77 กิโลเมตร ระยะเวลา 1.10 ชั่วโมง)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรม Athenian Callirhoe หรือเทียบเท่า
​วันที่ 6เอเธนส์- ซานโตรินี่
​เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ Box Breakfast
06.00 น. เดินทางสู่ ท่าเรือ
07.00 น. เรือออกเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ โดยเรือ Speed Boat
​11.50 น. เรือเทียบท่าที่ เกาะซานโตรินี่ (Santorini Island) เกาะในฝันของหลายคนที่ผู้คนทั่วโลก  ต่าง  ใฝ่ฝันจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้เป็น “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ

เดินทางสู่ หมู่บ้าน Pyrgos ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากฟิร่าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีชื่อเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนเชิงหน้าผา พร้อมวิวทิวทัศน์เบื้องล่างอันงดงาม
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
​บ่าย ชม หาดเพอร์ริสซา (Perrissa Beach) หรือหาดทรายดำ (Black Beach) ที่ชายหาดทรายสีดำสนิท จากเถ้าลาวาของภูเขาไฟที่เคยระเบิดมาหลายครั้งในอดีต นอกจากนี้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของหาดทรายสีดำตัดน้ำทะเลสีฟ้าที่เรียกว่า (Kamari Beach) ที่พบได้ที่นี่แห่งเดียว และร้านค้า 2 ข้างทางตามตรอกในหมู่บ้านดูน่ารักสบายตา

เดินทางสู่ ทางเหนือของเกาะเพื่อชมหมู่บ้านเอีย (Oia Village) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเกาะนี้ เป็นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ ภายในหมู่บ้านเป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรือเลือกซื้อสินค้างานฝีมือมากมาย

ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยงามที่สุดบนเกาะ ด้วยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจ อันเป็นไฮไลท์ของเกาะที่พลาดไม่ได้
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พักโรงแรม Elgreco หรือเทียบเท่า
วันที่ 7ซานโตรินี่ - มิคอนอส
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม]
06.00 น. เดินทางสู่ ท่าเรือ
​09.55 น. ล่องเรือสปีดโบ๊ทสู่ มิคอนอส (Mykonos) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกรีซ เป็นหนึ่งในหมู่เกาะไซคลาดิส (Cyclades Island) ในเขตทะเลอีเจียน (Aegean Sea)
​12.25 น. เดินทางถึง เกาะมิคอนอส (Mykonos) เป็นสถานที่ที่เหล่าชนชั้นสูงทั่วโลกต่างนิยมล่องเรือยอร์ชมาพักผ่อนตากอากาศ ตลอดจนนางแบบดาราฮอลลีวูด แม้กระทั่งชาวสีม่วงทั้งหลายที่นิยมมาพักผ่อนหย่อนใจ ณ เกาะมิโคนอสแห่งนี้ เป็นเกาะที่มีความงามเหนือจินตนาการ เต็มไปด้วยร้านขายของพื้นเมือง และแหล่งเริงรมย์อันหรูหราของอ่าวรูปกึ่งวงกลม บ้านรูปทรงก้อนน้ำตาล กังหันลมทาด้วยสีขาวดูสะอาดตา บ้านริมทะเลแบบอีเจียนดั้งเดิมที่ไม่มีสถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน นับว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกาะมิโคนอสอย่างแท้จริง
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย เที่ยวชม หมู่บ้านอโนมิร่า (Ano Mera Village) ชมความงดงามหมู่บ้านสีขาวบนเนินเขาสีทอง ตัดกับสีของต้นไม้ เป็นสถานที่เงียบสงบที่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวท้องถิ่นมายาวนานและยังใหญ่เป็นอันดับสองของเกาะมิโคโนส แวะถ่ายภาพพาโนรามาของบริเวณเมืองเก่า

ชม หาดคาลาฟาตี (Kalafatis) หาดพาราไดซ์ (Paradise) หาดอโนเมร่า (Ano Mera)และอะกิออส สเตฟานอส (Ag. Stefanos) ที่มีความใสสะอาดของน้ำทะเลเหมาะกับการเล่นน้ำสำหรับครอบครัว
​ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม Porto Mykonos หรือเทียบเท่า
วันที่ 8มิคอนอส - เอเธนส์
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กับสถานที่วิวที่สวยงามหลายแห่ง บางท่านอาจเคยเห็นบ้าง  ตามโปสเตอร์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วเกาะ ท่านเป็นหนึ่งที่ถ่ายภาพจากสถานที่จริง ไม่ใช่เห็นแต่เพียงในโปสเตอร์อีกต่อไป ให้ท่านได้เดินถ่ายภาพอย่างจุใจ หรือจะเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกที่มีอยู่ทั่วไปตามทางเดิน หรือจะเลือกช้อปปิ้งแหล่งที่เปิดเป็นร้านค้าได้ตามอัธยาศัย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
​13.15 น. เดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อขึ้นเรือ Ferry
14.15 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens) โดยเรือ Blue Star Ferry (Business Class)
19.45 น. เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (Athens)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรม Athenian Callirhoe หรือเทียบเท่า
​วันที่ 9เอเธนส์ - อิสตันบูล
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชมเมืองเอเธนส์ จัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม แวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง เพื่อให้ท่านได้ชมภาพทหารกรีซแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม

เยี่ยมชม พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (The houses of Parliament) และ สนามกีฬา Panathenaic และชื่นชมไปกับหนึ่งในสนามกีฬาที่เก่าแก่มากที่สุดในโลก

เดินทางสู่ อะโครโปลิส (Acropolis) ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนที่จะถึงทางเข้า Acropolis จะมี Temple of Athena Nike สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลว่าชนะ) นครกรีกโบราณนิยมสร้างอะโครโปลิสบนพื้นที่สูง ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการสร้างเมืองเป็นที่ตั้งของ วิหารพาเธนอน (The Parthenon) เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าเอธีนา วิหารแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ที่เสาแบบดอริก ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่างๆ นอกจากนั้น วิหารยังถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกาย กรีกออร์โธดอกซ์ (Greek Orthodox Church) และยังถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครั้งกรีกตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม ชื่นชมงานประติมากรรมที่หน้าจั่ววิหารเป็นเรื่องราวของเทพีเอธีนา และเทพเจ้าโพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์ 

ชม วิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็นอนุสาวรีย์แห่งอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็นเสาหินค้ำยันวิหาร นอกจากนี้ยังคงมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจ้าซุสที่เพอกามุม, อะกอรา หรือย่านชุมชนเช่นเดียวกับตลาด, สนามกีฬากลางแจ้ง ที่จะทำให้ท่านได้กับความยิ่งใหญ่ของชาวกรีกโบราณ

ชม วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพโพไซดอน  และเทพีอะธีน่า โดยสร้างขึ้นในตำแหน่งที่เทพทั้งคู่มีการต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์ในการดูแลเมืองนี้ ด้านทิศใต้มีชุดของเสาค้ำทั้งหกต้นที่ออกแบบเป็นรูปปั้นหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใช้ศีรษะยืนค้ำยันอาคาร ปัจจุบันเสาทั้งหกต้นถูกแทนที่ด้วยรูปจำลองเนื่องจากของจริงถูกนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อป้องกันการเสียหายจากอากาศและสภาพแวดล้อมภายนอก
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย ช้อปปิ้ง ย่านพลาก้า สแควร์ (Plaka Square) ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส

อิสระให้ท่าน เที่ยวซอกแซกในแหล่งรวมนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ำคืน เชิญท่านช้อปปิ้งของฝาก ของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมที่เกี่ยวกับเทพเจ้าของกรีก หรือจะเป็นสินค้าพวกจิวเวลรี่ และรวมถึง ของเก่าสำหรับนักสะสมก็หาได้ที่นี่ในราคาย่อมเยา

ช้อปปิ้ง Mc Arthur Glen Designer Outlet Athens เอาท์เลทแห่งแรกในประเทศกรีซ ให้ท่านอิสระได้เลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมอย่างจุใจ อาทิ Polo Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli and Hugo Boss, Nike, Adidas, Diesel จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
19.00 น.เดินทางสู่ สนามบินเอเธนส์
22.25 น. ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 1844
23.55 น. เดินทางถึง อิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
วันที่ 10อิสตันบูล - กรุงเทพฯ
01.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 068
15.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

​อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
 • ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  
 • ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • เจ้าหน้าที่บริการและอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
 • Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์”
 • อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง 
 • น้ำดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือขึ้นเครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)       
​อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท / ท่าน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง 
​เงื่อนไขการสำรองที่
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง มัดจำท่านละ 40,000 บาท   พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ 
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
การยกเลิก

กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง

 • นับตั้งแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วันทำการ 
  • เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา 
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)

กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้

 • ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
  • เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา 
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)

   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย 
   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 15,000 บาท 
   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท
   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์
   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
​หมายเหตุ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด 
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ 
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว 
 • หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศกรีซ  (ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10 วันทำการ ทั้งนี้ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต )

1.      หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจุบันมาด้วย)
2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ) 
3. สำเนาบัตรประชาชน 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สำเนาใบมรณะบัตร 
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรตัวจริงมาด้วย) 
9. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์: 
- บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
10. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ให้ออกจดหมายรับรองการทำงานประทับตรา ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน วันเดินทางที่จะไป
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน วันเดินทางที่จะไป
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน 
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา 
11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สำเนาสมุดบัญชี ทั้งสองอย่างนี้ต้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน)
11.1 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
11.2 สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาปรับสมุดบัญชีและถ่ายสำเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า)
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น จากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากทางธนาคารแทนการถ่ายสำเนาสมุดบัญชี
11.3   บัญชีฝากประจำ (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซ่าได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วยหากต้องการใช้บัญชีฝากประจำ ต้องเตรียมดังนี้
หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจำ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
สำเนาสมุดบัญชีฝากประจำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให้สมเหตุสมผลในการยื่นวีซ่า
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย) 
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2 

 

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy