รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ตูนิเซีย

TE346 : โปรแกรมทัวร์แกรนด์ตูนิเซีย 8 วัน 5 คืน (TK)


Turkish Airlines (TK)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel Julius
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hôtel Royal ASBU Tunis
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel Royal Victoria
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Ksar Rlouge
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Sahara Douz
TE346 : โปรแกรมทัวร์แกรนด์ตูนิเซีย 8 วัน 5 คืน (TK)

โปรแกรมทัวร์แกรนด์ตูนิเซีย

ตูนิส | เมืองโบราณคาร์เธจ | ซิดิ บู ซาอิด | ไครูอาน | เมดินาแห่งไครูอาน | สไบตลา | โทเซอร์ | นั่งรถ 4WD สู่โอเอซิส | ทาเมอร์ซา | เชบิก้า | องค์ เอกเมล | หุบเขา Mides | ชอตต์ เอล เจริด | ดูซ | ขี่อูฐ | แมทมาทา | เอล เยม | โคลอสเซียม | โมนาสตีร์ | ริบัตแห่งโมนาสตีร์ | สุสานบูร์กีบา | ซูส | ริบัตแห่งซูส | มัสยิดใหญ่แห่งซูสส์ | ตูนิส | พิพิธภัณฑ์บาร์โด | เมดินาแห่งตูนิส


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE346-00114-21 ก.ย. 67Turkish Airlines (TK)89,900จองด่วน
TE346-00212-19 ต.ค. 67Turkish Airlines (TK)89,900จองด่วน
TE346-00316-23 ต.ค. 67Turkish Airlines (TK)89,900จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพมหานคร – อิสตันบูล
​19.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
23.05 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรเคียร์ โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.20 ชม.) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน
วันที่ 2อิสตันบูล – ตูนิส – เมืองโบราณคาร์เธจ – ซิดิ บู ซาอิด
05.10 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
08.10 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินตูนิส ประเทศตูนีเซีย โดยเที่ยวบิน TK 661 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.55 ชม.) สายการบินฯ บริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน 
09.05 น. เดินทางถึงสนามบินตูนิส ประเทศตูนีเซีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่กรุงตูนิส (Tunis) เมืองหลวงของประเทศตูนีเซีย สร้างขึ้นโดยชาวเบอร์เบอร์ (Berbers) ในช่วง 2000 ปีก่อนคริสตกาล โดยได้อยู่ภายใต้การปกครองของโปเอนนิเชียน, โรมัน, มุสลิมอาหรับ, อ็อตโตมานส์, สเปน, ฝรั่งเศส และเยอรมนี และในที่สุดก็ได้เป็นอิสระและกลายเป็นเมืองหลวงของตูนีเเซียในปี 1956
​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย นำท่านเดินทางสู่ชม เมืองโบราณคาร์เธจ (Carthage Ancient City) นครคาร์เธจโบราณ (Carthage) มีที่ตั้งในบริเวณเมืองตูนิส ประเทศตูนีเซียในปัจจุบัน ก่อตั้งในปีที่ 814 ก่อนคริสตกาล โดยในตอนแรกเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของชาวฟินีเชียที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองไทร์ (ประเทศเลบานอนในปัจจุบัน) ชาวคาร์เธจมีความชำนาญด้านการค้า มีสินค้าส่งออกอย่าง แร่เงิน ดีบุก และทองแดง และด้วยทำเลที่ตั้งที่ดีจึงทำให้คาร์เธจเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว จนในราวปี 650 ก่อนคริสตกาลได้แยกออกมาเป็นอาณาจักรอิสระ การค้าขายของคาร์เธจเจริญสุดขีดในราวกลางศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล โดยได้ทำการค้าขายกับโรมัน ตอนใต้ของทวีปแอฟริกา เมืองไทร์ และยังสามารถเดินเรือค้าขายไปได้ถึงเกาะอังกฤษ ส่วนด้านการทหาร พวกเขาขยายดินแดนทั้งในฝั่งตะวันตกของเกาะซิซิลี เกาะซาดิเนีย เกาะบาเลอาริค และทางตอนใต้ของสเปน การปกครองของคาร์เธจเริ่มเข้าสู่ขาลงในราวปี 480 ก่อนคริสตกาล เนื่องจากกษัตริย์ที่อ่อนแอ จนเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐในปี 308 ก่อนคริศตกาล หลังจากนั้นก็มีสงครามอีกหลายครั้ง ทำให้อ่อนแอลงเรื่อยๆ ครั้งที่สำคัญคือสงครามพิวนิคทั้งสามครั้งกับชาวโรมัน ซึ่งครั้งสุดท้ายส่งผลให้คาร์เธจถึงขั้นล่มสลายลงในที่สุด นำท่านชมเมืองโบราณที่เหลือร่องรอยค่อนข้างน้อยเนื่องจากถูกทำลายลงอย่างราบคาบ ซึ่งยังคงหลงเหลือร่องรอยความเจริญของอาณาจักรโบราณที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากในโซนแอฟริกา
 
นำท่านเดินทางสู่ชมซิดิ บู ซาอิด(Sidi Bou Said) หมู่บ้านสีฟ้าขาว ท่านสามารถเดินสำรวจหมู่บ้านผ่านไปตามถนนที่ปูลาดด้วยหินก้อนโตลัดเลาะขึ้นสู่จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของทะเลสีมรกตและชายหาดทางตอนใต้ของอ่าวตูนิส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อยู่ทางตอนเหนือของประเทศตูนิเซีย โดยเมืองแห่งนี้ได้รับสมญานามว่าเป็น เมืองที่โรแมนติกที่สุดในประเทศตูนีเซีย เป็นย่านท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมที่ทำให้เมืองตูนิสเป็นที่รู้จักก้องโลกว่า ดินแดงสวรรค์แห่งเมืองฟ้าขาว มีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลและอารยธรรมแบบแขกมัวร์
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก Hôtel Royal ASBU Tunis **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ไครูอาน – สุเหร่าใหญ่ - สุเหร่า ชิดี ซาฮาบ – อ่างเก็บน้ำอักลาบีด – เมดินา - สไบตลา - โทเซอร์
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองไครูอาน (Kairouan) หรือคารวาน (ระยะทางประมาณ 166 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชม.) เป็นอดีตเมืองหลวง ของแม็กห์เร็บ เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมอิสลามที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เป็นเมืองที่ก่อตั้งโดยชาวอาหรับราวปี ค.ศ.670 ในรัชสมัยของพระเจ้ากาหลิบ มูวิยา และได้กลายเป็นศูนย์กลางในการสอนศาสนา อิสลามและคัมภีร์ กุรอาน เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ ลำดับที่ 4 รองจากเมือง เม็กกะ, เมืองเมดิน่า และเมืองคูฟา และเมืองไครวน ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง 50 มัสยิด มีสำคัญทางศาสนในแถบอัฟริกาเหนือ และยังเป็นศูนย์กลางของพรมทอที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในตูนีเซีย มีเอกลักษณ์ในเรื่องศิลปะการใช้เรขาคณิตเบอร์บอร์ในการออกแบบพรมที่มีความเป็นเลิศ และได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับช่างทอพรมของเมืองเป็นอย่างมาก

นำท่านเดินทางชมสุเหร่าใหญ่ (The Great Mosque of Kairouan) หรือ สุเหร่าซิดี อักบาร์ (Mosque of Sidi Okba) สุเหร่าขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปแอฟริกาเหนือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานสร้างโดยการใช้หินจากวิหารของโรมัน และโบสถ์ไบเซนไทน์  โดยภายในแบ่งออกเป็นส่วนๆ อาทิ ห้องสวดมนต์ ห้องเก็บน้ำ หอคอยที่มีอายุมากกว่าพันปี อีกทั้งยังมีลานกว้างเกือบเท่าสนามฟุตบอล

นำท่านเดินทางชมสุเหร่า ชิดี ซาฮาบ (Zaouia Sidi Sahab) หรือ (Mosque of the Barber) ที่ฝังศพของ อาบู ชัมมาเอล บาลาวี ผู้ติดตาม นปีโมฮัมหมัด ศาสดาของศาสนาอิสลาม ซึ่งถูกสังหารในสงครามนอกเมืองไครูอาน เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่เก็บเส้นเครา 3 เส้นของ พระนบีโมฮัมหมัด ซึ่ง อาบู ชัมมา เอล บาลาวี เก็บติดตัวไว้ตลอดเวลาเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการจารึกแสวงบุญของชาวมุสลิม 

จากนั้นนำท่านเดินทางชม อ่างเก็บน้ำอักลาบีด (Aghlabid Basins) เป็นชุดอ่างเก็บน้ำและงานไฮดรอลิกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในเมือง Kairouan ประเทศตูนิเซีย สร้างขึ้นภายใต้การปกครองของ Aghlabid ในศตวรรษที่ 9 เพื่อจัดหาน้ำให้กับเมือง อ่างเก็บน้ำเหล่านี้จึงถูกนำมาใช้เสริมในช่วงฤดูแล้งหรือส่งน้ำให้กับปศุสัตว์และกองคาราวาน และยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้จนถึงยุคปัจจุบัน

นำท่านเดินทางชมเมืองเมดินาแห่งไครูอาน (Medina of Kairouan) ย่านเมืองเก่าของตูนิส บรรยากาศดีและได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดในตูนิเซีย ซึ่งเมีถนนที่เต็มไปด้วยตรอกซอกซอยที่ให้บรรยากาศของอาณาจักรอาหรับ  Medina ที่ล้อมรอบด้วยกำแพงอิฐยาว 3.5 กิโลเมตร ซึ่งเสริมสร้างด้วยหอคอยมากมายที่สร้างโดย Husseinites ในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ท่านสามารถเล่นเดินไปตามทางคดเคี้ยว ชมบ้านเมืองที่มีสีสันและสถาปัตยกรรมที่สวยงามของเมืองเก่าแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย นำท่านเดินทางสู่สไบตลา (Sbaitla) (ระยะทางประมาณ 107 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็นเมืองเล็กๆ ทางตะวันตกตอนกลางของตูนิเซีย บริเวณใกล้เคียงมีซากปรักหักพังของไบแซนไทน์แห่ง Sufetula ซึ่งมีฟอรัมไบแซนไทน์ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในตูนิเซีย เป็นจุดเริ่มต้นของการพิชิตแอฟริกาเหนือของชาวมุสลิม

นำท่านเดินทางสู่โทเซอร์ (Tozeur) (ระยะทางประมาณ 219 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.15 ชม.) ป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของตูนิเซีย เมืองนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Chott el Djerid ระหว่าง Chott นี้กับ Chott el Gharsa ที่เล็กกว่า เป็นเมืองหลวงของเขตผู้ว่าการโทเซอร์ เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณและอดีตบาทหลวงทูซูรอส ซึ่งยังคงใช้ยศลาตินคาธอลิก ในสมัยจักรวรรดิโรมัน จักรวรรดิไบแซนไทน์ และในอาณาจักรแวนดัล โทเซอร์เป็นที่ตั้งของเมืองทูซูรอส ในจังหวัดไบซาเซนาของโรมัน
​ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พักKsar Rlouge **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 4นั่งรถ 4WD สู่โอเอซิส – ทาเมอร์ซา – เชบิก้า - องค์ เอกเมล - หุบเขา Mides - ชอตต์ เอล เจริด –  ดูซ - ขี่อูฐ 
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางนั่งรถ 4WD สู่ โอเอซิส บนภูเขาทางตอนใต้ของตูนิเซียพร้อมการข้ามเนินทรายอันน่าตื่นเต้น นำท่านเดินทางชมทาเมอร์ซา (Tamerza) (ระยะทางประมาณ 51 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)  เป็นโอเอซิสบนภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในตูนิเซีย ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Ad Turres โดยชาวโรมัน มีหุบเขาและเมืองเก่าที่ถูกทิ้งร้าง เมืองนี้ถูกทิ้งร้างหลังจากน้ำท่วมในแม่น้ำเป็นเวลา 22 วันในปี พ.ศ. 2512 ตั้งอยู่ทางเหนือของทะเลสาบเกลือและรับน้ำจืดจากเนินเขาใกล้เคียง อยู่ในพื้นที่เนินเขาใกล้ชายแดนแอลจีเรีย ห่างจาก Mides 6 กม. และห่างจาก Tozeur 70 กม. ล้อมรอบด้วยพื้นที่ชนบทที่สูงชันและเป็นธรรมชาติ และมีชื่อเสียงในด้านน้ำตกและน้ำพุที่ใสสะอาดซึ่งส่งน้ำให้กับสวนสาธารณะของเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางชมเชบิก้า (Chebika) (ระยะทางประมาณ 91 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  เป็นโอเอซิสบนภูเขาทางตอนใต้ของตูนิเซีย ในเขตปกครองโทเซอร์ ตั้งอยู่ที่ตีนเขา Djebel el Negueb และเนื่องจากมีแสงแดดส่องถึง จึงเรียกว่า Qasr el-Shams "ปราสาทแห่งดวงอาทิตย์" ในสมัยโบราณ ครั้งหนึ่งเคยเป็นด่านหน้าของโรมัน ชื่อว่า Ad Speculum และต่อมาเป็นที่หลบภัยบนภูเขาของชาวเบอร์เบอร์ หมู่บ้านร่วมสมัยชื่อ Chebika ประกอบไปด้วยผู้คนหลายร้อยคน สร้างขึ้นใกล้กับหมู่บ้านเก่า ซึ่งถูกทิ้งร้างในปี 1969 หลังจากเกิดน้ำท่วมร้ายแรง หลายฉากในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars Episode IV: A New Hope ถูกถ่ายทำในบริเวณนี้

นำท่านเดินทางชมองค์ เอกเมล (Ong Ejmel) และดาวเคราะห์ Tatooine (ระยะทางประมาณ 38 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)  สถานที่ถ่ายทำของเทพนิยาย "Star Wars"

นำท่านเดินทางชมหุบเขา Mides ที่ยอดเยี่ยม ข้ามเนินทราย ทะเลทรายขนาดยักษ์ใน 4X4 และเพลิดเพลินไปกับความตื่นเต้น
​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่ายนำท่านเดินทางชมชอตต์ เอล เจริด (Chott el Djerid) (ระยะทางประมาณ 107 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำเค็มเอนดอร์เฮอิกขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของตูนิเซีย ชื่อนี้สามารถแปลจากภาษาอาหรับเป็นภาษาอังกฤษว่า "ทะเลสาบแห่งดินแดนแห่งต้นปาล์ม" ก้นของ Chott el Djerid ตั้งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 10 ถึง 25 เมตร (ประมาณ 30 ถึง 80 ฟุต) ความกว้างของทะเลสาบแตกต่างกันไปมาก ที่จุดที่แคบที่สุด มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 20 กม. เมื่อเทียบกับความยาวโดยรวม 250 กม. บางครั้ง บางส่วนจะปรากฏเป็นเฉดสีต่างๆ เช่น สีขาว สีเขียว และสีม่วง เป็นบ่อเกลือที่ใหญ่ที่สุดในทะเลทรายซาฮารา โดยมีพื้นที่ผิวมากกว่า 7,000 ตารางกิโลเมตร พื้นที่นี้มีสภาพอากาศร้อนแบบทะเลทรายโดยทั่วไป เนื่องจากสภาพอากาศที่รุนแรงโดยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีต่ำกว่า 100 มม. และอุณหภูมิในตอนกลางวันบางครั้งอาจสูงถึง 50 °C หรือมากกว่านั้นในช่วงฤดูร้อนที่มีการแผ่รังสีแสงอาทิตย์หนาแน่น น้ำจึงระเหยออกจากทะเลสาบ ในฤดูร้อน ชอตต์ เอล เจริดจะแห้งแล้งเกือบทั้งหมด

นำท่านเดินทางสู่เมืองดูซ (Douz) (ระยะทางประมาณ 90 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.25 ชม.)  เป็นเมืองในเขตปกครอง Kebili ทางตอนใต้ของตูนิเซีย เป็นที่รู้จักในนาม "ประตูสู่ทะเลทรายซาฮารา" และเป็น "โอเอซิสต้นปาล์มที่ดีที่สุด" เนื่องจากมีต้นปาล์มมากกว่า 500,000 ต้นในพื้นที่ และเป็นแหล่งผลิตอินทผลัม "ดิกลานูร์" รายใหญ่ ก่อนหน้านี้ ที่นี่เป็นจุดแวะพักที่สำคัญในเส้นทางคาราวานข้ามทะเลทรายซาฮารา ปัจจุบันเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจชมทะเลทรายและเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเดินป่าในทะเลทรายด้วยอูฐ มอเตอร์ไซค์ หรือรถขับเคลื่อนสี่ล้อ

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางขี่อูฐ (Camel ride) การขี่อูฐใน Douz เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวมากที่สุด ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครนี้จะทำให้ท่านได้ข้ามเนินทรายที่กว้างใหญ่ ตื่นตาตื่นใจกับความงามของทะเลทราย และดื่มด่ำกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ตูนิเซียเป็นบ้านของสัตว์หนอก สัตว์หนอกที่มีชื่อเรียกในภาษาอาหรับว่า "Jmel" อูฐได้รับการเคารพในความสง่างามและเป็นที่รู้กันว่ามีความฉลาด ความอดทน และความทรงจำที่ดี เทศกาลประจำปีของ Douz และการแข่งรถอูฐ ผู้คนในทะเลทรายฝึกขี่อูฐเพื่อแข่งอูฐ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในภาคตะวันออก เทศกาล Douz ประจำปีซึ่งจัดขึ้นในเดือนธันวาคม ดึงดูดผู้ชื่นชอบการแข่งอูฐจำนวนมาก
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักSahara Douz **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เมืองแมทมาทา – บ้านหลุม - เมืองเอล เยม - โคลอสเซียม
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองแมทมาทา (Matmata) (ระยะทางประมาณ 94 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.)   เมืองขนาดเล็กที่มีชาวเบอร์เบอร์อาศัยอยู่บางส่วนในถิ่นที่อยู่อาศัยโครงสร้างใต้ดินแบบดั้งเดิม (Troglodyte) คือการขุดหลุมขนาดใหญ่เป็นปล่องลึกลงไปในพื้นดินและหินราว 5 – 10 เมตร จนเกิดเป็นลานกว้าง จากนั้นขุดเจาะตามแนวกำแพงปล่องเป็นโพรงถ้ำเพื่อใช้เป็นห้องพัก และห้องต่างๆ โดยมีทางเดินแคบๆ เชื่อมต่อกัน มีบันไดทอดเทียบเพื่อลงไปสู่ลานบ้านหลุม

นำท่านเดินทางชม บ้านหลุม (Troglodyte house) เมืองนี้มีชื่อเสียงในเรื่องผู้คนสร้างบ้านลงไปใต้ดิน หรือ และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ STAR WAR ภาค 1 โดยใช้โรงแรมเป็นฉากที่อยู่ของอนาคิน สกายวอคเกอร์ ลักษณะพิเศษของเมืองนี้คือการสร้างที่อยู่ใต้พื้นดิน พวกเบอร์เบอร์ซึ่งเป็นคนพื้นเมืองจะขุดหลุมลึกลงไปเป็นปล่องโล่งตรงกลาง แล้วเจาะห้องเป็นที่อยู่อาศัย บ้าน Troglodyte ใน Matmata รวบรวมความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งระหว่างความเฉลียวฉลาดทางสถาปัตยกรรม มรดกทางวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งมหัศจรรย์ใต้ดินเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นบ้านเท่านั้น แต่ยังเป็นผืนผ้าใบที่ซึ่งประเพณี นวัตกรรม และธรรมชาติมาบรรจบกัน
​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง เอล เยม (El Jem) (ระยะทางประมาณ 253 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.15 ชม.) เมืองเล็กๆทางตะวันออกของประเทศ อดีตเมืองโรมันหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดในทวีปแอฟริกาต่อจากคาร์เธจ นำท่านเดินทางเข้าชมโคลอสเซียม (Amphitheatre of El Jem)  ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 230 หรือกลางศตวรรษที่ 3 ในเมือง Thysdrus ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด Proconsularis ของทวีปแอฟริกา ในเขต El Djem ประเทศตูนิเซียในปัจจุบัน ลักษณะเป็นอัฒจันทร์รูปไข่ในเมืองเอลเยม ประเทศตูนิเซีย ที่นี่เป็นหนึ่งในซากปรักหักพังหินโรมันที่เอลเยมได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในโลก และมีเอกลักษณ์เฉพาะในแอฟริกา เช่นเดียวกับอัฒจันทร์อื่นๆ ในจักรวรรดิโรมัน ที่นี่ถูกสร้างขึ้นสำหรับกิจกรรมต่างๆ และเป็นหนึ่งในอัฒจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โคลอสเซี่ยมที่ใหญ่โตพอๆ กับโคลอสเซี่ยมใน กรุงโรม มีความกว้าง 122 เมตร ยาว 148 เมตร สูง 35 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ถึง 35,000 คน ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1979 อัฒจันทร์แห่งนี้สร้างจากบล็อกหิน ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเป็นพิเศษ
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พักHotel Julius **** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 6เมืองโมนาสตีร์ – ริบัตแห่งโมนาสตีร์ – สุสานบูร์กีบา – เมืองซูส – ริบัตแห่งซูส – มัสยิดใหญ่แห่งซูสส์ - ตูนิส
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองโมนาสตีร์ (Monastri) (ระยะทางประมาณ 72 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชม.) หรือที่รู้จักกันในนามมีสตีร์ เมืองบนชายฝั่งตอนกลางของตูนิเซีย ซึ่งเดิมเป็นท่าเรือประมง ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมและรีสอร์ทท่องเที่ยวที่สำคัญ มีประชากรประมาณ 93,306 คน เป็นเมืองหลวงของ Monastir Governorate

นำท่านเดินทางเข้าชมริบัตแห่งโมนาสตีร์ (Ribat of Monastir) ซึ่งเป็นโครงสร้างป้องกันของศาสนาอิสลาม ตั้งอยู่ในโมนาสตีร์ ประเทศตูนิเซีย เป็นริบัตที่เก่าแก่ที่สุดและสำคัญที่สุดที่สร้างขึ้นโดยชาวอาหรับตั้งอยู่บนชายฝั่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในเมืองโมนาสตีร์ นอกจากนี้ยังเป็นอนุสาวรีย์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองโมนาสตีร์อีกด้วย

นำท่านเดินทางชมสุสานบูร์กีบา (Bourghiba Mausoleum) เป็นหลุมศพขนาดใหญ่ในเมืองโมนาสตีร์ ประเทศตูนิเซีย ภายในบรรจุศพของอดีตประธานาธิบดี Habib Bourguiba บิดาแห่งเอกราชของตูนิเซีย ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2543 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซูส (Sousse) 
​กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย นำท่านเดินทางชมริบัตแห่งซูส (Ribat of Sousses) เป็นริบัตในเมืองซูสส์ ประเทศตูนิเซีย ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 8 ระหว่างการดำรงตำแหน่งของผู้ว่าราชการอับบาซิด ยาซิด อิบน์ ฮาติม อัล-มูฮัลลาบี และได้รับการสร้างขึ้นใหม่หรือแล้วเสร็จในรูปแบบปัจจุบันในช่วงต้นศตวรรษที่ 9 ภายใต้ราชวงศ์อักห์ลาบีด แม้ว่าริบัตจำนวนมากจะถูกสร้างขึ้นในภูมิภาคนี้ในช่วงเวลานั้น แต่ริบัตแห่งซูสส์ก็ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุด

นำท่านเดินทางชมมัสยิดใหญ่แห่งซูสส์ (Great Mosque of Sousse) เป็นมัสยิดเก่าแก่ในเมืองชายฝั่งทะเลของเมืองซูสส์ ประเทศตูนิเซีย การก่อสร้างสร้างขึ้นในปี 851 ระหว่างการปกครองของราชวงศ์อัฆลาบีด ซึ่งเป็นข้าราชบริพารของหัวหน้าศาสนาอิสลามอับบาซิด ได้รับการมอบหมายจากผู้ปกครอง อบู อัล-อับบาส มูฮัมหมัด อัล-อักลาบี เป็นอนุสรณ์สถานสำคัญของสถาปัตยกรรม Aghlabid ในสมัยอิสลามตอนต้น มัสยิดได้รับการปรับปรุงใหม่และห้องละหมาดได้ขยายออกไปหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษต่อมา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองตูนิส (Tunis) (ระยะทางประมาณ 149 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.55 ชม.)
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พักHotel Royal Victoria **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 7พิพิธภัณฑ์บาร์โด – เมดินาแห่งตูนิส 
​เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์บาร์โด (Bardo Museum) สถานที่ซึ่งรวบรวมร่องรอยในอดีตทั้งหมดของตูนีเซีย ซึ่งเคยเป็นพระราชวังเก่าของเจ้าผู้ครองตูนิสในยุคฮุสเซ็น (ศตวรรษที่ 18 – 19) ซึ่งเก็บประวัติศาสตร์อารยธรรมโลกไว้ต้งแต่หน้าแรก โดยเน้นที่ยุคโรมัน รุ่งเรืองต้นคริสกาล ผ่านยุคคริสเตียนแห่งไบแซนไทน์ ต่อเนื่องถึงยุคอิสลามในราวศตวรรษที่ 13 เป็นต้นมา สิ่งที่น่าสนใจเห็นจะเป็นโมเสกประดับพื้นประดับผนังที่จำลองมาจากบ้านคหบดีเก่าซึ่งขุดค้นมาได้จากทั่วประเทศ มีความงามอลังการถูกชื่นชมว่าสวยงามกว่า พิพิธภัณฑ์ซึ่งแสดงศิลปวัฒนธรรมของโรมันไหนๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายปักดิ้นเงินทองแบบอาหรับและเครื่องเงินซึ่งสวยงามมาก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น พิพิธภัณฑ์ที่แสดงโมเสกที่ดีที่สุด สมบูรณ์ที่สุด และสวยที่สุดในโลก

นำท่านเดินทางชมเมดินาแห่งตูนิส (Medina of Tunis)  เป็นย่านเมดินาของตูนิส เมืองหลวงของตูนิเซีย ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกมาตั้งแต่ปี 1979 เมดินาประกอบด้วยอนุสรณ์สถานประมาณ 700 แห่ง รวมถึงพระราชวัง มัสยิด สุสาน มาดราซาส และน้ำพุ และ อื่นๆ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
14.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเชคอิน 
17.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK664 (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชม.) 
22.15 น.เดินทางมาถึงนครอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง
วันที่ 8อิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร
01.35 น.ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.50 ชม.) สายการบินมีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน
15.25 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ (BON YOYAGE)


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 14 - 21 กันยายน 2567 89,900 บาท
 TE346-001: โปรแกรมทัวร์แกรนด์ตูนิเซีย 8 วัน 5 คืน (TK)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 12 - 19 ตุลาคม 2567 89,900 บาท
 TE346-002: โปรแกรมทัวร์แกรนด์ตูนิเซีย 8 วัน 5 คืน (TK)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 16 - 23 ตุลาคม 2567 89,900 บาท
 TE346-003: โปรแกรมทัวร์แกรนด์ตูนิเซีย 8 วัน 5 คืน (TK)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  (TK)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
  ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19
 • ค่าภาษีในประเทศ
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุ), ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ (ตามที่ระบุ)
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) ผู้ชำนาญเส้นทาง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ
 • น้ำดื่มท่านละ 2 ขวดต่อวัน ต่อท่าน
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง หรือไปจ่ายที่โรงแรมได้หากต้องการ Porter Service
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์, แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขในการจองทัวร์
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมัดจำตั๋วเครื่องบิน, วีซ่าและค่าดำเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตั๋วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มัดจำล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก  วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
​ตั๋วเครื่องบิน
 • การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของสายบการบิน ขณะนี้สายการบินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดที่นั่ง (Assign seat) ทุกที่นั่ง สนนราคา 2,000 – 4,000 บาทต่อเที่ยวบิน หากท่านไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ ต้องทำการขอที่นั่ง ณ เคาน์เตอร์เชคอินที่สนามบินเท่านั้น แต่หากท่านต้องการจัดที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายตรงนี้ สามารถแจ้งกับทางบริษัทฯ หลังทำการออกตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะไปแล้วเท่านั้น
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
​กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
​สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 •  สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
​การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย 
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
หมายเหตุ :
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง 
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ปัญหาการเสริฟ์ช้าของร้านอาหาร หรือ เหตุใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด และหากหัวหน้าทัวร์ไม่ได้ดำเนินการทำทัวร์ตามโปรแกรม ท่านต้องแย้งและเรียกร้องสิทธิ์ในรายการนั้น หากท่านไม่มีการแย้งใดๆ ถือว่าท่านยอมรับการทำทัวร์ดังกล่าว
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy