รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ยุโรปตะวันออก

TE023 : โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก Insight Grand Eastern Europe 10 วัน 7 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Austria Trend Hotel Ananas
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Eurostars Budapest Center
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Eurostars Thalia
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel Furian
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOTEL MLYN CESKY KRUMLOV
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
MUNICH MARRIOTT HOTEL
TE023 : โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก Insight Grand Eastern Europe 10 วัน 7 คืน (TG)

Insight Grand Eastern Europe
เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค 


 คาร์โลวีวารี บ่อน้ำพุร้อนแห่งโบฮีเมีย
ปราก เมืองมรดกโลก เมืองร้อยปราสาท
บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ
เวียนนา ดินแดนแห่งดนตรีโมสาร์
เชสกี้ครุมลอฟ บรรยากาศสุดคลาสสิค 
ฮัลล์สตัทช์ หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย
มิวนิค มากด้วยสถาปัตยกรรมแห่งบาวาเรีย


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE023-00119-28 ก.ค. 67Thai Airways (TG)140,000ออกเดินทางแล้ว
TE023-00209-18 ส.ค. 67Thai Airways (TG)140,000จองด่วน
TE023-00313-22 ก.ย. 67Thai Airways (TG)140,000จองด่วน
TE023-00411-20 ต.ค. 67Thai Airways (TG)140,000จองด่วน
TE023-00518-27 ต.ค. 67Thai Airways (TG)140,000จองด่วน
TE023-00615-24 พ.ย. 67Thai Airways (TG)129,000จองด่วน
TE023-00704-13 ธ.ค. 67Thai Airways (TG)129,000จองด่วน
TE023-01427 ธ.ค. 67-05 ม.ค. 68Thai Airways (TG)139,000จองด่วน
TE023-00829 ม.ค.-07 ก.พ. 68Thai Airways (TG)129,000จองด่วน
TE023-00911-20 ก.พ. 68Thai Airways (TG)129,000จองด่วน
TE023-01021-30 มี.ค. 68Thai Airways (TG)129,000จองด่วน
TE023-01311-20 เม.ย. 68Thai Airways (TG)139,000จองด่วน
TE023-01101-10 พ.ค. 68Thai Airways (TG)129,000จองด่วน
TE023-01216-25 พ.ค. 68Thai Airways (TG)129,000จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - นครมิวนิก (เยอรมนี)
22.00 น.พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ H/J สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
วันที่ 2นครมิวนิก - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก
00.50 น.ออกเดินทางสู่ นครมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบินที่ TG 924  
07.05 น.คณะถึง สนามบินนครมิวนิก ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองพัสเซา (Passau) เมืองพรมแดนระหว่างเยอรมนีและออสเตรีย กล่าวกันว่าเมืองนี้เป็น “เมืองสามแคว” แห่งแคว้นบาวาเรีย เป็นจุดบรรจบกันระหว่างแม่น้ำ 3 สายอันได้แก่ ดานูบ (Danube), แม่น้ำอินน์ (Inn) และแม่น้ำอิซ (Ilz) เมืองเล็กๆแห่งนี้ยังเคยเป็นที่พำนักของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองมรดกโลก World Heritage เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่ความโดดเด่นของอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHotel Mlyn Cesky Krumlov **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3เชสกี้ คลุมลอฟ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ออกเดินทางสู่เมืองคาร์โลวีวารี หรืออีกชื่อหนึ่งคือเมืองคาร์ลบาด เป็นเมืองที่มีการค้นพบน้ำแร่ จนทำให้เมืองนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของสปามาตั้งแต่ยุคกลาง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ชมเมืองน้ำแร่แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ตัวเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้ำเทปลา มีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สุดมีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้ำแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้ำแร่ด้วยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทำจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น

นำท่านเดินทางสู่กรุงปร๊าก เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่เต็มไปด้วยปราสาทเก่าแก่ มีเสน่ห์ชวนหลงใหลเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังเป็นหัวใจแห่งยุโรปอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักEurostars Thalia ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ชม ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัยค.ศ. 11 แบบกอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก ว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตัสที่เด่นเป็นสง่า แต่ละลานกว้างประดับประดาไปด้วยน้ำพุ รูปปั้นนักบุญ โบสถ์เซนต์จอร์จ และคอนแวนต์ รวมทั้งโอลด์รอยัลพาเลซ และโกลเด้นเลน ซึ่งเคยใช้เป็นที่พำนักของช่างฝีมือในยุคสมัยก่อน เพื่อเล่นแร่แปรธาตุต่าง ๆ ให้เป็นทองคำ ที่จะทำให้ท่านย้อนไปถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียที่ไม่เป็นสองรองใคร
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเที่ยว เมืองเก่าย่านโอลด์ทาวน์ สะพานชาร์ลอันเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ ประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์ ถูกใช้เป็นโลเกชั่นในการถ่ายทำภาพยนตร์มาหลายเรื่อง กรุงปร๊ากในยุคกลางเป็นเมืองที่น่าหลงใหลด้วยสถาปัตยกรรม โรงละครโอเปร่า, พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปืน จตุรัสใจกลางเมือง วิหารตินส์ นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ ที่ผู้คนล้วนเฝ้ารอดูด้วยใจจดจ่อ  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักEurostars Thalia ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5กรุงปร๊าก - บราติสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี)
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่สุดของสโลวัค เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้อง 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายชมวิวจากมุมสูงของปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค, เรอเนสซองส์ และบาร็อค ย่านเมืองเก่าบนถนนคนเดิน เรียงรายไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหาร และคาเฟ่เก๋ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักEurostars Budapest Center **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ชมนครบูดาเปสต์ อดีตเมืองหลวงของพวกแม็กยา จตุรัสฮีโร่ ที่รำลึกถึงการสร้างชาติ สวนสัตว์ โรงอาบน้ำสาธารณะแบบโรมันขนาดใหญ่ อาคารรัฐสภาที่สร้างในสไตล์แบบกอธิค เที่ยวฝั่งบูดา ป้อมชาวประมง โบสถ์แมทเธียส คาสเซิลฮิลล์ ชมทิวทัศน์ของเมืองที่ถูกแยกออกเป็นสองฝั่ง 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่าย ล่องเรือแม่น้ำดานูบ อีกกิจกรรมที่ไม่เป็นสองรองใครในยุโรป ความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติก บนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก แล้วเดินทางสู่กรุงเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี 

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกรีนชิ่ง แหล่งเอนเตอร์เทนที่มีชื่อเสียงของชาวพื้นเมืองมานานนับร้อยปี สนุกสนานไปกับดนตรีแบบพื้นบ้าน ไวน์สด และอาหารสูตรต้นตำรับแท้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พักAustria Trend Hotel Ananas **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ – ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท – ทะเลสาบวูลฟ์กัง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ชมพระราชวังเชิงบรุนน์ พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ โปรแกรม Imperial Tour 22 ห้องที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่ ห้องรับรอง (Great Hall) สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ริงสตราเซ่ ถนนสายสำคัญที่ตั้งของ โรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่ พระราชวังฮอฟบูรก์อันยิ่งใหญ่ โรงเรียนสอนขี่ม้าแบบสเปน อาคารรัฐสภา ซิตี้ฮอลล์ ทำให้เมืองเป็นที่น่าหลงใหล
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่าย เข้าสู่แลนด์มาร์คชื่อดังคาร์ทเนอร์สตรีท ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมในการนั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ และซัคเกอร์เค้กที่มีชื่อเสียงของเวียนนา ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมบนถนน Graben

แล้วเดินทางสู่ภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท ที่มีเมืองฮัลลชตัทด์ เมืองมรดกโลก เป็นเสน่ห์อันน่าติดตรึง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHotel Furian **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8ฮัลลชตัทด์  - มิวนิก - มาเรียนปลัตซ์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เที่ยวเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลก “ฮัลล์สตัทช์” (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดบนอัพเพอร์ออสเตรีย ได้รับการขนานนามเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่ายชมเมืองมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย แหล่งผลิตเบียร์ ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW ชมย่านเมืองเก่า เรสซิเด้นท์ โรงละครโอเปร่า โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม ช้อปปิ้งบนถนนแมกซิมิเลียน ร้านแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายสองฝั่ง
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร “เมนูขาหมูเยอรมันต้นตำรับดั้งเดิม”
ที่พักMunich Marriott Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9นครมิวนิค - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำคณะออกเดินทางสู่ สนามบินนครมิวนิก เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ  TAX  REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
14.25 น.ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 925
วันที่ 10เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
06.05 น.สายการบินไทย นำท่านเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุทางบริษัทฯ ได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 19 - 28 กรกฎาคม 2567 ออกเดินทางแล้ว140,000 บาท
 TE023-001: โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก Insight Grand Eastern Europe 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 09 - 18 สิงหาคม 2567 140,000 บาท
 TE023-002: โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก Insight Grand Eastern Europe 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 13 - 22 กันยายน 2567 140,000 บาท
 TE023-003: โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก Insight Grand Eastern Europe 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 11 - 20 ตุลาคม 2567 140,000 บาท
 TE023-004: โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก Insight Grand Eastern Europe 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 18 - 27 ตุลาคม 2567 140,000 บาท
 TE023-005: โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก Insight Grand Eastern Europe 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 15 - 24 พฤศจิกายน 2567 129,000 บาท
 TE023-006: โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก Insight Grand Eastern Europe 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 04 - 13 ธันวาคม 2567 129,000 บาท
 TE023-007: โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก Insight Grand Eastern Europe 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 27 ธันวาคม 2567 - 05 มกราคม 2568 139,000 บาท
 TE023-014: โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก Insight Grand Eastern Europe 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 29 มกราคม - 07 กุมภาพันธ์ 2568 129,000 บาท
 TE023-008: โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก Insight Grand Eastern Europe 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 11 - 20 กุมภาพันธ์ 2568 129,000 บาท
 TE023-009: โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก Insight Grand Eastern Europe 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 21 - 30 มีนาคม 2568 129,000 บาท
 TE023-010: โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก Insight Grand Eastern Europe 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 11 - 20 เมษายน 2568 139,000 บาท
 TE023-013: โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก Insight Grand Eastern Europe 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 01 - 10 พฤษภาคม 2568 129,000 บาท
 TE023-011: โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก Insight Grand Eastern Europe 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 16 - 25 พฤษภาคม 2568 129,000 บาท
 TE023-012: โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก Insight Grand Eastern Europe 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2567
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าปราสาทกรุงปร๊าก, ค่าเรือล่องแม่น้ำดานูบ, ค่าเข้าพระราชวังเชิงบรุนน์
 • หมายเหตุ : บัตรเข้าชมต่างๆ โดยแต่ละสถานที่ มีการเปลี่ยนระบบการจอง โดยจองตาม Slot เวลาที่ว่าง และจองผ่านหน้าเว็บไซต์ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบ First come First Serve ทางบริษัทไม่สามารถควบคุม หรือล็อคที่นั่งไว้ได้ โดยทางบริษัท จะพยายามจัดหาตั๋วตามที่ระบุในโปรแกรมให้ตรงกับวันและเวลา ที่จัดเตรียมไว้ในโปรแกรมนั้นๆ
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 2€ ต่อท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเช็ก (เชงเก้น) **โปรแกรมทัวร์พักในสาธารณรัฐเช็ก 3 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย) จำกัดแผนการเดินทางท่องเที่ยวแบบกลุ่ม คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท/ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 รวมค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับประเทศไทย 50,000 บาท (ภายใน 7 วันหลังจากกลับประเทศไทย) ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครอง ในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระ และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบ ท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 • ค่าดูแลขนส่งกระเป๋าเดินทางโดยสายการบิน , Coach Driver และ Hotel Porter service ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย หรือ ทรัพย์สินมีค่าสูญหายในทุกกรณี ท่านสามารถเรียกร้องได้ตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์การเดินทางเท่านั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบในทุกกรณี
 • สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าบริการทัวร์
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ชั้นวางกระเป๋า Carry On สำหรับขึ้นเครื่อง ต้องทำการจองล่วงหน้า และมีค่าใช้จ่ายในการนำขึ้นเครื่อง
 • อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 40.14 บาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2024หากช่วงวันเดินทางมีการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากเงินบาทอ่อน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินส่วนต่าง
 • ในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บ Fuel Charge เพิ่มจากที่บริษัทคิดไว้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2024 ค่าน้ำมันผันผวนที่เพิ่มขึ้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มตามความเป็นจริง
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
 • กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาท ต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน 
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 45 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขแม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 45 วัน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
 • เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้  
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
High Season = เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) และสงกรานต์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายที่สามารถคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนค่าทัวร์ ค่าวีซ่า และค่าโรงแรม(หัก 100% ของค่าทัวร์)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

เงื่อนไขอื่น

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )

 • การเดินทางเป็นหมู่คณะในกรณีตั๋วกรุ๊ปของสายการบินไทยแอร์เวย์ ออสเตรียนแอร์ไลน์ สายการบินฟินแอร์, ลุฟท์ฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
  ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
  คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

 • การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

 • ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์ของ บริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR

การสูบบุหรี่ (Smoking Area)

 • ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
หมายเหตุ และเงื่อนไขเพิ่มเติม
 • กรณีที่ท่านออกบัตรโดยสารขาไป-ขากลับ และบัตรโดยสารภายในเอง (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยัน กับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมี การปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศ ยานเป็นสำคัญเท่านั้น สิ่งสำคัญ ท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิด ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ ในการออกบัตรโดยสาร
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้วทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • ในกรณีบริษัทออกบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วันไปหรือกลับส่วนใดได้ จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ เรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายัง จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบจ่ายขาดกับบริษัทในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่ สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใด ที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว แต่หากกรณีสถานที่เข้าชม ไม่สามารถเข้าชมได้ เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทจะทำการเรียกเงินคืนจากบริษัทในต่างประเทศให้ท่าน ใช้เวลาทำการ 15-30 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)
 • หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญหากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10-15 วัน ค่าวีซ่าที่ดำเนินการไปแล้วท่านจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
ตามกฎระเบียบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศเช็ก  ใช้เวลาทำการประมาณ 15 วันทำการ
(ลูกค้าทุกท่านต้องมาโชว์ตัวเพื่อทำการสแกนลายนิ้วมือที่สถานทูตเชค)
1. วัคซีนพาสปอร์ต ระบุฉีดครบ 2 โดส หลังจากฉีดโดส 2 แล้วไม่น้อยกว่า 28 วัน (เป็นไปตามที่สถานทูตกำหนด)
2. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น กรุณาแนบมาด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 
5. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  
6. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงิน ออมทรัพย์ ของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
7. หนังสือรับรองจากทางธนาคาร  และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 
8. (วันที่ไปแสดงตนที่สถานทูตรบกวนทุกท่านเตรียมสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงไปด้วย)
9. กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
10. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง  
11. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
12. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
13. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
14. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
15. ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
16. บริษัทขอสงวนสิทธิในการความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากการปฏิเสธวีซ่าของทางสถานทูต ตามข้อตกลงของสนธิสัญญาเชงเก้น ในกรณียื่นวีซ่าผิดประเภทหรือผิดจากเงื่อนไขที่สถานทูตระบุไว้
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy