รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ยุโรปตะวันออก

TE047 : ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 10 วัน 7 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
TE047 : ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 10 วัน 7 คืน (TG)

 


 
รายละเอียดการเดินทาง

11 เม.ย.62กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทยสนามบินสุวรรณภูมิ
12 เม.ย.62เวียนนา - บราติสลาวา - บูดาเปสต์
01.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรียโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG936 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ทั้งนี้สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำ และอาหารเช้า บนเครื่องบิน
07.15 น.เดินทางถึง สนามบินเวียนนา (VIE)  ประเทศออสเตรีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวาเกีย และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชคด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร มีทัศนียภาพของอาคารบ้านเรือนริมสองฝั่งแม่น้ำที่มีความสวยงาม

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา (Bratislava Castle) อยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร สร้างในศตวรรษที่ 13 ล้อมรอบปราสาททั้ง 4 ด้าน ตกแต่งด้วยศิลปะแบบโกธิค เรอเนสซองซ์ และบาร็อค เดิมเคยใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์แห่งฮังการี ปัจจุบันถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดี และยังเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสโลวาเกีย และใช้เป็นสถานที่รับรองแขกจากต่างประเทศ และเคยเป็นที่ประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำรัสเซียและสหรัฐอเมริกา
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ นครบูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง 119 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) นครหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของสหภาพยุโรป เป็นเมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งโดยมีแม่น้ำดานูบ (Danube River) ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่มีความยาวเป็นอันดับ 2 ของทวีปยุโรป คั่นกลางแยกเป็นเมืองเก่า และเมืองใหม่ อันได้แก่เมือง “บูดา” และ “เปสต์” อันเป็นที่มาของคำว่า “บูดาเปสต์”

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาฮังการี  เป็นอาคารรัฐสภาที่ชาวฮังกาเรียนภูมิใจว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก เพราะตัวอาคารมีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคที่ดูคลาสสิกด้วยหลังคาสีแดง อาคารรัฐสภาแห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1885 และใช้เวลากว่า 20 ปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ โดยรูปแบบอาคารได้รับอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน สหราชอาณาจักร

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero’s Square) มีอนุสาวรีย์ของบุคคลสำคัญของประเทศฮังการีเป็นจำนวนมาก ความยิ่งใหญ่และสง่างามของมันคือตัวชี้วัดความภาคภูมิใจของชาวฮังการีทุกคนที่มีต่อประเทศ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย

นำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์แมทธิอัส (Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากกการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก ซึ่งมีหลังคาสลับสีอันสวยงามของ สถาปัตยกรรมแบบนีโอ โบสถ์นี้เคยใช้จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทธิอัส ซึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมัยของพระองค์ถือว่าเป็นสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาอย่างแท้จริง สิ่งก่อสร้างที่งดงามเกิดขึ้นมากในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซึ่งโบสถ์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเข้าชม ป้อมชาวประมงบาสเตียน (Fishermen's Bastion) นับเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองที่สวยที่สุดของนครบูดาเปสต์ และนอกจากนี้ยังเป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างไว้เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตในการปกป้องนครบูดาเปสต์ในยุคที่ถูก ชาวมองโกลรุกรานเมื่อปี ค.ศ.1241

จากนั้นนำท่านสัมผัสกับบรรยากาศแห่งการ “ล่องเรือแม่น้ำดานูบ” ชมความงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เรียงรายสองฝั่งแม่น้ำดานูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก

จากนั้นนำท่านชมนครที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า ริมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก PARK INN BY RADISSON / OR DANUBIUS RESORT **** หรือเทียบเท่า 

***หากโรงแรมในเมือง BUDAPEST ไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะจัดหาที่พักที่เมืองใกล้เคียงแทน***
13 เม.ย.62ช้อปปิ้งเอาท์เลทปานดอร์ฟ - เวียนนา
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ THE DESIGNER OUTLET PARNDORF (ระยะทาง 195 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้า แบรนด์เนมท้องถิ่นและไฮเอนด์มากมายกว่า 160 ร้านค้า อาทิ ADIDAS, AMANI, BALLY, BIRKENSTOCK, BURBERRY, CLARK, COACH, DIESEL, GEOX, GUCCI, GUESS, HUGO BOSS, LACOSTE, MONT BLANC, NIKE, PRADA, SAMSONITE, TOD’S, TIMBERLAND, ETC.
กลางวัน***เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 48 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นครหลวงแห่งดนตรีที่แฝงไว้ด้วยความโรแมนติคอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นนครที่มีความทันสมัยแต่แฝงเร้นอยู่ภายใต้สถาปัตยกรรมคลาสสิคอันทรงคุณค่า ตั้งอยู่ทางตอนกลางของสหภาพยุโรป เชื่อมต่ออารยธรรมระหว่างยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตก ซึ่งมีพรมแดนติดกับ 8 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ เยอรมณี, เชค, สโลวาเกีย, ฮังการี, สโลเวเนีย, อิตาลี, สวิสเซอร์แลนด์ ลิคเทนสไตน์ 

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์ (St’Charles Church) หรือที่ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “Karlkirche” โบสถ์สไตล์บาโรกอันเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นใจกลางเมือง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1737 เพื่ออุทิศแก่นักบุญ ชาร์ลส์ บอโรมิโอ หนึ่งในตำนานนักปฏิรูปประเทศในช่วงศตวรรษที่ 16 ยอดอาคารเป็นโดมสีเขียวอ่อน ประกอบด้วยหอคอยคู่ที่ถูกออกแบบมาอย่างลงตัว ทำให้โบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์นี้เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเวีนนา 

 นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภา (Parliament Building) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้พระราชวังฮอฟบวร์กและศาลยุติธรรม ตัวอาคารแบ่งเป็นสองอาคาร ประกอบด้วย สภาแห่งชาติ และสภารัฐบาลกลาง ภายในมีเนื้อที่ราว 13,500 ตารางเมตร ห้องใช้สอยกว่า 100 ห้อง ไม่ว่าจะเป็นห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องพักผ่อน ห้องอาหาร ห้องออกกำลังกาย ฯลฯ ทั้งนี้สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของอาคารรัฐสภาคือ น้ำพุและรูปปั้นเทพีอาเธน่า ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าอาคารรัฐสภา นับเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีคนแวะเวียนมามากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเวียนนา

นำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) หนึ่งในพระราชวังฤดูหนาวที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป และยังคงความคลาสสิกไว้ตั้งแต่ยุคสมัยศตวรรษที่ 13 ถูกใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศโดยราชวงศ์ฮับบวร์กมานานกว่าเจ็ดทศวรรษ บนพื้นที่อาณาเขตราชวังกว่า 240,000 ตารางเมตร

อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเน่อร์ (Kartnerstrasse) ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชม วิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุง เวียนนา มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ อาทิเช่น เครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน และของที่ระลึกต่างๆ 
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (เมนูหมูชุบแป้งทอดที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรีย)
ที่พัก  AUSTRIA TREND PARK HOTEL / OR NH AIRPORT **** หรือเทียบเท่า 

***หากโรงแรมในเมือง VIENNA ไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะจัดหาที่พักที่เมืองใกล้เคียงแทน***
14 เม.ย.62เบอร์โน่ - วาลติเซ - ปราก
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวาลติเซ (Valtice) (ระยะทาง 78 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองชายแดนสาธารณรัฐเชก ติดกับประเทศออสเตรีย เพื่อ เข้าชมปราสาทวาลติเซ (Valtice Castles) ก่อสร้างระหว่างปีศตวรรษที่ 17 และ 20 ปกครองโดยท่านดยุคแห่งตระกูลลิคเคนส์สไตน์ มีศิลปะแบบบาโร้ค ผลงานส่วนใหญ่เป็นของ Johann Bernhard Fischer von Erlach แล้วยังมีศิลปะคลาสสิกและนีโอ-โกธิคอีกด้วย (หากปราสาทแจ้งปิด จะนำท่านถ่ายรูปภายนอกแทน)

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) (ระยะทาง 62 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของแคว้นโมราเวียใต้ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1641 

นำท่านชม เมืองเก่าเบอร์โน ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.2011

นำท่านชมอาคารในเมืองเก่าย่านคนเดินเท้า มีเสน่ห์ในสไตล์สถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิมและถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้

นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์แอนด์ปอลล์ ตั้งอยู่บนเนินเขา Petrov ที่ มหาวิหารได้รับการบูรณะหลายครั้ง ระหว่างปี ค.ศ.1749 - 1746 และได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นสไตล์บาโร้ค แต่พอถึงศตวรรษที่ 19 - 20 มหาวิหารได้รับอิทธิพลของศิลปะแบบนีโอ-โกธิค แต่ถึงจะบูรณะปรับเปลี่ยนไปอย่างไร ความสวยงามสง่าและความขลังยังคงอยู่ตราบจนทุกวันนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ "นครร้อยยอด" (ระยะทาง 211 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นที่เลื่องลือและมีผู้คนเดินทางไปชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปราว 2,000 ปี จึงเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมแบบ โรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆทำให้กรุงปรากเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม 

นำท่านเดินสู่ สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปรากสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ชื่อเดิมเรียกว่า “สะพานปราก” ต่อมาในปี 1870 ได้เปลี่ยนชื่อ ตามพระนามของพระเจ้าชาร์ล

นำท่านชม ย่านจตุรัสและตัวเมืองเก่า (Old Town Square) ที่คลาสสิกโดยเฉพาะอาคารศาลาเทศบาลกรุงปราก บนสะพานประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์ ชาวคริสต์เชื่อว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งนี้ ต้องขอพรจากนักบุญจอห์นเพื่อความเป็นสิริมงคล อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก NG PRAGUE  HOTEL / OR INTERNATIONAL HOTEL **** หรือเทียบเท่า
15 เม.ย.62ปราก - เชสกี้ครุมลอฟ - ลินซ์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชม ปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็กสร้างขึ้นในปี ค.ศ.885 โดยเจ้าชายบริโวจ ปราสาทอัศวินโบราณที่สร้างขึ้นในแบบศิลปะโกธิคที่สง่างามซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นที่พำนักของประธานาธิบดีเช็ก  นำท่านชม ความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท

 จากนั้นนำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์ไวตัส (Saint Vitus Cathedral) ที่เด่นเป็นสง่า เขตโกลเด้นเลน ซึ่งเคยใช้เป็นที่พำนักของช่างฝีมือในยุคสมัยก่อน โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ในศิลปะแบบโกธิค มีการก่อสร้างเรื่อยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนมาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 มีหน้าต่างกระจกสีที่งดงามเป็นรูปภาพของนักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา แล้วยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดจนทำให้กรุงปรากกลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (เมนูเป็ดโบฮีเมียนที่มีชื่อเสียงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) หนึ่งในเมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเช็ก เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย (ระยะทาง 178 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1992  ตัวเมืองตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา มีความโดดเด่นด้วยอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง จึงได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov castle) สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1250 เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา จะเป็นรองก็แต่ปราสาทปรากเท่านั้น มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา ตรงบริเวณคุ้งน้ำพอดี ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิคบริเวณจตุรัสกลางเมือง ณ จุดชมวิวภายในปราสาท ท่านจะได้เห็นวิวเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ในมุมสูง ซึ่งสวยงามตะการตา

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (Linz) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ อดีตเคยเป็นค่ายนาซีในสมัยการปกครองของเยอรมัน โดยอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ นับเป็นเมืองที่แฝงความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บารอค และรอคโคโค  อิสระช่วงเย็นให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชม จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ (Haupt Platz Square) ซึ่งล้อมรอบด้วยอาคารรัฐสภาประจำเมืองที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1513 
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก AUSTRIA SCHILLERPARK / OR PARK INN RADISSON **** หรือเทียบเท่า
16 เม.ย.62ขึ้นเขาดัคชไตน์ - ฮอลสตัท
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สถานีดัคชไตน์ (Dachstein Gletscherbahn) (ระยะทาง 169 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เพื่อขึ้นกระเช้าสู่ สถานีบนยอดเขาดัคชไตน์ (Schladming Dachstein) ที่ระดับความสูงกว่า 2,700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยเทือกเขาดัคชไตน์ ความสูงประมาณ 2,995 เมตร เป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาหินปูน หรือไลม์สโตนแอลป์ของประเทศออสเตรีย ตื่นตาตื่นใจกับ สะพานแขวนเชื่อมเขา (Dachstein Suspension Bridge) ที่ทอดยาวยาวกว่า 100 เมตรผ่านหุบเขาสูง เจ้าของสถิติสะพานแขวนที่สูงที่สุดในประเทศออสเตรีย และ ทางเดินสู่ ความว่างเปล่า (Stairway to Nothingness) หรือบันไดที่สร้างด้วยกระจกยื่นออกจากตัวหุบเขาราวสิบกว่าขั้นที่ปลายทางเป็นพื้นกระจก น่าหวาดเสียวเป็นอย่างยิ่ง

จากนั้นชม ถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) ที่มีจัดแสดงงานแกะสลักจากน้ำแข็งมากมาย อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (บนยอดเขาดัคชไตน์)

***หากห้องอาหารไม่สามารถรองรับคณะได้ จะบริการท่านด้วยร้านอาหารอื่นแทน***
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอล์สตรัท (Hallstatt) (ระยะทาง 79 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองมรดกโลกเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามและดึงดูดนักเดินทางมากมายให้มายังเมืองแห่งนี้ เมืองฮอล์สตรัทเป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 1,000 คน  มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea  จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ้า จนผู้คนที่เคยได้มาเยือนถึงกับขนานนามกันว่าเมืองนี้สวยจนเป็นแบบในโปสการ์ดหรือวอลเปเปอร์

นำท่านเดินเที่ยวชม เมืองฮอล์สตรัท ที่โอบล้อมด้วยขุนเขา แบบ 360 องศา สวยงามและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง เซนต์ วูล์ฟกัง (St.Wolfgang) (ระยะทาง 37 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก  SCALARIA / OR FURION HOTEL **** หรือเทียบเท่า
17 เม.ย. 62ซาลส์บวร์ก - เบิร์ชเทสกาเด้น - การ์มิช
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg)  (ระยะทาง 47 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) เมืองแสนสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งตั้งอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาทุ่งหญ้าเขียวขจี และทะเลสาบมองต์เซ ซึ่งเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์เพลงชื่อก้องโลก The Sound of Music นอกจากนี้ท่านยังสามารถพบเห็นศิลปะแบบโมเดิร์นในเมืองซาลส์บวร์ก (Modern Art in Salzburg) โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 มูลนิธิซาลส์บวร์ก (Salzburg Foundation) ได้มอบหมายให้ศิลปินร่วมสมัยที่มีผลงานโดดเด่นมาร่วมสร้างสรรค์ชิ้นงานสำหรับวางโชว์ในที่สาธารณะกลางแจ้งในจุดต่างๆ ของซาลส์บวร์ก

นำท่านชมและถ่ายรูปกับ สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนอันสวยงามที่ตั้งอยู่ภายในพระราชวังเดิม ตกแต่งพันธุ์ไม้หลากหลายสีสัน

จากนั้นข้ามฝั่งสู่เมืองเก่าที่มี ปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์ก ตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา

นำท่านแวะชมบ้านเกิดของศิลปินเอกผู้แต่งเพลงคลาสสิคชื่อก้องโลกชาวออสเตรียนนามว่า โมสาร์ท (Mozart) ผู้ซึ่งสร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย บริเวณใจกลางเมืองซาลส์บวร์กจะมีถนนเล็กๆ ที่คึกคักมากเพราะเป็นย่านธุรกิจสำคัญ ซึ่งเต็มไปด้วย ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายหนังสือ ร้านอาหาร และร้านขายของฝากมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศและถ่ายรูปเมืองซาลส์บวร์กตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (ระยะทาง 30 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)  เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ 1 ใน 6 เส้นทางของเยอรมนี ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “เส้นทางดิอัลไพน์โร้ด”  ในอดีตเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของฐานบัญชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใต้

นำท่านล่องเรือชม ความงามของ ทะเลสาบโคนิก (Konigsee Lake) หรือที่รู้จักกันในนาม  “ทะเลสาบกษัตริย์” ทะเลสาบแสนสวยที่มีน้ำใสราวกับมรกต ดินแดนฟยอร์ดในเขตเทือกเขาแอลป์ที่งดงามที่สุดในเยอรมัน โดยเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนยอดเขาตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง ก่อเกิดเป็นทะเลสาบที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง และความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก และ ชมความสวยงามของโบสถ์ เซ็นต์บาร์โทโลมิว (St. Bartholomae) ซึ่งเป็นโบสถ์ตั้งอยู่กลางทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขา และฟยอร์ดเล็กๆ อิสระให้ท่านเก็บภาพสวยงามตามอัธยาศัย

 (***การล่องเรือในทะเลสาบโคนิคช่วงฤดูหนาว ขึ้นกับสภาพอากาศและน้ำในทะเลสาบ หากไม่สามารถล่องเรือได้ จะนำท่านเที่ยวชมเมืองเบิร์ชเทสกาเด้นแทน) ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองการ์มิช (Garmisch) (ระยะทาง 197 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
ที่พัก   MERCURE / OR KOENIGSHOF GARMISCH **** หรือเทียบเท่า 

***หากโรงแรมในเมือง GARMISCH ไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะจัดหาที่พักที่เมืองใกล้เคียงแทน***
18 เม.ย.62ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - มิวนิค
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมันติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพเป็นที่กล่าวถึง สองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา อันเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย และยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ 

จากนั้นนำท่านนั่งมินิบัสเพื่อเข้าชม ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) (***การให้บริการของรถมินิบัสขึ้นกับสภาพอากาศในวันเดินทาง หากรถมินิบัสไม่เปิดใหม่บริการ บริษัทจะคืนค่ามินิบัสให้กับทุกท่าน) ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์เป็นหนึ่งในปราสาทราชวังที่มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือ สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 18–19 ในรัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี  ริชาร์ด วากเนอร์ ตัวปราสาทมีที่ตั้งอันน่าทึ่งบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่น้ำพอลลัท ท่านจะประทับใจกับความงามและบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติกดังเทพนิยาย ซึ่ง วอลซ์ ดิสนีย์ ได้จำลองแบบไปสร้างปราสาทไว้ในดิสนีย์แลนด์ทุกแห่งในโลก จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (เมนูขาหมูเยอรมันที่มีชื่อเสียงของประเทศเยอรมนี)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ใจกลาง เมืองมิวนิค (Munich) เมืองทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย (Bavaria) มิวนิคเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งที่สุดในประเทศเยอรมนีและเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป และยังเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวมากที่สุด นับเป็นเมืองแห่งศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรค สัมผัสกลิ่นอายขนบธรรมเนียมประเพณีแบบบาวาเรียนแท้ๆ

นำท่านเที่ยวชมประตูแห่งชัยชนะ อาคารบ้านเรือน ที่เรียงรายอยู่บนถนนอันสวยงาม ถนนเม็กซิมิลเลี่ยน โอเปร่าเฮ้าซ์ และเขตพระราชวังเก่า

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์พระแม่มารี (Frauenkirche) ยอดโบสถ์เป็นทรงหัวหอมคู่ เป็นศิลปะแบบโกธิค ทำจากอิฐแดง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิคที่เรารู้จักกันดีตามหนังสือท่องเที่ยวต่างๆ มีความสูงประมาณ 99 เมตร ตัวโบสถ์สร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1468 แต่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับการบูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1953

นำท่านชม จตุรัสมาเรียนพลัส (Marianplatz Square) ชมศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกๆวันจะมีเสียงนาฬิกาตีบอกจังหวะและตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ชม ย่านการค้าโดยรอบจตุรัสมาเรียนพลัส ทั้งร้านค้าพื้นเมืองและตลาดสินค้าการเกษตร นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปทั้งหลายตั้งเรียงรายกันเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น อิสระในช่วงบ่ายให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกนั่งจิบกาแฟ, ทานไอศครีม, หรือดื่มเบียร์เยอรมันที่ขึ้นชื่อได้ตามร้านค้าบริเวณรอบๆ จัตุรัสแห่งนี้ (***ร้านค้าในเยอรมนี ส่วนมากปิดให้บริการในวันอาทิตย์)
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
ที่พัก   NH MUNCHEN OST  / OR NH MUNCHEN MESSE **** หรือเทียบเท่า 
19 เม.ย.62มิวนิค
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชม BMW WELT  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ยานยนต์ที่มีกว่า 100 ปี ของค่ายใบพัดสีฟ้า บีเอ็มดับเบิ้ลยู ทุกท่านจะได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ในโลกของ นวัตกรรมยานยนต์ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ อิสระให้ท่านชมรถที่นำมาจัดแสดงตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลของสโมสรบาเยิร์น มิวนิค (Allianz Arena) เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นมีเวลาให้ท่านซื้อสินค้าที่ระลึกของสโมสรบาเยิร์น มิวนิค ตามอัธยาศัย (***ทั้งนี้ร้านค้าเมกกะสโตร์อาจปิดให้บริการในวันที่มีการแข่งขันฟุตบอล)
11.30 น. นำท่านสู่ สนามบินมิวนิค (MUC) เพื่อเชคอิน และทำ Tax Refund

***หลังทำการเชคอินและได้บอร์ดดิ้งพาสเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านรับประทานอาหารตามอัธยาศัย***
14.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ เที่ยวบินที่ TG925 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10.40 ชั่วโมง)
20 เม.ย.62กรุงเทพฯ
06.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy