รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ยุโรปตะวันตก

TE293 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เทือกเขาแอลป์ 10 วัน 7 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel Mercure Chamonix les Bossons
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel Mercure Paris
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel Mercure Strasbourg Centre Petite France
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel Novotel Beaune
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel Novotel Nancy
TE293 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เทือกเขาแอลป์ 10 วัน 7 คืน (TG)

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1นัดพบเพื่อทาการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
​21.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่สิริ ทัวร์เซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน 
วันที่ 2กรุงเทพมหานคร - ปารีส - เมลัน - โบน
​00.10 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ นครปารีส โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930 
​07.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ เดอ โก ประเทศฝรั่งเศส เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ได้สัมภาระเรียบร้อย

นำคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองเมลัน (Melun) ทางทิศใต้ของกรุงปารีส เพื่อเข้าชมปราสาทเก่าแก่ “โว เลอ วีกงต์” คฤหาสน์หรูหราของอดีตเสนาบดีคลังในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่สร้างชื่อและแสดงความโอ้อวดฐานะแก่ชาวเมือง ซึ่งสุดท้ายถูกจับและริบทรัพย์สิน เนื่องจากสร้างความไม่พอพระทัยแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อย่างมาก ทำให้พระองค์ดำริสร้างพระราชวังแวร์ซายส์ ในภายหลัง เพื่อให้ยิ่งใหญ่กว่าและสวยงามกว่าที่คฤหาสน์วีกงต์
​เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายเดินทางสู่ เมืองโบน (Beaune) ภูมิภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส ( 300 ก.ม.)
​ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Hotel Novotel Beaune หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3โบน - อานซี - ชาโมนิกซ์
​เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่ เมืองตากอากาศ ทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส ที่เมือง “อานซี” (Annecy) เพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศของบ้านเมืองในแถบเทือกเขาแอลป์ ระยะทาง (250 ก.ม.)
​เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายเยี่ยมชม เมืองอานซี (Annecy) เมืองตากอากาศริมทะเลสาบอานซี ในอดีตอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ซาวอย เมืองแถบนี้มีชื่อเสียงทางด้านภูมิประเทศที่สวยงาม โดยมีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลัง มีแม่น้ำทุยส์ และคลองเล็ก ๆ ไหลผ่านกลางเมืองเก่า จนได้รับฉายาว่า “เวนิส แห่งฝรั่งเศส” ที่มีศิลปะเฉพาะตัวในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12 - 16 รวมไปถึงปราสาทเก่าแก่ของเจ้าเมืองอย่าง “ปราสาทอานซี” อิสระเก็บภาพความประทับใจของเมือง และเดินทางต่อไปยังเมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix)
​ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Hotel Mercure Chamonix les Bossons หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4ชาโมนิกซ์ - เอกุยย์ ดู มิดี - ชาโมนิกซ์
​เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่ ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (Aiguille du Midi) ยอดเขาสูงบริเวณหมู่บ้านชาโมนิกซ์ โดยมีความสูงอยู่ที่ 3,842 กิโลเมตร โดยขึ้นกระเช้าไปด้านบน เพื่อไปยังจุดชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาที่สวยงาม สามารถมองเห็นวิวของหมู่บ้านชาโมนิกซ์ และหมู่บ้านโดยรอบได้อย่างสวยงาม อิสระนำท่านเพลิดเพลินไปกับการชมวิวบนยอดเขา

เมื่อได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับลงไปยัง หมู่บ้านชาโมนิกซ์
​เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายอิสระนำท่านเดินช้อปปิ้ง เดินเล่นที่เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) เก็บภาพความประทับใจของเมือง และบรรยากาศของหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นมนต์เสน่ห์ในรูปแบบชนบทของเมืองบริเวณเทือกเขาแอลป์ ที่เรียกว่า “ชาเล่ต์”
​ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Hotel Mercure Chamonix les Bossons หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5ชาโมนิกซ์ - กอลมาร์ - สทราชบูร์ก
​เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ บริเวณภูมิภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส แคว้นอาลซัส เมืองบริเวณพรมแดนในแถบลุ่มแม่น้ำไรน์ ซึ่งติดกับประเทศเยอรมนี ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับไร่องุ่นสำหรับทำไวน์ และส่วนใหญ่จะเป็นไวน์ขาว ซึ่งมีฉากหลังเป็นเนินเขาสลับของเทือกเขาโวจส์ อย่างสวยงาม (305 ก.ม.)
​เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) เมืองหลวงแห่งแคว้นอาลซัส เป็นเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมโดนเด่นในรูปแบบเรอเนสซองซ์ เมืองนี้มีมนต์เสน่ห์ของยุคเก่าอยู่มาก โดยเฉพาะบริเวณที่เรียกว่า “ลิตเติ้ล เวนิส” โดยถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซึ่งมีลำคลองและบ้านเรือนเก่าแก่ตกแต่งด้วยสีสันที่สวยงามน่ารัก และอิสระเดินเล่นถ่ายภาพเก็บบรรยากาศของเมืองกอลมาร์

เมื่อได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองสทราชบูร์ก (Strasbourg) โดยถือเป็นเมืองหลวงของประเทศในสหภาพยุโรปอีกด้วย
​ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Hotel Mercure Strasbourg Centre Petite France หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
​วันที่ 6สทราชบูร์ก - น็องซี
​เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินสำรวจ เมืองเก่าสทราชบูร์ก (Strasbourg) เมืองมรดกโลก บริเวณเกาะกลางน้ำที่เรียกว่า “กร็องดีล” โดยเริ่มที่บริเวณชุมชนริมน้ำย่าน “ลิตเติ้ลฝรั่งเศส” ซึ่งประกอบไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่รูปแบบเรอเนสซองซ์

จากนั้นเดินไปเก็บภาพที่ จัตุรัสกลางเมืองเครแบร์ และตรงต่อไปยังบริเวณมหาวิหารประจำเมือง “มหาวิหาร     สทราชบูร์ก” ถือเป็นมหาวิหารที่เก่าแก่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 11 - 15 ในรูปแบบโรมาเนสก์และกอธิค เป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในโลกในช่วงยุคกลาง และยังเคยเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 17 - 19 อีกด้วย
​เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายนำคณะเดินทางต่อไปยัง เมืองน็องซี (Nancy) เมืองหลวงสำคัญของแคว้นลอแรนส์ อาณาจักรแฟรงก์ในอดีต นำท่าน ถ่ายบริเวณจัตุรัส สตานิสลาส ประกอบไปด้วยศาลากลางเมืองและประตูชัยเมืองน็องซี สร้างตามพระราชดำริของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เหมาะแก่การเก็บภาพบรรยากาศของเมือง
​ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Hotel Novotel Nancy หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7น็องซี - แร็งส์ - ปารีส
​เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเยี่ยมชม เมืองแร็งส์ (Reims) เมืองที่มีความสำคัญต่อประเทศฝรั่งเศสทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจอย่างยิ่ง เริ่มด้วยการผ่านชม มหาวิหารแห่งแร็งส์ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญสำหรับจัดพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ฝรั่งเศสเกือบทุกพระองค์ โดยใกล้กันนั้นจะเป็นพระราชวังโต (Tau) ไว้สำหรับประทับเพื่อรอพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ในอดีต 
​เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายอิสระช้อปปิ้ง La Vallée Village Outlet แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ให้ทุกท่านเลือกซื้อและช้อปปิ้งอย่างสนุกสนาม อาทิ แฮเมส ชาแนล หลุยส์ วิตตอง เป็นต้น 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) เมืองหลวงแห่งประเทศฝรั่งเศส นครที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นาของแฟชั่น มนต์เสน่ห์อันล้นเหลือทาให้เมืองนี้ ติด 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการมาเยือนมากที่สุด
​ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Hotel Mercure Paris หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8เยี่ยมชมกรุงปารีส
​เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่าน เยี่ยมชมนครปารีส โดยเข้าสู่ ถนนชองป์เอลิเซ่ เพื่อนำท่านสู่ ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) เก็บภาพความประทับใจ พร้อมชมบรรยากาศโดยรอบ ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) โบสถ์แองแวลิด โรงเรียนนายร้อยทหารบก ฝั่งตรงข้ามกับหอไอเฟล ทำให้จุดชมหอไอเฟลแบบมุมกว้างที่ดีที่สุด

และผ่านชม มหาวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส (Notre Dame Cathedral) ถือเป็นมหาวิหารแห่งแรกที่สร้างในสไตล์โกธิค หนึ่งในมหาวิหารชื่อดังของโลก ที่จารึกในประวัติศาสตร์ชั้นเอกของสถาปัตยกรรมกอธิคที่สวยงามทั้งภายนอก-ภายใน มีผลงานแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม 
​เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายอิสระช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าที่โด่งดัง มีชื่อเสียงมากที่สุด ณ ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) มีสินค้าแบรนด์เนม และของที่ระลึกมากมาย อาทิ แฮเมส ชาแนล หลุยส์ วิตตอง เป็นต้น

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ (Bateaux Mouches River Cruise) ชมบรรยากาศ แม่น้ำแซน ชมความงามสองฝากฝั่งริมแม่น้ำแซน ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งล้ำค้า และสถาปัตยกรรมที่สวยงามของฝรั่งเศสมากมาย อาทิ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ , โบสถ์นอร์ตเทอดาร์ม เป็นต้น
​ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHotel Mercure Paris หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9ปารีส - กรุงเทพมหานคร
​เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานชาร์ล เดอโกล เพื่อทำการเช็คอิน    การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง 
​13.40 น. เดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931 เวลา 13.40 – 05.55 น. (+1) (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
วันที่ 10กรุงเทพมหานคร
​05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ปราสาทโว เลอ วีกงต์, เคเบิ้ลคาร์ เอกุยย์ ดู มิดี, ล่องเรือแม่น้ำแซน
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (เชงเก้น) **พักในประเทศฝรั่งเศส 7 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบริการ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
การจองทัวร์ 
 • เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
 • ***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา***

  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์
  ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง***

 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น (แต่จะต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ให้นับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกล่าวข้างต้น หากในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนค่าทัวร์ให้แก่ผู้เดินทางเต็มจำนวน ยกเว้นค่าวีซ่าในกรณีที่มีการยื่นแล้ว)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยอันได้แก่ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด 
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้วทั้งหมด
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
 • หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 40 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) :
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสายการบินซึ่งเป็นผู้กำหนด และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
 • กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND เงินตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนั้นสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่
   

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) :

 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ star Alliance  ได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละประเภทของตั๋วเดินทาง ซึ่งการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดล้วนเป็นสิทธิของสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน 
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2559 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลังถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม 
 • การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ 
 • ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่านเนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 • ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ 
 • ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว
 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝรั่งเศส ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทำการ (ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส) ศูนย์ TLScontact สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ และ พาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  โดยมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทที่ คัดไว้ไม่เกิน 3  เดือน 
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง อายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
 • หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร ( Bank Certificate ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า และ  Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทางย้อนหลัง 3 เดือน รายการล่าสุดไม่เกิน 7 วัน (สามารถ ใช้ Copy จาก bookbank ได้หากมีการปรับสมุดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก 
  ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
  หมายเหตุ : ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอทุกกรณี


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy