รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


หน้าแรก  Arrow ทัวร์ต่างประเทศ  Arrow ทัวร์นิวซีแลนด์  Arrow TE294 : โปรแกรมทัวร์แกรนด์นิวซีแลนด์ เที่ยวครบเกาะเหนือ เกาะใต้ 10 วัน 8 คืน (SQ)

TE294 : โปรแกรมทัวร์แกรนด์นิวซีแลนด์ เที่ยวครบเกาะเหนือ เกาะใต้ 10 วัน 8 คืน (SQ)

Singapore Airline (SQ)

พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Grand Millennium Auckland Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Heartland Hotel Fox Glacier
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
James Cook Grand Chancellor
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Millennium Hotel Queenstown
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
MILLENNIUM HOTEL ROTORUA
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Rydges Latimer Christchurch Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Scenic Hotel Te Pania
TE294 : โปรแกรมทัวร์แกรนด์นิวซีแลนด์ เที่ยวครบเกาะเหนือ เกาะใต้ 10 วัน 8 คืน (SQ)
 

 

รายละเอียดการเดินทาง


วันที่ 1กรุงเทพมหานคร
12.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็กอิน K ประตูทางเข้าที่ 5 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส (SQ) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
15.30 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยเที่ยวบิน SQ 975 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.25 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการอาหารกลางวันระหว่างเที่ยวบินสู่สิงคโปร์
18.55 น. เดินทางถึง สนามบนชางงี ประเทศสิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
19.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ โดย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส เที่ยวบิน SQ 978 (ใช้เวลาบินประมาณ 13.40 ชั่วโมง)
วันที่ 2สนามบินเวลลิงตัน - เมืองเวลลิงตัน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเทปาปา
12.20 น. เดินทางถึง สนามบินเวลลิงตัน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

(กฎหมายนิวซีแลนด์ไม่อนุญาตให้นำเข้า อาหารสด และพืชผัก เข้าประเทศโดยเด็ดขาด หากตรวจพบท่านจะโดนปรับตามกฎหมายนิวซีแลนด์)
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองเวลลิงตัน (Wellington) เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ และยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย การผสมผสานกันอย่างลงตัวของอาคารที่มีดีไซน์แบบโบราณ พิพิธภัณท์ แกลเลอร์รี่ ร้านอาหาร การแสดงและความบันเทิงรูปแบบต่างๆ ทำให้เวลลิงตันเป็นเมืองที่เหมาะจะมาเที่ยวได้ทุกฤดูกาล

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเทปาปา (Te Papa Museum) ที่เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนิวซีแลนด์ ตั้งเด่นสง่าอยู่ริมอ่าว จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นที่จัดแสดงสนธิสัญญาไวทังกิฉบับจริง 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พัก James Cook Grand Chancellor**** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3เมืองปาล์มเมอร์สตัน นอร์ท - เมืองเนเปียร์ - จุดชมวิวของเมือง Perfume point
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปาล์มเมอร์สตัน นอร์ท (Palmerston North) (ระยะทาง 143 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านแวะถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์รักบี้ (Rugby Museum) ซึ่งเป็นกีฬาอันเป็นที่นิยมของชาวนิวซีแลนด์

จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปบริเวณจตุรัสกลางเมือง (The Square) ซึ่งมีหอนาฬิกาสูงตั้งอยู่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเนเปียร์ (Napier) (ระยะทาง 176 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่มีความพิเศษมากกว่าเมืองอื่นๆใน นิวซีแลนด์ ที่มีชื่อเสียงด้วยความงดงามของชายฝั่งทะเลและโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ "อาร์ตเดคโค" (Art Deco) เมืองเนเปียร์มีสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดคโคมากมายเป็นเพราะว่า เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ.1931 เนเปียร์ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ริกเตอร์ ทำลายอาคารบ้านเรือนในเนเปียร์จนหมดสิ้น ชาวเมืองต้องสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ทั้งเมือง

นำท่านแวะถ่ายรูปกับอาคาร "Public Trust Office" เป็นตึกที่รอดจากแผ่นดินไหวได้อย่างน่าอัศจรรย์ 

 จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวของเมืองอย่างที่ "Perfume point"  เป็นที่พักตากอากาศของคนเมืองนี้ด้วยจุดที่เป็นสวนสาธารณะและมีวิวของทะเลแบบแปซิฟิก และหากวันใดโชคดียังจะมีโอกาสได้เห็นวาฬว่ายให้ชมอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พัก Scenic Hotel Te Pania **** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4เนเปียร์ - เทาโป - โรโตรัว - เรนโบว์สปริง - ศูนย์วัตนธรรมชาวเมารี 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเทาโป (Taupo) (ระยะทาง 147 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านชมและถ่ายรูปกับทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบซีกโลกใต้ ด้วยขนาดกว่า 616 ตารางกิโลเมตร ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้มีขนาดพอๆกับประเทศสิงคโปร์ทั้งประเทศเลยทีเดียว โดยจุดที่ลึกที่สุดของทะเลสาบ มีความลึกถึง 186 เมตร โดยทะเลสาบแห่งนี้เกิดมาจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้ว และเป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ใกล้ต้นนำไวกาโต ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์  อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ได้เวลานำท่านชม น้ำตกฮูก้า (Huka Fall) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้ไปเยี่ยมชมมากที่สุดแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์ แต่ละวินาทีจะมีน้ำกว่า 220,000 ลิตรหลั่งไหลลงมาจากน้ำตก ท่านสามารถยืนชมทิวทัศน์ได้จากจุดชมวิวเหนือน้ำตก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามธรรมชาติได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านสู่บริเวณที่มีการ กระโดดบันจี้จัมพ์ ท่านสามารถถ่ายรูป หรือ จะลองกระโดดบันจี้จั้มได้ (ค่าใช้จ่ายในการกระโดดบันจี้นี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์)  ได้เวลานำท่านแวะถ่ายรูปกับ Wairakei Geothermal Power ซึ่งเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พื้นพิภพ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์สปริง (Rainbow Spring Park) (ระยะทาง 80 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง)  ซึ่งเป็นสวนป่าธรรมชาติซึ่งใช้เป็นสถานที่นอกจากอนุรักษ์ป่าและลำธารตามธรรมชาติแล้วยังใช้เป็นสถานที่เลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาเทร้าท์ นก หงส์ เป็ด รวมถึงนกกีวี อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (Te Puia) อีกทั้งยังเป็นศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ เช่น หอประชุมของ ชาวเมารี การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุ ร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินในบริเวณนี้ 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก Millennium Hotel Rotorua **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 5โรโตรัว - ไวโตโม - ถ้ำหนอนเรืองแสง - หมู่บ้านฮอบบิท - อ็อคแลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไวโตโม (Waitomo) (ระยะทาง 138 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)  เมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่ตั้งอยู่บนเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสง (Waitomo Glowworm Cave) ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ.1887 จากการสำรวจโดยชาวอังกฤษนาม “เฟร็ด” โดยการนำทางของชาวเมารีในแถบนั้น ต่อมามีการแพร่กระจายออกไปถึงความงามของถ้ำไวโตโม และหนอนเรืองแสง จึงมีผู้คนหลั่งไหลมาชมกันอย่างมากมาย ภายในถ้ำนั้นเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงนับล้านตัว ประกอบไปด้วย 3 ถ้ำหลักคือ Ruakuri Cave, Aranui Cave และ Gardner's Gut

อิสระให้ท่านสัมผัสบรรยากาศความงามภายในตัวถ้ำ ซึ่งเต็มไปด้วยหินงอก หินย้อย และหนอนเรืองแสงอันงดงาม
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบ BBQ
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาทา (Matamata) (ระยะทาง 101 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองชนบทเล็กๆทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์ พื้นที่ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาไคไม และฟาร์มที่อุดมสมบูรณ์

นำท่านเข้าชม หมู่บ้านฮอบบิท (Hobbit Village) หนึ่งดินแดนเทพนิยายมิดเดิลเอิร์ธซึ่งถูกสรรค์สร้างเป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลิวูดชื่อดังเรื่อง เดอะ ฮอบบิท (The Hobbit) และ เดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ (The Lord of the Rings) 

นำท่านเดินสำรวจ ดินแดนเทพนิยาย แห่งนี้ เริ่มต้นจากบริเวณหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้และความชุ่มชื้น อีกทั้งยังมีหลุมฮอบบิท, เดอะ กรีน ดราก้อน อินน์, โรงสี, สะพานโค้งคู่ และโครงสร้างอย่างที่เราเห็นในภาพยนตร์เลยทีเดียว สัมผัสบรรยากาศสวยงามของสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชื่น

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองอ็อคแลนด์ (Auckland) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ในภาษาเมารีอ็อคแลนด์มีชื่อว่า Tamaki-Makau-Rau แปลว่า หญิงสาวที่มีผู้มาขอความรักถึง 100 คน อ็อคแลนด์ได้สมญานามนี้มาจากการที่เป็นภูมิภาคที่ชนเผ่าต่างๆ ต้องการครอบครอง บรรยากาศที่ผสมผสานกันของอ่าว หมู่เกาะวัฒนธรรมแบบโพลีนีเชียนและความเป็นเมืองที่ทันสมัยก็ทำให้อ็อคแลนด์ติดอันดับเมืองน่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นำท่านขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (Sky Tower) หอคอยที่ตั้งตระหง่านกลางกรุงที่มีความสูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของอ็อคแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ แห่งนี้จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองอ็อคแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองอ็อคแลนด์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
ที่พัก Grand Millennium Auckland Hotel **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 6อ็อคแลนด์ - ควีนส์ทาวน์ (พักค้าง 2 คืน) - เมืองแอร์โร่ทาวน์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชม ท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชม สะพานฮาร์เบอร์

นำท่านผ่านชมย่าน Queen street ที่เป็นถนนสายสำคัญย่านการค้าและตึกสำคัญของเมือง 
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอ็อคแลนด์ เพื่อเช็คอิน
12.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่…..
กลางวันอิสระอาหารกลางวันในสนามบินตามอัธยาศัย
13.55 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยังคงมีทองอยู่ในลำธารข้างๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จัดให้ชมถึงประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ เรื่องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา "ตื่นทอง" กับเขาด้วยเหมือนกันถนนที่สำคัญคือ บักกิ้งแฮมสตรีท (Backingham Street) ซึ่งมีสถานที่สำคัญร้านอาหาร ร้านขายของเรียงรายอยู่สองฝั่ง

จากนั้นเดินทาง เลียบแม่น้ำคาวารัว แวะถ่ายรูปที่สะพานประวัติศาสตร์ สะพานคาวารัว ซึ่งสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่เล่น Bungee Jump กีฬาท้าทายความหวาดเสียว ซึ่งมีต้นกำเนิดที่นิวซีแลนด์ (ค่าใช้จ่ายในการกระโดดบันจี้นี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์)

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) เมืองที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวที่มานิวซีแลนด์และได้ชื่อว่า "Adventure Capital of the World" และเป็น "second most attractive tourist destination in the world"  จากทัศนียภาพที่สวยงามจึงใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆ เช่น Lord of the Rings เมืองควีนส์ทาวน์นี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัย ชาวเมืองมีอัธยาศัยดี เป็นมิตร มีคดีความน้อยมาก แทบไม่มีคนว่างงาน เนื่องจาก ควีนส์ทาวน์ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ชื่อ The Remarkables ซึ่งอุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่งของ ทะเลสาบวาคาติปู (Wakatipu) จึงทำให้วิวทิวทัศน์ของที่นี่งดงามราวกับภาพฝัน

นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ ยอดเขาโคโรเน็ท (Coronet Peak) หรือ ยอดเขาบ็อบส์พีค ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูง ที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขา พร้อมกับทะเลสาบวาคาติปูที่สวยงามด้านล่าง พร้อมชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว และบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นสกีรีสอร์ทขนาดใหญ่สำหรับนักท่องเที่ยวได้มาเล่นสกีในช่วงหน้าหนาว
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาโคโรเน็ท
ที่พัก Millennium Hotel Queenstown**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)
วันที่ 7มิลฟอร์ดซาวน์ - ควีนส์ ทาวน์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ (Milford Sound) (ระยะทาง 288 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว (Te Aneu Lake) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ

 เข้าสู่เขต อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวน์ ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FJORD LAND) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือ  ภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารนํ้าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทําให้นํ้าท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึก ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก สะท้อนภาพภูเขาที่เป็นฉากหลังอย่างงดงาม ชม ทัศนียภาพความงดงามของเกาะใต้นิวซีแลนด์ผ่านเส้นทาง The Milford Road ทางหลวงซึ่งมีความยาวทั้งสิ้นกว่า 121 กิโลเมตร ด้วยความงามและหลากหลายของทิวทัศน์ถนนเส้นนี้จึงได้รับเลือกให้เป็น ไฮเวย์มรดกโลก (World Heritage Highway)
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่น บนเรือระหว่างการล่องเรือชมมิลฟอร์ดซาวน์
บ่าย นำท่านล่องเรือชม มิลฟอร์ดซาวน์ (Milford Sound) ผืนน้ำอันเป็นส่วนเว้าของทะเลทาสมัน คือความยิ่งใหญ่อลังการของธรรมชาติที่คุณควรมาสัมผัส ชาวนิวซีแลนด์ภูมิใจนักหนา จนเรียกขานว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสมบัติแห่งชาติของชาวนิวซีแลนด์เท่านั้น แต่ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย  โดยสถานที่แห่งนี้ได้ถูกโอบล้อมไว้ด้วยหุบเขาที่แคบและหน้าผาสูงชันอันเกิดจากการกัดเซาะของ ธารน้ำแข็ง ต่อมาเมื่อธารน้ำแข็งหายไปก็มีน้ำทะเลเข้ามาแทนที่ ซึ่งถูกเรียกว่า “ฟยอร์ด (Fjord)”     

ชม ความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง 160 เมตรจากหน้าผา

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ (ระยะทาง 288 กม.  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  (หมายเหตุ ในกรณีหิมะตกหนักหรือไม่สามารถเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์ได้ บริษัทฯจะเปลี่ยนทัวร์เป็นล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู สู่ วอลเทอร์พีคไฮคันทรี่ฟาร์มทดแทน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
ที่พัก Millennium Hotel Queenstown**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)
วันที่ 8ควีนส์ทาวน์ - ทะเลสาบวานากา - ฟอกซ์กลาเซียร์
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบวานากา (Wanaka lake) ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามภูเขาสูงสลับกับไร่องุ่นที่นำมาผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียง

จากนั้นนำท่านชมเมือง และทะเลสาบวานากาที่สวยงามโดยมีภูเขาสูงอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบจึงทำให้เมืองนี้ทัศนียภาพที่สวยงามและน่าอยู่อีกเมืองของนิวซีแลนด์

จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองฮาสท์ผ่านทะเลสาบและภูเขาสูงที่สวยงามเป็นภาพที่ท่านจะประทับใจตลอดสองข้างทาง 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ฟ็อกซ์ กลาเซียร์ (Fox Glacier) ธารน้ำแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยูในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนลปาร์ก (Westland National Park) ที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอีกแห่งหนึ่งชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารน้ำแข็งสีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม  ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์แห่งนี้ยังมีชื่อเรียกขานตามภาษาเมารีดั้งเดิมว่า “เท โมว์กา โอ ทูอาเว่” (Te Moeka o Tuawe)” มาจากชื่อชายหนุ่มในตำนาน “ทู อาเว่” (Tu Awe)ซึ่งตกจากภูเขาลงมาเสียชีวิต โดยบริเวณที่ชายหนุ่มตกลงมามีชื่อเรียกว่า “โมว์กา” (Moeka) หรือ “Final Resting Place” ต่อมาน้ำตาหญิงคนรักของเขาได้ปกคลุมหุบเขาและกลายเป็นน้ำแข็ง

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ จุดชมวิวฟอกซ์ กลาเซียร์ ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติในแถบฟ็อกซ์กลาเซียร์ได้อย่างเต็มที่

สมควรแก่เวลานำท่านสู่ โรงแรมที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พัก Heartland Hotel Fox Glacier *** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 9ฟ็อกซ์ กลาเซียร์ - นั่งรถไฟทรานส์ อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส - โฮกิติกะ - ไคร้สท์เชิร์ช 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (Hokitika) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่า หินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว ให้ท่านได้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก (หากจะดี ต้องให้คนอื่นซื้อให้ หรือซื้อให้คนอื่น)  จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์การเดินทางโดย รถไฟทรานส์ อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรป เป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ ถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี

ผ่านชม น้ำตกสายไหมที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch) นำท่านผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์, ศาลาว่าการประจำเมือง

จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปกับ มหาวิหารไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch Cathedral) ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน ชมวิวทิวทัศน์ ณ ยอดเขาแคชเมียร์ ซึ่งท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองไคร้สเชิร์ท ได้อย่างกว้างไกล

จากนั้นนำท่านถ่ายรูป พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่ (Canterburry Museum) ตั้งขึ้นเมื่อปี คศ. 1870 ท่านจะได้ชมความเป็นอยู่และเครื่องมือดำรงชีพของชาวเมารีในสมัยโบราณพร้อมทั้งชมการจำลองอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองไคร้สเชิร์ท ในยุคแรกๆ พร้อมทั้งเดินชมภายใน พิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดเป็นห้องๆ ต่างๆ และหลายชั้น

ได้เวลานำท่านชม สวนพฤษศาสตร์ (Botanic Garden) ซึ่งอยู่บริเวณใกล้พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรรี่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน พร้อมลิ้มลองเมนูกุ้งมังกร และ หอยเป๋าฮื้อทะเลใต้
ที่พัก Rydges Latimer Christchurch Hotel **** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 10ไคร้สท์เชิร์ช - สิงคโปร์ - กรุงเทพ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินไคร้สท์เชิร์ช เพื่อเช็คอิน
10.50 น. ออกเดินทางจาก สนามบินไคร้สท์เชิร์ช สู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยเที่ยวบิน SQ298 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.50 ชั่วโมง)
17.40 น. เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
18.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ SQ978 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.25 ชั่วโมง) 
20.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง

   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง


ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
 • ในอเมริกาส่วนใหญ่ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เนื่องจากเตียงในอเมริกาจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง (TWN) ไม่สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก. 
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าวีซ่านิวซีแลนด์แบบกลุ่ม (เข้า-ออกครั้งเดียว) หากท่านต้องการยื่นเดี่ยว ค่าวีซ่าต้องชำระเพิ่ม 3,000 บาท
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
การชำระเงิน
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณียกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 1-19วัน)

  ***ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

หมายเหตุ :
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง (หากจำนวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 3,000 บาท)
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะ ใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
 
ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในอเมริกา-แคนาดา จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ (ยื่นแบบหมู่คณะ)

เอกสารที่ควรเตรียม ก่อนยื่นวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ มีดังนี้

1. หนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมสำเนา ซึ่งมีอายุมากกว่า 6 เดือน และ มีหน้าว่างสำหรับติดวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าคู่
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนสมรส
6. สำเนาสูติบัตร หากอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
** ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากบิดาและมารดาอนุญาตให้บุตรเดินทางได้**
7. หลักฐานการทำงาน 
8. หลักฐานการศึกษา (กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา)
9. หลักฐานทางการเงิน (หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร และ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน หรือ Bank statement ในกรณีสมุดเงินฝากไม่มีการปรับสมุดอย่างต่อเนื่อง) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง (1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อเดือน)

 

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา