รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ยุโรปตะวันออก

TE126 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
BEST WESTERN PREMIER KAISERHOF KITZBUHEL HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOTEL SCALARIA ST.WOLFGANG
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
IMPERIAL RIDING SCHOOL RENAISSANCE VIENNA HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
INNSBRUCK HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
KUNSTHOTEL FUCHSPALAST ST.VEIT AN DER GLAN
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
PARC HOTEL FLORIAN
TE126 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน (TG)

ยุโรป แกรนด์ออสเตรีย 9 วัน แห่งความประทับใจ....มิลืมเลือน...

เวียนนา (ออสเตรีย) - กราซ - คลาเกนเฟิร์ต - กอร์ตีนาดัมเปซโซ (อิตาลี)

เทือกเขาโดโลไมท์ - นั่งกระเช้าสู่เนินเขา Alpe Di Suise - อินสบรูค (ออสเตรีย)

วัตเท่น - คริสตัลเวิล์ด - เมืองคิทส์บูเฮล - ฮัลล์สตัทท์ - เหมืองเกลือโบราณ

ภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - พระราชวังเชิงบรุนน์


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเวียนนา
22.00 น. พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านกระเป๋าและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

** หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน,เช่ารถโค้ช,จองโรงแรมที่พัก,ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้าชมต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับกรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน,การล่าช้าของสายการบิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน),การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล,ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเป็นผลทำให้การเดินทางล่าช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ท่านได้ชำระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้มีการตกลงชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้
วันที่ 2เวียนนา (ออสเตรีย) - กราซ - คลาเกนเฟิร์ต 
01.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา โดย การบินไทย เที่ยวบินที่  TG936
07.00 น. คณะถึง สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว รถโค้ชรอรับคณะเดินทางสู่ เมืองกราซ (Graz) เมืองศูนย์กลางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศออสเตรีย และยังเป็นเมืองหลวงของรัฐสติเรียอีกด้วย ในปี 1999 องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และได้รับเลือกจากสหภาพยุโรปให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมยุโรปในปี 2003

นำคณะเที่ยวชม ตัวเมืองเก่ากราซ ที่เคยเป็นป้อมปราการและปราสาทมาตั้งแต่สมัยโบราณ นำท่าน นั่งรถรางขึ้นสู่เนินเขา เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโดยรอบ และพลาดไม่ได้กับหอนาฬิกา Uhrturm ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเก่าตั้งตระหง่าอยู่

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่ายหลังอาหาร นำคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองคลาเกนเฟิร์ต หรือ คลาเกนฟูร์ท (Klagenfurt)  เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองหลวงของรัฐคารินเทีย (Carinthia) เป็นรัฐทางใต้สุดของประเทศออสเตรีย ในปี 2008 เมืองคลาเกนเฟิร์ตเคยเป็นหนึ่งในแปดเมืองเจ้าภาพการจัดแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศอีกด้วย

นำคณะเที่ยวชม เมืองสวยริมทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ (Worthersee) ทะเลสาบอัลไพน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรป เที่ยวชมในจตุรัสเมืองเก่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของเหล่าอาคารสำคัญๆ ที่สร้างขึ้นในสไตล์เรอเนสซอง และไม่พลาดในการไปชมความงามของ ลานน้ำพุมังกรลินท์วูร์ม (Lindworm Fountain) สร้างขึ้นในปี 1593 ปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองนี้

แล้วผ่านชม ลันด์เฮาส์ (Landhaus) อีกหนึ่งอาคารที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ เป็นอาคารที่เก่าแก่ทีสุดของเมือง ภายในอาคารได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยภาพวาดปูนเปียก ปัจจุบันเป็นที่นั่งของสภาพแห่งรัฐคารินเทีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก KUNSTHOTEL FUCHSPALAST ST.VEIT AN DER GLAN **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3คลาเกนเฟิร์ต - กอร์ตีนาดัมเปซโซ (อิตาลี) - เทือกเขาโดโลไมท์ - นั่งกระเช้า Cable Car สู่เนินเขา Alpe Di Suise
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองกอร์ตีนาดัมเปซโซ (Cortina d'Ampezzo) ตั้งอยู่ในแคว้นเวเนโต จังหวัดเบลลูโน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี กอร์ตีนาดัมเปซโซ เป็นเมืองที่อยู่กลางหุบเขาอัมเปซโซ โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาโดโลไมท์ จึงเป็นที่นิยมมาพักผ่อนของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเล่นสกี และครั้งหนึ่งเมืองนี้เคยเป็นสถานที่จัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อปี 1956

​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย

หลังอาหาร นำคณะเดินทางต่อสู่ บริเวณเทือกเขาโดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตัวอยู่ในเขตอิตาลีตอนเหนือ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากลักษณะของยอดเขาต่างๆ ที่แทงยอดสูงเสียดฟ้า มีทัศนียภาพงดงาม จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของนักท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ทั้งในช่วงฤดูหนาว ที่มีสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้า Cable Car ขึ้นสู่เนินเขา Alpe Di Siusi  นำท่านชมวิวทิวทัศน์บนทุ่งหญ้าราบเลียบบนภูเขา ที่ได้ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป ท่านจะได้สัมผัสความงดงามอันมหัศจรรย์ของเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของหุบเขา โดยมีเทือกเขา Sasolungo Mountain Range ที่มีรูปทรงแหลมชันเป็นจุดเด่น มีเส้นทางเดินลัดเลาะสู่จุดชมวิวให้ท่านได้เลือกเก็บภาพสวยๆ ก่อนกลับสู่ด้านล่าง

หมายเหตุ   กระเช้า Cable Car จะปิดทำการในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้มาเยือนเป็นสำคัญ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก PARC HOTEL FLORIAN *** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4เทือกเขาโดโลไมท์ - อินสบรูค (ออสเตรีย) - นั่งรถไฟฟ้า Nordkette Cable Car ขึ้นสู่สถานี Seegrube - เที่ยวชมเมืองเก่า
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองอินสบรูค จนข้ามพรมแดนที่เมืองเบรนเนอร์ และสะพานยุโรปที่ทอดตัวข้ามหุบเหวถึง 190 เมตร สู่ อินสบรูค เมืองที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาแอลป์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งสกีของยุโรปในเทือกเขาแอลป์ และยังได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง

จากนั้นเดินทางต่อสู่ ใจกลางเมืองอินสบรูค เพื่อนั่งรถไฟฟ้าสุดล้ำ Nordkette Cable Car เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1928 ซึ่งได้ผ่านการปรับปรุงมาหลายต่อหลายครั้ง รวมถึงการแปลงโฉมครั้งล่าสุดให้ดูทันสมัย ตัวอาคารมีรูปร่างโค้งมนโดดเด่นสวยงาม ออกแบบโดยสถาปนิกนายซาฮา ฮาดิก

พาท่าน ขึ้นกระเช้าสู่สถานี Seegrube บนเทือกเขาแอลป์ ที่ระดับความสูง 1,905 เมตรจากระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้ชมวิวเมืองโดยรอบของเมืองอินสบรูค และในวันที่อากาศสดใส คุณจะได้เห็นวิวไกลถึงชายแดนอิตาลี

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเทือกเขา
บ่ายนำคณะเที่ยวชม เมืองอินสบรูค ที่ได้รับการกล่าวขานว่างดงามเมืองหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ แม้แต่ราชสำนักของราชวงศ์ฮัปสบูร์กที่ยิ่งใหญ่ ยังคงสร้างที่พำนักไว้ เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่อาคารหลังคาทองคำ (Goldness Dachl) ที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตละเอียดอ่อนและมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับเฮลบลิงเฮ้าส์ (Helblinghaus) ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเข้าไปในศตวรรษที่ 18 ทำให้ดูโดดเด่นและหรูหรายิ่งขึ้น โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ สร้างตั้งแต่ ค.ศ.ที่ 16 เป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง, วังฮอฟบูรก์ (Hofburg) ที่แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาว, ฮอฟเกอเค่ (Hofkirche) ที่ถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1563 และสวนสาธารณะ (Hofgarten) ให้ความร่มรื่นและงดงามไปด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL NEUE POST **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5อินสบรูค - วัตเท่น - คริสตัลเวิล์ด - เมืองคิทส์บูเฮล
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเข้าชม คริสตัลเวิลด์ อันเกิดจากแนวคิดสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่งดงามและแพรวพราว ผนังคริสตัลที่ทอดยาวจะนำท่านเข้าสู่ห้องจัดแสดง คริสตัลเวิลด์  จุดเริ่มต้นการเข้าสู่ห้องสมบัติยักษ์และห้องบทกวีในอากาศ เมื่อเดินข้ามสะพานไปยังห้องการเปลี่ยนแปรรูปลักษณ์และห้องเครือข่ายโลก ผ่านมิติเข้าสู่ป่าคริสตัล ล้วนแต่ออกแบบโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ควรค่าแก่การเข้าชม เชิญท่านเลือกซื้อเครื่องแก้วเจียระไนชั้นดีของ Swarovski ที่มีชื่อเสียงที่สุดในออสเตรียและได้รับการยกย่องไปทั่วโลก

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายหลังอาหารพาคณะออกเดินทางสู่ เมืองคิทส์บูเฮล (Kitzbühel) ซึ่งเป็นเมืองแห่งภูเขาของแคว้นทิโรล ในประเทศออสเตรีย ในช่วงฤดูหนาวเมืองนี้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของผู้ที่รักในการเล่นสกีนิยมมาพัก และที่นี่ยังมีการแข่งขันสกีจั้มทุกปีอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Q HOTEL MARIA THERESIA KITZBUHEL  **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6คิทส์บูเฮล - ฮัลล์สตัทท์ - เหมืองเกลือโบราณ - Skywalk - ภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ออกเดินทางสู่ ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เดินเที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในภูมิภาค Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพื้นที่มรดกโลก UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นชมเมือง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายหลังอาหารพาคณะชม เหมืองเกลือโบราณ (Salzwelten) ที่มีอายุมากกว่า 7,000 ปี โดยการขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เพื่อไปยังเหมืองเกลือที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีความสูงกว่ระดับน้ำทะเล ประมาณ 838 เมตร หรือใช้เวลาในการเดินทางเพียงแค่ 3 นาทีเท่านั้น **สำหรับการเที่ยวชมในเหมืองเกลือนั้น นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤศจิกายนของทุกปี สำหรับกรุ๊ปเดือนธันวาคม ไม่รวมค่าเข้าเหมืองเกลือ และ Sky Walker**
และที่นี่ท่านสามารถท้าทายความสูง ด้วยการยืนชมทิวทัศน์เมืองจากมุมสูงที่จุด Skywalk

จนได้เวลาเดินอันสมควร พาคณะเดินทางสู่ ภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท ที่มีทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กังเป็นเสน่ห์อันน่าติดตรึง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL SCALARIA ST.WOLFGANG **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7เซนต์วูลฟ์กัง - เวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้ง
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

พาคณะออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำเข้าชมความงามของ พระราชวังเชิงบรุนน์ พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ เข้าชมภายในกว่า 20 ห้องที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่ ห้องรับรอง (Great Hall) สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ ริงสตราเซ่ ถนนสายวงแหวนที่รายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญ อาทิ โรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่ และยังมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตและโอเปร่าตลอดปี พระราชวังฮอฟบูรก์อันยิ่ง ใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ทำการสำคัญของรัฐ ใกล้กันเป็นโรงเรียนสอนขี่ม้าแบบสเปน แล้วผ่านไปชมอาคารรัฐสภา ซิตี้ฮอลล์ ก่อนจะข้ามแม่น้ำดานูบสู่เขตเมืองใหม่ อันเป็นที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติแห่งที่สองของยุโรป ให้ท่านได้ชมสายแม่น้ำดานูบใหม่และเก่า ที่มีความสำคัญต่อหลายประเทศในยุโรป

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งในย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมในการนั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ และซัคเกอร์เค้กที่มีชื่อเสียงของเวียนนา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก AUSTRIA TREND HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8เวียนนา - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำคณะออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองเวียนนา เพื่อทำ Tax Refund แล้วเตรียมตัวบินสู่กรุงเทพ

13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG937
วันที่ 9คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
05.20 น. สายการบินไทย นำท่านเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น)ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานรถโค้ชของยุโรป
  ค่ากระเช้า Cable Car ขึ้นสู่เนินเขา Alpe Di Siusi / ค่ารถไฟฟ้า Nordkette Cable Car / ค่าเข้าชมคริสตัลเวิลด์ / ค่าเข้าเหมืองเกลือ และ Skywalk / ค่าเข้าชมพระราชวังเชิงบรุนน์
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
  ในกรณีที่ท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรีย (กลุ่มประเทศเชงเก้น) 
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
  สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
 • ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 2 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
 • การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่นำเที่ยวให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ
  • ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันที่นำเที่ยวให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ
  • ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

 • ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนำเที่ยวต่อไปนี้ ให้นำมาหักจากเงิน ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว แสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้
  • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
  • ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน
  • ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

 • หมายเหตุ หลักเกณฑ์ที่นำมาใช้นี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
 • หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 • ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ) 
 • ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 • การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 • ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศออสเตรีย ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันทำการ (การขอวีซ่าประเทศออสเตรียผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย)  อาคารสีลมคอมเพล็ก  ชั้น 15  ถนนสีลม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ, ห้ามสแกน และห้ามใช้รูปถ่ายเก่าที่เคยใช้ขอวีซ่ามาแล้ว) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง,อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวหลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา 
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว มีอายุไม่เกิน 15 วันจากวันยื่นคำร้องวีซ่า พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนาในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่าต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย
  ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้วทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอหากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

 • ** หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ **

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy