รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์บัลแกเรีย

TE297 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป บัลแกเรีย โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (TK)


Turkish Airlines (TK)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
KRONWELL BRASOV HOTEL
TE297 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป บัลแกเรีย โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (TK)
 

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - อิสตันบูล 
​18.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
​21.45 น. ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65  (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง) เพลิดเพลิน    กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
วันที่ 2อิสตันบูล - บูคาเรสต์ - ปราสาทเปเลส - อซูก้า - บราซอฟ
​04.10 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1043 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย 
​07.10 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินโอโทเพนนี (OTP) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชม.)
​08.30 น. เดินทางถึง สนามบินโอโทเพนนี (OTP) ประเทศโรมาเนีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซินายา (Sinaia) (ระยะทาง 110 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชม.) อันเป็นที่ตั้งของปราสาทเปเลส หนึ่งในปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศโรมาเนีย
​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย นำท่านเข้าชม ปราสาทเปเลส (Peles Castle)  ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิ ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยงามที่สุดในโลก เนื่องจากตั้งอยู่กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทนี้สร้างขึ้นโดยเจ้าชายคาลอสที่ 1 กษัตริย์แห่งโรมาเนียในสมัยศตวรรษที่ 19 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อน ความงดงามของปราสาทแห่งนี้ มิใช่อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของตัวปราสาทแต่อยู่ที่การตกแต่งภายในอย่างหรูหรางดงาม ปัจจุบันเป็นสถานที่สาธารณะและพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าอีกแห่งหนึ่งของโรมาเนีย

(***หากปราสาทเปเลส ไม่เปิดให้บริการด้วยเหตุสุดวิสัยใดๆก็ตาม ทางบริษัทจะนำท่านถ่ายรูปภายนอกแทน)

นำท่านสู่ โรงบ่มไวน์อซูก้า (Azuga Winery) (ระยะทาง 18 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เพื่อแวะชิมไวน์ท้องถิ่นซึ่งเพาะบ่มจากองุ่นซึ่งปลูกในประเทศโรมาเนีย พร้อมอิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่  เมืองบราซอฟ (Brasov) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที)
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก  KRONWELL BRASOV HOTEL **** หรือเทียบเท่า (พักสองคืน)
วันที่ 3โบสถ์ดำ - ปราสาทบราน -  เมืองบราซอฟ
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชม ย่านใจกลางเมืองและจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งมีหอนาฬิกาสูงโดดเด่นแสดงเวลาให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมา

นำชมตลาดใหญ่ใจกลางเมืองบราซอฟ "Walking street" ตลาดนี้เป็นถนนระหว่างตึกขนาดใหญ่ยาวติดต่อกัน ข้าวของที่ขายมีมากมายหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าหนัง เครื่องสำอาง ของที่ระลึก ฯลฯ

นำท่านเข้าชม โบสถ์ดำ หรือที่รู้จักในนาม "Black Church" ที่มีชื่อเสียง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1383 ใช้เวลาสร้างกว่าร้อยกว่าปี จัดเป็นโบสถ์แบบศิลปะโกธิคที่ใหญ่ที่สุด ใน South East Europe  (**หากโบสถ์ปิดให้เข้าชมเนื่องด้วยการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา บริษัทจะนำท่านถ่ายรูปภายนอกแทน)

จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย  “Romania First School”

นำท่านชม ย่านใจกลางเมืองและจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งมีหอนาฬิกาสูงโดดเด่นแสดงเวลาให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมา 
​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (Bran)

นำท่านเข้าชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนาม "ปราสาทแดร๊กคูล่า" ปราสาทนี้สร้างขึ้นในในศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่บนเชิงเขาเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรูระหว่างชายแดนแคว้นวอลลัคเทียและทรานซิลเวเนีย ภายในปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซึ่งจัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตู้โบราณอายุหลายร้อยปีที่แกะสลักลวดลายงดงาม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่มีวางจำหน่ายบริเวณปราสาทแห่งนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองบราซอฟ (ระยะทาง 27 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
​ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก  KRONWELL BRASOV HOTEL **** หรือเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)
วันที่ 4บูคาเรสต์ - จัตุรัสแห่งการปฎิวัติ -  อาคารรัฐสภาหรือทำเนียบประธานาธิบดีของโรมาเนีย
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) (ระยะทาง 171 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบวอลลาเซีย ติดเทือกเขาคาร์เปเชียน และแม่น้ำดานูป บูคาเรสต์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันสวยงามล้อมรอบด้วยเทือกเขา และทะเลสาบจนได้สมญานามเป็นที่รู้จักกันทั่วยุโรปว่า “ปารีสน้อย”

จากนั้น   นำท่านเที่ยวชมเมืองและแวะถ่ายรูป  (**หากรถสามารถจอดได้)

ชม จัตุรัสแห่งการปฎิวัติ (Revolution Square) โอเปร่าเฮ้าส์ (Opera House) คลับทหารแห่งชาติ (National Military Academy) ผ่านชม "ประตูชัย" ซึ่งตั้งอยู่บนถนน KISSELEFF ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัย  ในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum)  
​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
​บ่าย นำท่านเข้าชม อาคารรัฐสภาหรือทำเนียบประธานาธิบดีของโรมาเนีย Parliament Palace ทำเนียบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตโอฬารของประธานาธิบดีเชาเชสคู และ นางเอลินา ภรรยาผู้ซึ่งอยากมีชีวิตหรูหราประหนึ่งเอวิต้า  เปรอง อาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจำนวนห้องมากถึง 6,000 ห้อง สร้างแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนีย ทั้งโครงสร้างและการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร แต่ละห้องตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา โดยเฉพาะห้องแกรนด์บอลรูม ที่ได้มีการตกแต่งโคมไฟประดับโบฮีเมียน้ำหนักถึง 5 ตัน ปูพื้นด้วยพรมเปอร์เซียผืนใหญ่ ห้องรับรองซึ่งสร้างจากหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ให้ท่านได้สัมผัสถึงความโอ่อ่า ความยิ่งใหญ่ของอาคารรัฐสภาที่ใช้งบประมาณมหาศาลในการก่อสร้างมหาศาลถึง 3 ล้านล้านยูโร
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER  **** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5รูเซ -  เวลิโค ทาร์โนโว - ชิพก้า - พลอฟดิฟ
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางข้ามชายแดนเข้าสู่ เมือง รูเซ (Ruse) ประเทศบัลกาเรีย (Bulgaria) (ระยะทาง 77 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.)  หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศบัลแกเรีย ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "ลิตเติ้ลเวียนนา" (Little Vienna) เป็นที่รู้จักกันมากในช่วงศตวรรษที่ 19 - 20 โดยเฉพาะความโดดเด่นทางด้าน สถาปัตยกรรมแบบนีโอ-บาโรก และนีโอ-โรโคโค (Neo-Baroque and Neo-Rococo)

นำท่านผ่านชม อนุสาวรีย์เสรีภาพ (Monument of Liberty) อนุสาวรีย์ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยประติมากรชาวอิตาเลี่ยน Arnoldo Zocchi

จากนั้นนำท่านชม ย่านเมืองเก่า (Old City Centre) ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของเหล่าอาคารที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของเมืองรูเซ ชื่นชมในความงดงามของเหล่าอาคารมีการตกแต่งด้วยสไตล์บาร็อค

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวลิโค ทาร์โนโว (Veliko Tarnovo) (ระยะทาง 107 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หนึ่งในเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของบัลแกเรีย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาถึงสามลูก ซึ่งได้แก่ Tsarevets  Trapezitsa และ Sveta Gora ด้วยความพร้อมในทุกๆด้านทำให้เมืองแห่งนี้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของบัลแกเรียตอนเหนือ นอกจากนี้ในยุคกลางนั้น เวลิโค ทาร์โนโว ถือได้ว่าเป็นเมืองป้อมปราการที่มีความแข็งแกร่งอีกแห่งของบัลแกเรียอีกด้วย

นำท่านเดินชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนที่มีการอนุรักษ์ไวในแบบเดิม โดยบ้านแต่ละหลังนั้นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย 
​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย นำท่านเข้าชม ป้อมปราสาท Tsarevets (Tsarevets Fortress) อดีตที่ประทับของกษัตริย์แห่งบัลแกเรีย ซึ่งภายในมีอาคารและป้อมปราการรายอยู่รายล้อมซึ่งปัจจุบันคงเหลือเพียงกลิ่นอายของความรุ่งเรืองในอดีต

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองชิพก้า (Shipka) (ระยะทาง 78 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ประจำเมืองแห่งเมืองชิพก้า (Shipka Memorial Church) โบสถ์คริสต์นิกายบัลแกเรี่ยนออโธดอกซ์ สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1885-1902 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานอุทิศให้แก่ทหารรัสเซีย ยูเครน และบัลแกเรีย ที่เสียชีวิตในสงครามรุสโซ่-เตอร์กิช หรือสงครามระหว่างอาณาจักรอ็อตโตมันและอาณาจักรรัสเซียเมือปี ค.ศ.1877

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) (ระยะทาง 102  ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศบัลแกเรียรองจากเมืองโซเฟีย ตั้งอยู่บนฝั่้งแม่น้ำมาริทซา ล้อมรอบด้วยภูเขาเจ็ดลูก จึงถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งขุนเขาทั้งเจ็ด” นอกจากนี้หลักฐานทางโบราณคดียังพบว่าเมืองนี้ถูกตั้งรกรากมากว่า 6,000 ปี ทำให้ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย  
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
ที่พัก  IMPERIAL PLOVDIV **** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 6โรงละครโรมัน - เมืองโซเฟีย - โบสถ์เซนต์จอร์จ - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชม โรงละครโรมัน (Roman Amphitheatre) หนึ่งในโรงละครโรมันโบราณที่ได้รับการบูรณะรักษาและยังคงความสมบูรณ์ไว้ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.98-117 หน้ากว้างทั้งหมด 82 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ราว 7,000 คน

จากนั้นนำท่านชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม ซึ่งทำให้พลอฟดิฟยังคงมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์จนถึงปัจจุบัน
 
​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
​บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโซเฟีย (Sofia) (ระยะทาง 144  ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศบัลแกเรีย และยังเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดลำดับที่ 15 ของสหภาพยุโรปด้วยประชากรกว่า 1.2 ล้านคน เมืองโซเฟียตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาวิโตชา และห่างจากชายแดนประเทศเซอร์เบียเพียง 50 กิโลเมตร

นำท่านเที่ยวชม เมืองโซเฟีย แวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาแห่งกรุงโซเฟีย (Parliament) อาคารสีขาวรูปทรงโบราณที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้ามหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ ซึ่งปัจจุบันยังใช้เป็นที่ทำการของคณะรัฐบาลอยู่

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์จอร์จ (Saint George Church) โบสถ์หินโบราณที่เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโซเฟีย สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 และถูกต่อเติมเรื่อยมา นอกจากนี้ในอดีตยังเคยถูกใช้เป็นสุเหร่าหรือมัสยิดในสมัยที่กรุงโซเฟียถูกปกครองโดยจักรวรรดิออตโตมันก่อนจะถูกปรับปรุงกลับมาใช้งานเป็นโบสถ์ในคริสตจักร

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ (Alexander Nevsky Cathedral) มหาวิหารที่ก่อสร้างในแบบนีโอไบเซนไทน์เมื่อปี ค.ศ.1882 มีโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิจิตรตระการตา ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายบัลแกเรี่ยนออโธดอกซ์ที่ใหญ่อันดับต้นๆของภูมิภาค และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองบนคาบสมุทรบอลข่าน เป็นรองเพียงแค่มหาวิหารแห่งเซนต์ ซาวาที่เมืองเบลเกรดของประเทศเซอร์เบีย 
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก  METROPOLITAN HOTEL SOFIA หรือเทียบเท่า 
วันที่ 7สำนักสงฆ์เมืองรีล่า - โซเฟีย
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สำนักสงฆ์เมืองรีล่า (Rila Monastery) (ระยะทาง 97 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) สำนักสงฆ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศบัลแกเรีย ตั้งอยู่บนภูเขารีล่าทางตอนใต้ของนครหลวงโซเฟีย บนความสูง 1,147 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 10 และตั้งชื่อตามผู้ก่อตั้งสำนัก คือ นักบวชไอแวนแห่งเมืองรีล่า สำนักสงฆ์เมืองรีล่าถูกรับรองโดยยูเนสโก้ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกของประเทศบัลแกเรีย (UNESCO World Heritage) โดยในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวกว่า 900,000 คนเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ 
​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
​บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโซเฟีย (Sofia) (ระยะทาง 97 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) และนำท่านสู่ Vitosha Boulervard ถนนช้อปปิ้งสายหลักแห่งนครหลวงโซเฟีย ซึ่งมีทั้งสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าท้องถิ่นให้เลือกซื้อมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
​19.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโซเฟีย  (SOF)

***หลังเชคอิน อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย***
​21.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK1030 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
​23.05 น. เดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
วันที่ 8กรุงเทพฯ
​01.25 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68  (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง)  สายการบินฯ มีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
15.00 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

​ค่าทัวร์รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นโรมาเนีย, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นบัลแกเรีย, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 
​ค่าทัวร์ไม่รวม
 • ค่าวีซ่าบัลแกเรีย / หากมีวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple ที่ยังไม่หมดอายุ และเคยใช้งานแล้วสามารถใช้เข้าทั้งสองประเทศได้
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเข้า-ออกที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าของท่านเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
การยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 75 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-74 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 1-19วัน)
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

 • หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม
 
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
​หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจำนวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4,000 บาท)
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง

 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง

การเดินทางเป็นครอบครัว 

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 
  4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
​เอกสารประกอบการขอวีซ่าโรมาเนีย

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 20 วันทำการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ)

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้) 
3. สำเนาบัตรประชาชน 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา) 
8. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  

9. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน 
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา 

10. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ Bank Statement เล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
- Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (เอกสารอายุห้ามเกิน 30 วันก่อนยื่นวีซ่า)

************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **************

- Statement บัญชีฝากประจำ (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบ Statement บัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย) 
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2 
 
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy