รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์บิ๊กไบค์

TE300 : โปรแกรมทัวร์บิ๊กไบค์ จอร์เจีย Motorbike Tour 7 วัน 4 คืน (QR)


Qatar Airways (QR)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
BEST WESTERN Georgia
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
BORJOMI PARADISE
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
RAMADA ENCORE Georgia
TE300 : โปรแกรมทัวร์บิ๊กไบค์ จอร์เจีย Motorbike Tour 7 วัน 4 คืน (QR)
 

 
รายละเอียดการเดินทาง

​วันที่ 1กรุงเทพฯ - โดฮา
23.00 น. พร้อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้นที 4 ประตูที่ 8-9 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว Q เจ้าหน้าทีรอต้อนรับอำนวยความสะดวก
วันที่ 2กรุงเทพฯ - โดฮา - ทบิลิซี - ย่านเมืองเก่าทลิบิซี - มหาวิหารศักสิทธิ์บิลิซี
02.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดย สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR837 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 07.10 ชั่วโมง)
​05.45 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา (DOH) เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 1.30 ชั่วโมง
​07.10 น. ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานทบิลิซิ เมืองทบิลิซิ ประเทศจอร์เจียโดย สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR355 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาประมาณ 03.15 ชั่วโมง)
​11.30 น.  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับสัมภาระแล้ว
​เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) 
บ่ายจากนั้นนำท่านเข้าชม โบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) โบสถ์เก่าแก่อายุราว 800 ปีซึ่งสร้างอุทิศให้แก่พระแม่มารี จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตรซึ่งเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010  จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามชิ้นหนึ่งซึ่งพาดผ่านแม่น้ำคูรา 

จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชม ป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซึ่งนักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด

จากนั้นชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring Water) 

จากนั้น นำท่านชม มหาวิหารศักสิทธิ์บิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย 
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) 
ที่พักโรงแรม RAMADA ENCORE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 3Motorbike Trip ระยะทาง 300 กิโลเมตร  ทบิลิซี - โบสถ์บากราติ - อารามม็อตซาเมตา - อารามจีลาติ - คูไตซี 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่3)

นำท่านขับมอเตอร์ไบค์ไปตามเส้นทางมุ่งหน้าสู่ เมืองคูไตซี (Kutaisi)

ระหว่างทาง นำทุกท่านชม โบสถ์ Bagrati Catherdral สร้างในปีศตวรรษที่ 11 สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชัด แม้ว่าตัวโบสถ์จะได้รับความเสียหายทั้งจากศัตรูผู้รุกรานและภัยธรรมชาติมาหลายศตวรรษ แต่ก็ได้มีการบูรณะมาโดยตลอด ทุกท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบเนื่องจากโบสถ์ตั้งอยู่บนเนินเขา Ukimerioni ทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้โดยรอบ 
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4)
บ่ายเดินทางมุ่งหน้าต่อสู่เมืองคูไตซี

ระหว่างทาง นำท่านแวะชม อารามม็อตซาเมตา (Motsameta Monastery) เป็นอารมขนาดเล็กและสวยงามมากมีป้อมปราการทรงกลมประดับด้วยโดมรูปยอดแหลม อารามตั้งอยู่เหนือแม่น้ำ Rioni ตามตำนานกล่าวว่าอารมแห่งนี้สร้างขึ้นในสถานที่ซึ่งผู้รุกรานชาวมุสลิมประหารดาวิดและคอนสแตนตินมัคเฮเดซเจ้าชายจอร์เจียซึ่งปฏิเสธที่จะรับอิสลาม ในห้องโถงวัดเล็ก ๆ ที่มีความโดดเด่นมีหีบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ที่มีห้องโถงของเจ้าชายผู้เคร่งศาสนาที่ได้รับการยกย่องจากคริสตจักรจอร์เจีย อารามม็อตซาเมตาดึงดูดฝูงชนของนักท่องเที่ยวด้วยความเชื่อโชคลางโบราณ ถ้าหากใครคลานสามครั้งภายใต้หีบและทำให้ความปรารถนาในขณะที่กำลังบูชา เจ้าชายเดวิดและ คอนสแตนตินจะอนุญาต ซาร์บารัท III สร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 10 อาคารถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งในศตวรรษที่ 19

และนำท่านแวะชม อารามจีลาติ (Gelati Monastery) แลนด์มาร์กทางศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1106  อารามนี้มีชื่อเสียงทางด้านโมเสกและภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12-19
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5) 
ที่พักโรงแรม BEST WESTERN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 4Motorbike Trip ระยะทาง 300 กิโลเมตร  คูไตซี – ถ้ำโพรมิธีอุส – มาร์วิลีแคนยอน - อุทยานแห่งชาติบอร์โจมีคาราเกาลิ - บอร์โจมี
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่6)

นำท่าน ขับมอเตอร์ไบค์ ไปตามเส้นทางมุ่งหน้าสู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi)

นำท่านเข้าชม ถ้ำโพรมิธีอุส (Prometheus Cave) **ค่านั่งเรือเข้าถ้ำ 6 USD ไม่รวมในโปรแกรม** หนึ่งในถ้ำอันน่าอัศจรรย์ของชาวจอร์เจีย ถูกค้นพบครั้งแรกปี ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื่อปี ค.ศ.2012 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมมากมายในแต่ละปี พบความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่สะท้อนแสงสีตระการตาภายในตัวถ้ำ

จากนั้นระหว่างทางนำท่านแวะจากนั้นนำท่านสู่ มาร์วิลีแคนยอน (Martvili Canyon) ตั้งอยู่ในเขต Samegrelo ทางตะวันตกของประเทศ เดิมที่นี่เคยเป็นที่อาบน้ำของเจ้าหญิงในอดีต ปัจจุบันโตรกผานี้เปิดให้ท่องเที่ยว โดยล่องเรือยางในระยะทางสั้นๆ ราวๆ 300 เมตร ให้ท่านได้ชมธรรมชาติอย่างเต็มที่
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7)
​บ่ายชม อุทยานแห่งชาติบอร์โจมี-คาราเกาลี (Borjom-Kharagauli National Park) เขตอนุรักษ์ตอนกลางของประเทศ บริเวณแถบเทือกเขาคอเคซัสน้อย ที่ยาวนานขนานไปกับเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ แหล่งสายธารน้ำแร่ธรรมชาติ ทดลองดื่มน้ำแร่ธรรมชาติที่ขึ้นชื่อของเมือง และเดินชมสวนป่าสนอันสวยงาม และอุดมสมบูรณ์

เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ โดยน้ำแร่ยี่ห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพ  แข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ ท่านสามารถลิ้มลองน้ำแร่จากธรรมชาติของเมืองบอร์โจมี หรือสามารถซื้อขวดที่ขายบริเวณใกล้เคียงเพื่อบรรจุน้ำเพื่อดื่มได้
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8) 
ที่พักโรงแรม BORJOMI PARADISE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 5Motorbike Trip ระยะทาง 300 กิโลเมตร - บอร์โจมี - ถ้ำวาดเซีย - ป้อมปราการราบัต - ทบิลิซี 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่9)

นำท่านขับมอเตอร์ไบค์ไปตามเส้นทางมุ่งหน้ากลับสู่เมืองทบิลิซี (Tbilisi)  ระหว่างทาง แวะเข้าชม อารามถ้ำวาดเซีย (Vardzia Cave) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย ซึ่งได้สร้างอารามตามไหล่เขาและมีแม่น้ำมัควารี ไหลผ่าน โดยอารามแห่งนี้สร้างในสมัยกลางคริสตวรรษที่ 12 อารามแห่งนี้ได้อยู่ในรายชื่อที่จะประกาศเป็นมรดกโลกอีกแห่งของประเทศจอร์เจีย 
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่10)
​บ่ายนำท่านชม ป้อมปราการราบัต (Rabati Fortress) ซึ่งเป็นป้อมปราการที่สร้างล้อมรอบเมืองอัคฮัลสิคี (Akhaltsikhe) ซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้ของ ประเทศจอร์เจีย ใกล้พรมแดนอาร์เมเนีย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่11) 
ที่พักโรงแรม RAMADA ENCORE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 6โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - ทบิลิซี - โดฮา 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่12)

ให้ท่านได้จัดเตรียมสัมภาระของท่านช่วงสาย

จากนั้นนำท่านชมบริเวณ โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน (Sulphur Baths) หรือภาษาจอร์เจียนเรียกว่า Abanot Ubani (อะบานู อุบานิ) เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่กำมะถันตามตำนานเล่าขานว่าในสมัยพระเจ้าวัคตังที กอร์กัซลี นกเหยียวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าวจึงทำให้ค้นพบบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ขึ้น ลักษณะของโรงอาบน้า คล้าย ๆ กับการออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้า แบบตุรกีชมหมู่โรงอาบน้า ที่มีการสร้างและให้บริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบัน ที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย บางแห่งสร้างเป็น หลังโดมบางแห่งมีหอมินาเร่ต์ขนาบข้างประดับด้วยโมเสคชินเล็กสวยงาม

ให้ท่านได้อิสระแช่น้ำผ่อนคลาย 1 ชั่วโมง
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่13)
​บ่ายอิสระเดินเล่นและช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในเมืองทบิลิซี
​19.30 น. ถึงเวลาสมควรนำคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซิ เพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ
21.25 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดย สายการบินเตอร์การ์ตาร์แอร์เวย์ เทียวบินที QR358 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาประมาณ 03.05 ชั่วโมง)
23.30 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา(DOH) เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 2.40 ชั่วโมง
วันที่ 7กรุงเทพฯ   
02.10 น. นําท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ เทียวบินที QR834 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาประมาณ 06.30 ชั่วโมง)
12.40 น.ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

​อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน สายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ 30 กิโล/ท่าน 
 • ค่าเช่ามอเตอร์ไบค์
 • ค่าน้ำมันสำหรับ 950 กิโลเมตร
 • โดรนถ่ายภาพและวิดีโอ
 • น้ำดื่มวันละ 2 ขวด
 • กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น 
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
   
​อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ทิปไกด์ขึ้นอยู่กับความประทับใจการให้บริการของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ใบขับขี่สากลประเภทรถจักรยานยนต์
   
​เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 • กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 60% ของค่าทัวร์ทั้งหมด พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
​เงื่อนไขการเดินทาง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่น ๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง 
 • บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวประเทศเอธิโอเปียเท่านั้น
 • เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • โรงแรมที่พักในประเทศเอธิโอเปียมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเอธิโอเปียตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเอธิโอเปียโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน 
 • กระเป๋าสัมภาระต่าง ๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะส่วนตัว
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น
​เงื่อนไขการยกเลิก
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทาง ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ   หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศแอฟริกาใต้โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและแอฟริกาใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใด ๆ ได้ทั้งสิ้น**
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  
  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy