รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์นิวซีแลนด์

TE041 : โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน 6 คืน (CX)


Cathay Pacific (CX)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
COPTHORNE HOTEL AND RESORT QUEENSTOWN LAKEFRONT
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
RYDGES HOTEL AUCKLAND
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Wyndham Garden Christchurch Kilmore Street
TE041 : โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน 6 คืน (CX)

เกาะเหนือ เป็นเขตภูเขาไฟและทะเลสาบในใจกลางเกาะมีน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด

เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland) เมืองที่ด้รับสมญานามว่าเมืองแห่งการแล่นเรือใบ (City of Sails) 

โรโตรัว (Rotorua) เมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะเหนือ 
 

เมืองไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch) เมืองที่ขึ้นชื่อว่าคล้ายอังกฤษมากที่สุดในโลก 

นั่งรถไฟสายทรานส์อัลไพน์สู่เขตเซาท์เธิร์นแอลป์ ที่มีฟยอร์ดและธารน้ำแข็งเป็นเสน่ห์เย้ายวนให้น่าไปเยือน


เมืองควีนส์ทาวน์ เพชรเม็ดงามและเมืองกิจกรรมผจญภัยต่างๆ ของเกาะใต้ 

สุดยอดไฮไลท์คือช่องแคบมิลฟอร์ด (Milford Sound) ดินแดนแห่งฟยอร์ด (Fjord) ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก 

นั่งกระเช้าลอยฟ้าเพื่อชมพระอาทิตย์อัศดง  


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE041-00420-28 ก.ค. 67Cathay Pacific (CX)169,000จองด่วน
TE041-00510-18 ส.ค. 67Cathay Pacific (CX)169,000จองด่วน
TE041-00614-22 ก.ย. 67Cathay Pacific (CX)169,000จองด่วน
TE041-00712-20 ต.ค. 67Cathay Pacific (CX)169,000จองด่วน
TE041-00819-27 ต.ค. 67Cathay Pacific (CX)169,000จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ -  ฮ่องกง – โอ๊คแลนด์
14.00 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง 
16.25 น.ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX721
20.15 น.ถึงท่าอากาศยานฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
21.10 น.ออกเดินทางสู่สนามบินโอ๊คแลนด์ (เกาะเหนือ) ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ CX113
วันที่ 2โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว 
11.55 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเมืองโอ๊คแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของประเทศ
13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ตัวเมืองตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่ดับแล้ว จึงเห็นภูมิประเทศเป็นเนินเขาและหลุมปล่องภูเขาไฟอยู่ทั่วไป และยังได้รับสมญานามว่าเป็น “เมืองแห่งการแล่นเรือ” (The City of Sails) ซึ่งมาจากการที่มีอ่าวจอดเรือ ที่สมบูรณ์ และยังเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์และการคมนาคมรวมทั้งเป็นศูนย์กลางกีฬาทางน้ำ ชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวที่มีสะพานฮาเบอร์เป็นฉากหลัง ทอดเชื่อมระหว่างฝั่งตัวเมืองกับท่าเดวอนพอร์ท ผ่านชม ท่าเรือโอ๊คแลนด์ จากนั้นนำสู่ย่านถนนควีนย่านใจกลางเมือง สวนสาธารณะอัลเบิร์ต ภูเขาไฟวันทรีฮิลล์ ถ่ายรูปกับหอคอยโอ๊คแลนด์ สกายทาวเวอร์

นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโรโตรัว (Rotorua) (226 ก.ม.) เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เมืองนี้อุดมไปด้วยแหล่งกำเนิดของน้ำพุร้อน, บ่อโคลนเดือด, ทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาเทราต์ และถิ่นของชาวเมารี ทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

18.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ที่พักRydges Rotorua **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3อะโกรโดมฟาร์ม -Te Puia หมู่บ้านเมารี - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกกีวี  Hangi Dinner
08.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น.นำท่านเข้าสู่ อะโกรโดมฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวการเกษตรที่โด่งดังที่สุดของเกาะเหนือ ภายในเนื้อที่กว่า 350 เอเคอร์ ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆการประมูลแกะ การตัดขนแกะ สนุกกับการป้อนนมลูกแกะตัวน้อยๆ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักประทับใจกับการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ อันเป็นกิจวัตรที่มาตีแผ่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมในแง่มุมของความสนุกสนาน
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเข้าสู่ Te Puia สำรวจความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ใน Te Whakarewarewa Thermal Valley ชมหุบเขาความร้อนใต้พิภพ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในเนื้อที่กว่า 60 เฮกตาร์ มีพันธุ์ไม้พื้นเมือง น้ำพุร้อน Pōhutu ซึ่งเป็นน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ และบ่อโคลนเดือด เรียนรู้วัฒนธรรมกับชนพื้นเมือง Te Puia ด้วยการเยี่ยมชมสถาบันศิลปะและหัตถกรรมเมารีแห่งนิวซีแลนด์ และชมการสาธิตการแกะสลักไม้ หิน และกระดูก รวมถึงการทอปอ หมู่บ้าน Pikirangi และ Rotowhio Marae ให้คุณได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมารีก่อนการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรป ชมตองกาทำมือหลากหลายประเภทที่แกลเลอรีอาฮัว สร้างสรรค์โดยศิลปินของเรา  จากสถาบันศิลปะและหัตถกรรมเมารีแห่งนิวซีแลนด์ และศูนย์อนุรักษ์นกกีวี สัตว์สงวนที่ถือว่าเป็นสมบัติของชาติ
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในสไตล์ Hangi Dinner เลิศรสกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองแบบเมารีที่อนุรักษ์ไว้เป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงาม
ที่พักRydges Rotorua **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง - ไครส์เชิร์ช
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.นำท่านเดินทางสู่ไวโตโม่ เมืองเล็กๆซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Cave) ชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 12 ล้านปี ท่านจะพบกับห้องโถงกว้างที่เรียกว่า “คาธีดรัล” (Cathedral) ที่ได้ชื่อนี้เพราะหินงอกหินย้อยที่อยู่ภายในมุมหนึ่ง มีรูปร่างคล้ายออร์แกนในโบสถ์ มีนักร้องชื่อดังหลายท่านได้เคยมาอัดเสียงที่ถ้ำแห่งนี้ เพราะเชื่อว่าเสียงที่ได้มีความไพเราะมาก แล้วล่องเรือเล็กพิสูจน์ความมหัศจรรย์อันน่าทึ่งของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ที่เปล่งประกายแสงระยิบระยับทั่วอาณาบริเวณผนังถ้ำมานานนับพันปีมองดูราวกับแสงดาวเจิดจรัสเต็มผืนแผ่นฟ้า
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.เดินทางกลับสู่ โอ๊คแลนด์  นำท่านสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ เมืองไครส์เชิร์ช
17.10 น.ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ 
18.25 น.ถึง สนามบินเมืองไครส์เชิร์ช เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” บ้านเรือนแบบชาวอังกฤษและแม่น้ำเอวอน แม่น้ำสายเล็กๆน่ารักที่สองฟากฝั่งเต็มไปด้วยต้นหลิวมากมาย
19.30 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พักWyndham Garden Christchurch Kilmore Street **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์ - ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ
06.30 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.15 น.คณะนั่ง รถไฟสาย TranzAlpine ซึ่งวิ่งระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตก เชื่อมระหว่างเมืองไคร้สท์เชิร์ชกับเมืองเกรย์เมาท์

เส้นทางรถไฟสายนี้ ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางรถไฟหนึ่งในหกเส้นทางที่สวยที่สุดในโลก นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เงียบสงบ มีความปลอดภัยสูง และธรรมชาติที่ยังคงงดงามบริสุทธิ์ เสน่ห์ของนิวซีแลนด์มีมากกว่าที่เราเห็น

ประเทศนี้ได้ถูกใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์สุดยอดอมตะ นักเดินทางหลายคนที่อยากจะย้อนรอยตำนานของหนังเรื่อง เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ เมื่อถึงสถานีรถไฟอาเธอร์พาสส์ เป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ 94,500 เฮกเตอร์ ทางรถไฟผ่านบนความสูงกว่า 737 เมตร ชาวยุโรปผู้ค้นพบเส้นทางนี้ในปี 1864 ในช่วงยุคตื่นทอง เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนทองข้ามเขตเซาท์เทิร์นแอลป์ไปยังเมืองไคร้สท์เชิรช์
10.42 น.รถโค้ชรอรับแล้วเดินทาง สู่เมืองโฮกิติกิ (Hokitiki) เคยรุ่งเรืองในยุคตื่นทองศูนย์กลางของหยกหรือหินสีเขียว (Green Stone) ซึ่งในสมัยโบราณเป็นสิ่งที่ชาวเมารีนำมาทำเครื่องประดับและอาวุธ เข้าชม โรงงานเป่าแก้ว และ โรงงานหยก เดินชมและเลือกซื้อเครื่องประดับรวมทั้ง ติกิ (Tiki) เครื่องรางของเมารีที่แกะสลักอย่างสวยงาม
13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.เดินทางต่อสู่ ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef Glacier) เป็นเมืองเล็กๆ มีชื่อมากในเรื่องธารน้ำแข็ง

ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแห่งนี้ธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองแห่งภายในอุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ได้แก่ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็อกซ์กลาเซีย ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของธารน้ำแข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซียทั้งสองแห่งนี้ไหลมาจาก บริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลาหรืออาจกล่าวได้ว่ามีเพียงไม่กี่แห่งในโลก ที่จะสามารถเข้าถึงธารน้ำแข็งได้ง่ายดายเช่นนี้ (หากท่านมีความประสงค์ที่จะบินสำรวจ Fox หรือ Franz Josef Glacier กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์และต้องจองล่วงหน้า)
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม  
ที่พัก
Scenic Hotel Franz Josef Glacier ****หรือเทียบเท่าในระดับ
วันที่ 6ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู - ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.นำท่านไป ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ (Fox Glacier)

ตำนานพื้นบ้านของชาวเมารี มาจากชื่อชายหนุ่มในตำนานซึ่งตกจากภูเขาลงมาเสียชีวิต ครั้นต่อมาหญิงคนรักของเขาเสียใจและร้องไห้จนน้ำตาได้ปกคลุมหุบเขา และกลายเป็นน้ำแข็งในที่สุด แล้วออกเดินทางต่อผ่านเขตมรดกโลกเซาท์เวสต์นิวซีแลนด์ที่รวมอุทยานแห่งชาติไว้ถึง 4 แห่ง ได้รับการยกย่องว่าเป็นดินแดนแห่งความเขียวขจี

จากนั้นผ่านเข้า เมืองฮาสท์ เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและยังเป็นประตูสู่ เวสต์แลนด์เนชั่นแนลพาร์ค
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) “เมืองหลวงแห่งการผจญภัย” เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมเนินเขา

เมืองควีนส์ทาวน์ นอกจากนี้ยังอยู่ริมทะเลสาบและโอบล้อมด้วยภูเขา ถือว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล  อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีร้านค้าเปิดให้บริการถึง 22.00 น. ของทุกวัน ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย, เสื้อผ้าขนแกะ, เสื้อไหมพรม และของที่ระลึก แล้วนั่งกระเช้าลอยฟ้าชมพระอาทิตย์อัสดงที่ Skyline Gondola หากใครมาเยือนเมืองนี้แล้วไม่ได้ขึ้นกอนโดลา ก็แสดงว่ายังมาไม่ถึง เพราะที่นี่เป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดในบริเวณนี้ สามารถชมทัศนียภาพพาโนรามาแบบรอบทิศได้ 220 องศาบริเวณนี้ สามารถชมทัศนียภาพพาโนรามาแบบรอบทิศได้ 220 องศา
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
ที่พักCopthorne Hotel Queenstown Lakeview**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7ควีนส์ทาวน์ - มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชมฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์
06.30 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
07.30 น.นำคณะท่องเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเขต อุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ มีลักษณะภูมิประเทศที่สูงชันและซับซ้อนมีชายฝั่งที่ขรุขระป่าทึบ

อุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงทำให้บริเวณนี้ไม่มีการพัฒนาเป็นถนนและเมืองมากนัก พื้นที่แห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะและได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษและก็ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก มีทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ

เดินทางต่อระหว่างทางแวะชม Mirror Lake เป็นทะเลสาบเล็กๆบนภูเขามีภาพสะท้อนของภูเขาในทะเลสาบ ลอดอุโมงค์โฮเมอร์แวะถ่ายรูปกับ The Chasm เป็นรอยแตกของแผ่นดินและแม่น้ำจะไหลผ่านรอยแตกแคบๆซึ่งมีความลึก 22 เมตร

จากนั้นนำท่านลงเรือ Real Journey ล่องชมธรรมชาติอันสวยงามของ ช่องแคบมิลฟอร์ด
13.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ
บ่ายเรือล่องชมความงามของ ฟยอร์ด ที่เกิดจากการละลายของหิมะและธารน้ำแข็งหลายล้านปีมาแล้ว ซึ่งมีความยาวถึงของน้ำตกสูง 160 เมตร น้ำตกแห่งนี้ตั้งชื่อตามภรรยาท่านผู้ว่าการนิวซีแลนด์ที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ ชมยอดเขา Mitre Peak เชื่อกันว่าน่าจะเป็นภูเขาที่มีฐานอยู่ในทะเลที่สูงที่สุดในโลก

จากนั้นชม Seal Rock ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของแมวน้ำตามธรรมชาติ และฝูงปลาโลมาว่ายน้ำเล่นคลื่นอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ยลรถโค้ชนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์
19.30 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักCopthorne Hotel Queenstown Lakeview**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8ควีนส์ทาวน์ - โอ๊คแลนด์
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.เที่ยวใน ควีนส์ทาวน์ (Queenstown) “เมืองหลวงแห่งการผจญภัย” เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมเนินเขา นอกจากนี้ยังอยู่ริมทะเลสาบและโอบล้อมด้วยภูเขา

“เมืองหลวงแห่งการผจญภัย” ถือว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบความท้า-ทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล ปัจจุบันควีนส์ทาวน์ถูกยกให้เป็นเมืองที่น่าหลงใหลในเรื่องของทิวทัศน์ที่งดงาม ทะเลสาบวาคาติปู (Lake Wakatipu) ที่ใสราวกับกระจกไปจนถึงเทือกเขา The Remarkables ธรรมชาติของควีนส์ทาวน์นั้นสวยไร้ที่ติ เที่ยวชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์โรว์ทาวน์” (Arrowtown) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ที่นี่เป็นเมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุด ในยุคตื่นทอง (ปี 1865) เคยมีประชากรมากกว่า 7,000 คน และเป็นเพียงหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่าที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งไม่ได้แปรสภาพเป็นเมืองร้าง หรือเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นเมืองที่พัฒนาอย่างทันสมัย แม้ว่าแอร์โรว์ทาวน์จะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว แวะชมกิจกรรมอันท้าทาย “บันจี้จัมพ์” และ SHOTOVERJET เหนือแม่น้ำคาวารัว  จนได้เวลาอันสมควร
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

อิสระให้ท่านเที่ยวชมเมืองควีนทาวน์

นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินโอ๊คแลนด์ เพื่อเตรียมเดินทางกลับ

18.05 น.ถึง สนามบินโอ๊คแลนด์ จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ ภัตตาคาร
17.20 น.ออกเดินทางโดยสายการบินนิวซีแลนด์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ NZ 0626
19.10 น.

ถึงสนามบินโอ๊คแลนด์  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารอาหาร เพื่อรับประทานอาหารค่ำ

เดินทางกลับสู่สนามบิน เพื่อเตรียมเดินทางกลับ     

วันที่ 9โอ๊คแลนด์ – สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
10.10 น.ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์  เที่ยวบินที่ CX7402
17.40 น.ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
21.15 น.ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ CX617
23.50 น.   
นำท่านเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

** หมายเหตุ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้าในกรณีที่เกิดภัยทางธรรมชาติ,การยกเลิกเที่ยวบิน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ**


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 20 - 28 กรกฎาคม 2567 169,000 บาท
 TE041-004: โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน 6 คืน (CX)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 10 - 18 สิงหาคม 2567 169,000 บาท
 TE041-005: โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน 6 คืน (CX)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 14 - 22 กันยายน 2567 169,000 บาท
 TE041-006: โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน 6 คืน (CX)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 12 - 20 ตุลาคม 2567 169,000 บาท
 TE041-007: โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน 6 คืน (CX)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 19 - 27 ตุลาคม 2567 169,000 บาท
 TE041-008: โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน 6 คืน (CX)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566
ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (จำกัดน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 ก.ก./ท่าน)
ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
หมายเหตุ : บัตรเข้าชมต่างๆ โดยแต่ละสถานที่ มีการเปลี่ยนระบบการจอง โดยจองตาม Slot เวลาที่ว่าง และจองผ่านหน้าเว็บไซต์ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบ First come First Serve ทางบริษัทไม่สามารถควบคุม หรือล็อคที่นั่งไว้ได้ โดยทางบริษัท      จะพยายามจัดหาตั๋วตามที่ระบุในโปรแกรมให้ตรงกับวันและเวลา ที่จัดเตรียมไว้ในโปรแกรมนั้นๆ
โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าธรรมเนียมวีซ่านิวซีแลนด์แบบกรุ๊ปไม่มีประทับลงเล่มและต้องยื่นพร้อมกันทั้งกรุ๊ป 
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละแห่ง
ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป)
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสีย ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณา สอบถาม)
ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
🗷 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
🗷 ค่าทิปคนขับรถ (ท่านละประมาณ 4 NZ$ / คน / วัน)
🗷 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
🗷 ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
🗷 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
🗷 ค่าดูแลขนส่งกระเป๋าเดินทางโดยสายการบิน , Coach Driver และ Hotel Porter service ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย หรือ ทรัพย์สินมีค่าสูญหายในทุกกรณี ท่านสามารถเรียกร้องได้ตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์การเดินทางเท่านั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบในทุกกรณี
🗷 ชั้นวางกระเป๋า Carry On สำหรับขึ้นเครื่อง ต้องทำการจองล่วงหน้า และมีค่าใช้จ่ายในการนำขึ้นเครื่อง
🗷 อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 38.90 บาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566 หากช่วงวันเดินทางมีการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากเงินบาทอ่อน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินส่วนต่าง
🗷 ในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บ Fuel Charge เพิ่มจากที่บริษัทคิดไว้ ณ วันที่ 1 กค 2566 ค่าน้ำมันผันผวนที่เพิ่มขึ้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มตามความเป็นจริง
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
 • ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาท ต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 45 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 45 วัน
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายที่สามารถคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนค่าทัวร์ ค่าวีซ่า และค่าโรงแรม (หัก 100% ของค่าทัวร์)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
 • หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 • ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ) 
 • ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
  โรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 • การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 • ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 4 NZ$ / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
 • ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่
 • ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้  
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนิวซีแลนด์ ใช้เวลายื่นประมาณ 14 วันทำการ  ไม่รวมเสาร์ - อาทิตย์
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน)ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน
 • เสตจเมนท์เงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (มีตราประทับจากธนาคาร) ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกบัญชีที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย

  ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***

 • จดหมายรับรองสถานะการเงินจากธนาคารที่ขอเสตจเมนท์ (ตัวจริงภาษาอังกฤษและมีตราประทับจากธนาคาร) ใช้สกุลเงินนิวซีแลนดอลล่า เป็นบัญชีเดียวกับที่ขอเตจเมนท์เท่านั้น
 • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

** หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ **


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy